Go to Main Content

su

 

| EXIT

Catalog Entries

 

Fall 2017-2018
Sep 24, 2017
Transparent Image
Information Select the Course Number to get further detail on the course. Select the desired Schedule Type to find available classes for the course.

ACC 201 - Introduction to Financial Accounting and Reporting Syllabus
Introduction to Financial Accounting and Reporting Accounting is the information system organizations use to identify, record and communicate relevant economic events and as such all management students should have a strong background in accounting. The purpose of this course is to familiarize the students with basic accounting concepts, principles, and methods as well as to teach them the basic business terminology they will encounter in future management courses and in the business world. The course will help the students appreciate the role of accounting information in financial decision making and is intended to serve as a foundation for subsequent Accounting and Finance courses. The topics covered include demand for accounting information by internal and external users in making investment and credit decisions; supply of accounting information and the institutional background for generally accepted accounting principles; the format and the content of the four basic financial statements; analysis and recording of business transactions through the recording cycle; accounting for current assets including trade receivables and inventories; plant- property-equipment and depreciation; financing through short and long-term debt versus equity; and basic financial ratio analysis.
Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş Muhasebe, kurumların ekonomik olayları belirlediği, kayıt ettiği ve iletmede kullandığı bir bilgi sistemidir. Dolayısıyla, tüm yönetim bilimleri öğrencilerinin kuvvetli bir muhasebe temeli olması gerekir. Dersin amacı öğrencilere temel muhasebe kavram, prensip, ve metodlarını tanıtmak, ve diğer yönetim bilimleri derslerinde ve iş hayatında karşılaşacakları temel işletme terminolojisini öğretmektir. Bu ders öğrencilerin muhasebe bilgilerinin finansal kararlardaki rolünü anlamalarında yardımcı olup sonraki muhasebe ve finans derslerine temel oluşturur. İşlenecek konular muhasebe bilgilerinin yatırım ve kredi kararlarında kullanılması, şirket içinde muhasebe bilgilerinin oluşturulması ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarının kurumsal zemini, dört temel finansal tablonun yapı ve içeriği, işletme faliyetlerinin analizi ve kayıt döngüsü çerçevesinde kaydedilmesi, cari varlıkların (örneğin ticari alacaklar ve envanterler) muhasebeleştirilmesi, sabit varlıklar ve amortisman, kısa ve uzun vadeli borçlanma ile özsermaye finansmanının kıyaslanması, ve temel finansal oran analizi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by SOM

ACC 201R - Introduction to Financial Accounting and Reporting-Recitation
Introduction to Financial Accounting and Reporting-Recitation
Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by SOM

ACC 301 - Managerial Accounting Syllabus
Managerial Accounting Managerial accounting systems generate information that will assist managers in making day-to-day and and long-term strategic decisions. The course introduces the students to the design of accounting procedures and systems that support managerial planning and control of operations. It covers topics such as cost classifications, definitions, and behavior; design and analysis of product cost systems and product mix decisions; cost-volume-profit relationships; overhead cost allocations; developing cost standards and responsibility accounting systems; variance analysis; and introduction to activity-based costing.
Yönetim Muhasebesi Yönetim muhasebesi sistemleri, yöneticilere günlük ve uzun dönemli stratejik kararlarında yardımcı olacak bilgileri üretir. Bu ders faaliyetlerin planlanmasında ve kontrolunda yöneticilere destek olan yönetim muhasebesi prosedür ve sistemlerinin tasarımına bir giriş sunmaktadır. Başlıca şu konular işlenecektir: maliyetlerin sınıflandırılması, tanımları ve üretimle bağlantılı değişimleri; ürün maliyeti sistemlerinin ve ürün çeşitlemesi kararlarının tasarımı ve analizi; maliyet-miktar-karlılık ilişkileri; genel maliyetlerin dağıtımı; maliyet standartlarının belirlenmesi ve sorumluluk muhasebesi sistemlerinin oluşturulması; sapmaların hesaplanması ve analizi; ve aktivite bazlı maliyet sistemlerine giriş.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by SOM

ACC 301R - Managerial Accounting-Recitation
Managerial Accounting-Recitation
Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Course Offered by SOM

ACC 401 - Intermediate Financial Accounting and Reporting
Intermediate Financial Accounting and Reporting The purpose of this course is to enhance the students students' understanding of financial reporting and accounting practice through knowledge and skill refinement. The course is a continuation of the topics covered in MGMT 202- Introduction to Financial Accounting and Reporting. In its coverage of the topics, the limitations of the US and International accounting standards and the ethical dilemmas faced by the managers and accounting professionals are emphasized. Using cases and the annual reports of real life companies, the course goes into more advanced accounting topics such as: intangible assets, accounting for bond and stock issuance and stock options, contingencies, investments in debt and equity securities, earnings per share calculation, leases, pension plans, and inflation accounting, as time permits.
Finansal Muhasebe ve Raporlama Bu ders MGMT 202- Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş dersinin devamı olup amacı öğrencilerin finansal raporlama ve muhasebe uygulamaları konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Derste standartların kısıtları ve yöneticilerin ve muhasebecilerin karşılaştıkları etik açmazlar da vurgulanacaktır. Vaka çalışmaları ve gerçek finansal raporlar kullanılarak zaman elverdiğince işlenecek ileri seviye muhasebe konuları şunlardır: maddi olmayan duran varlıklar, tahvil, hisse senedi ve opsiyonlarının muhasebeleştirilmesi, şarta bağlı belirsizlikler, tahvil ve hisse senedi yatırımları, hisse başına kar hesaplanması, finansal kiralama, emeklilik planları, ve enflasyon muhasebesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by SOM

ACC 402 - Advanced Issues in Financial Accounting
Advanced Issues in Financial Accounting The course covers more advanced issues in financial accounting and reporting including business combinations and other inter-corporate investments, consolidated financial statements, multinational accounting issues such as foreign currency translation and transactions, special reporting concerns including interim reporting and segmental reporting, accounting for intra- period tax allocation, accounting changes and errors analyses, and accounting for derivative financial instruments.
İleri Finansal Muhasebe Bu ders finansal muhasebe ve raporlamada daha kompleks konulara değinir: şirket birleşmeleri ve diğer şirketler arası yatırımlar; konsolide finansal tabloların hazırlanması; çok uluslu şirket muhasebesinde ortaya çıkan dövizli işlemlerin kaydı ve finansal tabloların ana şirket para birimine çevrilmesi; muhasebe metodlarında hata ve değişimlerin düzeltilme kayıtları ve raporlanması; finansal türevlerin raporlanması.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by SOM

ACC 403 - Auditing
Auditing The course provides an introduction to the theory and practice of auditing, empahasizing the importance of accountability and professional ethics and the role of the independent auditor in an organization. It helps the students learn the steps in the audit process in accordance with the International Auditing Standards. The sequence of topics covered are the pre-engagement activities, the preliminary audit, planning and performing the audit procedures, and the preparation and analysis of the independent auditors' report.
Denetim Bu ders denetim teori ve uygulamalarını kapsayan bir giriş dersidir ve denetçinin şirket içindeki önemini, cevap verilebilirlik ve profesyonel etik kurallarının önemini vurgular. Genel kabul görmüş denetim prensipleri çerçevesinde öğretilen denetim sürecinin safhalarını kapsayan bu derste sırası ile işe başlamadan evvelki aktiviteler, ön denetim, denetim prosedürlerinin planlanması ve icrası ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması ve analizi konularına yer verilir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by SOM

ACC 404 - International Accounting
International Accounting This course sensitizes the students interested in accounting and finance to the international dimensions of financial reporting and the recent harmonization efforts of the International Accounting Standards Board. The topics covered include: a brief history of international accounting and harmonization efforts; comparative accounting methods used in different countries; classification of basic accounting systems; reporting and disclosure requirements in different equity markets; foreign currency transactions and translations; international taxation and transfer pricing.
Uluslarası Muhasebe Finansal raporlamanın uluslarası boyutları ve son zamanlardaki Uluslarası Muhasebe Standartları Komisyonun uyumlandırma çalışmaları.Uluslarası muhasebe standartları ve uyumlandırma çalışmalarının kısa tarihi; farklı ülkelerin muhasebe standartlarının karşılaştırılması; temel muhasebe sistemlerinin sınıflandırılması; farklı sermaye piyasalarının raporlama ve şeffaflık koşulları; döviz işlemleri; uluslarası vergilendirme.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by SOM

ACC 405 - Financial Statement Analysis
Financial Statement Analysis Financial statement analysis is concerned with extracting relevant information from a firm's financial statements to answer questions about that firm. This is a technical course which integrates finance and accounting concepts together with the appropriate tools of analysis. It will help students understand how businesses work, how value is generated, and how this value is (or is not) captured in the financial statements. Emphasis will also be given to interpreting information in financial statements in order to make sound credit, investing, and equity analysis decisions. Topics covered in the course will include a review of the related conceptual framework and the contents of financial statements as well as their footnotes, tools and procedures common to financial statement analysis, accounting and finance based valuation analysis tools, and preparation and interpretation of state-of-the-art credit and equity research reports.
Finansal Tablo Analizi Finansal tablo analizi, bir şirket hakkındaki soruları yanıtlayabilmek için o şirketin finansal tablolarından gerekli bilgileri bulup çıkartmakla ilgilenir. Bu derste finans ve muhasebe kavramları uygun analiz araçlarıyla bir araya getirilerek şirketlerin nasıl çalıştığının, nasıl değer yarattığının, ve bu değerin finansal tablolara nasıl yansıdığının (veya yansımadığının) anlaşılması ve finansal tablolardan elde edilen bilgilerin anlamlı ve doğru kredi, yatırım ve hisse analizi kararları vermede yorumlanması ve kullanılması hedeflenmektedir. Finansal tabloların ve dipnotlarının içeriklerinin tekrarı, finansal tablo analizinde kullanılan araç ve yöntemler, muhasebe ve finans tabanlı değerleme analizleri ve modern kredi ve hisse senedi araştırma raporlarının hazırlanması ve yorumlanması işlenecek konular arasındadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by SOM

ACC 450 - Selected Topics in Accounting I
Selected Topics in Accounting I Topics of these courses will be announced when they are offered.
Muhasebeye İlişkin Seçme Konular I Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by SOM, Special & Selected Topic Crses

ACC 451 - Selected Topics in Accounting II
Selected Topics in Accounting II Topics of these courses will be announced when they are offered.
Muhasebeye İlişkin Seçme Konular II Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by SOM, Special & Selected Topic Crses

ACC 500 - Financial Accounting and Reporting
Financial Accounting and Reporting Financial Accounting is the information system organizations use to identify, record and communicate relevant economic events and as such all management students should have a strong background in accounting. The purpose of this course is to familiarize the students with basic accounting concepts, principles, and methods as well as to teach them the basic business terminology they will encounter in future management courses and in the business world. The course will help the students appreciate the role of accounting information in financial decision making and is intended to serve as a foundation for subsequent Accounting and Finance courses. The topics covered include demand for accounting information by internal and external users in making investment and credit decisions; supply of accounting information and the institutional background for generally accepted accounting principles; the format and the content of the four basic financial statements; analysis and recording of business transactions through the recording cycle; accounting for current assets including trade receivables and inventories; plant- property- equipment and depreciation; financing through short and long-term debt versus equity; and basic financial ratio analysis.
Finansal Muhasebe ve Raporlama Muhasebe, kurumların ekonomik olayları belirlediği, kayıt ettiği ve iletmede kullandığı bir bilgi sistemidir. Dolayısıyla, tüm yönetim bilimleri öğrencilerinin kuvvetli bir muhasebe temeli olması gerekir. Dersin amacı öğrencilere temel muhasebe kavram, prensip, ve metodlarını tanıtmak, ve diğer yönetim bilimleri derslerinde ve iş hayatında karşılaşacakları temel işletme terminolojisini öğretmektir. Bu ders öğrencilerin muhasebe bilgilerinin finansal kararlardaki rolünü anlamalarında yardımcı olup sonraki muhasebe ve finans derslerine temel oluşturur. İşlenecek konular muhasebe bilgilerinin yatırım ve kredi kararlarında kullanılması, şirket içinde muhasebe bilgilerinin oluşturulması ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarının kurumsal zemini, dört temel finansal tablonun yapı ve içeriği, işletme faliyetlerinin analizi ve kayıt döngüsü çerçevesinde kaydedilmesi, cari varlıkların (örneğin ticari alacaklar ve envanterler) muhasebeleştirilmesi, sabit varlıklar ve amortisman, kısa ve uzun vadeli borçlanma ile özsermaye finansmanının kıyaslanması, ve temel finansal oran analizi.

1.500 Credit hours

Levels: Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 3 ECTS, Courses Offered by FMAN

ACC 501 - Financial Accounting and Reporting Syllabus
Financial Accounting and Reporting The course provides a comprehensive introduction to the basic concepts, principles, and standards of financial accounting with an emphasis on how financial information is reported to external users and how it is used in resource allocation decisions. The topics covered include the preparation and use of the financial statements, the recording cycle, liquid assets, inventories and cost of the goods sold, plant assets and intangibles, liabilities and owner's equity, and ratio analysis.
Finansal Muhasebe ve Raporlama Finansal muhasebe kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, işletme faaliyetlerinin kayıtlara geçirilmesi süreci, dönen varlıklar, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı ve oran analizidir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Courses Offered by FMAN

ACC 521 - Managerial Accounting
Managerial Accounting Management accounting provides internal users of the organization with information for controlling and decision making purposes. Today managerial accountants serve as business consultants and often work together with cross-functional teams and managers. In the course the student will learn both to produce the required information and to understand how managers are able to use and react to it. The student will learn the fundamental traditional management accounting such as product costing, budgeting, cost-volume-profit analysis and variance analysis . Moreover, modern approaches to cost management and controlling such as ABC costing and the balanged scorecard will be introduced. The student is expected to play an active role in learning mainly through class discussions as well as oral and written presentations. Practical applications of management accounting will be playing a crucial role all through the course by solving real life problems through cases.
Yönetim Muhasebesi Yönetim muhasebesi örgütün iç kullanıcılarına karar verme ve kontrol amaçlı bilgi sağlar. Günümüzde yönetim muhasebecileri danışman olarak hizmet verip birimler arası takımlar ve yöneticiler ile birlikte çalışmaktadır. Bu derste öğrenciler sadece gereken bilginin üretilmesini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda yöneticilerin bu bilgileri nasıl karşılayıp kullanabileceklerini de anlayacaklardır. Öğrenciler ürün maliyetlendirme, bütçeleme, maliyet-miktar-karlılık ilişkileri analizi ve sapmaların analizi gibi temel geleneksel yönetim muhasebe tekniklerini öğrenecektir. Bunlara ek olarak daha modern aktivite bazlı maliyetlendirme ve dengeli puan tablosu gibi maliyet yönetimi ve kontrol yöntemleri de gösterilecektir. Öğrencilerden öğrenme sürecindeki aktif bir rol oynamaları temelde ders tartışmalarına katılmaları ile birlikte sözlü ve yazlılı sunuşlarıyla da beklenmektedir . Bütün ders boyunca yönetim muhasebesinin pratik uygulamalarına verilen önemle gerçek hayat problemleri vaka çalışmaları kullanılarak incelenecektir.

1.500 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 3 ECTS, Courses Offered by FMAN

ACC 523 - Applied Turkish Taxation Systems
Applied Turkish Taxation Systems This course covers a general overview of taxation systems, followed by an introduction to Turkish tax laws. The topic includes corporate taxation, tax planning, tax treaties, income tax, social security and values added tax.
Uygulamalı Türk Vergi Sistemi Bu ders kapsamında öğrencilere vergi kavramları; şirketlerin, tüzel kişiliklerin vergilendirilmesi, vergi planlaması, vergi kanunları ve düzenlemeleri; Türkiye'de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usül Kanununun incelenmesi; Sosyal Sigorta, Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi konular tanıtılacaktır.

1.500 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 3 ECTS, Courses Offered by FMAN

ACC 551 - Financial and Managerial Accounting
Financial and Managerial Accounting Accounting is mainly a system of external reporting that is used in decision making by users external to the firm. To understand this external reporting role of accounting, the following topics will be covered: the generally accepted concepts, assumptions, principles, and practices used ın the preparation and use of the financial statements; basic business terminology used in the business world and other management courses; accounting valuation of financial assets, inventories, plant assets, liabilities, owners' equity; basic ratio analysis. A second role of accounting, aiding managerial decision making, will also be introduced in the last part of the course and the following introductory topics will be covered: managers' information needs, identifying and classifying cost behavior, and cost-volume-profit relationships.
Finansal ve Yönetim Muhasebesi Muhasebe esas olarak firma dışındaki grupların kaynak kullanımı ile ilgili kararları verirken kullandıkları bir sistemdir. Muhasebenin bu dışa dönük raporlama rolünü anlamak amacı ile şu konular işlenecektir: finansal tabloların hazırlanmasında ve kullanımında önemli olan genel kabul görmüş muhasebe varsayım, kavram, prensip ve metodları; iş dünyasında ve diğer yönetim derslerinde kullanılacak profesyonel terminoloji; finansal varlıklar, envanter, duran varlık, borç ve öz varlık hesaplarının muhasebeleştirilmesi ve dogru değerlendirilmesi; oran analizi. Muhasebenin ikinci bir rolü olan yöneticilerin kararlarında yardımcı olacak bilgilerin üretimi de dersin son kısmında yer alacak ve yöneticilerin veri ihtiyaçları, değişik maliyet kavramlarının tanımı ve sınıflandırılması, ve maliyet-miktar-karlılık ilşkileri tanıtılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Courses Offered by FMAN

ACC 801 - Financial Accounting and Reporting
Financial Accounting and Reporting Financial Accounting and Reporting The course provides a comprehensive introduction to the basic concepts, principles, and standards of financial accounting with an emphasis on how financial information is reported to external users and how it is used in resource allocation decisions. The topics covered include the preparation and use of the financial statements, the recording cycle, liquid assets, inventories and cost of the goods sold, plant assets and intangibles, liabilities and owner's equity, and ratio analysis.

Finansal Muhasebe ve Raporlama Finansal Muhasebe ve Raporlama Finansal muhasebe kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, işletme faaliyetlerinin kayıtlara geçirilmesi süreci, dönen varlıklar, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı ve oran analizidir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by SOM

ACC 901 - Financial Reporting
Financial Reporting The course offers an introduction to the principles and concepts of accounting along with the preparation and analysis of financial statements. The purpose is to make managers intelligent consumers of financial reports for managerial decision making.
Finansal Raporlama Bu ders finansal raporların hazırlanması ve analizi ile birlikte muhasebe kavram ve prensiplerine bir giriş sunmaktadır. Dersin amacı yöneticilerin yönetimsel karar alırken kullanılacak finansal raporların bilinçli birer kullanıcısı olmalarını sağlamaktır.

2.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 5 ECTS, Courses Offered by FMAN

ACC 902 - Managerial Accounting
Managerial Accounting A comprehensive introduction to the design of management accounting procedures and systems that support managerial planning and control of operations. Topics include: cost classifications; analysis and design of product cost systems and product mix decisions; cost-volume-profit relationships; overhead cost allocations; behavioral effects of budgeting, cost variances and responsibility accounting systems; managerial incentives and compensation systems.
Yönetim Muhasebesi Bu ders faaliyetlerin planlanmasında ve kontrolünde yöneticilere destek olan yönetim muhasebesi yöntem ve sistemlerinin dizaynına kapsamlı bir giriş sunmaktadır. İşlenecek konular: maliyetlerin sınıflandırılması; ürün maliyeti sistemlerinin ve ürün çeşitlemesi kararlarının analizi ve tasarımı; maliyet-miktar-karlılık ilişkileri; genel maliyetlerin dağıtımı; maliyet varyansları ve bütçeleme sistemlerinin davranışsal etkileri; yönetici teşvikleri ve ücret sistemleri.

1.500 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 4 ECTS, Courses Offered by FMAN

ACC 905 - Advanced Managerial Accounting
Advanced Managerial Accounting A comprehensive introduction to the design of management accounting procedures and systems that support managerial planning and control of operations. Topics include: cost classifications; analysis and design of product cost systems and product mix decisions; cost-volume-profit relationships; overhead cost allocations; behavioral effects of budgeting, cost variances and responsibility accounting systems; managerial incentives and compensation systems.
İleri Yönetim Muhasebesi Bu ders faaliyetlerin planlanmasında ve kontrolünde yöneticilere destek olan yönetim muhasebesi yöntem ve sistemlerinin dizaynına kapsamlı bir giriş sunmaktadır. İşlenecek konular: maliyetlerin sınıflandırılması; ürün maliyeti sistemlerinin ve ürün çeşitlemesi kararlarının analizi ve tasarımı; maliyet-miktar-karlılık ilişkileri; genel maliyetlerin dağıtımı; maliyet varyansları ve bütçeleme sistemlerinin davranışsal etkileri; yönetici teşvikleri ve ücret sistemleri.

1.500 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 3 ECTS, Courses Offered by FMAN

ACC 906 - Advanced Financial Accounting and Reporting
Advanced Financial Accounting and Reporting The course offers an introduction to the principles and concepts of accounting along with the preparation and analysis of financial statements. The purpose is to make managers intelligent consumers of financial reports for managerial decision making.
İleri Finansal Muhasebe ve Raporlamai Bu ders finansal raporların hazırlanması ve analizi ile birlikte muhasebe kavram ve prensiplerine bir giriş sunmaktadır. Dersin amacı yöneticilerin yönetimsel karar alırken kullanılacak finansal raporların bilinçli birer kullanıcısı olmalarını sağlamaktır.

1.500 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 3 ECTS, Courses Offered by FMAN

ANTH 214 - Anthropology as Cultural Critique
Anthropology as Cultural Critique This course provides an introduction to anthropology, a discipline that has historically produced knowledge of "other" cultures on the basis of fieldwork. In recent decades, a critical anthropology has come to question both the concept of culture and the task of cultural representation. At the same time, the geographical, theoretical, methodological, and thematic scope of anthropological research has expanded. In this course, various anthropological theories and methods will be discussed in light of these recent debates with readings on different parts of the world, including Turkey. For their final project, the students will have the option of writing a paper based on anthropological research.
Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji Bu ders, öğrencilere antropolojiyi tanıtmayı amaçlar. Antropoloji, tarihsel olarak alan araştırması yoluyla "öteki kültürler hakkında bilgi üretmiştir. Son yıllarda antropoloji, eleştirel bir bakış açısıyla, hem kültür kavramını sorgulamaya hem de kültürlerin nasıl temsil ve ifade edilebileceklerini yeni sorularla tartışmaya başlamıştır. Aynı zamanda, antropolojinin coğrafi, teorik, yöntemsel ve tematik alanı da genişlemektedir. Bu derste, çeşitli antropoloji kuram ve yöntemleri bu güncel tartışmaların ışığında Türkiye dahil dünyanın farklı yerlerinden örneklerle incelenecektir. Öğrencilere dönem sonu projesi için alan araştırması yapma seçeneği tanınacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 251 - Anthropology of the Global City
Anthropology of the Global City While known for their work in rural settings, anthropologists have long conducted field research in cities. This course will introduce students to urban anthropology and trace the development of the field, focusing in particular on current theoretical and methodological concerns in ethnographic studies of the global city. While the course will provide a comparative perspective on global cities, students will have the opportunity to undertake a fieldwork project of their own in the city of Istanbul.
Global Şehrin Antropolojisi Kırsal alanlardaki çalışmalarıyla bilinen antropologlar uzun zamandır şehirlerde de araştırmalar yürütmüşlerdir. Bu ders, şehir antropolojisine giriş niteliğini taşımakta olup bu alanın gelişimi üzerinde duracak ve özellikle global şehirlerin etnografik araştırmalarındaki teorik ve metodolojik tartışmaları irdeleyecektir. Ders global şehirler üzerine yapılan araştırmalarla ilgili karşılaştırmalı bir bakış sunarken, öğrenciler Istanbul şehrinde bir araştırma projesi yapma imkanı bulacaklardır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 255 - Local Cultures, Global Forces
Local Cultures, Global Forces In the new millennium, we are faced with an increasingly globalized economy and culture. This course will seek to lay out the global forces that create this new world order/ disorder and address their unequal impact on particular localities. Institutions that shape the global economy (e.g. IMF and the World Bank), international non-governmental organizations that seek to raise global awareness (e.g. Greenpeace), as well as local organizations that problematize the effects of globalization will be discussed together with the theoretical underpinning of the changing sense of place and time created in these processes. Students will be asked to do research on local, national, and global responses to the different ecological, economic, social, and political aspects of globalization.
Yerel Kültürler, Global Güçler Bu dersin konusu yeni dünya düzeni/düzensizliğinin arkasında yatan global güçler ve bunların farklı yerellikler üzerindeki eşitsiz etkileri olacaktır. Bir yandan yeni global ekonominin belkemiğini oluşturan kurumlar (örneğin IMF ve Dünya Bankası), global bir bilinç kazandırma yolunda çalışmalar yapan uluslararası sivil toplum kuruluşları (örneğin Greenpeace) ve globalleşmenin kendileri üzerindeki etkilerini sorunsallaştıran yerel örgütlenmeler hakkında bilgi edinilirken, bir yandan da bu süreç içerisinde değişen zaman ve mekan anlayışlarının kuramsal açılımları üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden globalleşmenin farklı alanlardaki (ekolojik, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel) etkileri ve bunlar karşısında oluşan yerel, ulusal veya global düzeydeki tepkiler üzerine araştırma yapmaları beklenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 320 - Material Culture
Material Culture This course explores the meanings various artifacts?from pictures, photographs and exhibits to food, clothing and money -- acquire in different social, historical, and political contexts and the ways in which these meanings are contested by a variety of social actors. Special emphasis will be given to the ways in which we relate to the past through the use of material culture. Questions that will be addressed include: Do commodities and other items of material culture merely fulfill human needs, or are they also symbols that reveal certain things about their users? What kind of light can items of material culture shed on matters of social structure and inequality, values and morality, or processes of change at particular historical moments? How is material culture used in the service of representing, remembering and forgetting the past? What constitutes ''heritage'' and who owns it? How should ''heritage'' be preserved, displayed, remembered? How is cultural heritage packaged and marketed in the context of tourism and how does tourism change the meaning of material culture and cultural practices?
Maddi Kültür Bu ders, resimler, fotoğraflar, sanat eserleri, yiyecekler, giysiler gibi çeşitli nesnelerin farklı toplumsal, tarihsel ve siyasal bağlamlarda edindiği anlamları ve bu anlamların çeşitli toplumsal aktörler tarafından kullanılma ve müzakere edilme biçimlerini inceler. Özellikle geçmişle maddi kültür üzerinden ilişkilenme biçimlerimiz üzerinde durulacak olan bu derste ele alınacak sorular arasında şunlar vardır: Metalar ve diğer maddi kültür öğeleri salt insan ihtiyaçlarını mı karşılar, yoksa kullanıcıları hakkında kimi şeyleri açığa çıkaran semboller midir? Maddi kültür öğeleri toplumsal yapı ve adaletsizlik, değerler ve ahlak, ya da belirli tarihsel anlardaki değişim süreçleri üzerine nasıl bir ışık tutar? Maddi kültür geçmişin temsil edilmesi, hatırlanması ve unutulması yolunda nasıl kullanılıyor? ''Kültürel miras''ı ne oluşturur ve ona kim sahip çıkar? ''Kültürel miras'' nasıl korunur, sergilenir ve hatırlanır? ''Kültürel miras'' turizm bağlamında nasıl paketlenir, pazarlanır ve turizm maddi kültürün ve kültürel pratiklerin anlamını nasıl değiştirir?

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 326 - Anthropology of the Body Syllabus
Anthropology of the Body The biological body has an undeniable physicality, yet at the same time, our experiences of our bodies and the ways in which we make sense of those experiences are inevitably embedded in and defined by the social. Taking an anthropological perspective and paying attention to both discursive and phenomenological approaches, this introductory course will investigate the ways in which the body has been observed, classified, experienced and modified in different cultural contexts and disciplinary regimes.
Bedenin Antropolojisi Biyolojik beden inkar edilemez bir fizikselliğe sahiptir; fakat aynı zamanda, kendi bedensel deneyimlerimiz ve bu deneyimleri anlamlandırma yollarımız kaçınılmaz olarak toplumsal olanla örtüşür ve tanımlanır. Bu giriş dersi, Antropolijk bir perpektif benimseyerek bedenin farklı kültürel alanlarda ve disiplin rejimlerinde, hangi yollarla gözletlendiği, sınıflandırıldığı, deneyimlendiği ve değiştirildiğini incelemeyi amaçlamaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 340 - Anthropology of Gender and Sexuality
Anthropology of Gender and Sexuality Throughout the 20th Century, anthropologists have studied the diverse constructions of gender and sexuality in human societies around the world. Researching the ways in which understandings of gender and sexuality are constitutive of people’s self understandings, religious beliefs and practices, constructions of kinship and family, the state, economic life, cultural practices, as well as political discourses and practices has been central to contemporary anthropology. This course covers anthropological studies and debates on gender and sexuality through a diverse selection of readings, visuals and ethnographic films.
Antropoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Antropologlar 20. yüzyıl boyunca dünyanın farklı yerlerindeki toplumların toplumsal cinsiyet ve cinsellik kurgularındaki çeşitlilik üzerine çalışmışlardır. Toplumsal cinsiyet ve cinsellik anlayışının insanların kendilerine dair algılarını, dini inanç ve pratikleri, akrabalık ve aile kurgularını, devleti, ekonomik hayatı, kültürel pratikleri ve siyasal söylem ve pratikleri nasıl şekillendirdiğini araştırmak güncel antropolojinin merkezinde durmaktadır. Bu ders toplumsal cinsiyet ve cinselliğe dair antropolojik araştırmalar ve tartışmaları çeşitli okumalar, görseller ve etnografik filmler aracılığıyla ele alacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 350 - Anthropology of Development Social Change and Social Justice
Anthropology of Development Social Change and Social Justice The global expansion of the sphere of neoliberal market economy put the debates on development and social justice at the center of studies in social sciences. With the rise of global capitalism, developing countries such as China, India, Brazil and Turkey have experienced a remarkable economic growth in the last 20 years. However, this fast economic growth comes along with its downsides such as the dramatic rise in income inequality, violation of human rights, suppression of unionized workers, worsening conditions at work, and unemployment. In this social and political context, through a close examination of various ethnographic cases, this course aims to introduce major theoretical and critical approaches to global capitalism, development, social change, and social justice.
Kalkınma, Sosyal Değişim ve Sosyal Adalet Antropolojisi Neoliberal piyasa ekonomisinin tüm dünyada hayatın her alanı üzerinde kurduğu hakimiyet, kalkınma ve sosyal adaleti sosyal bilimlerin merkezine oturttu. Son 20 yılda, küresel kapitalizmin gelişimiyle beraber Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye yüksek büyüme oranları yakaladı. Fakat bu yüksek büyümenin diğer bir yüzü var: artan gelir eşitsizliği, insan hakları ihlalleri, örgütlü iş gücünün bastırılması, kötüleşen çalışma koşulları, ve işşsizlik. Bu ders etnografik çalışmalar ışığında küresel kapitalizm, gelişme, sosyal değişim ve sosyal adalete dair temel teorik ve eleştirel yaklaşımlara giriş sunmayı amaçlamaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 354 - Migration and Citizenship
Migration and Citizenship This seminar will inquire into the global movement of people in relation to the increasingly variegated definitions and practices of citizenship. Through ethnographic accounts of border-crossings around the world, we will pay particular attention to the everyday experiences of migrants on the one hand, and to the political, cultural and legal discourses of citizenship that shape and constrain those experiences on the other. We will assess the significance of the spread of global capitalism and of transnational legal norms in relation to the changing relationship between state sovereignty, immigrants, and citizenship. We will also pay attention to the ways in which hierarchies of class, ethnicity and nation find expression in the politics of international migration and citizenship.
Göç ve Vatandaşlık Bu seminer, küresel göç hareketlerinin gitgide çeşitlenen vatandaşlık tanımları ve pratikleri ile olan ilişkisini tahkik edecektir. Farklı coğrafyalardaki sınır geçişlerini analiz eden etnografiler üzerinden, bir yandan göçmenlerin gündelik pratiklerini, diğer yandan da bu deneyimleri şekillendiren ve kısıtlayan politik, kültürel ve hukuki vatandaşlık söylemlerini dikkate alacaktır. Devlet hâkimiyeti, göçmenler ve vatandaşlık üçlüsünün birbiriyle olan ilişkisinde, küresel kapitalizmin ve ulus-ötesi hukuk normlarının oynadığı rol değerlendirilecektir. Aynı zamanda sınıf, "etnisite" ve ulus hiyerarşilerinin uluslararası göç ve vatandaşlık politikalarına nasıl yansıdığı gözden geçirilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 413 - Etnographic Approaches to Law and Conflict
Etnographic Approaches to Law and Conflict The ways in which conflicts are understood and acted upon show a significant degree of variation from one social context to another. In this course we will explore the cultural processes that create this variation. We use ethnographic material that is often the result of at least a year of field work, where the researcher observes and participates in the social and cultural life of the particular group. We will read ethnographies about a diverse set of contexts such as Mexico, Iran, Turkey, New Guinea and urban America. Main questions that inform class discussions are; what are the different notions of justice -including fairness, equity etc.- deployed in different cultural contexts? What is the relation of these different notions to the particular methods and mechanisms of resolving conflicts? How are these meanings and practices of justice related to the re-making of structural hierarchies-such as gender, age, status- in the given collectivity?
Hukuk ve Uyuşmazlık Üzerine Etnografik Yaklaşımlar Uyuşmazlık denilince ne anlaşıldığı ve de çözüm yöntemleri bir toplumdan diğerine oldukça önemli derecede farklılık göstermektedir. Bu derste bu farklılıkları yaratan kültürel süreçleri inceleyeceğiz. Araştırmacıların çalıştıkları toplulukların sosyal ve kültürel hayatını katılarak gözlemlediği ve de genelde en az bir yıl süren bir araştırma yöntemi olan etnografik malzemeleri kullanacağız. Okuyacağımız etnografiler Meksika, İran, Türkiye, Yeni Gine ve de Amerika'nin kentsel bölgeleri gibi bir çok farklı kültürel ortamın özelliklerini incelemektedir. Tartışmalarımızın temel eksenini şu sorular oluşturmaktadır; değişik kütürel ortamlarda varolan değişik adalet -eşitlik, denklik- anlayışları nelerdir? Bu anlayışların değişik uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilişkileri nelerdir? Sözkonusu adalet anlam ve pratikleri o toplumda var olan eşitsizliklerin -toplumsal cinsiyet, yaş, statü gibi- yeniden üremesi ile ne şekilde ilintilidir?

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 415 - Anthropology of the State
Anthropology of the State This course examines the institutions, spaces, ideas, practices, and representations that constitute and question the nation-state. It draws on perspectives on the state developed within other disciplines. Simultaneously, a distinctively anthropological understanding of the state is articulated by focusing on systems of meaning and belief; personhood and agency; everyday practices; and persistent structures and emergent forms. The course also examines how institutions which are considered to define the modern state, such as citizenship, sovereignty, territoriality, secularism, and violence, are manifested in and represented by ethnographic research and writing.
Devletin Antropolojisi Bu ders, ulus devleti oluşturan ve sorgulayan kurumları, alanları, fikirleri, pratikleri ve temsilleri irdeleyecektir. Bir yandan diğer disiplinler tarafından devletin analizi için geliştirilmiş yaklaşımlardan faydalanırken, diğer yandan devleti antropolojiye özel bir bakış açısıyla anlamaya yönelik analiz kategorileri üzerine odaklanacaktır: anlam ve inanç sistemleri; bireylik ve eylemlilik; gündelik pratikler; direşken yapılar ve belirmekte olan biçimler gibi. Ders aynı zamanda vatandaşlık, hükümranlık, ülkesellik ilkesi, sekülarizm, ve şiddet gibi, modern devleti tanımlayan kurumların etnografik araştırma ve yazında kendini gösterme ve temsil edilme biçimlerinin izini sürecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 425 - Anthropology of Affect
Anthropology of Affect This course explores the realm of the intangible and the unseen to think through 'vibes', 'energies', and `sentiments' that are associated with situations in which cultural formations are blocked, suspended or mobilized. The task at hand is to attend to the ways in which non-cathartic states of feeling create affective spheres that mobilize public opinion. Building up on a multiplicity of resources ranging from visual material, Marxism, critical race theory, queer studies, feminism, psychoanalysis, and ethnographies of militarism, the course explores a domain of politics where that which is repressed is denied further by or returns in spectral forms in cultural memory. The course aims to stimulate reflection on affective concepts in the ethnographic contexts where they seem most at stake to explore the intersections of gender, race, labor, and militarism and to problematize the nationalist processes of fact and memory building.
Tesirin Antropolojisi Görsel malzemeler, Marksist teori, eleştirel soy teorileri, üçüncü cins ve eşcinsellik çalışmaları, feminizm, psikanaliz, ve militarizm üzerine yazılmış etnografilerden feyz alarak oluşturulmuş bu derste, elle tutulamayan ve gözle görülmeyen hislerin, enerjilerin ve titreşimlerin alanı incelenecektir. Toplumsal cinsiyet, ırk, emek ve militarizmin kesiştiği farklı etnografik bağlamlardan hareket ederek ulusal hafıza kurma süreçlerinin eleştirel bir okumasını yapacağız. Diğer bir deyişle, baskılanan, tanınmayan veya inkar edilen tarihi gerçeklerin itildikleri yerlerden fırlayarak siyasi kanaat oluşturma ve kültürel hafızamıza intikal etme biçimleri üzerine sorular sorulacaktır. Bu dersin temel hedefi deneyimci ve akılcı sosyal bilim çalışmaları tarafından görmezden gelinen 'hisleri' ve 'halleri' analizin merkezine oturtarak gayrı-meskun bir tarihi yeniden yorumlamak olacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 428 - Anthropology of Hope
Anthropology of Hope In social theory, popular discourse and everyday practice, hope is often an assumed or desired sentiment but albeit one that is rarely seen as being in need of critical elaboration. This course takes hope as a key category of social analysis. It first compares different historical approaches that locate in hope the utopian spirit of times of revolution and certain religious doctrines that link hope to faith in the face of experiential misery. It then delves into contemporary ethnographies that engage with theories of affect as they pertain to hope. How does hope relate to other affective states such as desire and optimism (hope’s presumed affines) and melancholy and despair (its presumed opposites ?) Under what conditions does hope become cruel? Building on a critical tradition in social theory, it also assesses the potential role of hope in progressive politics and thought as a method of critique.
Umudun Antropolojisi Gerek sosyal bilim kuramlarında, gerekse gündelik pratikler ve söylemlerde, “umut,” varsaydığımız hatta arzuladığımız bir duygu olmakla birlikte, pek fazla eleştirel analize tabii tutulmaz. Bu ders ise, umudu kuramsal analizin merkezinde bir kategori olarak ele alır. Devrim dönemlerinin ütopik ruhunu umut etrafında tayin eden yaklaşımlarla, dünyevi deneyimin ıstırabı karşısında umudu inançla bağdaştıran öğretiler karşılaştırılır. Ardından duygulanım kuramlarını umut çerçevesinde ele alan güncel etnografiler okunur. Umut, bir yandan arzu ve iyimserlik gibi benzer olduğu varsayılan, diğer yandan melankoli ve çaresizlik gibi karşıt bir takım başka haleti ruhiyeler ile nasıl ilişkilenir? Hangi koşullarda umut acımasızdır? Son olarak, eleştirel sosyal kuram geleneğinde umudun ilerici siyaset ve düşünce için bir eleştiri yöntemi olarak potansiyel rolünü irdelenir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 450 - Anthropology of the Middle East and North Africa (MENA)
Anthropology of the Middle East and North Africa (MENA) Geographic regions such as the MENA (Middle East and North Africa) are human constructions based on ideas about space and difference, rather than naturally existing categories. This course starts with a critical analysis of the making of the MENA region, which covers about 25 countries from Morocco to Iran, as a historical and political process. In an effort to move beyond the predominantly Orientalist constructions of this region in mainstream discourses, we will read critical ethnographic studies of the historical, political and cultural processes that have shaped human lives in this diverse cultural space.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi coğrafi bölgeler doğal olmaktan ziyade mekan ve farklılık anlayışlarına dayalı olarak insanlar tarafından kurgulanmış kategorilerdir. Bu ders Fas'tan Iran'a yaklaşık 25 ülkeyi içine alan bu bölgenin kurgulanmasını tarihsel ve siyasal bir süreç olarak ele alacak; anaakım söylemlere hakim olan Şarkiyatçı bakış açısının ötesine geçmeye çalışarak, bu bölgede yaşayan insanların hayatlarını şekillendiren tarihsel, siyasi ve kültürel süreçleri etnografik çalışmalar aracılığı ile inceleyecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 465 - Social Mobilization, Resistance and Protest
Social Mobilization, Resistance and Protest This course will expore the nature of social protest in various parts of the world. It will examine the dynamics of massive revolutionary movements, and yet also the challenges of understanding diverse and less-publicized forms of protest and mobilization. We will examine forms of protest related to human rights, labor conditions, indigenous mobilization, ethnicity and nationalism, religion and gender in the context of increasing globalization. The course will both explore particular case studies of mobilization as well as introduce students to key questions about the role of culture, memory, mass media, and other forces in the making of social mobilization.
Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto Bu derste, dünyanın çeşitli yerlerindeki toplumsal protestoların nitelikleri incelenecektir. Kitlesel devrim hareketlerinin dinamiklerinin yanısıra, daha az görünürlüğü olan farklı protesto ve eylem biçimlerini yorumlamanın zorlukları üzerinde de durulacaktır. İnsan hakları, çalışma koşulları, etnik kimlikler, milliyetçilik, din ve cinsiyetle ilgili protesto biçimleri, hızlanan küreselleşme bağlamı içinde tartışılacaktır. Bir yandan belirli örnek vakalar incelenirken, bir yandan da toplumsal eylem biçimlerinin oluşmasında kültürün, belleğin, kitle iletişim araçları ve diğer güçlerin rolü ile ilgili temel konular öğrencilere tanıtılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 468 - Ethnography
Ethnography Ethnography has been the main method of research and writing in anthropology. This course provides an in-depth reading of classical and contemporary ethnographies addressing a wide range of theoretical and political questions regarding the ethnographic experience and text.
Etnografi Etnografi kavramı, antropolojinin hem temel araştırma metodunu hem de ana yazılı ürününü betimler. Bu derste klasik ve güncel etnografiler derinlemesine incelenecek, araştırma deneyimi ve etnografik metinler üzerine yürütülen kuramsal ve siyasi tartışmalar ele alınacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 469 - Anthropology and History
Anthropology and History What happens when anthropologists take up history? The recent interest of anthropology in history will be examined in this course through the close reading of a selection of contemporary ethnographies (books produced by anthropologists on the basis of field research).
Antropoloji ve Tarih Antropologlar tarihe merak sarınca ne olur ? Antropolojinin son yıllarda tarihe olan ilgisi bu derste seçilmiş bazı etnografilerin (saha çalışması yapan antropologların yazdığı kitaplar) yakın okuması üzerinden tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 471 - Anthropology of Europe
Anthropology of Europe Anthropology is conventionally perceived as the study of non-European societies, however, recent critical approaches have stressed the importance of turning the anthropological gaze to western societies, and in particular, of ''provincializing Europe.'' Through recent ethnographies of different nation-states and social spaces in Europe, the course will examine historical and contemporary constructions of ''Europeanness,"; debates over multiculturalism, cultural citizenship and ''Islamaphobia''; migration and ethnicity; and the uneasy relation of Eastern Europe and postsocialism to Western Europe an the EU
Avrupa Antropolojisi Antropoloji geleneksel tanımıyla Avrupa harici toplumlara dair bir bilim olarak algılanır; ancak günümüzün eleştirel yaklaşımları antropolojik bakışı batılı toplumlara, özellikle de ''taşralılaştırılan Avrupa''ya çevirmenin önemini vurgulamaktadır. Bu ders son yıllarda Avrupa'daki farklı ulus-devletler ve kamusal alanlar üzerine yürütülen etnografik çalışmaların ekseninde, ''Avrupalılığın'' tarihi ve güncel kurgulanışını; çok kültürcülük, kültürel vatandaşlık ve ''Islamaphobia'' (İslam korkusu) tartışmalarını; göç ve etnik kimliği; ve Doğu Avrupa ve sosyalizim sonrası rejimlerle Batı Avrupa ve AB arasındaki gerilimli ilişkiyi konu edinmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ANTH 513 - Etnographic Approaches to Law and Conflict
Etnographic Approaches to Law and Conflict The ways in which conflicts are understood and acted upon show a significant degree of variation from one social context to another. In this course we will try to understand the cultural processes that create this variation. We will use ethnographic material that is often the result of at least a year of field work, where the researcher observes and participates in the social and cultural life of the particular group. The ethnographies we will read will be about a diverse set of contexts such as Mexico, Iran, Turkey, New Guinea and urban America. Some of the questions we will tackle in particular will be; what are the different notions of justice -including fairness, equity etc.- that can be found in different cultural contexts? What is the relation of these different notions to the particular methods and mechanisms of resolving conflicts? When and how do these meanings and practices of justice contribute to the re-making of existing hierarchies-such as gender, age, status- and when and how do they come to challenge them?
Hukuk ve Uyuşmazlık Üzerine Etnografik Yaklaşımlar Uyuşmazlık denilince ne anlaşıldığı ve de çözüm yöntemleri bir toplumdan diğerine oldukça önemli derecede farklılık göstermektedir. Bu derste bu farklılıkları yaratan kültürel süreçleri inceleyeceğiz. Bu derste araştırmacıların çalıştıkları toplulukların sosyal ve kültürel hayatını katılarak izlediği ve de genelde en az bir yıl süren bir araştırma yöntemi olan etnografik malzemeleri kullanacağız. Okuyacağımız etnografiler Meksika, İran, Türkiye, Yeni Gine ve de Amerika'nin kentsel bölgeleri de olmak üzere bir çok farklı yerin kültürel ortamı ile ilgilenmektedir. Araştıracağımız sorulardan bazıları; değişik kültürel ortamlarda varolan değişik adalet -eşitlik, denklik- anlayışları nelerdir? Bu anlayışların değişik uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilişkileri nelerdir? Sözkonusu adalet anlam ve pratikleri var olan eşitsizliklerin - toplumsal cinsiyet, yaş, statü gibi- yeniden üremesinde hangi şekillerde rol oynamakta, hangi ortamlarda bu eşitsizlik örüntülerini değiştirici etkisi olmaktadır?

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 515 - Anthropology of the State
Anthropology of the State This course examines the institutions, spaces, ideas, practices, and representations that constitute and question the nation-state. It draws on perspectives on the state developed within other disciplines. Simultaneously, a distinctively anthropological understanding of the state is articulated by focusing on systems of meaning and belief; personhood and agency; everyday practices; and persistent structures and emergent forms. The course also examines how institutions which are considered to define the modern state, such as citizenship, sovereignty, territoriality, secularism, and violence, are manifested in and represented by ethnographic research and writing.
Devletin Antropolojisi Bu ders, ulus devleti oluşturan ve sorgulayan kurumları, alanları, fikirleri, pratikleri ve temsilleri irdeleyecektir. Bir yandan diğer disiplinler tarafından devletin analizi için geliştirilmiş yaklaşımlardan faydalanırken, diğer yandan devleti antropolojiye özel bir bakış açısıyla anlamaya yönelik analiz kategorileri üzerine odaklanacaktır: anlam ve inanç sistemleri; bireylik ve eylemlilik; gündelik pratikler; direşken yapılar ve belirmekte olan biçimler gibi. Ders aynı zamanda vatandaşlık, hükümranlık, ülkesellik ilkesi, sekülarizm, ve şiddet gibi, modern devleti tanımlayan kurumların etnografik araştırma ve yazında kendini gösterme ve temsil edilme biçimlerinin izini sürecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 525 - Anthropology of Affect
Anthropology of Affect This course explores the realm of the intangible and the unseen to think through `vibes', `energies', and `sentiments? that are associated with situations in which cultural formations are blocked, suspended or mobilized. The task at hand is to attend to the ways in which non-cathartic states of feeling create affective spheres that mobilize public opinion. Building up on a multiplicity of resources ranging from visual material, Marxism, critical race theory, queer studies, feminism, psychoanalysis, and ethnographies of militarism, the course explores a domain of politics where that which is repressed is denied further by or returns in spectral forms in cultural memory. The course aims to stimulate reflection on affective concepts in the ethnographic contexts where they seem most at stake to explore the intersections of gender, race, labor, and militarism and to problematize the nationalist processes of fact and memory building.
Tesirin Antropolojisi Görsel malzemeler, Marksist teori, eleştirel soy teorileri, üçüncü cins ve eşcinsellik çalışmaları, feminizm, psikanaliz, ve militarizm üzerine yazılmış etnografilerden feyz alarak oluşturulmuş bu derste, elle tutulamayan ve gözle görülmeyen hislerin, enerjilerin ve titreşimlerin alanı incelenecektir. Toplumsal cinsiyet, ırk, emek ve militarizmin kesiştiği farklı etnografik bağlamlardan hareket ederek ulusal hafıza kurma süreçlerinin eleştirel bir okumasını yapacağız. Diğer bir deyişle, baskılanan, tanınmayan veya inkar edilen tarihi gerçeklerin itildikleri yerlerden fırlayarak siyasi kanaat oluşturma ve kültürel hafızamıza intikal etme biçimleri üzerine sorular sorulacaktır. Bu dersin temel hedefi deneyimci ve akılcı sosyal bilim çalışmaları tarafından görmezden gelinen `hisleri' ve `halleri' analizin merkezine oturtarak gayrı-meskun bir tarihi yeniden yorumlamak olacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 526 - Anthropology of the Body Syllabus
Anthropology of the Body The biological body has an undeniable physicality, yet at the same time, our experiences of our bodies and the ways in which we make sense of those experiences are inevitably embedded in and defined by the social. Taking an anthropological and paying attention to both discursive and phenomenological approaches, this introductory course will investigate the ways in which the body has been observed, classified, experienced and modified in different cultural contexts and disciplinary regimes.
Bedenin Antropolojisi Biyolojik beden inkar edilemez bir fizikselliğe sahiptir; fakat aynı zamanda, kendi bedensel deneyimlerimiz ve bu deneyimleri anlamlandırma yollarımız kaçınılmaz olarak toplumsal olanla örtüşür ve tanımlanır. Bu giriş dersi, Antropolijk bir perspektif benimseyerek bedenin farklı kültürel alanlarda ve disiplin rejimlerinde, hangi yollarla gözletlendiği, sınıflandırıldığı, deneyimlendiği ve değiştirildiğini incelemeyi amaçlamaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 528 - Anthropology of Hope
Anthropology of Hope In social theory, popular discourse and everyday practice, hope is often an assumed or desired sentiment but albeit one that is rarely seen as being in need of critical elaboration. This course takes hope as a key category of social analysis. It first compares different historical approaches that locate in hope the utopian spirit of times of revolution and certain religious doctrines that link hope to faith in the face of experiential misery. It then delves into contemporary ethnographies that engage with theories of affect as they pertain to hope. How does hope relate to other affective states such as desire and optimism (hope’s presumed affines) and melancholy and despair (its presumed opposites ?) Under what conditions does hope become cruel? Building on a critical tradition in social theory, it also assesses the potential role of hope in progressive politics and thought as a method of critique.
Umudun Antropolojisi Gerek sosyal bilim kuramlarında, gerekse gündelik pratikler ve söylemlerde, “umut,” varsaydığımız hatta arzuladığımız bir duygu olmakla birlikte, pek fazla eleştirel analize tabii tutulmaz. Bu ders ise, umudu kuramsal analizin merkezinde bir kategori olarak ele alır. Devrim dönemlerinin ütopik ruhunu umut etrafında tayin eden yaklaşımlarla, dünyevi deneyimin ıstırabı karşısında umudu inançla bağdaştıran öğretiler karşılaştırılır. Ardından duygulanım kuramlarını umut çerçevesinde ele alan güncel etnografiler okunur. Umut, bir yandan arzu ve iyimserlik gibi benzer olduğu varsayılan, diğer yandan melankoli ve çaresizlik gibi karşıt bir takım başka haleti ruhiyeler ile nasıl ilişkilenir? Hangi koşullarda umut acımasızdır? Son olarak, eleştirel sosyal kuram geleneğinde umudun ilerici siyaset ve düşünce için bir eleştiri yöntemi olarak potansiyel rolünü irdelenir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 550 - Anthropology of the Middle East and North Africa (MENA)
Anthropology of the Middle East and North Africa (MENA) Geographic regions such as the MENA (Middle East and North Africa) are human constructions based on ideas about space and difference, rather than naturally existing categories. This course starts with a critical analysis of the making of the MENA region, which covers about 25 countries from Morocco to Iran, as a historical and political process. In an effort to move beyond the predominantly Orientalist constructions of this region in mainstream discourses, we will read critical ethnographic studies of the historical, political and cultural processes that have shaped human lives in this diverse cultural space.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi coğrafi bölgeler doğal olmaktan ziyade mekan ve farklılık anlayışlarına dayalı olarak insanlar tarafından kurgulanmış kategorilerdir. Bu ders Fas'tan Iran'a yaklaşık 25 ülkeyi içine alan bu bölgenin kurgulanmasını tarihsel ve siyasal bir süreç olarak ele alacak; anaakım söylemlere hakim olan Şarkiyatçı bakış açısının ötesine geçmeye çalışarak, bu bölgede yaşayan insanların hayatlarını şekillendiren tarihsel, siyasi ve kültürel süreçleri etnografik çalışmalar aracılığı ile inceleyecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 554 - Migration and Citizenship
Migration and Citizenship This seminar will inquire into the global movement of people in relation to the increasingly variegated definitions and practices of citizenship. Through ethnographic accounts of border-crossings around the world, we will pay particular attention to the everyday experiences of migrants on the one hand, and to the political, cultural and legal discourses of citizenship that shape and constrain those experiences on the other. We will assess the significance of the spread of global capitalism and of transnational legal norms in relation to the changing relationship between state sovereignty, immigrants, and citizenship. We will also pay attention to the ways in which hierarchies of class, ethnicity and nation find expression in the politics of international migration and citizenship.
Göç ve Vatandaşlık Bu seminer, küresel göç hareketlerinin gitgide çeşitlenen vatandaşlık tanımları ve pratikleri ile olan ilişkisini tahkik edecektir. Farklı coğrafyalardaki sınır geçişlerini analiz eden etnografiler üzerinden, bir yandan göçmenlerin gündelik pratiklerini, diğer yandan da bu deneyimleri şekillendiren ve kısıtlayan politik, kültürel ve hukuki vatandaşlık söylemlerini dikkate alacaktır. Devlet hâkimiyeti, göçmenler ve vatandaşlık üçlüsünün birbiriyle olan ilişkisinde, küresel kapitalizmin ve ulus-ötesi hukuk normlarının oynadığı rol değerlendirilecektir. Aynı zamanda sınıf, "etnisite" ve ulus hiyerarşilerinin uluslararası göç ve vatandaşlık politikalarına nasıl yansıdığı gözden geçirilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 565 - Social Mobilization, Resistance and Protest
Social Mobilization, Resistance and Protest This course will expore the nature of social protest in various parts of the world. It will examine the dynamics of massive revolutionary movements, and yet also the challenges of understanding diverse and less-publicized forms of protest and mobilization. We will examine forms of protest related to human rights, labor conditions, indigenous mobilization, ethnicity and nationalism, religion and gender in the context of increasing globalization. The course will both explore particular case studies of mobilization as well as introduce students to key questions about the role of culture, memory, mass media, and other forces in the making of social mobilization.
Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto Bu derste, dünyanın çeşitli yerlerindeki toplumsal protestoların nitelikleri incelenecektir. Kitlesel devrim hareketlerinin dinamiklerinin yanısıra, daha az görünürlüğü olan farklı protesto ve eylem biçimlerini yorumlamanın zorlukları üzerinde de durulacaktır. İnsan hakları, çalışma koşulları, etnik kimlikler, milliyetçilik, din ve cinsiyetle ilgili protesto biçimleri, hızlanan küreselleşme bağlamı içinde tartışılacaktır. Bir yandan belirli örnek vakalar incelenirken, bir yandan da toplumsal eylem biçimlerinin oluşmasında kültürün, belleğin, kitle iletişim araçları ve diğer güçlerin rolü ile ilgili temel konular öğrencilere tanıtılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 568 - Etnography
Etnography Ethnography has been the main method of research and writing in anthropology. This course provides an in-depth reading of classical and contemporary ethnographies addressing a wide range of theoretical and political questions regarding the ethnographic experience and text.
Etnografi Etnografi kavramı, antropolojinin hem temel araştırma metodunu hem de ana yazılı ürününü betimler. Bu derste klasik ve güncel etnografiler derinlemesine incelenecek, araştırma deneyimi ve etnografik metinler üzerine yürütülen kuramsal ve siyasi tartışmalar ele alınacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 569 - Anthropology and History
Anthropology and History What happens when anthropologists take up history? The recent interest of anthropology in history will be examined in this course through the close reading of a selection of contemporary ethnographies (books produced by anthropologists on the basis of field research).
Antropoloji ve Tarih Antropologlar tarihe merak sarınca ne olur ? Antropolojinin son yıllarda tarihe olan ilgisi bu derste seçilmiş bazı etnografilerin (saha çalışması yapan antropologların yazdığı kitaplar) yakın okuması üzerinden tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ANTH 571 - Anthropology of Europe
Anthropology of Europe Anthropology is conventionally perceived as the study of non-European societies, however, recent critical approaches have stressed the importance of turning the anthropological gaze to western societies, and in particular, of ''provincializing Europe.'' Through recent ethnographies of different nation-states and social spaces in Europe, the course will examine historical and contemporary constructions of ''Europeanness,"; debates over multiculturalism, cultural citizenship and ''Islamaphobia''; migration and ethnicity; and the uneasy relation of Eastern Europe and postsocialism to Western Europe an the EU.
Avrupa Antropolojisi Antropoloji geleneksel tanımıyla Avrupa harici toplumlara dair bir bilim olarak algılanır; ancak günümüzün eleştirel yaklaşımları antropolojik bakışı batılı toplumlara, özellikle de ''taşralılaştırılan Avrupa''ya çevirmenin önemini vurgulamaktadır. Bu ders son yıllarda Avrupa'daki farklı ulus-devletler ve kamusal alanlar üzerine yürütülen etnografik çalışmaların ekseninde, ''Avrupalılığın'' tarihi ve güncel kurgulanışını; çok kültürcülük, kültürel vatandaşlık ve ''slamaphobia'' (İslam korkusu) tartışmalarını; göç ve etnik kimliği; ve Doğu Avrupa ve sosyalizim sonrası rejimlerle Batı Avrupa ve AB arasındaki gerilimli ilişkiyi konu edinmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ARA 110 - Basic Arabic I
Basic Arabic I Introduces students to the script and the basic grammar of Modern Standard Arabic. Emphasis on the development of reading skills with some attention to writing and aural comprehension.
Temel Düzeyde Arapça I Yazı ve temel gramer olarak Çağdaş Standart Arapça' ya başlangıç. Ağırlıklı olarak, okuma becerilerinin geliştirilmesi; aynı zamanda, sözlü ve yazılı kavrayışın ilk esasları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Lang. Course Basic

ARA 110D - Basic Arabic I Discussion
Basic Arabic I Discussion
Temel Düzeyde Arapça I Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, Lang. Course Basic

ARA 120 - Basic Arabic II
Basic Arabic II Continuation of ARA 110. Designed to enhance the reading skills of students who have already taken ARA 110 or an equivalent course.
Temel Düzeyde Arapça II ARA 110'in devamı. ARA 110 ya da benzeri bir ders almış öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Lang. Course Basic

ARA 120D - Basic Arabic II Discussion
Basic Arabic II Discussion
Temel Düzeyde Arapça II Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, Lang. Course Basic

ARA 130 - Intermediate Arabic I
Intermediate Arabic I Intermediate Arabic I reinforcement of grammar and vocabulary to help students develop better reading fluency. Tailored for students in social sciences and humanities intending to take the reading proficiency test as a degree requirement Focuses on selections from contemporary Arabic media and academic texts.
Orta Düzeyde Arapça I Okuma akıcılığının gelişmesine yönelik olarak, gramer ve vokabüler takviyesi. Arapça yazılı günümüz medyası ile akademik literatürden seçilmiş metinler üzerinde yoğunlaşır. Diploma koşullarının bir parçası olarak okuma yetkinliği sınavına girecek İnsan ve Toplum Bilimleri öğrencilerinin bu sınava hazırlık ihtiyaçlarını karşılar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Lang. Crs. Except Basic Crs.

ARA 130D - Intermediate Arabic I Discussion
Intermediate Arabic I Discussion
Orta Düzeyde Arapça I Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, Lang. Crs. Except Basic Crs.

ARA 140 - Intermediate Arabic II
Intermediate Arabic II Continuation of ARA 130. Prerequisite: ARA 130 or the equivalent.
Orta Düzeyde Arapça II ARA 130'un devamı. Önkoşul, ARA 130 ya da benzeri bir dersin alınmış olmasıdır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Lang. Crs. Except Basic Crs.

ARA 140D - Intermediate Arabic II Discussion
Intermediate Arabic II Discussion
Orta Düzeyde Arapça II Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, Lang. Crs. Except Basic Crs.

ARA 510 - Basic Arabic I
Basic Arabic I Introduces students to the script and the basic grammar of Modern Standard Arabic. Emphasis on the development of reading skills with some attention to writing and aural comprehension.
Temel Düzeyde Arapça I Yazı ve temel gramer olarak Çağdaş Standart Arapça' ya başlangıç. Ağırlıklı olarak, okuma becerilerinin geliştirilmesi; aynı zamanda, sözlü ve yazılı kavrayışın ilk esasları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, 10 ECTS, Lang. Course Basic

ARA 510D - Basic Arabic I Discussion
Basic Arabic I Discussion
Temel Düzeyde Arapça I Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, Lang. Course Basic

ARA 520 - Basic Arabic II
Basic Arabic II Continuation of ARA 510. Designed to enhance the reading skills of students who have already taken ARA 510 or an equivalent course.
Temel Düzeyde Arapça II ARA 510'in devamı. ARA 510 ya da benzeri bir ders almış öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, 10 ECTS, Lang. Course Basic

ARA 520D - Basic Arabic II Discussion
Basic Arabic II Discussion
Temel Düzeyde Arapça II Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, Lang. Course Basic

ARA 530 - Intermediate Arabic I
Intermediate Arabic I Intermediate Arabic I reinforcement of grammar and vocabulary to help students develop better reading fluency. Tailored for students in social sciences and humanities intending to take the reading proficiency test as a degree requirement Focuses on selections from contemporary Arabic media and academic texts.
Orta Düzeyde Arapça I Okuma akıcılığının gelişmesine yönelik olarak, gramer ve vokabüler takviyesi. Arapça yazılı günümüz medyası ile akademik literatürden seçilmiş metinler üzerinde yoğunlaşır. Diploma koşullarının bir parçası olarak okuma yetkinliği sınavına girecek İnsan ve Toplum Bilimleri öğrencilerinin bu sınava hazırlık ihtiyaçlarını karşılar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, 10 ECTS, Lang. Crs. Except Basic Crs.

ARA 530D - Intermediate Arabic I Discussion
Intermediate Arabic I Discussion
Orta Düzeyde Arapça I Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, Lang. Crs. Except Basic Crs.

ARA 540 - Intermediate Arabic II
Intermediate Arabic II Continuation of ARA 530. Prerequisite: ARA 530 or the equivalent.
Orta Düzeyde Arapça II ARA 530'un devamı. Önkoşul, ARA 530 ya da benzeri bir dersin alınmış olmasıdır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, 10 ECTS, Lang. Crs. Except Basic Crs.

ARA 540D - Intermediate Arabic II Discussion
Intermediate Arabic II Discussion
Orta Düzeyde Arapça II Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Arabic, Lang. Crs. Except Basic Crs.

BAN 500 - Introduction to Business Analytics Syllabus
Introduction to Business Analytics As an introductory course to the program, the course will cover topics on the conceptual framework of business analytics, various sectoral application areas and a general introduction to analytical methods used. The course will also cover success stories from different sectors where business analytics is applied, and big data analytics in general, including its application areas, as a new and emerging area of interest.

İş Analitiğine Giriş Bu ders Programın giriş dersi niteliğinde olup, iş analitiğinin kavramsal çerçevesi, sektörel uygulama alanları ve kullanılan analitik yöntemlere genel giriş niteliğinde konulardan oluşmaktadır. Bu kapsamda farklı sektörel başarı hikayeleri incelenecek ve tartışılacak, büyük veri analitiği gibi yenilikçi ve gelişmekte olan yaklaşımlar ve kullanım alanları işlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 502 - Introduction to Decision Making Syllabus
Introduction to Decision Making This course presents an overview of decision making support methodologies and emphasizes the design of decision support systems using management science models such as production planning, logistics, employee scheduling, stock trading simulation, and portfolio optimization. These systems are developed using Microsoft Excel and VBA. VBA fundamentals are also covered in the course.

Karar Vermeye Giriş Bu ders karar vermenin destek metodolojilerine genel bir bakış sunar ve üretim planlaması, lojistik, personel çizelgelemesi, hisse senedi alım-satım simulasyonu ve portföy optimizasyonu gibi yönetim bilimi modelleri kullanan karar destek sistemlerinin tasarımını içerir. Bu sistemler MS Excel ve VBA kullanılarak geliştirilecektir. VBA temelleri de derste işlenir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 503 - Management Information Systems
Management Information Systems Informational roles of a manager include receiving, processing, and transmitting information for the purpose of organizational decision-making. This course covers topics such as basics of information technology, the concept of information itself within the context of organizational decision-making, information system design and implementation, managerial implications of information systems for competition and cooperation, e-business and information-decision systems.

Bilgi Sistemi Yönetimi Yöneticinin bilgisel rolünün önemli bir kısmını veri toplamak, işlemek, ve yaymak oluşturur. Yöneticinin bu rolü, örgüt içinde kararların mümkün olduğu kadar yararlı, isabetli, ve zamanında olmasını sağlar. Bu anlamda aslında her yönetici ayni zamanda bir bilgi yöneticisidir. Bu dersin içeriğini oluşturan konulardan bazıları şunlardır: bilgi işlem teknolojisi, bilgi sistemlerinin tasarımı, örgütlenmesi ve uygulanması, bilgi işlem sistemlerinin işbirliği ve rekabet açısından yönetsel boyutları, e-iş ve e-ticaret. Dersin temel amacı, bilgi işlemin yönetim etkinliği ve verimliliği açısından işlenmesidir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 504 - Data Mining with SAS Enterprise Miner
Data Mining with SAS Enterprise Miner The ability to understand, analyze and interpret Big Data for business purposes has become ever more important in the last few years. In order to make intelligent decisions, one must have access to data and information. The main issue is thus, how does one approach large quantities of data with the purpose of intelligent decision- making? The purpose of this course is to introduce the concepts, techniques, tools, and applications of data mining, using a commercially available data-mining software. The material is approached from the perspective of a business analyst, with an emphasis on supporting tactical and strategic decisions. Students should expect to get hands dirty with real data and analysis software, to perform some common data-mining tasks and earn skill as a business analyst.

Enterprise Miner ile Veri Madenciliği Büyük veriyi anlama, iş amaçlı analiz etme ve yorumlama konusu son yılların en önemli ve gözde konularından biri haline gelmiştir. Akıllı ve doğru kararlar verebilmek için bir analist veriye ve bilgiye ulaşabilmeli, büyük miktarda verinin karar-amaçlı analizi ve kullanımı için doğru yaklaşımlar geliştirebilmelidir. Bu dersin amacı veri madenciliği alanındaki temel konuları, yöntemleri, araçları ve uygulamaları ticari olarak kullanılan bir veri madenciliği yazılım aracı yardımıyla aktarmaktır. Ders materyalinin ve verinin kullanım biçimi bir iş analisti perspektifi ile, analistin stratejik ve taktik kararlar verebilmesine yönelik olacaktır. Öğrenciler bu derste ellerini gerçek veri ve yazılım araçları ile ‘kirletecekler’ve bu sayede bir iş analistinin edinmek isteyeceği veri madenciliği becerilerine sahip olarak dersi tamamlayacaklardır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 505 - Predictive Analytics
Predictive Analytics This course introduces basic concepts and models of supervised and unsupervised statistical learning models . The topics include, multiple regression, logistic regression, classfication, resampling methods, subset selection, the ridge, the lasso, tree-based methods, support vector machines, principal component analysis, and clustering.

Tahmin Analitiği Bu ders denetimli ve denetimsiz istatistiksel öğrenme modellerinde temel başlangıç konu ve metotlarını içerir . Bu dersin ana başlıkları arasında çoklu regresyon, lojistik regresyon, sınıflandırma, yeniden örnekleme metotları, altküme seçimi, sırt, kementö destek vektör makinaları , ana bileşen analizi, ve kümeleme konuları vardır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 520 - Markov Decision Process Syllabus
Markov Decision Process Markov Decision Process (MDP) is a decision-making framework solved by dynamic programming. This powerful mathematical tool optimizes decisions in situations where the state of the system dynamically evolves and the decision maker is not in full control of the outcome of her actions. This course is divided in three parts. The first part will focus on modelling business and engineering situaitons via MDPs. Problems such as inventory managemen, healthcare and medical decision-making, revenue management and production planning and control will be discussed and modelled as MDP. The second part discusses popular and effective solution algorithms such as linear programming, value iteration and policy iteration. Finally, in the third part scientific literature on various application of MDPs is reviewed and open problems are discussed.

Markov Karar Süreçleri Markov Karar Sürci dinamik programlama ile çözülen bir karar verme yöntemidir. Bu güçlü matematiksel metot sürecin durumunun dinamik olarak değiştiği ve kararların sonucunun karar vericinin kontrolü dışındaki faktörlerden etkilendiği durumlarda en iyi çözümü bulmak için kullanılır. Bu ders üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım yönetim ve mühendislik problemlerinin Markov Karar Süreçleri ile modellenmesi üzerinde durmaktadır. Envanter yönetimi, gelir yönetimi, sağlık sektörü kararları, üretim planlaması gibi konular Markov Karar Süreçleri ile modellenecektir. İkinci kısımda lineer programlama, değer tekrarlama ve ilke tekrarlama gibi çok kullanılan çözüm algoritmalarından bahsedilecektir. En son kısımda ise Markov Karar Süreçleri'nin uygulamaları, ve de bilimsel literatürdeki açık sorular tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 9 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 521 - Decision Models
Decision Models The main goal of this course is to present the basic principles and techniques of mathematical modeling that will aid managerial decisions. With case analyses, assignments, and classroom discussions, students will learn the assumptions, limitations and the effective use of the analytical methods such as optimization and Monte Carlo simulation. The focus will be on model formulation and interpretation of results, not on mathematical theory. This course is designed for program students with an interest in formal decision modeling. Therefore, the emphasis is on models that are widely used in diverse industries regardless of the functional areas.

Karar Modelleri Dersin ana hedefi, yöneticilere karar verirken yardımcı olabilecek matematiksel modellerin temel prensip ve tekniklerini sunmaktır. Vaka analizleri, ödevler ve sınıf içi tartışmalarla, öğrenciler optimizasyon ve Monte Carlo simülasyonu gibi analitik metodların varsayımlarını, sınırlamalarını ve ve etkin kullanımlarını öğrenecektirler. Dersin odak noktası matematiksel teori değil, model oluşturma ve sonuçlarını yorumlama üzerine olacaktır. Bu ders program öğrencilerinden formal karar modellemeye ilgisi olanlar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, fonksiyonel alanlardan bağımsız, çeşitli endüstrilerde yaygın kullanılan modellere vurgu yapılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 522 - Revenue Management
Revenue Management Revenue management is concerned with two types of demand decision: quality (how to allocate capacity to different market segments, when to withhold a product from sale etc.) and price (how to set prices, how to price across product categories, over time etc.). This course aims to introduce students to the tools and conceptual frameworks of revenue management and its applications in diverse industries such as tourism, hospitality, manufacturing and fashion.

Gelir Yönetimi Gelir yönetimi talep kararının iki tür ile ilgilidir: kalite yani farklı pazar segmentlerinde kapasitenin nasıl tahsis edileceği, bir ürünün satış zamanı kesintiye uğramaması vs.) ve fiyat (fiyatlar nasıl belirleneceği, ürün kategorileri arasında fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı, measi vb.). Bu ders, gelir yönetiminin araçlarının ve kavramsal çerçevesinin yanısıra turizm, otelcilik, imalat ve moda gibi farklı sektörlerdeki uygulamalarını da öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 523 - Group Decision Making under Multiple Criteria
Group Decision Making under Multiple Criteria This course introduces the students to various methods of enhancing creativity and group decision-making; the various phases and stages of group decision making, It provides students the context for; the scope of; the similarities and the differences in; the breadth and the depth of; Group decision making processes and techniques using hands-on learning techniques as much as possible and practicable. The content is based on pros and cons of group decision making, when and why’s, Classification of approaches , Analyzing Decision making methods for implicit(voting) and explicit multiattributes and multiple decision makers.

Çok Amaçlı Karar Vermede Katılım Öğrencilere yaratıcı bir yaklaşımla çok amaçlı katılımcı karar verme tekniklerini öğretmek. Grup halinde karar verme süreç ve tekniklerinin aşamalarını, içeriklerini, benzerlik ve farklılıklarını, ayrıntılı bir şekilde derinlemesine irdelemek. Teorik bilgilerin, literatürdeki uygulamalarını araştırarak teori ve pratiği birlieştirmek.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 524 - CRM using Location Intelligence
CRM using Location Intelligence This course combines customer relationship management (CRM), a key notion in modern-day customer-centric marketing activities, with the emerging field of location intelligence, i.e. use of location data in business decision making. The course is co-taught with a Division Manager in banking industry who is also a CRM expert. After introducing fundamental concepts in CRM as well as geographic data and Geographic Information Systems (GIS), the instructors cover several banking cases where location information is used in CRM and marketing activities, campaigns and promotions to increase the accuracy of customer segmentation and targeted marketing. A leading GIS software package is used throughout the course for hands-on exercises and project work. The final deliverable of the course is a project analysis team report.

Mekansal Zeka ile Müşteri İlişkileri Yönetimi Bu ders, günümüz müşteri-bazlı pazarlama aktivitelerinin odağında yer alan Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ile giderek önem kazanan Mekansal Zeka ve lokasyon boyutunun iş kararlarında kullanılması nosyonlarını bir araya getirmektedir. Ders bankacılık sektöründe CRM Bölüm Direktörlüğü görevi yürüten ve MİY konusunda uzman bir yönetici ile birlikte verilmektedir. Dersin ilk kısmında MİY, coğrafi veri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerine temel kavramlar tanıtıldıktan sonra lokasyon bilgisinin bankacılık CRM ve pazarlama aktivitelerinde (örn: kampanya ve promosyon yönetimi, müşteri segmentasyonu, hedef kitle pazarlaması) kullanımına dair vakalar işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler bir CBS yazılım paketi kullanarak çeşitli alıştırma ve örnekler üzerinde çalışma fırsatına sahip olur. Ders öğrencilerin takımlar halinde bir proje çalışması yapması ve proje analiz raporunu teslim etmesiyle son bulur.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 525 - Microeconomics I
Microeconomics I Consumer and demand theory, production and theory of the firm; competitive markets, partial and general equilibrium theory.

Mikroekonomi I Tüketici davranışları ve talep teorisi, üretim teorisi rekabetçi piyasalar, kısmi denge ve genel denge teorisi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 526 - Business Intelligence and Decision Support Systems
Business Intelligence and Decision Support Systems The main objective of this course is for the student to develop an understanding of the role of computer based information systems in direct support of managerial decision making (nowadays commonly referred as business intelligence). Spesifically, at the end of this course each student should develop : a) Knowledge about managerial decision making, business intelligence, decision support systems and how to they relate to other types of information systems, b) Knowledge about DSS development methodolies and enabling technologies (such as Expert Systems, Neural Networks, Knowledge Management, Data Warehousing and Data Mining) c) Knowledge about DSS enabling software packages -a general understanding and some hands-on capabilities.

İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgisayar tabanlı enformasyon sistemlerinin organizasyonlarda karar verme amaçlı (iş zekası) kullanımını anlamasını sağlamaktır. Bu derste öğrenciler : a) İşletmelerde karar verme, iş zekası, karar destek sistemleri ve bunların enformasyon sistemleri ile ilişkisi b) Karar destek sistemleri gelişitrme metodolijisi ve teknolojileri (Yapay sinir ağları, bilgi yönetimi, veri ambarlama sistemleri ve veri madenciliği gibi) c) Karar destek sistemleri yazılım paketleri ile ilgili genel bilgi ve uygulamaları konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 527 - Descriptive Analytics Syllabus
Descriptive Analytics This course aims to provide a review of methods for statistical inference, and develop an understanding of how these tools can be applied in a variety of business problems. The emphasis of this course would be on applications, through practical examples and cases. A variety of statistical software will be introduced. Topics covered include descriptive statistics, probability distributions, hypothesis testing, regression, design of experiments and analysis of varience.

Betimsel Analitik Dersin amacı temel istatistik kavramlarını tanıtmak, ve bu metodların yönetim problemlerine nasıl uygulanabileceği konusunda bir temel oluşturmaktır. Bu amaçla, pratik uygulamalar ve örneklerin üzerinde durulacaktır. Ders sırasında birden fazla istatistiksel analiz programı kullanılacaktır. Dersin içeriğinde betimsel istatistik, olasılık dağılımları, hipotez testi, regresyon, deneysel tasarım ve varyans analizi gibi konular bulunmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 528 - Microeconomics II
Microeconomics II Choice under uncertainty; basic game theory; imperfect competition, strategic interaction, entry; adverse selection, signalling, screening, moral hazard; mechanism design; general equilibrium under uncertainty; axiomatic and coalitional bargaining, cooperative models.

Mikroekonomi II Belirsizlik ortamında seçim; kısmi rekabet, stratejik etkileşim, piyasaya giriş; aykırı seçilme, sinyal verme, süzgeçleme, ahlaki risk; mekanizma tasarımı; belirsizlik ortamında genel denge; aksiyomatik ve koalisyonlu pazarlık, işbirlikçi modeller.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 529 - Econometrics
Econometrics Classical linear regression model, generalized least squares generalized method of moments, qualitative dependent variable models, time series analysis.

Ekonometri Klasik lineer regresyon modeli, genelleştirilmiş en küçük kareler, genelleştirilmiş beklemler yöntemi, nitel bağlı değişken modeli, zaman serisi analizi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 531 - Systems Simulation
Systems Simulation Modeling and analysis of production and service systems through the use of discrete-event simulation; world views in simulation; input modeling; random number and variate generation; output analysis; verification and validation issues.

Sistem Benzetimi Simulasyona değişik yaklaşımlar; servis sistemlerinin ayrık olay bazlı benzetim ile modellenmesi ve analizi; girdi analizi; rassal sayılar ve rassal değişken türetimi; çıktı analizi; model tutarlılığı ve sağlama.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 532 - Machine Learning
Machine Learning Machine learning aims to develop computer programs that improve their performance through experience by capturing relevant abstractions of past training input. This course will cover topics in machine learning such as concept learning with version spaces, learning decision trees, statistical learning methods, genetic algorithms Bayesian learning methods, explanation-based learning, and reinforcement learning. Theoretical aspects such as inductive bias, the probably approximately correct learning, and minimum description length principle will also be covered.

Makine Öğrenmesi Makine öğrenmesi geçmişte aldığı öğrenme girdileri ile başarımlarını devamlı olarak artıran yani öğrenen bilgisayar sistemlerin geliştirilmesini konu alır. Bu ders şu konuları içerir: Sürüm uzayları ve kavram öğrenme öğretmenli ve öğretmensiz öğrenme, istatistiksel öğrenme metotları, Bayes öğrenme metodu, açıklamaya dayalı öğrenme, genetik algoritmalar, karar ağaçları. Tümevarımlı yanlılık, yaklaşık öğrenme, enküçük tanım uzunluğu gibi kuramsal yönler de incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 533 - Stochastic Processes
Stochastic Processes Poisson and renewal processes; discrete and continuous Markov chains; applications in queuing, reliability, inventory, production, and telecommunication problems; introduction to queuing networks and network performance analysis.

Stokastik Süreçler Poisson ve yenilenme süreçleri; ayrık ve sürekli Markov süreçleri; kuyruk, güvenilirlik, envanter, üretim ve telekomünikasyon uygulamaları; kuyruk serimleri uygulamaları ve serim performans analizi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 535 - Neural Networks
Neural Networks This course covers neural networks as computational models. Topics include the classification problem and the modeling of a basic neuron as a classifier, perceptrons, perceptron convergence theorem, class separability, multi-layer perceptrons, backpropagation algorithm for training, recurrent networks, associative memory, Hopfield and Kohonen networks, applications to speech, vision and control problems.

Yapay Sinir Ağları Temel sinir fizyolojisinin gözden geçirilmesi. Biyolojik kökenli sinir modelleri ve YSAmodellerine etkileri YSA modelleri. temel hücre yapısı ve bağlantı geometrisi açısından YSA modellerine genel bakış. Önemli YSA modellerini niteliksel ve niceliksel incelenmesi. Çok katlı Percoptron, Adaline, Hopfield, Hücresel YSA' lar, Grossberg ve Kohonen Ağları' nın matematiksel analizi YSA tasarımı. YSA' nın eğitilmesi ve çevreyle etkileşimli öğrenmesi. YSA ile ses ve şekil tanıma. Görüntü işleme uygulamaları. YSA ile yapılan gerçeklemeler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 537 - Systems Dynamics
Systems Dynamics Systems thinking and the system dynamics worldview; methods to elicit and map the structure of complex systems and relate those structures to their dynamics; tools for modeling and simulation of complex systems; applications including corporate growth and stagnation, the diffusion of new technologies, business cycles, the use and reliability of forecasts, the design of supply chains, service quality management, project management and product development, the dynamics of infectious diseases.

Sistem Dinamiği Sistem mantığı ve sistem dinamiği açısından bakış; karışık sistemlerin çalışma yapısının anlaşılması ve ifade edilebilmesi için kullanılan yöntemler ve bu yapıların dinamiği; karışık sistemlerin modellenmesi ve benzetimi için kullanılan araçlar; konuyla ilgili bazı uygulamalar: kurumsal büyüme ve tıkanma, yeni teknolojilerin yayılımı, iş çevrimleri, tahminlerin güvenilirliği ve kullanılması, tedarik zincirlerinin tasarımı, hizmet kalite yönetimi, proje yönetimi ve ürün geliştirme, salgın hastalıkların yayılmasının dinamiği.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 539 - Data Mining
Data Mining Data mining can be viewed as lossy data reduction and learning techniques that are designed to handle massive data sets containing large numbers of categorical and numeric attributes. This course covers topics in data mining and knowledge discovery structured and unstructured databases such as data integration, mining, and interpretation of patterns, rule-based learning, decision trees, association rule mining, and statistical analysis for discovery of patterns, evaluation and interpretation of the mined patterns using visualization techniques.

Veri Madenciliği Veri madenciliğinin amacı büyük çaplı verilerden anlamlı ilişkiler, ve modeller ortaya çıkarmaktır. Bunu yaparken temel istatistik, veri tabanı ve makine öğrenme yöntemleri kullanılır. Bu ders kapsamında sınıflandırma, ilişkilendirme, ve gruplama ile ilgili temel veri madenciliği teknikleri anlatılacak ve veri madenciliği araçları ile bu modellerin farklı uygulamalardan elde edilen veriler üzerinde nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 599 - Graduate Seminar
Graduate Seminar This seminar course provides a non-credit framework for the continuous monitoring and collegial discussion of MA students' thesis research and writing, which they are expected to accomplish under the supervision of a Faculty member from the relevant field.

Seminer Dersi Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 3 ECTS, Course Offered by SOM

BAN 600 - Master Thesis
Master Thesis Provides a non-credit framework for the continuous monitoring and collegial discussion of MA students' thesis research and writing, which they are expected to accomplish under the supervision of a Faculty member from the relevant field over the second year of their course-work.

Yüksek Lisans Tezi Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslektaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SOM

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 30 ECTS, Course Offered by SOM

BIO 301 - Introduction to Molecular Biology
Introduction to Molecular Biology Introduction to Molecular Biology is a detailed introduction to basic mechanisms of molecular biology and genetics. Starting from genomic information and genome organization, DNA structure, packaging to chromosomes, replication of genetic material and its fidelity, mechanisms to repair and recombination of DNA will be discussed in the lecture. RNA structure, mechanisms of DNA transcription to RNA, transcriptional control mechanisms and transcription factors will be studied in detail. RNA to protein translation mechanisms and ribosome structure will be dissected. Protein stability, protein degradation echanisms, role of miRNAs and RNA stability on gene expression will be discussed. A general introduction to programmed cell death mechanims will be presented.The lab course is practical course on principle techniques for production of recombinant proteins in bacteria and animal cells. Lab work will involve utilisation of molecular cloning techniques to produce a particular gene product. Recombinant plasmids carrying either single gene or that for a fusion protein will be constructed and used to transform E. coli, and the gene products will be isolated and characterized.
Moleküler Biyolojiye Giriş Moleküler Biyolojiye Giriş dersi temel moleküler biyoloji ve genetik mekanizmalarının ayrıntılı olarak incelenmesini içermektedir. Derste genom bilgisi ve genom organizasyonundan başlayarak DNA yapısı, kromozomlara paketlenmesi, genetik materyalin replikasyonu ve korunması, DNA onarım ve rekombinasyon mekanizmaları tartışılacaktır. RNA yapısı, DNA’nın RNA’ya transkripsyon mekanizmaları, transkripsyon kontrol mekanizmaları ve transkripsyon faktörleri ayrıntılı olarak incelenecektir. RNA’dan proteine translasyon mekanizmaları ve ribozom yapısı tanımlanacaktır. Protein kararlılığı, protein yıkım mekanizmaları, mikro RNA’ların ve RNA kararlılığının gen ifadesindeki rolü tartışılacaktır. Programlı hücre ölüm mekanizmalarına genel bir giriş de yapılacaktır. Laboratuvar dersi ise, bakteri ve hayvan hücrelerinde rekombinant protein üretiminin temel prensipleri üzerine uygulamalı bir derstir. Laboratuar çalışmaları moleküler klonlama yötemleri kullanarak önceden seçilmiş bir gen ürününü elde etmeğe yönelik olacaktır. Tek bir gen veya birleşmiş (füzyon) protein genini içeren rekombinant plazmitler oluşturulacak, E. coli hücreleri bu plazmitlerlerle transforme edilecek ve gen ürünleri saflaştırılarak karakterize edilecektir.

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 301L - Introduction to Molecular Biology - Lab
Introduction to Molecular Biology - Lab

Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

BIO 303 - Genetics
Genetics Aims to illustrate the basic principles of molecular and evolutionary genetics from Mendel to modern molecular biology. Examples will be chosen from prokaryotic and eukaryotic organisms and topics include: principles of heredity and variation and their application to evolution and development, phsicochemical nature of the gene, problems of recombination and gene action, selection.

Genetik Bu dersin amacı, Mendel'den modern moleküler biyolojiye, moleküler ve evrimsel genetiğin temel prensiplerinin işlenmesidir. Örnekler, prokaryot ve ökaryot organizmalardan seçilecek ve konular şunları kapsayacaktır: kalıtım ve değişim prensipleri ve bunların evrim ve gelişime uygulamaları; genin fizikokimyasal doğası; rekombinasyon, gen aksiyon ve seçimleriyle ilgili problemler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 303L - Genetics - Lab.
Genetics - Lab.

Genetik - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

BIO 304 - Biological Function and Structure
Biological Function and Structure The course will treat the chemistry and structure of biological molecules as a basis for understanding and predicting their structures and structure-function relations. Emphasis will be on macromolecular assemblies and their interactions, structural transitions, ligand inter and analysis of the structural changes that lead to reactivity, stability and accomplishment of the function.

Biyolojik İşlev ve Yapı Bu ders biyolojik moleküllerin yapı ve kimyalarının çalışılarak, bu moleküllerin yapı, yapı-işlev ilişkilerinin temellerinin anlaşılmasını içermektedir. Makromoleküler oluşumlar, bu oluşumların birbirleriyle olan ilişkileri, yapısal geçişler, reaktivite, kararlılık ve işlev kazanımlar neden olan yapısal değişikliklerin analizi de dersin içerdiği konulardandır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 306 - Microbiology
Microbiology This course will serve as an introduction to the new understanding of microbial activities and bacterial diversity; the major groups of microorganisms structure, cultivation and pathogenecity of bacteria and viruses; genetic and metabolic capabilities of microorganisms in their natural habitats and microbial ecology. Laboratory experiments will deal with isolation, cultivation and enrichment of diverse microorganisms.

Mikrobiyoloji Bu ders çevredeki mikrobik aktiviteler ve biyolojik çeşitliliğin anlaşılmasına yönelik giriş bilgilerinin verilmesini amaçlar. Bakteri çeşitliliği; mikroorganizmaları ana grupları; bakterilerin ve virüslerin yapı, büyüme ve patojeniteleri; mikroorganizmaların doğal ortamlarında ve mikrobik ekolojideki genetik ve metabolik yeterlilikleri dersin konuları arasındadır. Laboratuar deneyleri çeşitli mikroorganizmaların izolasyonu, büyütülmesi ve zenginleştirilmeleriyle ilgili olacaktır.

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 306L - Microbiology - Lab.
Microbiology - Lab.

Mikrobiyoloji - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

BIO 308 - Plant Physiology
Plant Physiology Lecture topics will include plant structure and cell biology; photosynthesis and related process; dark respiration; phloem transport of assimilates and yield formation; growth and development, plant hormones; plant water relations; uptake, transport and functions of mineral nutrients; nitrogen metabolism and nitrogen fixation; leaf senescence and programmed cell death ; plant responses to environmental stresses; applications of genetic engineering in agriculture.

Bitki Fizyolojisi Dersin başlıkları bitki yapısı ve hücre biyolojisi; fotosentez ve fotosentez-ilişkili oluşumlar; karanlık solunum; floem taşınması ve ürün oluşumu; büyüme ve gelişme, bitki hormonları; bitki-su ilişkisi; mineral besin elemetlerinin alınması, iletimi ve işlevleri; azot metabolizması ve bağlanması; yaprak yaşlanması ve programlı hücre ölümü; çevresel stres etmenlerine karşı bitkilerin reaksiyonları; genetik mühendisliğinin tarımdaki uygulamaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 308L - Plant Physiology - Lab.
Plant Physiology - Lab.

Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

BIO 310 - Introduction to Bioinformatics
Introduction to Bioinformatics Analysis of genes and proteins. Gene finding methods; sequence patterns, Hidden Markov Models. Bioinformatics software on the net. Protein folding problem; Homology modelling and threading algolrithms. Gibbs free energy and contact potentials. Clustering of structures; Structural databases. Structural genomics.

Biyoinformatiğe Giriş Protein ve gen analizleri. Gen bulma yöntemleri, dizi paternleri, Hidden Markow Modeller (HMM). İnternet üzerinden kullanılan biyoinformatik programları. Protein katlanma problemleri; Homoloji modellemesi ve ilmikleme algoritmaları. Gibbs serbest enerjisi ve etkileşim potensiyelleri. Yapıların kümelendirilmesi; yapı bilgi- bankaları; yapı genomikleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 310R - Introduction to Bioinformatics-Recitation
Introduction to Bioinformatics-Recitation

Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

BIO 321 - Biochemistry I Syllabus
Biochemistry I Chemical nature of cellular components; enzymes and mechanism of enzyme activity; energy interconversions and biosynthetic reactions, including template dependent reactions, and some aspects of control mechanisms. Weekly laboratory session introduces the major experimental tools used in modern biology. Also part of the "core course" pools for the BIO, MAT degree programs.
Biyokimya I Hücre içeriğinin kimyasal yapısı; enzimler ve enzimatik aktivite mekanizmaları; enerji dönüşümleri ve biyosentetik reaksiyonlar ile kontrol mekanizmalarının özellikleri. Haftalık laboratuar saatleri, modern biyolojide kullanılan belli başlı deneysel yöntemlerin tanıtılmasına hasredilmişti Bu ders aynı zamanda BIO, MAT lisans programlarının "çekirdek ders" havuzlarına dahildir

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 321L - Biochemistry I - Lab
Biochemistry I - Lab
Biyokimya I - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

BIO 322 - Biochemistry II
Biochemistry II Emphasis is placed on the energy production and utilisation in biochemical systems so that an understanding of dynamics and energetics of biochemical systems can be achieved. Topics will also include control mechanisms in metabolism.
Biyokimya II Biyokimyasal sistemlerde enerji üretimi ve kullanımı bu dersin üzerinde duracağı ana konudur; ayrıca biyokimyasal sistemlerin enerji ve dinamikleri de vurgulanacaktır. Metabolizmadaki kontrol mekanizmaları da bu dersin değineceği konular arasındadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 322R - Biochemistry II-Recitation
Biochemistry II-Recitation
Biyokimya II-Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

BIO 330 - Environmental Plant Biology
Environmental Plant Biology Interaction of plants with the environment and the human impact is discussed. Topics start with the effects of biotic and abiotic stress factors affecting plant life ranging from ecosystem to global environment scale. Effects of environmental pollutants to plant life, biological clean-up of pollutants, biological degradation of solid wastes and its use in plant production, pest management, food security and sustainable production are other main topics of the course.
Çevresel Bitki Biyolojisi Bitkilerin çevre ile olan ilişkisini ve bunun insan etkisi altında nasıl değiştiği anlatılmaktadır. Başlangıç konuları, ekosistem ölçeğinden global çevre ölçeğe kadar, biyotik ve abiyotik faktörlerin bitkisel yaşam üzerindeki etkilerini kapsamaktadır. Çevresel kirlilik etmenlerinin bitkisel yaşama etkileri, bitkisel yaşama etkileri, kirliliğin biyolojik yollarla temizlenmesi, katı atıkların biyolojik olarak degredasyonu ve bitkisel üretim amaçlı kullanımı, zararlı mücadelesi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim dersin diğer ana konu başlıklarıdır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 332 - Cell Biology Syllabus
Cell Biology The fundamental molecular processes of cells are examined using evidence from biochemical, physiological and microscopic analyses. Topics include: the logical spatial and temporal organization and regulation of of metabolism; generation and function of cellular compartments; the organization and regulation of cell growth and division; and cell-environment and cell-cell interactions. Comparisons among prokaryotic , free-living eukaryotic and metazoan eukaryotic cells of diverse organisms are used to assess the universality of these processes and their mechanisms.

Hücre Biyolojisi Hücredeki temel moleküler süreçlerin biyokimyasal, fizyolojik ve mikroskopik analizler yardımıyla incelenmesi. Dersin içerdiği konular: hücre metabolizmasının yerel ve zamana göre düzenlenmesi; hücre bileşenlerinin oluşumu ve işlevleri, hücre büyümesi ve bölünmesinin oluşumu ve düzenlenmesi; hücre-çevre ve hücre-hücre ilişkileri. Prokaryotik, serbest-yaşayan ökaryotik ve metazoan ökaryotik hücreli farklı organizmaların karşılaştırılması ve süreç mekanizmalarının genel-geçerliliğinin tayin edilmesi de bu dersin konuları arasındadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 332L - Cell Biology Lab
Cell Biology Lab
Hücre Biyolojisi Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

BIO 335 - Analytical Techniques
Analytical Techniques A general introduction to basic techniques used in characterization and separation of biological systems and molecules. Topics include microscopy, centrifugation, liquid chromatography methods, spectroscopy and electrophoresis. Lab sessions will give a chance to use these techniques individually.
Analitik Teknikler Biyolojik sistemlerin ve moleküllerin ayrıştırılmasında ve özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan temel tekniklerle ilgili genel giriş bilgilerinin verilmesi bu dersin amacıdır Dersin başlıkları: mikroskop kullanma tekniği, santrifüj, likit kromatografi metodları, spektroskopi ve elektroforez. Laboratuar uygulamaları bu tekniklerin pratikte kullanılması olanağını sağlayacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 335L - Analytical Techniques - Lab
Analytical Techniques - Lab
Analitik Teknikler - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

BIO 363 - Ecology
Ecology Aims to develop a basic understanding of relationships of organisms to their environment at the individual, population and community level, principles of population genetics and evolutionary theory. Topics include physiological response to physical and biological environment, adaptations to the physical environment, competition, concept of niche, population dynamics, ecosystem structure and stability and resource management.
Ekoloji Birey, popülasyon ve komünite seviyelerinde organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerinin temelde anlaşılmasını, popülasyon genetiğinin ve evrim teorisinin prensiplerinin öğrenilmesini hedefler. Dersin başlıkları: fiziksel ve biyolojik çevreye fizyolojik reaksiyon; fiziksel çevreye ve rekabete adaptasyon; niş, popülasyon dinamikleri, ekosistem yapısı ve kararlılığı, doğal kaynak kullanımı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 370 - Mammalian Cell Culture
Mammalian Cell Culture The aim of this course is to introduce the students to basic principles and techniques of mammalian cell culture and to provide essential information on the physiological and molecular aspects of the culture and growth of different cells. The course will be mainly demonstrations and laboratory exercises supplemented with lectures. Lecture topic areas cover molecular composition of cells, effects of media and physical parameters on growth, and metabolism. It also deals with regulation of gene expression as well as stress responses of cells, maintenance of energy and cell survival. The laboratory sessions will be conducted much as the students were working in a research laboratory therefore students will gain hands on experience in cellular and molecular biology techniques.
Memeli Hücre Kültürü Bu dersin amacı öğrenciye memeli hücre kültürü tekniğinin temel prensiplerini öğretmek, değişik hücre tiplerini fizyolojik ve moleküler açıdan inceleyip bilgi vermektir. Ders genelde temel bilgilerin anlatılması, demonstrasyon ve laboratuar uygulaması şeklinde yapılacaktır. Hücerelerin moleküler yapısı, besi yerleri, fiziki parametrelerin hücre büyümesi üzerine etkisi metabolizma gibi konular incelenecektir. Ayrıca gen ekspresyon regülasyonu, hücrelerin strese verdikleri cevap, enerji ve hücre canlılığı gibi konularda incelenecektir. Laboratuar deneyleri öğrencinin kendi araştırmasına yönelik tasarlandığından her öğrencinin hücre ve moleküler tekniklerde deneyim kazanması hedeflenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 370L - Mammalian Cell Culture-Lab
Mammalian Cell Culture-Lab
Memeli Hücre Kültürü-Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

BIO 403 - Plant Pathology
Plant Pathology Symptoms and diagnosis of viral, bacterial and fungal diseases; disease management strategies; physiology and genetics of host-pathogen interactions; resistance mechanisms and gene expression during host-pathogen interaction; application of genetic engineering in plant pathology.
Bitki Patolojisi Virüs, bakteriyel ve mantarsal hastalıkların simptomları ve tanısı; hastalık önleme stratejileri; hastalık etmeni-konak ilişkilerinin fizyolojisi ve genetiği; dayanıklılık mekanizmaları ve hastalık etmeni-konak interraksiyonu sırasındaki gen ekspresyonu; bitki patolojisinde genetik mühendisliğinden yaralanma olanakları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 404 - Plant Biotechnology
Plant Biotechnology Principles and applications of plant cell, tissue and organ culture; physiology of in vitro grown plants; cell cultures and secondary plant metabolites; molecular techniques used in plant breeding; RFPL, PCR based techniques; advances in plant genetic transformation; food and environmental safety of transgenic plants; intellectual property rights and biotechnology.

Bitki Biyoteknolojisi Bitki hücre, doku ve organ kültürlerinin prensipleri ve uygulamaları; yapay büyütülen bitkilerin fizyolojileri; hücre kültürleri ve ikincil bitki metabolizmaları; bitki filizlenmesinde kullanılan moleküler teknikler; RFLP, PZR (polimeraz zincir reaksiyonu, PCR) temelli teknikler; bitki genetik transformasyonlarındaki ilerlemeler; transgenik bitkilerdeki besin ve çevre güvenliği; düşünsel ürün hakları ve biyoteknolijisi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 406 - Protein Engineering
Protein Engineering A practical course that aims to study the factors effecting gene expression in order to exploit technology recombinant DNA. Topics include: transcriptional and post-transcriptional events that effect gene expression; overexpression of recombinant proteins; large scale protein purification; various strategies for manipulating specific protein interactions; experimental methods used in protein structure determination; design of proteins using a combination of experimental and computational techniques.

Protein Mühendisliği Rekombinant DNA teknolojisinin kullanılmasında gen ekspresyonunu etkileyen faktörlerin çalışılması amaçlı pratik bir derstir. Dersin başlıkları: gen ekspresyonunu etkileyen transkripsiyonel ve transkripsiyon sonrası olaylar rekombinant proteinlerin aşırı ekspresyonu; büyük ölçekli protein saflaştırılması, özgün protein ilişkilerinin yönlendirilmesinde farklı stratejiler; protein yapı belirlemelerinde kullanılan deneysel metodlar; bilgisayar destekli (işlemsel) ve deneysel metodların birlikte kullanılmasıyla protein tasarımı.

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 407 - Multicellular Organization
Multicellular Organization The mechanisms that underlie development of multicellular organisms from C. elegans to humans will be examined. Cellular differentiation and its genetic and molecular control; fertilization, cleavage and morphogenesis of plants and animals; cell motility; polarity and positional information; developmental basis of evolution.

Çokhücreli Organizasyon C. Elegans'dan insana çok hücreli organizmaların gelişiminin altında yatan mekanizmalar incelenecektir. Hücre farklılaşmaları ve bu farklılaşmaların genetik ve moleküler kontrolü; bitkilerin ve hayvanların döllenme, bölünme ve morfonogenezi; hücre hareketi; polarite ve pozisyon bilgisi; evrimin moleküler temelleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 409 - Modelling and Simulation of Biomolecular Processes
Modelling and Simulation of Biomolecular Processes Modelling and computer simulation of dynamic biological processes using special graphical interfaces requiring little mathematical or computer experience. Includes realistic models from current literature to teach concepts and technique, workshop for student selected individual projects.
Biyomoleküler Süreçlerin Simülas. ve Modellemesi: Dinamik biyolojik işlemlerin, özel grafik arayüzler kullanılarak bilgisayar simülasyonlarının ve modellenmelerinin gerçekleştirilmesi. Özel bilgisayar arayüzlerin kulanılması çok az matematik veya bilgisayar deneyimi gerektirmektedir. Realistik modeller, temellerin ve tekniklerin ögretilmesinde kullanılacaktır. Öğrencilere bireysel projelerle ilgili seminerler de verilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 415 - Plant Nutrition
Plant Nutrition Uptake mechanisms of mineral nutrients, their transport in xylem and phloem, mineral nutrition in yield formation, physiological functions of mineral nutrients, relationship between mineral nutrition and plant diseases, diagnosis of nutrient deficiencies and toxicities, genotypic variation in mineral nutrition and soil and plant factors affecting nutrient availability in rhizosphere.
Bitki Besleme Mineral besin elementlerinin absorpsiyonu, ksilem ve floem iletim demetlerindeki taşınımı, mineral besin elementlerin verim oluşumundaki rolü ve fizyolojik işlevleri, mineral beslenme ile bitki hastalıkları arasındaki ilişkiler, beslenme bozukluklarının tanınması, mineral beslenmede genetik varyasyon ve rizosferde besin elementlerinin yarayışlılığını etkileyen toprak ve bitki faktörleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 445 - Plant Tissue Culture Techniques Syllabus
Plant Tissue Culture Techniques This is a practical course on both principles and practices of plant tissue culture techniques. The laboratory organization and requirements; principles of plant cell, tissue, and organ cultures; organic and inorganic components of the plant tissue culture media; physiology of in vitro grown plants and acclimatization; meristem culture; cell suspension culture; somatic emryogenesis; organogenesis; adventitious shoot and root formation; commercial applications will be covered in detail.
Bitki Doku Kültürü Teknikleri Bu ders bitki doku kültürü tekniklerinin esaslarını ve uygulamalarını vermektedir. Bitki doku kültürü laboratuvarı koşulları ve organizasyonu; bitki hücre, doku ve organ kültürünün esasları; doku kültürü ortamlarındaki organik ve inorganik bileşenler; in vitro bitkilerin fizyolojisi ve dış koşullara alıştırılması; meristem kültürü; hücre süspansiyon kültürü; somatik emriyogenesis; organogenesis; adventif sürgün ve kök oluşumu; ticari uygulamalar gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 445L - Plant Tissue Culture Techniques-Lab
Plant Tissue Culture Techniques-Lab
Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

BIO 447 - Plant Breeding
Plant Breeding Evolution and domestication of crop plants; distribution and conservation of plant genetic resources; reproduction of crop plants; cytogenetics; plant breeding methods for self- and cross-pollinated crops; plant hybridisation; marker-assisted selection; breeding for resistance to biotic and abiotic stress factors; breeding for nutritionally quality; applications of biotechnology in plant improvement.
Bitki Islahı Ürün bitkilerinin evrim ve ıslahı; bitki genetik kaynaklarının dağılımı ve korunması; ürün bitkilerinin tekrar üretilmesi; sitogenetik; kendi kendine ve çapraz tozlaşan ürünler için ıslah metodları; bitki hibridizasyonu; işaretleme yöntemiyle seleksiyon ; biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı dayanıklı bitki ıslahı; besin değeri yüksek genotiplerin ıslahı; biyoteknolojisinin tarımsal uygulamaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 452 - Immunology
Immunology This is an introductory undergraduate course which surveys most areas of immunology. Immunology is the study of how higher organisms deal with infectious agents. The course is designed to provide a basic understanding of molecular mechanisms underlying the development of immune response. Topics will include molecular mechanisms of innate immunity, the structure of antibodies and T cell receptors, antigen- antibody interactions, the major histocompatibility complex, generation of diversity, antigen presentation, signaling through immune system receptors, the molecular basis of immune attack, immunological tolerance, and immune memory. There will be topics from medical or bench-side immunology in last few weeks, depends on the conditions and time availability.
İmmünoloji İmmünoljinin büyük bir kısmını kapsayan bir lisans giriş dersidir. İmmunoloji gelişmiş organizmaların enfeksiyon oluşturan faktörlerle nasıl mücadele ettigini araştırır. Bu dersin immün yanıtın oluşumundaki moleküler mekanizmaların temel düzeyde anlaşılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Konu başlıkları: doğal immünite, antikorların yapıları ve T hücre reseptörleri, antijen-antikor ilişkisi, MHC kompleksi, çeşitliliğin ortaya çıkışı, antijen sunumu, immün sistem reseptörleri yoluyla sinyal iletisi, immün yanıtın moleküler temeli, immünolojik tolerans ve immün birikim şeklindedir. Dersin son haftalarında tıbbi/hastabaşı uygulamalı immünoloji başlıkları zamansal olanaklar elverdiğince işlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 466 - Biophysics: Molecules and Systems Syllabus
Biophysics: Molecules and Systems Cells and organisms can be thought as self-replicating, -organizing and -regulating complex systems. The proper functioning these systems is dependent on networks of reactions involving macromolecules. This course focuses on physical principles governing behavior of biological macromolecules and their interactions, and investigates how concepts developed at macromolecular level can be applied to studies at systems level. Topics can be grouped under two main headings; introduction to molecular biophysics and understanding specific process of living systems through application of molecular biophysics principles. Topics of the introduction are molecular forces involved in the formation and interactions of acromolecules, reaction kinetics, molecular transport processes and energy generation and maintenance. Principles developed at molecular level will be used to analyze mechanisms two specific processes: movement and vision.
Biyofizik: Moleküller ve Sistemler Hücre ve organizmaları kendi kendilerine çoğalan, organize olan ve kendi kendilerini kontrol eden sistemler olarak düşünebiliriz. Bu sistemlerin işlevlerini düzenli bir şekilde ürütebilmeleri birbirini izleyen makromolekül etkileşmelerin pürüzsüz ilerlemesine bağlıdır. Bu ders biyolojik moleküllerin davranışları ve etkileşmeleri üzerine yoğunlaşarak moleküler düzeyde geliştiren kavramların sistem seviyesine nasıl uygulanabileceğini incelemek üzere tasarlanmıştır. Konular iki ana başlık altında toplanabilir: moleküler biyofiziğe giriş ve bazı özgün canlı işlevlerine moleküler biyofizik prensiplerinin uygulanması. Moleküler biyofiziğe giriş makromoleküllerin oluşumlarında ve etkileşmelerinde rol oynayan kuvvetlerin incelenmesi, etkileşme kinetiği, moleküler taşıma süreçleri ve enerji üretimi ve korunumu konularını içerir. Moleküler düzeyde geliştirilen kavramlar canlı sistemlerde hareket ve görme işlevlerinin analizine uygulanacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 467 - Signal Transduction
Signal Transduction The molecular mechanisms by which environmental signals are received by cells and translated into a biological response such as development, cell behavior, immune response are currently one of the most-studied areas in modern biology. In this course several prototype- signalling pathways to discuss the mechanistic concepts in signal transduction, to present state-of-art research, and to discuss various experimental approaches will be presented. The most relevant concepts of signal transduction, i.e. protein-protein interactions, phosphorylation and GTP-binding proteins will be discussed.
Sinyal İletisi Hücre büyüme ve gelişimini, davranışını, bağışıklık sistemini etkileyen temel moleküler mekanizmalar dışarıdan gelen sinyallerin hücreler tarafından algılanıp biyolojik cevaba dönüşmesi neticesinde oluşmaktadır ve konu güncel bir araştırma alanıdır. Bu derste birkaç prototip sinyal iletisi kaskad mekanizması kavramsal olarak incelenecektir. Bunun yanısıra literatürde bulunan önemli araştırmalara değinilerek deneysel yaklaşımların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Protein-protein etkileşimi, fosforilasyon ve GTP bağlanan proteinler gibi sinyal iletisi bağlamında önemli görülen konular incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

BIO 501 - Advanced Molecular Biology
Advanced Molecular Biology An integrated approach to the study of biochemistry, molecular and cellular biology. Topics include; biochemistry and molecular biology of nucleic acids, DNA, RNA and protein biosynthesis, mutation, genetic code and mechanisms of gene expression.

İleri Moleküler Biyoloji Biyokimya, moleküler ve hücre biyolojisi çalışmalarına tümleştirici yaklaşım. Dersin içerdiği konular; biyokimya ve nükleik asit moleküler biyolojisi, DNA, RNA ve protein biyosentezi, mutasyon, genetik kod ve gen ekspresyon mekanizmaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 502 - Immunology
Immunology This is an introductory course which surveys most areas of immunology. Immunology is the study of how higher organisms deal with infectious agents. The course is designed to provide a basic understanding of molecular mechanisms underlying the development of the immune response. Topics will include molecular mechanisms of innate immunity, the structure of antibodies and T cell receptors, antigen- antibody interactions, the major histocompatibility complex, antigen presentation, generation of antibody diversity, signaling through immune system receptors, the molecular basis of immune attack, immunological tolerance, and immune memory. There will be topics from medical or bench-side immunology in last few weeks, depends on the conditions and time availability.
İmmünoloji İmmünoljinin büyük bir kısmını kapsayan bir giriş dersidir. İmmunoloji gelişmiş organizmaların enfeksiyon oluşturan faktörlerle nasıl mücadele ettigini araştırır. Bu dersin immün yanıtın oluşumundaki moleküler mekanizmaların temel düzeyde anlaşılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Konu başlıkları: doğal immünite, antikorların yapıları ve T hücre reseptörleri, antijen-antikor ilişkisi, MHC kompleksi, antijen sunumu, antikor çeşitliliğin ortaya çıkışı, immün sistem almaclari yoluyla sinyal iletisi, immün yanıtın moleküler temeli, immünolojik tolerans ve immün birikim şeklindedir. Dersin son haftalarında tıbbi/hastabaşı uygulamalı immünoloji başlıkları zaman elverdiğince işlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 503 - Plant Pathology
Plant Pathology Symptoms and diagnosis of viral, bacterial and fungal diseases; disease management strategies; physiology and genetics of host-pathogen interactions; resistance mechanisms and gene expression during host-pathogen interaction; application of genetic engineering in plant pathology.
Bitki Patolojisi Virüs, bakteriyel ve mantarsal hastalıkların simptomları ve tanısı; hastalık önleme stratejileri; hastalık etmeni-konak ilişkilerinin fizyolojisi ve genetiği; dayanıklılık mekanizmaları ve hastalık etmeni-konak interraksiyonu sırasındaki gen ekspresyonu; bitki patolojisinde genetik mühendisliğinden yaralanma olanakları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 504 - Applied Protein and Genetic Engineering
Applied Protein and Genetic Engineering This course is directed to studies of recent methods used in molecular biology; cell culture, cloning of genes and expression of recombinant and engineered proteins. Practical work will include approaches used in functional genomics where protein function is considered in the context of expression of several different genes in an integrated general cellular function.

Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği Bu ders moleküler biyolojide kullanılan en yeni tekniklerin öğrenilmesini amaçlamaktadır; hücre kültürü, gen klonlaması ve rekombinant proteinlerin elde edilmesi. Uygulamalı çalışmalar işlevsel genomikte kullanılan yaklaşımları içermektedir. Proteinlerin işlevleri, farklı genlerin aynı zamanda ekspresyonu ve birleştirilmiş genel hücresel işlevler çerçevesinde incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 504L - Applied Protein & Genetic Engineering - Lab
Applied Protein & Genetic Engineering - Lab
Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

BIO 511 - Advanced Bioinformatics
Advanced Bioinformatics Local and global sequence alignment using dynamic programming, scoring matrices (Pam, Blossum), multiple sequence alignment algorithms, database search algorithms (Blast, Fasta), distance matrices and construction of phylogenetic trees, motif determination.

İleri Biyoinformatik Dinamik programlama, skor matriksleri (PAM, BLOSSUM) kullanılarak bölgesel ve global dizi eşleştirilmesi, çoğul dizi eşleştirme algoritmaları, veritabanı tarama algoritmaları (Blast, Fasta), uzaklık matriksleri, soyağacı yapılandırması ve motif belirleme çalışmaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 512 - Advanced Computational Biology
Advanced Computational Biology Physical mapping of DNA, fragment assembly algorithms, gene sequence rearrangement, structure determination using simulated annealing, genetic algorithms and dynamic programming, gene discovery using Hidden Markov Models (HMM), docking.

İleri İşlemsel Biyoloji Optimize edilmiş algoritmalar, genetik algoritmalar ve dinamik programlama kullanılarak yapılan fiziksel DNA haritaları, parça bütünleme algoritmaları, gen dizilerinin yeniden yapılandırılmaları, yapı belirleme çalışmaları, Hidden Markov Modellerinin (HMM) kullanılarak gen bulunması ve bağlanma.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 532 - Structural Biology
Structural Biology Approaches used in 3D structure determination of biological macromolecules as well as those used in determination of larger structures in cells will be discussed. Topics include X-ray spectroscopy and crystallography, nuclear magnetic resonance spectroscopy, time-resolved measurements using X-ray solution scattering. For larger structures microscopic techniques including electron and fluorescence microscopy and indirect imaging methods will be discussed.

Yapısal Biyoloji Biyolojik makromoleküllerin ve hücre içindeki daha büyük oluşumların 3 boyutlu yapı belirlemeleri için kullanılan yöntemlerin incelenmesi. Dersin içerdiği konular: X-ışını spektroskopisi ve kristalografisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, X-ışını küçük açı saçılmasını kullanarak zamana bağlı ölçümler. Daha büyük yapılar için elektron ve floresan mikroskop teknikleri ve dolaylı görüntüleme metodları tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 541 - Agricultural Biotechnology
Agricultural Biotechnology Principles and applications of animal cell culture; artificial insemination and super ovulation; transgenic animals; principles of plant tissue culture; meristem culture and in vitro mass propagation of plant material; somatic embryogenesis ad synthetic seeds; genetic engineering and plant breeding; legal and ethical issues related to agricultural biotechnology.

Tarım Biyoteknolojisi Hayvan hücre-kültürü prensipleri ve uygulamaları; yapay döllenme ve aşırı ovülasyon; transjenik hayvanlar; bitki doku kültürü prensipleri; meristem kültürü ve yapay in-vitro çoğaltım; somatik embriyojenesis ve sentetik kökler; genetik mühendisliği ve bitki ıslahı; tarım biyoteknolojisi ilgili yasal ve etik yaklaşımlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 542 - Principles of Biosafety
Principles of Biosafety This course is aimed at increasing awareness of students on risk assessment and risk management strategies used in biosafety systems. Overview of biotechnological applications. Elements of biosafety systems. Concepts of substantial equivalence and the precautionary principle. International Biosafety Protocol and the regulatory framework in different countries. The methods used in GM food safety and environmental risk analysis. Socio-economical and ethical issues related to biotechnology. Risk perception and communication.
Biyogüvenlik Prensipleri Bu ders biyogüvenlik sistemlerinde kullanılan risk değerlendirme ve risk idaresi konularında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Biyoteknolojik uygulamaların özeti. Biyogüvenlik sisteminin esasları. Özgün benzerlik ve ön tedbir prensibi yaklaşımlarının karşılaştırılması. Uluslararası Biyogüvenlik Protokolü ve farklı ülkelerdeki düzenleyici kurallar. Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların gıda güvenliği ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendiren yöntemler. Biyoteknolojinin sosyo-ekonomik ve ahlaki boyutları. Risk kavramı anlayışı ve anlatılması.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 543 - Plant Stress Physiology
Plant Stress Physiology This course will provide basic information on the reactions of plants to environmental stress factors. Lecture topics will include crop productivity under stress; gene expression in response to stress and development of transgenic plants with elevated stress tolerance; adaptation of the photosynthetic apparatus to stress conditions; drought and salinity stress; high light and heat stress; low temperature and freezing stress; mineral nutrient deficiency and heavy metal toxicity; root responses to mineral deficiencies and toxicities; phytoremidation; responses to plant pathogens; flooding and oxygen deficiency. A special attention will be given to synthesis and detoxification of oxygen free radicals and oxidative cell damage under stress conditions.

Bitki Stres Fizyolojisi Bu ders çevresel stres faktörlerine karşı bitki reaksiyonlarıyla ilgili temel bilgileri sağlamayı amaçlar. Dersin başlıkları: stres altında ürün verimliliği; stress altındaki bitkilerde gen ekspresyonu ve transjenik bitki geliştirilmesi; stres koşullarında fotosentetik aparatın adaptasyonu; kuraklık ve tuz stresi; yüksek ışık ve ısı stresi; düşük sıcaklık ve don stresi; mineral besin eksikliği ve ağır metal toksisitesi; mineral eksikliğine ve toksisitesine karşı kök reaksiyonları; fito-remidasyonu; bitkilerin patojenlere reaksiyonu; su baskını ve oksijen azalması. Stres koşulları altındaki oksidatif hücre zararlanması ve oksijen serbest radikallerinin sentezi ve detoksifikasyonuna özel bir önem verilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 543L - Plant Stress Physiology - Lab
Plant Stress Physiology - Lab

Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

BIO 545 - Plant Growth and Development
Plant Growth and Development This course will focus on developmental processes of plant growth at both cellular and organizmal level. Plant cells and cytodifferentiation; biosynthesis and mechanisms of action of phytohormones in particular auxins, cytokinins, gibberellins, absicic acid and ethylene; signal perception and transduction; secondary messangers; organogenesis; embryogenesis; seed development, dormancy and germination; flower development; photomorphogenesis will be covered in detail
Bitki Büyüme ve Gelişmesi Bu derste bitki büyümesi ve gelişmesi hücre ve organizma düzeyinde incelenecektir. Bitki hücreleri ve hücre farklılaşması; oksinler, sitokininler, gibberellinler, absisik asit ve etilen gibi bitki hormonlarının biyosentezi ve etki mekanizmaları; hormon sinyalinin alınması ve iletilmesi; sekonder haberciler; organ oluşumu; embriyo oluşumu; tohum oluşumu, dinlenmesi ve çimlenmesi; çiçek gelişmesi; potomorfogenesis gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 550 - Functional Genomics and Proteomics
Functional Genomics and Proteomics Studies of when and where genes are active, identification and determination of the properties of the proteins encoded. Studying how proteins interact with each other and the role these interactions play in normal function and disease.

İşlevsel Genomik ve Proteomik Genlerin nerede ve ne zaman aktif olduklarının incelenmesi, kodladıkları proteinlerin özelliklerinin tanımlanması ve belirlenmesi, proteinlerin biribirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin normal işlev hastalıklardaki rolü.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 551 - Graduate Seminar I
Graduate Seminar I
Yüksek Lisans Seminer I

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 552 - Graduate Seminar II
Graduate Seminar II
Yüksek Lisans Seminer II

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 567 - Signal Transduction
Signal Transduction The molecular mechanisms by which environmental signals are received by cells and translated into a biological response such as development, cell behavior, immune response are currently one of the most-studied areas in modern biology. In this course several prototype- signalling pathways to discuss the mechanistic concepts in signal transduction, to present state-of-art research, and to discuss various experimental approaches will be presented. The most relevant concepts of signal transduction, i.e. protein-protein interactions, phosphorylation and GTP-binding proteins will be discussed.
Sinyal İletisi Hücre büyüme ve gelişimini, davranışını, bağışıklık sistemini etkileyen temel moleküler mekanizmalar dışarıdan gelen sinyallerin hücreler tarafından algılanıp biyolojik cevaba dönüşmesi neticesinde oluşmaktadır ve konu güncel bir araştırma alanıdır. Bu derste birkaç prototip sinyal iletisi kaskad mekanizması kavramsal olarak incelenecektir. Bunun yanısıra literatürde bulunan önemli araştırmalara değinilerek deneysel yaklaşımların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Protein-protein etkileşimi, fosforilasyon ve GTP bağlanan proteinler gibi sinyal iletisi bağlamında önemli görülen konular incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 570 - Chromosome Biology
Chromosome Biology This course deals with major concepts in exploration of the relationships between chromosome structure, function and behaviour. Topics include; basic properties of chromosomes, specialized chromosomes (polytene chromosomes, lampbrush chromosomes) chromatin and higher-order structure of chromosomes, bacterial and eukaryotic chromosomes, centromeres, dynamic behaviour of telomeres, genome organization and function, control of mitotic and meiotic segregation, chromosome aberrations, transposons, chromosome purification, chromosome banding, in situ hybridization, chromosome polyploidy, aneuploidy and haploidy. Necessary equipment and facilities of the molecular cytogenetics laboratory, microscopy, analysis of signal and imaging will be also covered.
Kromozom Biyolojisi Bu ders kromozom yapı, fonksiyon ve davranışı arasındaki incelenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda; kromozomların temel özellikleri, özel yapılı kromozomlar (politen ve lamba fırçası tipi kromozomlar), kromatin ve kromozom ince yapısı, bakteriyel ve ökaryotik organizmalara ait kromozomlar, sentromer, telomerlerin dinamik davranışları, genom organizasyonu ve fonksiyonu, mitoz ve mayoz bölünmedeki segregasyonun kontrolu, kromozom anormallikleri, transpozonlar, kromozom saflaştırılması, kromozom bantlama teknikleri, in situ hibritleme analizi, poliploidi, anöploidi, haploidi konuları incelenecektir. Ayrıca moleküler-sitogenetik laboratuarının temel gereksinimleri, değişik tipteki mikroskoplar, değişik tipteki kromozom data ve resimlerinin analiz edilmesi bu ders kapsamı içinde yer almaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 587 - Introduction to Graduate Research Assistantship I
Introduction to Graduate Research Assistantship I Practical courses aiming at preparing graduate students (both at MSc and PhD level) to their work in biology laboratories and evaluating their performances until the thesis period. The course will cover the following topics: How does a biology research lab and a research team function? How to do biology research? What are the commonly used techniques? What are the safety regulations? How to handle sensitive equipment? The performance of the student will be evaluated and graded in the light of the feedback provided by her/his supervisor both on technical skills as well as willingness in teamwork.
Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I Bu dersin amacı, öğrencileri mezuniyet sonrası eğitime (Lisanasüstü ve doktora düzeyinde) hazırlamak ve tez aşamasına kadar olan dönemdeki laboratuvar çalışmalarını değerlendirmektir. İşlenecek konular : Bir biyoloji laboratuvarı ve biyoloji araştırma grubu nasıl çalışır? Biyoloji alanında bilimsel araştırma nasıl yapılır? Biyoloji laboratuvarı ve araştırmalarında sık kullanılan teknikler nelerdir? Laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir? Hassas aletletleri kullanımda nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencinin performansı, teknik bilgilerinin yanısıra görev aldığı araştırma grubundaki çalışmaları ışığında, değerlendirilecek ve notlanacaktır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 588 - Introduction to Graduate Research Assistantship II
Introduction to Graduate Research Assistantship II Practical courses aiming at preparing graduate students (both at MSc and PhD level) to their work in biology laboratories and evaluating their performances until the thesis period. The course will cover the following topics: How does a biology research lab and a research team function? How to do biology research? What are the commonly used techniques? What are the safety regulations? How to handle sensitive equipment? The performance of the student will be evaluated and graded in the light of the feedback provided by her/his supervisor both on technical skills as well as willingness in teamwork.
Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II Bu dersin amacı, öğrencileri mezuniyet sonrası eğitime (Lisanasüstü ve doktora düzeyinde) hazırlamak ve tez aşamasına kadar olan dönemdeki laboratuvar çalışmalarını değerlendirmektir. İşlenecek konular : Bir biyoloji laboratuvarı ve biyoloji araştırma grubu nasıl çalışır? Biyoloji alanında bilimsel araştırma nasıl yapılır? Biyoloji laboratuvarı ve araştırmalarında sık kullanılan teknikler nelerdir? Laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir? Hassas aletletleri kullanımda nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencinin performansı, , teknik bilgilerinin yanısıra görev aldığı araştırma grubundaki çalışmaları ışığında, değerlendirilecek ve notlanacaktır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 589 - Introduction to Graduate Research Assistantship III
Introduction to Graduate Research Assistantship III Practical courses aiming at preparing graduate students (both at MSc and PhD level) to their work in biology laboratories and evaluating their performances until the thesis period. The course will cover the following topics: How does a biology research lab and a research team function? How to do biology research? What are the commonly used techniques? What are the safety regulations? How to handle sensitive equipment? The performance of the student will be evaluated and graded in the light of the feedback provided by her/his supervisor both on technical skills as well as willingness in teamwork.
Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III Bu dersin amacı, öğrencileri mezuniyet sonrası eğitime (Lisanasüstü ve doktora düzeyinde) hazırlamak ve tez aşamasına kadar olan dönemdeki laboratuvar çalışmalarını değerlendirmektir. İşlenecek konular : Bir biyoloji laboratuvarı ve biyoloji araştırma grubu nasıl çalışır? Biyoloji alanında bilimsel araştırma nasıl yapılır? Biyoloji laboratuvarı ve araştırmalarında sık kullanılan teknikler nelerdir? Laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir? Hassas aletletleri kullanımda nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencinin performansı, teknik bilgilerinin yanısıra görev aldığı araştırma grubundaki çalışmaları ışığında, değerlendirilecek ve notlanacaktır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 590 - Master Thesis
Master Thesis
Yüksek Lisans Tezi

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 50 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 592 - Project Course
Project Course The objective of project course is to improve the research and problem solving capabilites and communication and presentation skills of the students by conducting work on a preferably real-life problem under the supervision of his/her Project Supervisor(s).
Proje Dersi Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 20 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 601 - Free Radicals in Biological Systems
Free Radicals in Biological Systems Studying the reactions of free radicals, which are, produced during the normal metabolic functions or under stress conditions. Their effects on life processes, cell signalling and gene expression patterns. Oxidant and antioxidant interactions will also be studied.

Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller Normal metabolik fonksiyonlar ya da stres şartları sonucu üretilen serbest radikal reaksiyonlarının incelenmesi. Serbest radikallerin yaşam süreçleri, hücre sinyallemesi ve gen ekspresyonu üzerine etkileri.Oksidant ve antioksidant ilişkileri de çalışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 602 - Genes and Behaviour
Genes and Behaviour Behavior is what a plant or animal does in the course of an individual's lifetime, in response to some event or change in its environment. The major aim of this course is to explore the possible links between an organism's behavioral traits and its behavior. Historical development of "Nature Nurture" controversy, how behavior is measured and evaluated, genetic roots of such behaviors as aggression and sexual preference are among the subjects to be discussed.
Genler ve Davranis Davranış bir bitki veya hayvanın yaşamı boyunca bir olaya veya çevresindeki bir değişikliğe verdiği yanıttır. Bu dersin ana hedefi bir canlının davranış özellikleri ve genleri arasındaki olası ilişkileri incelemektir. "Kalıtsal-Etkisel" tartışmasının tarihsel gelişimi, davranış nasıl ölçülür ve değerlendirilir, saldırganlık, cinsel tercih gibi davranışların genetik kökenleri bu dersin ana konuları arasındadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 606 - Advanced Immunology
Advanced Immunology Analysis of genetic recombination events that program the immune system to recognize foreign molecules. We will examine topics such as VDJ recombination in T and B lymphocytes, immunoglobulin class switching, and somatic hypermutation. Students will gain an understanding of the molecular mechanisms of cellular and developmental events that make up the mammalian immune system. Similarities between the mammalian immune system the innate immune system of plants and the olfactory system of higher eukaryotes will be discussed.
İleri İmmunoloji Bağışılık sisteminin yabancı molekülleri tanıyabilmesi için gerekli olan genetik rekombinasyonların analizi. VDJ rekombinasyonu, imunoglobulin tip değişmesi ve somatik hipermutasyon moleküler olaylarını moleküler düzeyde incelenecek, detaylı bir şekilde tartışılacak. Ögrenciler hücresel ve gelişimsel moleküler reaksiyonların mekanizmalarına anlayacaklar. Memeli bağışıklık sistemi, bitkilerin bağışılık sistemi ve yüksek okaryotelarda koku alma sistemlerinin arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 610 - Computational Genome Analysis
Computational Genome Analysis Application of Hidden Markov Models (HMM) to discover genes developing algorithms to rearrange genes, cluster algorithms DNA sequence alignment, gene identification by using known sequences.

İşlemsel Genom Analizi Hidden Markov Modellerinin (HMM) uygulamaları, gen bulunması ve gen düzenlemeleri için algoritma geliştirilmesi, DNA dizi eşleştirmeleri, bilinen dizileri kullanarak gen tanımlamaları yapılması bu dersin içeriğini oluşturur.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 631 - Dynamics of Biological System
Dynamics of Biological System This is an advanced graduate course which surveys cellular responses to environmental stimuli. We will examine how receptors are engaged by their ligands, cytoplasmic signaling events, activation of new gene transcription, tissue specificity of gene transcription and cell death pathways. The course is designed to provide an advanced understanding of molecular mechanisms underlying the signal transduction in development, disease and stres conditions.
Biyolojik Sistemlerin Dinamikleri Hücrelerin çevreleri ile olan etkileşimlerinin etkileşimlerinin mekanizmasını anlamak için verilen bir ileri yüksek lisans dersidir. Hücrelerin yüzeylerindeki reseptörler ligandları tarafından nasıl bağlanır, hücre içinde sitoplasmik sinyaller nasıl iletilir, yeni gen transkripsiyonu nasıl başlar, organ spesifik spesifik gen transkripsiyonu nasıl belirlenir, ve ve hücre olumunun moleküler mekanizmaları mekanizmaları irdelenecektir. Bu ders, gelişim, hastalık ve stres durumlarında rol oynayan sinyal iletilerinin moleküler mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler öğretmek için hazırlanmıştır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 633 - Mechanisms of Programmed Cell Death
Mechanisms of Programmed Cell Death This is an advanced graduate course which surveys concepts in programmed cell death (apoptosis and non-apoptotic alternative mechanisms). We will examine how extracellular and intracellular signals activate cell death, which cytoplasmic signaling events are involved and how the cell is finally destroyed. The course is designed to provide an advanced understanding of molecular mechanisms underlying programmed cell death under physiological and disease-related conditions and in various organisms including yeasts, plants and humans.
Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları Hucrelerin programli olum mekanizmalarinin (apoptoz ve apoptoz disi alternatif mekanizmalar) kavranmasini saglamak icin verilen bir ileri yuksek lisans dersidir. Hucre ici ve disindan gelen sinyallerin hucre olumunu nasil baslattigi, hangi hucre ici sinyallerin bu olayda rol oynadigi ve hucrelerin sonunda nasil yok edildigi irdelenecektir. Bu ders, fizyolojik ve hastalikla ilgili hucre olumu mekanizmalarinin, maya, bitki ve insan vs. gibi canlilarda nasil isledigi hakkinda ileri duzey bir eğitim vermek amaciyla hazirlanmistir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 634 - Molecular Medicine
Molecular Medicine A graduate level course that aims at analyzing molecular mechanisms of disease. Mechanisms leading to disease and observed molecular changes will be dissected in diseases such as cancer, Alzheimer's, Parkinson's and Huntington?s disease, infectious diseases and some inherited diseases. The lectures will involve discussion of recent advances in the light of current litterature. Genetic and environmental causes of cancer, cancer types, molecular changes causing cancer, metastasis, treatment of cancer, genetics and molecular mechanisms leading of Alzheimer's, Parkinson's and Huntington's disease, major causes of infectious diseases, viruses, bacteria and parasites, molecular mechanisms of AIDS, hepatitis and common bacterial infections, genetic basis of inherited disease, common genetic diseases and molecular mechanisms will be covered during the course.
Moleküler Tıp Bu mezuniyet sonrası ders, hastalık moleküler mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kanser, Alzheimer, Parkinson, Huntington hastalıkları, önemli enfeksiyon hastalıkları ve genetik hastalıkların oluşum mekanizmaları ve hastalığa neden olan moleküler değişiklikler incelenecektir. Ders, temel bilgiler yanında mezuniyet sonrası ders olarak en son gelişmelerin makaleler ışığında tartışılması şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerin derse aktif katılımı beklenmektedir. Derste, kanserin genetik ve çevresel nedenleri, kanser türleri, kansere neden olan moleküler değişiklikler, metastaz, kanser tedavisi, Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıklarının genetik ve moleküler mekanizmaları, enfeksiyon hastalıklarının nedenleri virüs, bakteri ve parazitler, AIDS, hepatit ve yaygın bakteri enfeksiyonlarının moleküler mekanizmaları, kalıtsal hastalıkların genetik temelleri, yaygın kalıtsal hastalıklar ve moleküler mekanizmaları işlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 635 - Nanotoxicology
Nanotoxicology The number of materials and devices produced using nano technology is rapidly growing. With recent advances in the field, nano materials and nano particles start to be widely used in all fields of life. In order to avoid eventual health problems, documentation of the effects of nano particles and materials on organisms and cells is of utmost importance. During the nanotoxicology course, the effects of nano particles and materials on human health and, stress, disease and death responses of the organisms and cells to nano particles and materials will be analyzed and discussed from a molecular biology perspective. Nano particles/materials in industry and in the environment, methods to study nanotoxicology, organismal responses to nanomaterials, entry-uptake, faith of nano particles in cells and cellular and molecular stress and death responses against them will be covered during the course.
Nanotoksikoloji Nano teknoloji kullanılarak üretilen malzemeler ve araçların sayısı hızla artmaktadır. Bu alandaki son gelişmelerle birlikte, nano malzemeler ve nano parçacıklar yaşamın her alanında kullanılmaya başlamıştır. Nano parçacık ve malzemeler genel kullanıma sunulmadan önce canlılar ve hücreler üzerindeki etkileri hakkında yeterince bilgi edinilmesi, ileride ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Nanotoksikoloji dersinde, nano parçacık ve malzemelerin insan sağlığına etkileri, organizmanın ve hücrelerin bu maddelere verdikleri stres, hastalık ve ölüm yanıtları, moleküler biyoloji perspektifinden incelenecek ve tartışılacaktır. Derste, endüstriel ve çevresel nanoparçacık ve materyaller, nanotoksikoloji araştırma yöntemleri, nano parçacıklara organizmal yanıtlar, nano parçacıkların hücrelere girişleri-alınmaları, hücre içindeki dağılımları ve bunlara verilen hücresel ve moleküler stres ve ölüm yanıtları işlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 636 - Cancer Biology
Cancer Biology This course aims at analyzing molecular mechanism of cancer. Genetic and environmental factors of cancer, types of cancer, molecular changes causing cancer, angiogenesis, metastasis, role of cellular stress response, autophagy, in cancer and treatment of cancer will be discussed during the course. The lectures will involve discussion of recent advances in the light of current literature. Active participation to the course will be expected.
Kanser Biyolojisi Bu ders, kanserin moleküler mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, kanserin genetik ve çevresel nedenleri, kanser türleri, kansere eden olan moleküler değişiklikler, anjiogenez, metastaz, hücresel stress mekanizması olan otofajisinin kanserdeki rolü ve kanserin tedavisi işlenecektir. Ders, temel bilgiler yanında en son gelişmelerin makaleler ışığında tartışılması şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerin derse aktif katılımı beklenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 641 - Signal Transduction in Biology
Signal Transduction in Biology Molecular analysis of signal transduction pathways which effect cellular mechanisms. Topics such as growth hormones, G-proteins, second messengers and ion channels will be studied with reference to articles in the literature.

Biyolojide Sinyal İletimi Hücresel mekanizmaları etkileyen sinyal iletim yollarının moleküler analizi. Dersin başlıkları: büyüme hormonları, G- proteinleri, ikinci haberciler ve iyon kanalları. Bu konular ilgili makaleler kullanılarak işlenecektir..

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 642 - Plant Molecular Biology and Genetics
Plant Molecular Biology and Genetics The course was divided into two sections. In section 1, structural and functional organization of plant genomes and various approaches to identify and mark genes will be highlighted. Learn about genetic and molecular mechanism of recombination, concepts and methodologies of various marker systems, mapping populations, distribution and types of genes. In section 2, cytoplasmic inheritance, gene silencing and epigenetic, genetic dissection of biochemical pathways, mitochondrial gene expression, virus gene expression, plant model system and their value, and modern genomic tools and system biology will be covered.
Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği Bu kurs iki seksiyona bölünmüstür. Birinci seksiyonda, bitki yapısal ve fonksiyonel genom organizasyonu ve genleri bulmak ve işaretlemek için çeşitli yöntemler gösterilecektir. Rekombinasyonun genetik ve moleküler mekanizması, çeşitli marker sistemleri, gen haritalama popülasyonları, gen dagılımı ve tipleri işlenecektir. İkinci seksiyonda, sitoplasmik kalıtım, gen suskunluğu ve epigenetik, biyokimyasal yolakların bölünmesi, mitokondiriyal gen ekspresyonu; virüs genom ekspresyonu; bitki model sistemleri ve önemi modern genomik aletleri ve sistem biyolojisi işlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 643 - Plant Adaptation to Adverse Soil Conditions
Plant Adaptation to Adverse Soil Conditions Distribution of acid, saline, alkaline and flooded soils globally; plant growth and yield under adverse soil conditions; plant responses and genotypic variation in acid soils, aluminium toxicity and aluminium tolerance; alkaline soils, physiological and morphological adaptation mechanisms of plants to mineral nutrient deficiencies (i.e.,phosphorous, iron and zinc); adverse effects of salinity on plant growth, genotypic variation in adaptation to saline soils; heavy metal contamination; genotypic differences in uptake and transport of heavy metals, phytoremediation and metal-hyperaccumulators.
Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adaptasyon Mekanizmaları Asidik, tuzlu, alkali ve su altındaki toprakların küresel dağılımı; olumsuz toprak koşulları altında bitki büyümesi ve verimi; asidik koşullara bitki reaksiyonu ve genotipsel farklılıklar; aluminyum toksisitesi ve aluminyum toleransı; alkalin topraklar; bitkilerin mineral besin eksikliğine (fosfor,demir, çinko vb.) karşı fizyolojik ve morfolojik adaptasyon mekanizmaları; tuz stresinin bitki büyümesine olumsuz etkileri; tuzlu topraklara adaptasyonda genotipsel farklılıklar; ağır metallerin bitkilerce alınımı ve taşınımı metal kontaminasyonu; fito-remidasyonu ve metal hiperakümülatörler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 643L - Plant Adaptation to Adverse Soil Conditions - Lab
Plant Adaptation to Adverse Soil Conditions - Lab
Olumsuz Toprak Koşull.Bitki Adaptas.Mekaniz.-Lab

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

BIO 644 - Plant Genomics
Plant Genomics The objective of this course is to understand the plant genome analysis and basic approaches in plant functional genomics underlying forward and reverse genetics, transposon insertion, RNA interference (RNAi) and micro RNA (miRNA), gain of function (activativation tagging) mutagenesis, TILLING (Targeted Induced Local Lession IN Genomes) and fine structure genetics (Modifier screens, Enhancer trap, GAL4 mediated over expression) and methods for trasncriptome analysis (cDNA microarrays, Oligonucleaotide arrays, Rapid Analysis of Gene Expression (RAGE) and Serial analysıs of gene expressıon (SAGE) will also be covered in detail.
Bitki Genomu Bu dersin amacı bitki genom analizlerini anlamak ve bitki işlevsel genomundaki temel prensipleri (ileri ve geri genetik, trasnposan yerleştirilmesi, RNA etkileşimi ve small RNA etkisi, mutagenesis ve genlerin fonksiyon kazanması, TILLING ve yapısal analizler (Değişim taraması, GAL4 ile fazla expresyoni vd) ve cDNA ve oligo microarrays ve RAGE ve SAGE gibi gen tanımlama yöntemleri detaylı bir sekilde işlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 645 - Plant Tissue Culture Techniques Syllabus
Plant Tissue Culture Techniques This is a practical course on both principles and practices of plant tissue culture techniques. The laboratory organization and requirements; principles of plant cell, tissue, and organ cultures; organic and inorganic components of the plant tissue culture media; physiology of in vitro grown plants and acclimatization; meristem culture; cell suspension culture; somatic emryogenesis; organogenesis; adventitious shoot and root formation; commercial applications will be covered in detail.
Bitki Doku Kültürü Teknikleri Bu ders bitki doku kültürü tekniklerinin esaslarını ve uygulamalarını vermektedir. Bitki doku kültürü laboratuvarı koşulları ve organizasyonu; bitki hücre, doku ve organ kültürünün esasları; doku kültürü ortamlarındaki organik ve inorganik bileşenler; in vitro bitkilerin fizyolojisi ve dış koşullara alıştırılması; meristem kültürü; hücre süspansiyon kültürü; somatik emriyogenesis; organogenesis; adventif sürgün ve kök oluşumu; ticari uygulamalar gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 645L - Plant Tissue Culture Techniques-Lab
Plant Tissue Culture Techniques-Lab
Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

BIO 676 - Metal Homeostasis in Mammalian and Plant Systems
Metal Homeostasis in Mammalian and Plant Systems Metal homeostasis plays an important role in the normal functioning of biological systems. Metals such as Zn, Fe and Cu are essential as co-actors for enzymatic activity and are involved protein folding and protein-protein, protein-DNA interactions. Biological systems have developed mechanisms to maintain the required levels of essential metal elements as well as those for detoxification and protection when the metal levels get too high. This course will focus on the physiological and molecular mechanisms of metal homeostasis and highlight the proteins and polypeptides involved in binding, transporting and sequestering metals in living systems. Biochemical, structural and functional features of these proteins will be studied. Effects of deficient levels of essential metals on crop production and human health will be discussed by giving examples from developing countries. Adverse effects of metal pollution on plants and introduction of heavy metals to humans through anti-cancer anti-inflammatory drugs will be discussed.
Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı Metal homeostazı canlı sistemlerin normal işlevlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Zn, Fe ve Cu gibi mutlak gerekli metaller enzimlerin aktiviteleri, protein katlanması ve protein-protein ve protein-DNA etkileşmeleri için gereklidir. Canlılar metal elementleri gerekli seviyelerde tutabilmek ve toksik düzeylere ulaştığı zaman detoxifiye edebilmek ve kendilerini koruyabilmek için çeşitli mekanizmalar geliştirmişlerdir. Bu ders metal homeostazının moleküler mekanizmaları üzerine yoğunlaşarak bu mekanizmalarda rol oynayan protein ve polipeptidleri incelemeyi hedeflemektedir. Sağlık için gerekli metallerin eksikliğinde bitkisel üretimde ve insan sağlığında ortaya çıkan olumsuzluklar, gelişmekte olan ülkelerden örnekler verilerek tartışılacaktır. Proteinlerin biyokimyasal, yapısal ve işlevsel özellikleri gözden geçirilecektir. Metal kirliliğinin bitkiler üzerine olumsuz etkileri ve kanser ve çeşitli enflamasyonlara karşı verilen ilaçlarla insanlarda yükselen metal seviyelerinin etkileri irdelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 751 - Graduate Seminar I
Graduate Seminar I
Seminer I

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 752 - Graduate Seminar II
Graduate Seminar II
Seminer II

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

BIO 790 - Ph.D. Dissertation
Ph.D. Dissertation
Doktora Tezi

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 180 ECTS, Course Offered by FENS

BP 501 - Brand Management
Brand Management Branding has become a very critical tool for achieving and maintaining success in marketing. This course is designed to focus on the strategic brand management process and will cover concepts/issues/approaches in building, measuring and managing brand equity. Hence, the objective will be to get an in-depth understanding of branding and strategic brand management and their applications in practice. The course develops the knowledge and skills necessary in the essential aspects of formulating and implementing branding strategies and decisions. The course provides you with a systematic framework for effective strategic brand management and planning process Our other objective will be to develop skills in analysis and reasoning, group interaction, oral and written presentation, theory application and decision-making.
Marka Yönetimi Markalaşma, pazarlamada başarı elde etmek ve bunu sürdürmek için çok kritik bir araç haline gelmiştir. Bu ders, stratejik marka yönetimi sürecine odaklı olarak tasarlanmıştır ve marka değerini oluşturma, ölçme ve yönetme ile ilgili konseptleri/konuları/yaklaşımları ele alacaktır. Dersin amacı, markalaşmayı, stratejik marka yönetimini ve bunların pratikte uygulanmasını derinlemesine anlamaktır. Ders, markalaşma stratejilerini ve kararlarını oluştururken ve uygularken temel konular için gerekli olan bilgi ve beceriyi geliştirmektedir. Ders, öğrencilere etkili bir stratejik marka yönetimi ve planlama süreci için sistematik bir yapı sunmaktadır. Diğer amacımız ise analiz yapma ve mantık yürütme, grup etkileşimi, yazılı ve sözlü sunum, teori uygulaması ve karar verme becerilerini kazandırmaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 10 ECTS, Course Offered by FASS

BP 502 - B2B-B2C Marketing
B2B-B2C Marketing B2C - B2B Marketing course elaborates critical topics in the journey of a brand. Approaches to the end users vary hugely in the fields of B2B and B2C, and our course reflects upon that. The instructors, expertise and real life practices are the core of the course. B2B part will be designed in a “blended” manner.

B2B - B2C Pazarlama B2C - B2B Pazarlama dersi, bir markanın hedeflerine giderken pazarlama tarafındaki kritik konuları inceler. Ders, ürünün son kullanıcısına olan yaklaşımın ürünü alıp gerekirse dönüştürüp satanlara yaklaşımından farklı olduğu gerçeğinden hareketle, B2C ve B2B’yi ayrı ayrı ele almaktadır. Dersi verecek, iş dünyasında tepe yönetimde görevler almış, deneyimli marka yöneticilerinin birikimleri derse esas oluşturacaktır. Derse deneyimler ışık tutacaktır. Dersin B2B bölümü "blended" formatta olacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 10 ECTS, Course Offered by FASS

BP 503 - Project–Brand Action Paradigm
Project–Brand Action Paradigm Brand management requires high adaptation skills, ability to work under fierce competition. In order to better prepare the students for a game of “gaining and retaining competitive advantage”, course aims at to equip them with a tool kit.
Proje-Marka Eylem Paradigması Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrencilere, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununda onları daha güçlü kılacak araçlar aktarılacaktır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 30 ECTS, Course Offered by FASS

BP 511 - Consumer Behaviour
Consumer Behaviour Consumer behaviours course conceptualizes variances that determine and affect consumer’s decision-making process and consumer behaviors, consumer behavior models, explanatory and descriptive models, and addresses the main objective and evolution of consumer behaviours from past to present in the transition from modernism to postmodernism. The place of consumer behaviour in marketing in consumption society, symbolic consumption and hedonism in terms of interdisciplinary approaches to consumer behaviors, the definition of new consumer according to consumer behavior and marketing strategy relationship in businesses, experience economy, customer experience management, customer satisfaction, customer loyalty, new trends of consumer researches in consumer century and customer capital management are examined.
Tüketici Davranışları Tüketici davranışları dersi, tüketici karar verme süreci ve tüketici davranışlarını etkileyen ve belirleyen değişkenleri, tüketici davranış modellerini, açıklayıcı ve tanımlayıcı modelleri kavramsallaştırmakta, modernizmden postmodernizme geçişte geçmişten günümüze tüketici davranışlarının temel amacı ve evrimini ele almaktadır. Tüketim toplumunda tüketici davranışının pazarlamadaki yeri, tüketici davranışlarına disiplinlerarası yaklaşım açısından sembolik tüketim ve hedonizm, işletmelerde tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi ilişkisine göre yeni tüketici tanımı, deneyim ekonomisi, müşteri deneyimi yönetimi, müşteri tatmini, müşteri sadakati, tüketici yüzyılında tüketici araştırmalarında yeni trendler ve müşteri sermayesi yönetimi konuları irdelenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 10 ECTS, Course Offered by FASS

BP 512 - International Marketing I
International Marketing I International Marketing Strategy is a problem-solving-oriented marketing course designed for marketing executives and second-year MBA students who expect to undertake marketing assignments as part of their career paths to general management, and students planning functional careers in multinational, global, and internationalizing enterprises. My objective in this course is to present a systematic application of strategic marketing in the global environment. I present an integrated treatment of conceptual and managerial issues in contemporary international marketing based on the state-of-the-art research in the field. The focus is on the formulation of comprehensive marketing strategies by multinationals from developed economies, such as the United States, but also from emerging economies, such as India, China, S. Africa, and Turkey, competing in global industries. The course is designed to provide an appreciation for cross-functional and interdisciplinary perspectives in international business. This is because today’s global operations increasingly require these proficiencies in managing core business processes.
Uluslararası Pazarlama I Uluslararası Pazarlama Stratejisi, genel yönetim için kariyer süreçlerinin bir parçası olarak pazarlama görevlerini üstlenmeyi amaçlayan pazarlama yöneticileri ve ikinci sınıf MBA öğrencileri ile çok uluslu, küresel ve uluslararası kuruluşlarda işlevsel kariyer planları olan öğrenciler için problem çözme odaklı bir pazarlama dersidir. Bu dersteki amacım, küresel ortamda stratejik pazarlamanın sistematik bir uygulamasını sunmaktır. Alanda, en gelişmiş araştırmaya dayalı, modern, uluslararası pazarlamada kavramsal ve yönetimsel konuların entegre bir yaklaşımını sunuyorum. Odak noktası, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler ve aynı zamanda Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiye sahip ülkelerde gibi çok uluslu şirketlerin kapsamlı pazarlama stratejilerinin oluşturulmasıdır. Ders, uluslararası işletmede çapraz fonksiyonel ve disiplinler arası bakış açılarını anlamayı sağlamayı planlamaktadır. Bunun nedeni, günümüzün küresel faaliyetlerinin artan bir şekilde bu temel iş süreçlerini yönetmede uzmanlık gerektirmesidir.

1.500 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 3 ECTS, Course Offered by FASS

BP 513 - Brand Action / BAP / Established Brand
Brand Action / BAP / Established Brand Brand management requires high adaptation skills, ability to work under fierce competition. In order to better prepare the students for a game of “gaining and retaining competitive advantage”, course aims at to equip them with a tool kit - conducting detailed analysis when faced with real problems, effectively work and communicate in a teamwork environment and deliver results, all under the tutorage of leads and mentors. Brand Action Project or BAP, aims to provide the students with hands-on experience and opportunity for action-learning in a real brand practice environment from different established brands. BAP companies or stakeholders will provide data, expert view and contribution of various management levels during the process of BAP.
Marka Pratikleri / MPP / Yerleşik Marka Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrenciler, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, onları, gerçek sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında detaylı analiz yapan, ekip çalışması ortamında etkin şekilde çalışıp iletişim kuran ve sonuç alan bir araç kiti ile donatılacak ve tüm bunları liderler ve mentorların eğitimi ve gözetimi altında sağlanacaktır. MPP- Yerleşik Marka, öğrencilere farklı sektörlerden yerleşik markaların gerçek soru-sorunları ile işbaşı tecrübesi ve gerçek marka uygulama ortamında aksiyon öğrenme fırsatı sunmayı amaçlar.

2.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 4 ECTS, Course Offered by FASS

BP 521 - Big Picture in Marketing
Big Picture in Marketing Big Picture method integrates strategy development and implementation decisions in order to increase the effectiveness of marketing decisions and efficiency of investments. It helps to identify the relationship between target customer, their needs, customer's change of behaviour depending on their changing perception, and the effect of this change to the brand. From strategic design to implementation decisions, a complete study is applied in the course. In order to bridge the gap between marketing strategy concepts and strategy designing, Big Picture management is implemented on different markets and brand dynamics through simulation or applied case studies.
Pazarlamada Büyük Resim Büyük Resim (Big Picture) yöntemi pazarlama kararlarının etkinliğini ve yatırımlarının verimini artırmak için strateji geliştirme ile uygulama kararlarını entegre eder. Hedef müşteri, ihtiyaçları, müşterinin algı değişimine bağlı davranış değişimi ve bu değişimin markaya finansal etkisi arasındaki ilişkiyi tanımlamayı sağlar. Derste stratejik tasarımdan uygulama kararlarına kadar bütünsel bir çalışma yapılır. Pazarlama stratejisi kavramları ile strateji tasarlama arasında köprü kurabilmek için Büyük Resim yöntemi simulasyonla vaka ve uygulamalı vaka çalışmaları ile farklı pazar ve marka dinamiklerinde uygulanır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 10 ECTS, Course Offered by FASS

BP 522 - Integrated Marketing Communication
Integrated Marketing Communication Today's brand manager has to manage and make his/her brand successful in a much more complicated marketing environment than the brand managers of the last two decades. A brand manager must interact with his/her customers, making decision with his/her emotions and producing content by operating and managing different communication agencies specialized in their fields around the idea of one single brand in an environment where s/he is surrounded by many traditional or brand new communication channels. Integrated Marketing Communication course aims to develop the skill of using all communication disciplines and channels in an integral manner in this complicated consumer, media and agency environment. It shares necessary theoretical knowledge for this purpose and helps students gain total brand communication practice by means of case studies to be brought by managers of agencies with different expertise.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Günümüzün marka yöneticisi son iki on yılın marka yöneticilerinden çok daha karmaşık bir pazarlama ortamında markasını yönetmek ve başarıya ulaştırmak zorunda. Bir marka yöneticisi, etrafının geleneksel veya yepyeni bir çok iletişim kanalıyla örüldüğü bir ortamda, her biri kendi alanında uzmanlaşmış farklı iletişim ajanslarını tek bir marka fikri çevresinde çalıştırıp yöneterek, duygularıyla karar veren ve içerik üreten, alaycı tüketicisiyle etkileşim sağlamak zorunda. Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersi, öğrencilerin, bu karmaşık tüketici, medya ve ajans ortamında tüm iletişim disiplinleri ve kanallarını bütünsel olarak kullanabilme yetisine sahip olmalarını amaçlar. Bu amaç için gerekli teorik bilgiyi paylaşır ve farklı uzmanlıkları olan ajansların yöneticilerinin getireceği vaka çalışmalarıyla öğrencilerin bütünsel marka iletişimi pratiğini kazanmasını sağlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 10 ECTS, Course Offered by FASS

BP 523 - Brand Action - BAP / Challenging Brands
Brand Action - BAP / Challenging Brands Brand management requires high adaptation skills, ability to work under fierce competition. In order to better prepare the students for a game of “gaining and retaining competitive advantage”, course aims at to equip them with a tool kit - conducting detailed analysis when faced with real problems, effectively work and communicate in a teamwork environment and deliver results, all under the tutorage of leads and mentors. Brand Action Project or BAP, aims to provide the students with hands-on experience and opportunity for action-learning in a real brand practice environment from different challenging brands. BAP companies or stakeholders will provide data, expert view and contribution of various management levels during the process of BAP.
Marka Pratikleri / MPP / B2B / KOBİ Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrenciler, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, onları, gerçek sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında detaylı analiz yapan, ekip çalışması ortamında etkin şekilde çalışıp iletişim kuran ve sonuç alan bir araç kiti ile donatılacak ve tüm bunları liderler ve mentorların eğitimi ve gözetimi altında sağlanacaktır. MPP- Yerleşik Marka, öğrencilere B2B veya Kobi markalardan gerçek soru-sorunları ile işbaşı tecrübesi ve gerçek marka uygulama ortamında aksiyon öğrenme fırsatı sunmayı amaçlar

2.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 4 ECTS, Course Offered by FASS

BP 531 - Economics and Practice of Finance
Economics and Practice of Finance Objectives of the course are; a) to elaborate how different market mechanisms work, b) to discuss about various drivers behind economical growth, c) to review essential accounting principles and analyze financial statements d) to discuss various budgeting techniques.

Ekonomi ve Finans Pratiği Dersin amacı; a) piyasaların nasıl çalıştığını ele alarak, farklı piyasa yapıları hakkında bilgi vermek, b) ekonomik büyümenin ardındaki etkenleri incelemek, c) temel muhasebe ilke ve kavramlarını gözden geçirerek, mali tabloların analizinde yetkinlik kazanmak, d) bütçeleme tekniklerini tartışmaktır. Ders seminerler biçiminde yürütülecektir.

1.500 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 3 ECTS, Course Offered by FASS

BP 532 - New Product Development
New Product Development The companies today are being transformed from product-focused structures into brand-focused structures. This transformation shows itself in development of new products, as well as in all processes. The New Product Development course focuses on transformation in these processes. The concepts of product, innovation, brand pillars, product portfolio management constitutes the focus of the course. Management of brands in an innovative company is discussed over different sectors.
Yeni Ürün Geliştirme Günümüzde şirketler ürün odaklı yapılardan, marka odaklı yapılara dönüşüyorlar. Bu değişim, bütün süreçlerde olduğu gibi yeni ürünlerin geliştirilmesinde de kendini gösteriyor. Yeni Ürün Geliştirme dersi bu süreçlerdeki değişime odaklanıyor. Ürün, yenilikçilik, marka yapı taşları, ürün portföy yönetimi dersin odağını oluşturan kavramlar. Markaların yenilikçi bir şirkette nasıl yönetilmesi gerektiği derste farklı sektörler üzerinden inceleniyor.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 10 ECTS, Course Offered by FASS

BP 533 - Brand Action / Non -Profit Brands
Brand Action / Non -Profit Brands Brand management requires high adaptation skills, ability to work under fierce competition. In order to better prepare the students for a game of “gaining and retaining competitive advantage”, course aims at to equip them with a tool kit - conducting detailed analysis when faced with real problems, effectively work and communicate in a teamwork environment and deliver results, all under the tutorage of leads and mentors. Brand Action Project or BAP, aims to provide the students with hands-on experience and opportunity for action-learning in a real brand practice environment from different Non -Profit Brands. BAP companies or stakeholders will provide data, expert view and contribution of various management levels during the process of BAP.
Marka Pratikleri / Kar Amacı Gütmeyen Markalar Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrenciler, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, onları, gerçek sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında detaylı analiz yapan, ekip çalışması ortamında etkin şekilde çalışıp iletişim kuran ve sonuç alan bir araç kiti ile donatılacak ve tüm bunları liderler ve mentorların eğitimi ve gözetimi altında sağlanacaktır. MPP- Yerleşik Marka, öğrencilere Kar Amacı Gütmeyen Markaların gerçek soru-sorunları ile işbaşı tecrübesi ve gerçek marka uygulama ortamında aksiyon öğrenme fırsatı sunmayı amaçlar.

2.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 4 ECTS, Course Offered by FASS

BP 552 - International Marketing Strategy II
International Marketing Strategy II The objective of this course is to present a systematic application of strategic marketing in the global environment. It covers an integrated treatment of conceptual and managerial issues in contemporary international marketing based on the state-of-the-art research in the field. The focus is on the formulation of comprehensive marketing strategies by multinationals from developed economies, such as the United States, but also from emerging economies, such as India, China, S. Africa and Turkey. The objectives are:
• Globalization and its impact on marketing in the new world economy
• Building global market participation and localizing marketing activities effectively
• Designing a global marketing strategy and executing it effectively
• Conducting cross - national consumer behaviour analysis based on market research


Uluslararası Markalaşma Stratejileri II Bu dersin amacı, stratejik pazarlamanın küresel ölçekteki sistematik uygulamalarını sunmaktır. Araştırmaya dayalı biçimde, uluslararası pazarlamanın güncel, kavramsal ve yönetimsel konuları derse entegre edilecektir. Odak noktası ABD gibi gelişkin ekonomilerden örnekler kadar; Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlerin kapsamlı pazarlama stratejilerinin oluşturulmasıdır. Ders küreselleşen işletmelerde çapraz fonksiyonel ve disiplinler arası bakış açılarını anlamayı sağlamayı hedeflemektedir. Dersin amaçları;
• Küreselleşme ve bunun yeni dünya ekonomisinde pazarlama üzerindeki etkilerini ele almak
• Küresel pazar katılımını oluşturma ve pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde yerelleştirmek
• Küresel bir pazarlama stratejisi geliştirmek ve bunu etkin bir şekilde uygulamak
• Pazar araştırmasına dayalı çapraz ulusal tüketici davranışları analizleri yapmak


1.500 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 3 ECTS, Course Offered by FASS

BP 562 - Marketing 3.0
Marketing 3.0 The new consumer is highly aware, demanding and has the ability to use technology effectively. Ready-made marketing practices are no longer effective. The new consumer requires brands to begin a constant exchange of values, forces them o establish genuine relationship with themselves. This course will focus on the marketing tools in the digital era and best marketing practice where constant dialogue with the consumer prevails.

Pazarlama 3.0 Teknolojiyi yetkinlikle ve etkin biçimde kullanabilen, bilinçli ve talepkar yeni tüketicilerin dünyasında pazarlamanın basmakalıp uygulamaları etkili olamıyor. Ürün ve hizmetlerin niteliği kadar, markaların değer alışverişini önemsemesi, tüketiciyle gerçek ve samimi ilişkiler kurması gerekiyor. Bu ders yeni pazarlama araçlarını tanıtacak ve tüketiciyle konuşmanın, değer alışverişi yaratmanın yeni ve iyi örneklerine odaklanacaktır.

1.500 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 3 ECTS, Course Offered by FASS

CHEM 202 - Kinetics of Materials
Kinetics of Materials Molecular motion in gases, motion in liquids, diffusion, empirical chemical kinetics, the rate laws, chain reaction kinetics, polymerization kinetics, catalysis, reactive encounters, activated complex theory, dynamics of molecular colision, the growth and structure of solid surfaces, adsorption, catalytic activitiy at surfaces, processes at electrodes, electrochemical processes, power production and corrosion.Laboratory experiments related to the topics in the course.
Malzeme Kinetikleri Gasların, sıvaların moleküler hareketi, Difuzyon Kinetiği, deneysel kimyasal kinetik, tepkime hız yasaları, zincir tepkimeler, polimerizasyon kinetiği, kataliz, Çarpışma teorisi (Reactive encounters in the Gas Phase (The Collision Theory)), Geçiş durum teorisi (aktif kompleks teoremi), moleküler çarpışma dinamiği, Katı yüzeylerin yapısı ve büyüme, adsorpsiyon, yüzeylerin katalitik aktivitesi, electrot prosesleri, elektrokimyasal süreçler, güç üretmi ve aşınma. Dersteki konularla ilgili laboratuar deneyleri.

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 7 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CHEM 202L - Kinetics of Materials Lab
Kinetics of Materials Lab

Malzeme Kinetikleri Labaratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CHEM 301 - Inorganic Chemistry Syllabus
Inorganic Chemistry Atomic structure and the periodic table; molecular models; symmetry; molecular orbitals; inorganic solids; solid state chemistry; acids and bases; oxidation-reduction reactions. Coordination chemistry; organometallic chemistry; chemistry and periodic trends among metals; chemistry of some nonmetals; cluster and cage chemistry; bioinorganic chemistry. Laboratory experiments related to the topics in the course.
İnorganik Kimya Atomun temel parçaları, dalga mekaniğine giriş, atomic orbitaller, çok elektronlu atomlar, peryodik tablo, iyonizasyon enerjileri ve electron ilgileri, bağ modelleri, değerlik bağı teorisi, moleküler orbital teorisi, elektronegativite değerleri, moleküler şekil, metalik ve iyonik katıların yapısı ve enerjileri, kürelerin istiflenmesi, alaşımlar ve metallerarası bileşikler, metaller ve yarıiletkenlerde kimyasal bağlar, iyonik örgüler, örgü enerjisi, koordinasyon kompleksleri, d-bloku metal komplekslerinde kimyasal bağ, kristal alan teorisi, ligand alan teorisi, elektronik spektrumlar, manyetik özellikler, d-blok elementlerinin organometalik bileşikleri, homojen ve heterojen kataliz, katı hal kimyasının bazı özellikleri, yaşamdaki eser deneyleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CHEM 301L - Inorganic Chemistry Lab
Inorganic Chemistry Lab
İnorganik Kimya - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CHEM 302 - Analytical Chemistry
Analytical Chemistry Expressing quantities and concentrations; errors in chemical analysis; statistical analysis; gravimetric methods of analysis; principles of neutralization titrations; acids, bases and the pH of buffer solutions; electrochemistry; electroanalytical methods; gas-liquid and high- performance liquid chromatography; supercritical-fluid chromatography; thermal methods; atomic absorption and atomic fluorescence spectrometry; atomic emission spectrometry; ultraviolet/visible molecular absorption spectrometry; molecular luminescence spectrometry; infrared spectrometry; raman spectroscopy; nuclear magnetic resonance spectroscopy; mass spectrometry; surface characterization by spectroscopy and microscopy. Laboratory experiments related to the topics in the course.
Analitik Kimya Niceliklerin ve derişimlerin tanımı, kimyasal analizde hatalar, istatistiksel analiz, gravimetric yöntemler, nötralizasyon titrasyonlarının ilkeleri, asitler, bazlar, tampon çözeltilerin pH sı, elektrokimya, elektroanalitik yöntemler, gaz-sıvı kromatografisi ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi, superkritik akışkan kromatografisi, termal yöntemler, atomic absorpsiyon, atomic floresans, moleküler lüminesans, infrared, raman, nükleer manyetik rezonans, kütle spektrometrisi yöntemleri, spektroskopi ve mikroskopi ile yüzey karakterizasyonu. Dersin konuları ile ilgili laboratuvar deneyleri.

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CHEM 302L - Analytical Chemistry - Lab
Analytical Chemistry - Lab
Analitik Kimya - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CHEM 369 - Chemistry of Transformable Materials
Chemistry of Transformable Materials Of all the materials produced commercially, the bulk of poorly performing materials are depicted as those, which cannot resist change in the face of environmental stimuli. Poor performance, leading to failure, has resulted in great replacement costs in most every field imaginable from construction materials to pharmaceutical preparations. Ironically, many materials are sought and employed because they change significantly and quickly in response to environmental stimuli. For instance, shape-recovering biomaterials describe one application. In this course, the thermo-kinetic aspects, production, uses & testing of quick-changing organic materials will be discussed.
Değişime Yönelik Materyallerin Kimyası Bütün üretilen malzemelerin arasında, düşük performans materyallerinin çoğu genelde çevre etkenlerine mahsur kalarak bozuldukları düşünülüyor. Materyalleri bu bozluma durumuna düşüren düşük performanslar çok üretim alanlarında bir ürününün yüksek maliyette değiştirilmesine neden olmaktadır. Bu önemli gerçek inşaat sektöründen ilaç sanayisine kadar çeşitli ürünleri etkilemektedir. Daha ilginç olan, bazı materyaller dış etkenler yüzünden kısa sürede çok farklı yapılara değiştiği için araştırılıp kullanılıyor. Örneğin, şeklini geri dönüştüren biyomalzemeler bir uygulama alanını vurguluyor. Bu derste, kısa sürede değişen organik materyallerin termo-kinetik parametreleri, üretim yolları, uygulamaları ve karakterizasyon yöntemleri gündeme getirilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CHEM 405 - Electrochemistry
Electrochemistry Fundamentals of electrochemistry including electrode potentials, electrochemical cell, Faradays law, electrical conductivity, mass transfer. Basic techniques in electrochemistry including potentiostatic and galvanostatic methods, cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy. Applications of electrochemistry: electrochemical polymerization, conducting polymers, batteries, fuel cells.
Elektrokimya Elektrokimyanın temelleri; elektrot potansiyeli, elektrokimyasal piller, Faraday kanunu, elektrik iletkenliği, kütle transferi. Elektrokimyada temel yöntemler: potansiyostatik, galvanostatik, dönüşümlü voltametre, elektrokimyasal empedans spektroskopi. Elektrokimyanın bazı uygulamaları: elektrokimyasal polimerleşme, iletken polimerler, bataryalar, yakıt pilleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CHEM 421 - Clean Coal Technology
Clean Coal Technology This course introduces undergraduate students to coal science and clean coal technology. Topics include the occurrence and nature of coal, its chemical and physical characteristics, methods of cleaning and preparing coal, and processes for converting coal into clean solid, liquid, and gaseous fuels and gaseous fuels and combustion technologies. Coal-based power plants generate over 42% of global electricity supply and unfortunately account for over 28% of global carbon dioxide (CO2) emissions. Therefore, with no doubts coal-based energy production needs a tremendous change, needs clean-coal technologies. The main task of this course will be teaching the new methods of cleaner energy production from already existing solid fuel sources, and the acquisition of new renewable energy sources. For this purpose clean coal technologies and carbon emission management will be emphasized. The course primarily will focus on technologies that lead to efficient thermal and chemical conversion of coal with reduced pollutant emissions to air, water and land at all levels and stages of the operation. Additionally, strong emphasis in the scope of the course is put on the understanding, application and integration of solid fossil fuels and renewables so that the power system is eco-friendly, sustainable and of high efficiency.
Topics that will be covered:
• Formation, structure and petrography of coal
• Coal analyses, chemical and physical characteristics, classification of coal
• Clean coal technologies
• Carbonization, liquefaction and gasification processes
• Mass and energy balances in combustion processes
• Combustion process and coal power plants
• Co-combustion of coals with renewable fuels
• Atmospheric Pollution
• Carbon capture and sequestration


Temiz Kömür Teknolojisi Bu ders lisans öğrencilerine kömür bilimi ve temiz kömür teknolojisini öğretmek için sunulmaktadır. Dersin kapsamı içinde, kömürlerin oluşumu, yapısı, kimyasal ve fiziksel özellikleri, kömürlerin temizlenmesi ve kullanıma hazırlanması, kömürlerin temiz katı, sıvı ve gaz ürünlere dönüştürülmesi ve yakma teknolojileri incelenecektir. Küresel olarak üretilen elektriğin %42 si kömür kullanan elektrik santrallarında elde edilmektedir ancak bunlar ne yazık ki küresel karbon dioksit (CO2) salımına %28 oranında da katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle kömüre dayalı enerji üretim teknolojilerinin çok büyük bir değişiklik geçirmesi ve bunların temiz kömür teknolojileri haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Dersin temel amaçlarından birisi, katı yakıtlardan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha temiz enerji üretiminin öğretilmesidir. Bu amaç için temiz kömür teknolojileri ve karbon emisyon yönetimi konuları işlencektir. Bu derste özellikle kömürlerin kullanımı sırasında havanın, suyun ve toprağın kirletilmediği ve verimli kimyasal ve ısıl dönüşüm süreçleri anlatılacaktır. Bu bağlamda katı fosil yakıtlar ve yenilenebilir yakıtların, çevre dostu, sürdürülebilir ve yüksek verimlilikte elektrik santrallarında beraberce kullanımları konuları da anlatılacaktır.
Derste anlatılacak konular şunlardır:
• Kömürlerin oluşumu, yapısı ve petrografisi
• Kömür analizleri, kimyasal ve fiziksel özellikleri, kömürlerin sınıflandırılması
• Temiz kömür teknolojileri
• Karbonizasyon, sıvılaştırma ve gazlaştırma süreçleri
• Yanma süreçlerinde kütle ve enerji denklikleri
• Yanma süreçleri ve kömüre dayalı elektrik santraları
• Kömürlerin yenilenebilir yakıtlarla beraber yakılması
• Atmosferik kirlenme
• Karbon dioksit tutulması ve ayırılması


3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CHEM 505 - Electrochemistry Syllabus
Electrochemistry Fundamentals of electrochemistry including thermodynamics of electrochemistry, electrode kinetics, electrode potentials, electrochemical cell, Faradays law, electrical conductivity, mass transfer. Basic techniques in electrochemistry including potentiostatic and galvanostatic methods, cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy. Applications of electrochemistry: electrochemical polymerization, conducting polymers, batteries, fuel cells, biofuel cells.
Elektrokimya Elektrokimyanın temelleri; elektrokimya termodinamiği, elektrot kinetiği, elektrot potansiyeli, elektrokimyasal piller, Faraday kanunu, elektrik iletkenliği, kütle transferi. Elektrokimyada temel yöntemler: potansiyostatik, galvanostatik, dönüşümlü voltametre, elektrokimyasal empedans spektroskopi. Elektrokimyanın bazı uygulamaları: elektrokimyasal polimerleşme, iletken polimerler, bataryalar, yakıt pilleri, biyo yakıt pilleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CHI 110 - Basic Chinese I
Basic Chinese I This course focuses on helping students develop the language and skills required for effective communication at the Basic level. The instructional approach is directed towards the development of everyday communication. Students also develop basic knowledge in grammar, lexis, and phonology. By the end of this level, students will be able to talk about their preferences, daily routines and schedules, work life, spare time activities, sports, shopping, social activities, celebrations and personal relationships, using the grammar rules and vocabulary they have learned. They will also be able to make comparisons, describe their moods, and express feelings and opinions as well as their experiences and future plans, using simple syntactic structures.
Temel Düzeyde Çince I Bu dersin amacı öğrencilere temel düzeydeki yazılı ve sözlü metinlerin anlaşılmasına dayalı genel iletişim yeterliliğinin kazandırılmasıdır. Dersin yaklaşımı günlük hayatta kullanılabilecek işlevsel bir dil bilgisi geliştirilmesi esası üzerine kurulmuştur. Ayrıca temel gramer, sözcük bilgisi ve ses bilgisi kazandırılması amaçlanır. Bunun yanı sıra bu ders öğrencilerin Başlangıç düzeyinde etkin iletişim için gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletişim kurma süreçleri konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefler. Bu seviyeye devam eden öğrenciler tercihler, günlük faaliyet ve programlar, iş hayatı, spor, alışveriş, sosyal faaliyetler, kutlamalar, ve kişisel ilişkiler gibi konularda öğrendikleri gramer ve sözcük bilgisi çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Bunun yanı sıra karşılaştırma yapmayı ve iç dünyaları, duygu, düşünce, deneyim ve gelecekteki planları hakkında basit tümce yapılarını kullanarak kendilerini ifade ederler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Chinese, 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Lang. Course Basic

CHI 110D - Basic Chinese I Discussion
Basic Chinese I Discussion
Temel Çince I Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Chinese, Lang. Course Basic

CHI 120 - Basic Chinese II
Basic Chinese II This course is a continuation of the Chinese 110 course. It aims to further develop communicational skills in speaking, listening, reading, and writing. By the end of this level, students should be at ease with proper Chinese pronunciation and intonation. They should be able to talk about hobbies, preferences, locations, directions, weather etc. They should be able to recognize about 200 words.
Temel Düzeyde Çince II Bu kurs Çince 110 dersinin devamı niteliğindedir. Bu kurs konuşma, dinleme,okuma ve yazma iletişim becerilerini daha ileri düzeyde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu seviyenin sonunda, öğrenciler rahatlıkla doğru bir Çince telaffuz ve tonlama yapabilecekler ve hobileri, tercihleri, lokasyonlar, talimatlar, hava durumu gibi konularda konuşabileceklerdir. Yaklaşık 200 kelime taniyabileceklerdir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Chinese, 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Lang. Course Basic

CHI 120D - Basic Chinese II Discussion
Basic Chinese II Discussion
Temel Düzeyde Çince II Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Chinese, Lang. Course Basic

CHI 130 - Intermediate Chinese I
Intermediate Chinese I
Orta Düzeyde Çince I

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Chinese, 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Lang. Crs. Except Basic Crs.

CHI 130D - Intermediate Chinese I Discussion
Intermediate Chinese I Discussion
Orta Düzeyde Çince I Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Chinese, Lang. Crs. Except Basic Crs.

CHI 140 - Intermediate Chinese II
Intermediate Chinese II
Orta Düzeyde Çince II

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Chinese, 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Lang. Crs. Except Basic Crs.

CHI 140D - Intermediate Chinese II Discussion
Intermediate Chinese II Discussion
Orta Düzeyde Çince II Tartışma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by SL

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Chinese, Lang. Crs. Except Basic Crs.

CIP 101 - Civic Involvement Projects I
Civic Involvement Projects I These are team projects that require volunteer work of the individuals with a civic organization. Students choose themselves a particular issue and a related project that they would like to work for. Passing the course depends on the dynamics of the projects and the evaluation of the supervisor students of the projects together with the approval of the Project Coordinator.
Toplumsal Duyarlılık Projeleri I Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir tam sene devam etmek zorunda olduğu, gönüllü çalışmaya dayalı, sivil toplum örgütleriyle beraber çalışan takım projeleridir .Öğrenciler ilgi alanlarına göre olan projeyi, o sene açılan projeler içinden tercih ederler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamiği gereğinde proje sorumlusu öğrenciler ve projeler koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Foundation Development Year, Masters, Special, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 4 ECTS / 2 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CIP 101N - Civic Involvement Projects I-N
Civic Involvement Projects I-N These are team projects that require volunteer work of the individuals with a civic organization. Students choose themselves a particular issue and a related project that they would like to work for. Passing the course depends on the dynamics of the projects and the evaluation of the supervisor students of the projects together with the approval of the Project Coordinator.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri I-N Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir tam sene devam etmek zorunda olduğu, gönüllü çalışmaya dayalı, sivil toplum örgütleriyle beraber çalışan takım projeleridir .Öğrenciler ilgi alanlarına göre olan projeyi, o sene açılan projeler içinden tercih ederler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamiği gereğinde proje sorumlusu öğrenciler ve projeler koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Foundation Development Year, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CIP 101P - Civic Involvement Projects I - Field Work
Civic Involvement Projects I - Field Work
Toplumsal Duyarlılık Projeleri I - Saha Çalışması

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Foundation Development Year, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by CIAD

CIP 102 - Civic Involvement Projects II
Civic Involvement Projects II Once the students have fulfilled their requirements of completing one project, i.e.CIP 101, they may continue working for the projects as registered or unregistered. For the students that would like to see the projects recorded on their academic transcript they have to register to CIP 102 for their second projects. The content and the completion criteria is the same as CIP 101.
Toplumsal Duyarlılık Projeleri II Zorunlu projelerini tamamlayıp, öğrenci oldukları seneler içerisinde ikinci projelerini yapmak isteyen ve bu projenin akademik transkriptlerinde yer almasını isteyen öğrenciler, CIP 101'i tamamladıktan sonra CIP 102'ye kayıt olmalıdırlar. İçerik ve başarı değerlendirme koşulları konusunda, CIP kodlu derslerin birbirinden farkı yoktur.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Undergraduate
Faculty: Course Offered by CIAD

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 2 ECTS / 2 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)

CIP 201 - Civic Involvement Projects III
Civic Involvement Projects III Once the students have fulfilled their requirements of completing CIP 102, they may continue working for another project. The students, who wish to see that project on their academic transcript, have to register to CIP 201. The content and the completion criteria for the course is the same as CIP 101.
Toplumsal Duyarlılık Projeleri III CIP 102'yi tamamlayıp, öğrenci oldukları seneler içerisinde üçüncü projelerini yapmak isteyen ve bu projenin akademik transkriptlerinde yer almasını isteyen öğrenciler, CIP 201'e kaydolmalıdırlar. Dersin içeriği ve başarı değerlendirilmesi konusunda CIP kodlu derslerin birbirinden farkı yoktur.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Undergraduate
Faculty: Course Offered by CIAD

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 2 ECTS / 2 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)

CIP 202 - Civic Involvement Projects IV
Civic Involvement Projects IV Once students have fulfilled their requirement for completing CIP 201, they may continue working for another project. The students, who wish to see that project on their academic transcript, have to register to CIP 202. The content and the completion criteria for the course is the same as CIP 101.
Toplumsal Duyarlılık Projeleri IV CIP 201'i tamamlayıp, öğrenci oldukları seneler içerisinde, dördüncü bir proje yapmak isteyen ve bu projenin akademik transkriptlerinde yer almasını isteyen öğrenciler, CIP 202'e kaydolmalıdırlar. Dersin içeriği ve başarı değerlendirmesi konusunda CIP kodlu derslerin birbirinden farkı yoktur.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Undergraduate
Faculty: Course Offered by CIAD

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 2 ECTS / 2 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)

CIP 301 - Civic Involvement Projects V
Civic Involvement Projects V Once the students have fulfilled their requirements of completing CIP 202, they may continue working for another project. The students, who wish to see that project on their academic transcript, have to register to CIP 301. The content and the completion criteria for the course is the same as CIP 101.
Toplumsal Duyarlılık Projeleri V CIP 202'yi tamamlayıp, öğrenci oldukları seneler içerisinde beşinci projelerini yapmak isteyen ve bu projenin akademik transkriptlerinde yer almasını isteyen öğrenciler, CIP 301'e kaydolmalıdırlar. İçerik ve başarı değerlenirmesi konusunda, CIP kodlu derslerin birbirinden farkı yoktur.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Undergraduate
Faculty: Course Offered by CIAD

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 2 ECTS / 2 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)

CIP 302 - Civic Involvement Projects VI
Civic Involvement Projects VI Once the students have fulfilled their requirements of completing CIP 301, they may continue working for another project. The students, who wish to see that project on their academic transcript, have to register to CIP 302. The content and the completion criteria for the course is the same as CIP 101.
Toplumsal Duyarlılık Projeleri VI CIP 301'i tamamlayıp, öğrenci oldukları seneler içerisinde altıncı projelerini yapmak isteyen ve bu projenin akademik transkriptlerinde yer almasını isteyen öğrenciler, CIP 302' ye kaydolmalıdırlar. İçerik ve başarı değerlendirmesi konusunda CIP kodlu derslerin birbirinden farkı yoktur.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Undergraduate
Faculty: Course Offered by CIAD

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 2 ECTS / 2 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)

CONF 501 - Introduction to Conflict Analysis and Resolution Syllabus
Introduction to Conflict Analysis and Resolution This course is an overview of the field of international conflict analysis and resolution. It examines major social scientific theories of conflict and weaves together ideas ideas from various disciplines with new approaches especially to causes of deep-rooted conflict. The courses emphasizes sources and responses to conflict in the international system.
Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş Bu ders uluslararası uyuşmazlık analizi ve çözümü alanına genel bir bakış niteliğindedir. Başlıca önemli bilimsel sosyal uyuşmazlık teorilerini inceler, farklı disiplin düşüncelerini yeni yaklaşımlarla bir araya getirerek bu sentezi özellikle kökleri derinlerde yatan uyuşmazlıkların nedenlerine uygular. Uluslararası sistemdeki uyuşmazlıkların sebep ve etkileri üzerinde durur.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 502 - Correlates of War and Peace
Correlates of War and Peace This seminar surveys theories of international conflict. Assigned readings will cover major theoretical perspectives, debates, and empirical research on the causes of international conflict and war with an emphasis on recent developments in the field. The seminar will also touch upon factors that influence the duration, severity and termination of international conflict.

Savaş ve Barış Değişkenleri Bu seminer uluslararası uyuşmazlık teorilerini inceleyecektir. Okumalar, uluslararası uyuşmazlık vakalarına ve savaşa yol açan nedenler üzerine geliştirilmiş ana teorik yaklaşımları ve yakın zamanda yapılmış önemli ampirik çalışmaları kapsayacaktır. Seminer, bu tür vakalarının süresini, şiddetini ve bitiş şekillerini belirleyen etmenlere de değinecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 504 - Foreign Policy and Conflict Resolution
Foreign Policy and Conflict Resolution The use of conflict resolution approaches in the development and implementation of a nation's foreign policy. Addresses the challenge of how policy making and diplomatic practice can be influenced by theories of conflict resolutions. Students will compare security oriented foreign policy approaches with innovative foreign policy formulations.

Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü Bu ders uyuşmazlık çözümü yaklaşımlarının kullanımı hakkındadır. Bir ülkenin dış politikasının geliştirilmesi ve uygulanması çerçevesinde politika belirleme ve diplomatik uygulamaların uyuşmazlık çözümü teorileri tarafından nasıl etkilenebileceği sorunu üzerinde durulur. Öğrenciler güvenlik merkezli dış politika yaklaşımları ile yenilikçi dış politika anlayışlarını karşılaştırırlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 508 - Multilateral Negotiations in the EU
Multilateral Negotiations in the EU Multilateral negotiations are complex interactions. This course investigates social structure of mutilateral negotiations in the context of the EU negotiations, and offers theoretical frameworks to explain different angles of multilateral negotiations. At empirical level the course addresses the negotiations in the EU in three different levels. First, the course analyzes negotiations between the member states and the EU institutions and the institutionalized Patterns of bargaining, second the course addresses the negotiations between the major EU institutions, namely, the Commission, the Council of the EU and the European Parliament. Third, the course addresses the negotiations patterns between the EU and non-members, specifically through the enlargement negotiations underway since 1997.
Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık Çok partili müzakereler karmaşık etkileşimlerdir. Bu ders Avrupa Birliği çerçevesinde çok partili müzakerelerin sosyal yapısını inceleyerek çok partili müzakerelerin değişik açılarını açıklayabilecek nitelikte kuramsal çerçeveler öngörmektedir. Ampirik düzeyde ders AB'deki müzakereleri 3 ayrı seviyede ele almaktadır. İlk olarak, bu ders üye devletler ve AB kurumları arasındaki müzakereleri ve kurumsallaşmış müzakere tekniklerini incelemektedir. İkinci olarak, ders AB kurumlarının-Avrupa Komisyonu, Konsey ve Avrupa Parlamentosu- kendi aralarındaki müzakereleri ve son olarak da 1997 sonrası gelişen genişleme sürecinde aday ülkeler ile üye devletleri arasındaki müzakereleri çözümlemektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 510 - Third Party Roles in Peace Processes
Third Party Roles in Peace Processes This course will examine the role of various third parties in different stages of a conflict and peace processes, such as conflict prevention, peacemaking, and peacebuilding. The objectives of the course are to introduce the students to the concept of "third party intervention" and the range of third party roles and perspectives, to understand the different strategies and tactics used by third parties, and to discuss the effectiveness of their interventions.
Barış Süreçlerinde Üçüncü Tarafların Rolü Bu ders uyuşmazlıkların ve barış süreçlerinin farklı aşamalarında, örneğin uyuşmazlıkların şiddete dönüşmesini önleme, barış yapma, ve barışı sürdürme/olgunlaştırma gibi, çeşitli üçüncü taraf aktörlerinin oynadığı rolleri inceleyecektir. Dersin hedefleri, öğrencilere bir kavram olarak üçüncü taraf müdahalesini tanıtmak, bu müdahaleleri gerçekleştiren aktörlerin bakış açılarını ve kullandıkları strateji ve taktikleri anlamak, ve de bu müdahalelerin etkililiğini tartışmaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 511 - Culture and Conflict Syllabus
Culture and Conflict This course is designated to introduce students to the cultural roots of conflict taking place around the world. We will explore the systematic attempts to understand the relationship of cultural difference and conflict both in theory and in practice. The aim of the course is to integrate international conflict resolution methods and culture as they pertain to different conflict zones. In this course we will study this emerging literature and field of study and practice. We will critically evaluate its usefulness in confronting contemporary global political and humanitarian challenges. Specific attention will be given to such cultural causes as ethnicity, language, race, and gender in the development and resolution of conflict in domestic and international arenas.
Kültür ve Anlaşmazlıklar Bu ders dünyada süregelen anlaşmazlıkların kültürel kökenlerini öğrenciye tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Derste kültürel farklılıklar ve anlaşmazlıklar arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla yapılmış kuramsal ve pratik seviyedeki sistemik girişimleri keşfedeceğiz. Dersin amacı uluslararası anşlaşmazlık çözümlemesi yöntemlerini değişik çatışma alanlarına ait olan kültürlerle birleştirmektir. Bu derste ayrıca gelişmekte olan bu literatürü, çalışma ve pratik alanınını ele alacağız. Bunun dışında gelişmekte olan literatür ve çalışmaların güncel küresel-politik ve insani sorunları hangi etkinlikte karşılayabildiğini kritik edeceğiz. Ders dahilinde etnik kimlikler, dil, ırk ve cinsiyet gibi yerel ve uluslararası seviyedeki anlaşmazlıkların gelişiminde ve çözümlenmesinde etkin olan kültürel nedenlere özel bir ilgi gösterilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 512 - Research Methods Syllabus
Research Methods This course introduces research design and analysis and aims to expose them to ethical consideration in research and publishing. Students will learn techniques for gathering analysing and interpreting data. The techniques include laboratory and field experiments, simulation, surveys and sampling approaches, archival analysis, and ethnographic filed work. Both qualitative and quantitaive techniques are covered including an introduction to probability theory and statistical analysis. Students will also have experience with SPSS and qualitative computer programs.

Araştırma Metodları Bu ders araştırma tasarımı ve analizine yöneliktir ve öğrencilerin araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Öğrenciler veri toplama, analiz etme ve yorumlama tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler arasında sınıfta ve sahada yapılan deneyler, simülasyonlar, saha araştırması ve örneklem yaklaşımları, arşiv araştırması ve etnografik dosyalama çalışması sayılabilir. Olasılık teorisi ve istatistiksel analize girişi de içeren niteliksel ve niceliksel teknikler de ele alınır. Öğrenciler aynı zamanda SPSS ve çeşitli niceliksel bilgisayar programları ile çalışma yaparlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 523 - Issues, Concepts and Theories in Conflict Resolution
Issues, Concepts and Theories in Conflict Resolution Considers the key substantive themes in conflict resolution. Senior scholars will present their approaches to each of these themes in two-week modules, including identity conflicts and nationalism, language and culture and institutions, the global context of conflict, and the dynamics of the peace process. Students will be expected to complete a concept essay on each of these thematic modules.
Uyuşmazlık Analizinde Konular, Kavramlar ve Teoriler Bu ders uyuşmazlık çözümü konusundaki önemli anahtar temalar üzerinde durur. Alanın deneyimli akademisyenleri tarafından milliyetçilik ve kimlik çatışmaları, dil-kültür ve kurumlar, uyuşmazlıkların küresel bağlamı, barış süreçlerinin temel dinamikleri gibi temel konularda iki haftalık yoğun seminerler verilir. Öğrencilerin sunulan her tematik modül üzerine kavramsal bir ödev hazırlamaları beklenir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 524 - Advanced Topics in Conflict Resolution
Advanced Topics in Conflict Resolution This is a continuation of Pro-seminar I. Senior scholars will cover such topics as war, violence, and conflict resolution, conflict termination, peace-keeping, peace building, negotiation, mediation and other forms of third-party decision making
İleri Uyuşmazlık Çözümü ve Temel Konular Bu ders Seminer I'in devamı niteliğindedir. Deneyimli akademisyenler savaş, şiddet ve uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlıkların sona erdirilmesi, barışın korunması, barışın tesisi, müzakere, arabuluculuk ve diğer üçüncü şahıs karar alma biçimleri gibi temaları ele alırlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 531 - Conflict Resolution Practice
Conflict Resolution Practice This course provides both a framework and experience for integrating theory and practice in conflict resolution. Reviews types of practice and theories of intervention and change, discusses the analytic process of conflicts before interventions and assessing the impacts of interventions and the conflict. Students will experience third party options for intervention, in a variety of types of international conflicts including way to build trust among parties for obtaining and implementing agreements.

Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları Bu ders uyuşmazlık çözümünün teori ve pratiğini biraraya getirmeyi sağlayacak bir çerçeve ve deneyim sunar. Derste müdahale ve değişim pratikleri ve teorilerinin çeşitli türleri gözden geçirilir, uyuşmazlıkların müdahalele öncesindeki süreçleri analiz edilir ve tartışılır, müdahalelerin etkisi üzerinde durulur. Öğrenciler 3. şahısların müdahale yöntemlerini çeşitli uluslararası uyuşmazlık durumlarında, örneğin uzlaşma sağlamak amacıyla taraflar arasında güven tesis etme olgusu çerçevesinde uygulamalı olarak tartışır ve çalışırlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 532 - Managing Conflict in Organizations
Managing Conflict in Organizations This course examines the intersection between organizational behavior and human conflict. Organizations are basic units of society that require interdependence and effective conflict analysis and management skills. This class will enable students to develop conceptual understandings of the psychological and behavioral dynamics of interpersonal, intergroup, and systemic conflict in an organizational context. Students will also gain practical skills related to effective diagnosis and intervention in organizational systems and learn about the strategic prevention and management of conflict. A variety of didactic techniques will be used, including lecture, small group work, and fieldwork in an organizational setting.
Örgütlerdeki Uyuşmazlıkların Yönetimi Bu ders, örgütsel davranış ve insan çatışmasının kesiştiği bir alanı incelemektedir. Örgütler, dayanışma, etkili bir uyuşmazlık analizi ve yönetim becerileri gerektiren toplumun temel birimleridir. Bu ders, öğrencilerin, kişiler arası, grup içi ve örgütsel çerçevedeki sistematik çatışma konularının psikolojik ve davranışsal dinamikleri hakkında kavramsal anlayışlar geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler aynı zamanda, örgütsel sistem içindeki etkili tanımlama ve müdahale, uyuşmazlığın stratejik bir biçimde önlenme ve yönetme hakkında pratik beceriler de kazanacaklardır. Ders içerisinde, küçük grup çalışmaları ve örgütsel vakalarla ilgili alan çalışmaları gibi çeşitli didaktik teknikler kullanılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 534 - Media in Conflict Resolution
Media in Conflict Resolution Events, characters, images and stories we see everyday in the media shape our perceptions and values. Moreover, the way the media presents such issues as cultural diversity/clash, conflicts and wars have a powerful and long-lasting effects in societies and the way the conflict and peace are structured. This course will critically examine the representations of conflict in the media to determine whether such representations are an accurate or distorted reflection of reality; study the effects (if any) of such representations on the public to provide the students with a critical understanding of the role of media in shaping society and social norms. The scope of this course includes how media creates stereotypes leading cultural intensity, how it reflects times of conflicts and wars (with an emphasis on embedded journalism), how media's presentation of reality affects peace process and post-conflict phase.
Uyuşmazlık Çözümünde Medya Medyada her gün gördüğümüz olaylar, karakterler, görüntüler ve hikayeler değerlerimizi ve algılarımızı şekillendirmektedir. Bunun yanında, medyanın kültürel çeşitlilik/çatışma, savaş ve uyuşmazlıkları ele alış biçimi, toplumlar ve uyuşmazlık ve barışın nasıl biçimlendiği üzerinde uzun süreli ve güçlü etkilere sahiptir. Bu ders, uyuşmazlıkların medyada nasıl tasvir edildiğini ve bu tasvirlerin gerçeğe uygun olup olmadıklarını inceleyecek; bu tasvirlerin (varsa) toplum üzerindeki etkilerine dikkati çekecektir ve bu yolla öğrencilere medyanın toplumu ve toplumsal normları şekillendirmedeki rolü üzerine eleştirel bir anlayış sunmayı hedeflemektedir. Dersin içeriği kültürel yoğunluğa yol açan klişelerin medya tarafından nasıl yaratıldığı, kriz ve savaş zamanlarını nasıl yansıttığı ve medyanın gerçeği tasvirlerinin barış sürecini ve çatışma sonrası safhayı nasıl etkilediği gibi konulardan oluşmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 536 - Organizations in Conflict Resolution
Organizations in Conflict Resolution Since the establishment of the League of Nations, a wide range of literature on the role of organizations in international relations has emerged. Recently, some scholars also focused on the role of local NGOs in conflict prevention and creating a peaceful, trustful political environment. This course studies the role of organizations as a) sources of conflict, b) conflict prevention c) mediators and d) peace builders. We will, first analyze how to study organizations in general and then, their roles in conflict settings. More specifically we will discuss the role of local and international non-governmental (NGOs) and governmental organizations (IGOs).
Uyuşmazlık Çözümünde Kurumlar Uluslararası kuruluşların uluslararası ilişkilerde önem kazanmasından bu yana bu konuda geniş bir literatür oluşmuştur. Son dönemlerde ise bazı akademisyenler ayrıca yerel sivil toplum örgütlerinin uyuşmazlık önlemede ve barışçıl, güvenilir bir siyasi ortam yaratmadaki rollerini incelemişlerdir. Bu derede çeşitli kuruluşların a) uyuşmazlıkların çıkısındaki b) uyuşmazlıkların önlemesindeki c) uyuşmazlık aracılığında ve d) barış ortamının üretilmesindeki rollerini inceleyeceğiz. İlk olarak genel bir analizle kuruluşların rolleri irdelenecek, daha sonra da kuruluşların uyuşmazlık ortamlarındaki rolleri değerlendirilecektir. Bu ders kapsamında çalışılacak kuruluşlar, yerel ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlardır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 541 - Integration of Theory, Research and Practice
Integration of Theory, Research and Practice This course is the review and synthesis of the students prior course-work. It is intended to provide a holistic perspective of the field, emphasising the most recent scholarship. Students are expected to to prepare an integrative paper that shows connections among theory, research and practice in the context of particular conflicts.
Teori, Araştırma ve Uygulama Bu ders öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin gözden geçirilmesi ve sentezlenmesi niteliğindedir. Dersin amacı uyuşmazlık çözümü alanına dair bütünlüklü bir bakış açısı sunmak, bunu yaparken de en yeni akademik katkıları ele almaktır. Öğrencilerden belirli uyuşmazlıklar çerçevesinde teori, araştırma ve uygulama arasındaki bağları ortaya koyan ödevler hazırlamaları beklenir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 542 - Collective Violence, Healing, and Transformation
Collective Violence, Healing, and Transformation Promoting healing, enabling reconciliation and cultivating transformation in countries affected by mass violence remains a pressing question facing the global community. This class will explore the effects of collective violence, such as genocide, ethnic, inter- and intra-state conflict, and the recovery process. Focus will be on understanding the concepts of trauma and resiliency and exploring mechanisms for healing, fostering reconciliation, and transforming the trauma of war at multiple levels of analysis. Students will become familiar with current conceptual frameworks in the fields of trauma studies, social and political psychology, and international development related to these topics. Both historical and current cases of collective violence will be used to consider the effects of violence and the healing process at social, communal, and individual levels. Students will gain familiarity with and consider the challenges to and effectiveness of healing, reconciliation, and transformation processes that have been undertaken in post-conflict countries.
Toplu Şiddet, İyileşme ve Dönüşüm Kitlesel, toplu şiddetten etkilenen ülkelerde, iyileşme sürecini oluşturmak ve desteklemek, uzlaşmayı sağlamak ve dönüşümü gerçekleştirmek global toplumun karşı karşıya kaldığı ciddi bir sorun olarak yer almaktadır. Bu ders, soykırım gibi toplu şiddet vakalarının etkilerini incelemekle beraber; etnik, devletlerarası/devlet içi uyuşmazlıklara ve bunların iyileşme süreçlerine de değinecektir. Dersin özellikle üzerinde duracağı noktalar; travma ve iyileşme kavramlarının anlaşılması, uzlaşma ve iyileşmeyi sağlayan mekanizmaların irdelenmesi ve savaşın yarattığı travmanın çeşitli seviyelerdeki dönüşümünün incelenmesi şeklinde olacaktır. Öğrenciler bu ders aracılığıyla, son yıllardaki travma çalışmaları, sosyal ve siyasal psikoloji ve konularla ilgili uluslararası gelişim ve gelişmelere dair kuramsal çerçevelerle tanışacaklardır. Ders içerisinde, şiddetin etkisini ve iyileşme sürecinin sosyal, toplumsal ve bireysel boyutlarını anlayabilmek amacıyla, toplu şiddetle ilgili olarak hem tarihsel hem de yeni vakalara yer verilecektir. Öğrenciler, çatışma sonrası ülkelerde gerçekleştirilen iyileşme, uzlaşma ve dönüşüm süreçlerinin etkinliği ve sorunları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 544 - Issues In Post-Conflict Environments
Issues In Post-Conflict Environments Analyzing post-conflict phase is as important as understanding the roots and escalation of conflicts What happens when the conflict starts to de- escalate and an agreement is reached? If and when can the conflicts be reconciled? Conflict transformation, peacebuilding and post-conflict reconstruction entail a variety of components, including creating institutions that will foster lasting peace and stability, designing and implementing mechanisms for bringing accountability to perpetrators of war crimes and human rights abuses, and fostering reconciliation in post-conflict societies. This course will explore the complex legal, political, and moral considerations that shape efforts to promote peacebuilding. We will look at various methods developed over the last half-century to reconstruct societies divided by war, political repression or ethnic conflict.
Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler Çatışma sonrası safhayı anlamak, çatışmanın kökenlerini ve tırmanmasını anlamak kadar önemlidir. Çatışma yatışmaya başladığında ve bir anlaşmaya varılabildiğinde ne olur? Çatışmalar nasıl ve ne şekilde uzlaşma ile sonuçlanabilir? Çatışmanın dönüştürülmesi, barışın yerleştirilmesi ve çatışma sonrası yeniden yapılandırma gibi çabalar kalıcı barışı ve istikrarı teşvik edecek kurumlar oluşturulmasından, savaş suçu ve insan hakları ihlallerine karışanların sorumlu olmalarını sağlayacak mekanizmaların tasarlanması ve uygulanmasına ve çatışma sonrası toplumlarda uzlaşmanın teşvik edilmesine dek pek çok boyutu içermektedir. Bu ders, barışın yerleştirilmesi çabalarını şekillendiren karmaşık hukuki, politik ve ahlaki düşünceleri inceleyecektir. Savaş, politik baskı ve etnik çatışmalar nedeniyle bölünmüş toplumların yeniden yapılandırılma sürecinde kullanılmak üzere son yarım yüzyıldır geliştirilen çeşitli yöntemler ele alınacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 552 - Advanced Conflict Resolution Practice
Advanced Conflict Resolution Practice This course discusses and uses a variety of role-plays and simulations to explore the issues involved in negotiation, coalition building, representation, facilitation, meeting management, mediation, communication, rules of decision, consensus building and other issues which are presented when multiple parties seek to resolve their conflicts and disputes outside of conventional models. The course will focus on issues of group dynamics and processes of decision making. Students will learn how to be an effective part of a group and will experience leading and managing group processes. Thus, they will learn from being inside group processes and complex conflict situations, as well as standing outside of them to analyze and lead them.
İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları Bu ders çeşitli oyun ve simülasyon metotları kullanarak müzakere, koalisyon oluşturma, temsil, kolaylaştırıcılık toplantı yönetimi, arabuluculuk, iletişim, karar alma ve uzlaşma yöntemleri gibi konularda öğrencinin kişisel bilgi ve becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders özellikle grup dinamikleri ve karar alma süreçleri üzerine odaklanacaktır. Öğrenciler, grubun etkin bir üyesi olma yöntemleri ile grup süreçlerini yönetme ve yönlendirmeyi öğreneceklerdir. Böylelikle, öğrenciler grup süreçlerinin ve girift uyuşmazlık durumlarının hem içinde kalarak hem de bu süreçleri dışarıdan inceleyerek yönlendirmeyi öğreneceklerdir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 561 - Human Rights, Democracy and Conflict Resolution
Human Rights, Democracy and Conflict Resolution This corse analyzes the issues of human rights and democracy as they pertain to conflicts and conflict resolution methods The course covers such issues of philosophical and political bases for the international human rights movement (including the ongoing debate over universality, culture and human rights), the United Nations and regional systems for human rights protection and promotion to provide a tool for analyzing conflict and various forms of interventions attempting to promote peace and justice, the controversial meanings of democracy and how it causes conflict between and within states, and finally the means in which these terms can be used to evercome various forms of conflicts. We will also analyze the development of international criminal courts, truth commissions,and other attempts at transitional justice to deal with war crimes, crimes against humanity and genocides;and the human rights dimensions of terrorism.
İnsan Hakları, Demokrasi ve Uyuşmazlık Çözümü Bu ders, uyuşmazlıklarda ve uyuşmazlık çözümü metodlarında insan hakları ve demokrasi temalarına yer verir.Dersin konuları içinde uluslararası insan hakları hareketlerinin felsefi ve siyasi temelleri, insan haklarının korunması ve ilerletilmesinde Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşlarının rolü barış ve adaletin sağlanması için çeşitli uluslararası müdahaleler, demokrasi kavramı ve beraberinde getirdiği tartışmalar ve anlaşmazlıklar ve de demokrasinin uyuşmazlık çözümündeki rolü yer alır. Ayrıca dersin kapsamında uluslararası adalet divanı, uyuşmazlık sonrası kurulan ve savaş suçlularını yargılayan mahkemeleri, insanlık suçu ve soykırımı gibi suçlarla ilgilenen uluslararası organları ve terörizmin insan hakları boyutlarını inceleyeceğiz.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 580 - Conflicts in Contemporary Turkish Society
Conflicts in Contemporary Turkish Society This course provides an overview of the conflicts that define the political consciousness of the contemporary Turkish society from the perspective of the conflict resolution field. These cases include the Cyprus, Kurdish and Armenian questions, Islam and Turkish Secularism, Modernization/ Europeanization and military-civilian relations. Main conflict frameworks are introduced that cover a wide range from personal to international levels of analysis. Students are encouraged to work in groups and asked to develop their own intervention models to each specific case.
Günümüz Türk Toplumunda Uyuşmazlıklar Bu ders günümüz Türk toplumunun siyasi tahayyülünün sınırlarını çizen uyuşmazlıkları uyuşmazlık analizi ve çözümlemesi alanının bakış açılarıyla tartışmaya açıyor. Bu uyuşmazlık konularının en önemlilerinden olan Kürt, Kıbrıs ve Ermeni sorunları, İslam ve Türk Laisizmi, Modernleşme/Avrupalılaşma ve sivil-asker ilişkilerinde yaşanan sorunların bireysel seviyeden uluslararası seviyeye kadar olan etkileri genel olarak sunuluyor. Öğrencilerden daha sonra her uyuşmazlık konusu için kendi müdahale modellerini geliştirmeleri isteniyor.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 585 - Seminar in Group and Organizational Dynamics
Seminar in Group and Organizational Dynamics This Seminar offers students the opportunity to develop an introductory overview of group and organizational dynamics, leadership, and authority, and to learn about their own behavior in groups. Students will study experientially the nature of authority and leadership and how they take up their own roles in groups and organizations.

1.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 3 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 590 - Internship
Internship Students are expected to work in an organization where they will combine theory and practice through observation and experience.

Staj Öğrencilerin gözlem ve deneyimlerine dayanarak teorik ve pratik bilgilerini birleştirerek kullanabilecekleri bir kurumda çalışmaları beklenir.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 5 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 593 - Directed Reading
Directed Reading A multi-purpose course that can be used flexibly for extra preparation in research methods, including deepening mastery of the relevant research through special readings, whenever necessary.
Yönlendirilmiş Okuma

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 5 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 597 - Term Project
Term Project Term project students taking this course are expected to write a research paper on atopic agreed upon by a faculty member.
Dönem projesi Öğrencilerden üzerinde anlaşmaya varılan bir konuda bir araştırma makalesi yazmaları beklenir.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 15 ECTS, Course Offered by FASS

CONF 599 - Master Thesis
Master Thesis Provides a non-credit framework for the continuous monitoring and collegial discussion of MA students' thesis research and writing, which they are expected to accomplish under the supervision of a Faculty member from the relevant field over the second year of their course-work.

Yüksek Lisans Tezi Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 30 ECTS, Course Offered by FASS

CS 201 - Introduction to Computing Syllabus
Introduction to Computing This course is intended to introduce students to the field of computing (basic computer organization, data representation, concepts, algorithmic thinking and problem solving), as well as giving them intermediate level programming abilities in an object-oriented programming language (currently C++). Also part of the "core course" pools for the CS, BIO, MAT, ME, EL, TE, MS degree programs.

Bilgisayarlara Giriş Bu dersin amacı, öğrencileri bilgisayar alanına (temel bilgisayar organizasyonu, veri gösterimi, kavramlar, algoritmik düşünme, problem çözme) tanıtmak ve nesneye dayalı bir programlama dili kullanarak (şu anda kullanılan dil C++'dır) orta seviyede programlama becerileri vermektir. Bu ders MDBF programları çekirdek ders havuzuna dahildir. Bu ders aynı zamanda CS, BIO, MAT, ME, EL, TE, MS lisans programlarının "çekirdek ders" havuzlarına dahildir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 201L - Introduction to Computing - Lab.
Introduction to Computing - Lab.

Bilgisayarlara Giriş - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 201R - Introduction to Computing - Recitation
Introduction to Computing - Recitation

Bilgisayarlara Giriş - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 204 - Advanced Programming
Advanced Programming This course is intended to give advanced programming techniques, as well as further experience in programming. Topics covered will be: advanced object-oriented programming techniques and programming with classes (function overloading, templated classes, inheritance), pointers, linked lists, stacks, queues, debugging and profiling, reusable software (using/creating libraries), visual/GUI programming, exception handling (SW interrupts), multi-threaded programming and synchronization.
İleri Programlama Bu derste ileri programlama teknikleri anlatılacak ve programlamada daha fazla deneyim kazanılması amaçlanacaktır. Ders kapsamındaki konular şöyledir: ileri seviyeli nesne tabanlı programlama teknikleri, göstergeler, bağlı listeler, yığıtlar, kuyruklar, hata bulma, yazılım kütüphanesi eliştirme/kullanma, görsel programlama, kural dışı durumlar ve işlenmesi, çok-akışlı programlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 204L - Advanced Programming Lab
Advanced Programming Lab
İleri Programlama-Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 210 - Introduction to Data Science
Introduction to Data Science Data science spans a large variety of disciplines and requires a collection of skills. This course is intended to tour the basic techniques of data science from manipulation and summarizing the important characteristics of a data set, basic statistical modeling, web programming and visualization. The assignments and term project will involve Python, JavaScript languages and open source tools such as R.

Veri Bilimine Giriş Veri bilimi farklı alanlarda beceriler gerektiren ve birden çok disiplini içinde barındırmaktadır. Bu ders veri bilimin temel teknikleri tanıtmayı hedeflemektedir. Bunlar veri işlenmesi, özetlenmesi, temel istatistik modelleme, web programlama ve veri görselleştirme olarak sıralanmaktadır. Ödevler ve ders projesi Python, JavaScript programlama dilleri ve R aracı kullanılarak yapılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 210R - Introduction to Data Science Recitation
Introduction to Data Science Recitation

Veri Bilimine Giriş Problem Çözme

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CS 300 - Data Structures
Data Structures This course covers some of the fundamental data structures as well as the algorithms operating on them. Topics included are: Introduction to theoretical aspects of computing: modeling algorithms and their run times, computational complexity. Linear data structures (lists, stacks, queues) trees (tries, binary search trees, AVL trees, treetraversals), hashing and hash tables, graphs and their representations, graph algorithms (depth first and breadth first search, single source shortest path algorithms), sorting algorithmic paradigms (divide and conquer, greedy, dynamic programming).
Veri Yapıları Bu derste temel veri yapıları ve bu yapılar üzerinde çalışan algoritmalar anlatılmaktadır. Ders kapsamındaki konular şöyledir: Algoritma çözümlemenin kuramsal temellerine giriş, işleme zamanlarının modellenmesi ve algoritma karmaşıklığı. Çizgisel veri yapıları (listeler vb), ağaç yapıları (trieler ikili arama ağaçları, AVL agaçları, ağaçlarda dolaşım), hash tabloları, çizge yapıları ve gösterimleri, çizge algoritmaları (derinlemesine ve enine arama, tek kaynaklı en kısayol), sıralama algoritmaları, algoritma tasarım yöntemleri (böl ve çöz, cimrialgoritmalar, dinamik programlama)

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 300R - Data Structures-Recitation
Data Structures-Recitation
Veri Yapıları-Problem Çözme

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 301 - Algorithms
Algorithms This course will cover algorithms for a variety of problems, as well as general algorithm design and analysis techniques such as divide-and-conquer, dynamic programming, and greedy algorithms. Specific topics include algorithm analysis, recurrences and asymptotic analysis; searching, sorting; algorithms for fundamental graph problems, such as depth-first search,connected components,topological sort,shortest paths.

Algoritmalar Bu ders bir dizi temel problem için algoritmaların yanı sıra genel algoritma tasarım ve çözümleme tekniklerini içerecektir. Bu teknikler arasında böl-ve-çöz, dinamik programlama, cimri algoritmalar sayılabilir. İncelenecek diğer konular arasında, algoritma çözümlemesi, özyineli denklemler ve asimtotik çözümleme; arama ve sıralama algoritmaları; derinlemesine arama, bağlı parçalar, en kısa yol ve topolojik sıralama gibi çizge algoritmaları da bulunacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 301R - Algorithms-Recitation
Algorithms-Recitation

Algoritmalar-Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CS 302 - Formal Languages and Automata Theory Syllabus
Formal Languages and Automata Theory Introduction to languages, grammars and computation, Chomsky hierarchy, Regular languages and regular expressions, finite state automata and nondeterminism, automata determinization and minimization, pumping lemma and closure properties for regular languages, context free languages and grammars, push- down automata, pumping lemma for context-free languages, closure properties of context-free languages.

Biçimsel Diller ve Otomatlar Kuramı Diller, gramerler ve hesaplama kuramına giriş, Chomsky hiyerarşisi, düzgün diller ve düzgün deyimler, sonlu durumlu makinalar, gerekirci olmayan makinalar, düzgün diller için pompalama teoremi ve kapalılık özellikleri, çevrimden bağımsız diller ve gramerler, üstten-bastırmalı makinalar, çevrimden bağımsız diller için pompalama teoremi

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 302R - Formal Languages and Automata Theory Recitation
Formal Languages and Automata Theory Recitation
Biçimsel Dil.ve Otomatlar Kuramı - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 303 - Logic and Digital System Design
Logic and Digital System Design Number systems and conversion, boolean algebra, the assetion level concept; minterm and maxterm expensions, Karnaugh maps,and Quine McCluskey minimization, combinatorial logic circuit design, NAND and NOR gate based design. State machines and sequential circuits flip-flops, minimization of state tables, state assignment. Higher level digital system desin using SSI-MSI blocks such multiplexers/decoders, adders, memory and programmable . gate arrays;bus oriented systems. Asynchronous sequential circuits, flow tables, timing hazards.

Lojik ve Sayısal Sistem Tasarımı Sayı sistemleri ve taban aritmetiği, boolean cebir, "assertion level" kavramı, minterm ve maxterm açılımları, Karnaugh Map'ler ve Quine McCluskey indirgeme algoritmaları, kombinatoryal lojik devre tasarımı, NAND ve NOR kapısı bazlı tasarım. Durum makinaları ve ardışıl devreler, flip-flop'lar, durum tablolarının indirgenmesi, durum atanması. Multiplexer/decoder'lar, toplayıcılar, hafıza ve programlanabilir gate array'ler gibi MSI/LSI blokları kullanarak yüksek seviyeli sistem tasarımı, bus tabalı sistemler. Asenkron ardışıl devreler, akış tabloları, zamanlama kaynaklı tehlikeler.

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 303L - Logic and Digital System Design - Lab.
Logic and Digital System Design - Lab.
Lojik ve Sayısal Sistem Tasarımı - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 303R - Logic and Digital System Design - Recitation
Logic and Digital System Design - Recitation
Lojik ve Sayısal Sistem Tasarımı - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 305 - Programming Languages
Programming Languages This course discusses many of the concepts underlying the design, definition, implementation, and use of modern programming languages for a variety of programming paradigms, such as imperative, functional, logic and concurrent programming paradigms. The syntax and semantics of programming languages are described using formal approaches, and basic concepts of language analysis and compilation are covered using tools like lex and yacc.

Programlama Dilleri Bu ders modern programlama dillerinin tanımı, tasarımı, gerçekleştirmesi ve kullanımının temelindeki kavramları içerir. Emperatif, fonksiyonel, mantık ve koşutzamanlı programlama dili grupları kapsanmaktadır. Programlama dillerinin sözdizimi ve anlamdizimi biçimsel yaklaşımlarla tanımlanır. Dil analizi ve derlemenin temel kavramları lex ve yacc gibi araçlar kullanılarak anlatılır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 306 - Database Systems
Database Systems This course covers the fundamental topics in database management systems including ANSI/SPARC architecture, data abstraction, data independence; data definition and manipulation languages; entity-relationship and relational data models, integrity constraints, query languages like SQL, relational algebra and calculus, functional dependencies, normal forms, transaction processing recovery and concurrency control, data structure for database management systems such as indices, B-trees, hashing.

Veritabanı Sistemleri Bu ders veri tabanı yönetimi konusundaki şu temel konuları içermektedir: ANSI/SPARC veri tabanı yapısı, veri soyutlaması, veri bağımsızlığı, veri tanımlama ve işleme dilleri, nesne-ilişki modeli ve ilişkisel veri modeli, tutar kısıtları, SQL gibi sorgu dilleri, ilişkisel cebir, işlevsel bağımlılıklar, normal formlar, işlem gerçekleştirme, hatadan kurtulma, eşzamanlı işlem denetimi ve veri tabaları için gereken bilgi yapıları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 306R - Database Systems - Recitation
Database Systems - Recitation
Veritabanı Sistemleri - Problem Çözme

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 307 - Operating Systems
Operating Systems This course covers fundamental aspects of operating systems: management of resources such as CPU, memory space and peripheral devices. Topics include concurrent processes, mutual exclusion, process communication, cooperation, deadlocks, semaphores, scheduling, and and protection. The course will also highlight important aspects of operating systems such as UNIX, Windows, etc.

İşletim Sistemleri Bu ders işletim sistemlerinin temellerini içerir: CPU, belle ve çevre donanımı gibi özkaynakların kullanımı; koşutzamanlı işlemler, işlemlerarası haberleşme ve kooperasyonu, kilitlenme, semaforlar, eşzamanlama ve koruma. Ders aynı zamanda UNIX ve Windows gibi işletim sistemlerinin önemli yönlerini tanıtır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 307R - Operating Systems - Recitation
Operating Systems - Recitation

İşletim Sistemleri - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CS 308 - Software Engineering
Software Engineering Software engineering deals with issues that arise in building large programs, typically by a team of programmers. Topics include organizing and designing a programming project, working from specifications top-down decomposition using stepwise refinement, object-oriented design principles, model-based approaches to software engineering, testing, software quality reliability, maintenance, identifying the nature and sources of software costs, coordinating multiple programmers, the design and documentation of user interfaces This course will emphasise team projects to give give students real-life practical experience in building large software systems.

Yazılım Mühendisliği Yazılım tasarımı mühendisliği, büyük programların, genelde bir takım tarafından, geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan konularla ilgilidir. İçerilen kavramlar, bir programlama projesini organize edilmesi ve tasarımı, yukarıdan aşağıya tasarım, nesneye dayalı programlama prensipleri, yazılım kalite kontrolü ve test yöntemleri, yazılım giderleri hesaplamaları, birden çok programcının koordine edilmesi, kullanıcı arayüzünün tasarım ve belgelenmesi. Bu ders öğrencilere gerçekten pratik deney kazandırmak için takım çalışmasını öne çıkarmaktadır.

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 308L - Software Engineering - Lab.
Software Engineering - Lab. Laboratuvar
Yazılım Mühendisliği - Lab

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 310 - Mobile Computing
Mobile Computing The objective of this course is to provide students with the tools and skills needed to build mobile pplications, using the Android platform. The course starts with an introduction to Java programming environment and moves forward with creating stateful web services using Java and developing mobile applications consuming web services via the Android platform. Upon successful completion of this course, students are expected to design, code and implement applications on mobile and hand-held devices with limited resources; understand web services; manage messaging with HTTP; and deploy/consume web services residing on Java Application Servers.

Mobil Programlama Dersin amacı öğrencilere Android işletim sisteminde mobil uygulamalar geliştirmek için gerekli araç ve yetileri kazandırmaktır. Ders önce Java dili ve programlama ortamının öğretilmesi ile başlar ve web servis yazılımı ve bunları kullanan uygulamaların geliştirilmesi ile devam eder. Dersi başarı ile bitiren öğrencilerin sınırlı kaynağa sahip mobil ve kişisel cihazlar için yazılım dizayn edebilmeleri, kodlayabilmeleri ve uygulama geliştirmeleri; HTTP ile mesajlaşma ve web servisleri geliştirebilmeleri ve kullanabilmeleri beklenir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 400 - Logic in Computer Science
Logic in Computer Science Propositional and first-order logic (soundness and completeness, incompleteness, undecidability, etc.). Logical issues in computer science (decision procedures, formal systems, definability, etc.).
Bilgisayar Biliminde Mantık Önermeler ve birinci-basamak mantığı (doğruluk ve tamlık eksiklik, kararlaştırılamazlık, vs.). Bilgisayar biliminde mantıksal meseleler (karar yordamları, biçimsel sistemler, tanımlanabilirlik, vs.).

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 401 - Computer Architectures
Computer Architectures This is an introductory course on computer architecture. Topics include: basics of the von Neumann machine, instruction set architecture, instruction formats addressing modes, machine language, instruction fetch, decode and execution cycle, data path and arithmetic logic unit design, arithmetic algorithms, hardwired and microprogrammed control organization, input and output organization,memory interface

Bilgisayar Yapıları Bu ders bilgisayar yapıları üzerine bir giriş dersidir. Konular arasında şunlar sayılabilir: von Neuman yapısının temel özellikleri, bilgisayar komut kümelerinin yapısı, komut şekilleri, bellek adresleme teknikleri, komut işlemenin evreleri, veri yolu ve aritmetik ve mantıksal işlem birimi tasarımı, aritmetik işemleri algoritmaları, donanım ve mikroprogramlı denetim yöntemleri, girdi, çıktı birimleri ve bellek arabirimleri.

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 401L - Computer Architectures-Lab
Computer Architectures-Lab
Bilgisayar Yapıları-Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CS 402 - Compiler Design
Compiler Design This course covers the design and implementation of compilers for high-level languages, and examines the interaction between language design, compiler design , and run-time organization. Topics covered include lexical analysis and syntactic analysis (recursive descent, LL, LR, and LALR parsing), symbol tables, type checking and procedure calls, storage allocation for variables, and generation of unoptimized code, optimization, memory management and run-time organization. During the course, students will develop a compiler as a project.

Derleyici Tasarımı Bu ders programları dilleri için gereken derleyicilerin tasarım ve gerçekleştirilmesini ve dil tasarımı, derleyici tasarımı ve program çalışma ortamları arasındaki etkileşimi konularını kapsar. Konular arasında şunlar sayılabilir: sözcük çözümlemesi, yapısal çözümleme, sembol tabloları, veri tipi denetimi, kullanıcı veri tiplerinin tanımlanması, kayıt, dizi, adres tipi verilerin gösterimi, altyordam çağırma için gereken protokoller, bellekte yer ayırma, kod üretimi, kod iyileştirmesi, bellek yönetimi, program çalışma ortamının düzenlenmesi. Ders sırasında öğrenciler proje olarak bir derleyici geliştireceklerdir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 403 - Distributed Systems
Distributed Systems This course focuses on the design, implementation and management of distributed computing systems. Topics include: naming, security, reliability, resource sharing , and remote execution; network protocol issues above the transport level; electronic mail; network and distributed file systems, and databases; handling transactions and coordination of multiple machines.

Dağıtık Sistemler Bu ders dağıtık sistemlerin tasarımı, gerçekleştirilmesi ve yönetimini inceler. Kapsanan konular şunlardır: adlandırma, güvenlik, güvenilirlik, özkaynak paylaşma, ve uzaktan yürütme; taşıma seviyesi üstü ağ protokol sorunları, elektronik posta, ağ ve dağıtık kütük ve veritabanı sistemleri; veri tabanı günleme işlemleri ve ve birden çok bilgisayarın koordinasyonunun sağlanması.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 403L - Distributed Systems-Lab
Distributed Systems-Lab

Dağıtık Sistemler-Labaratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CS 404 - Artificial Intelligence
Artificial Intelligence This course is a broad technical introduction to fundamental concepts and techniques in artificial intelligence. Topics include expert systems, rule based systems, knowledge representation, search, planning, managing uncertainty, machine learning, and neural networks. Important current application areas of artificial intelligence, such as computer vision, robotics, natural language understanding, and intelligent agents, will be discussed.

Yapay Zeka Bu ders yapay zekanın temel kavram ve tekniklerine geniş bir teknik giriştir. Kapsanan konular: uzman sistemler, kurala dayalı sistemler, bilgi gösterimi, arama, planlama, belirsizlikle başetme, otomatik öğrenme, ve yapay sinir ağları. Bilgisayarlı görme, robotbilimi, doğal dil anlama gibi, yapay zekanın önemli güncel uygulama alanları tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 405 - Computer Graphics Syllabus
Computer Graphics This course is an introduction to computer graphics, modeling, animation, and rendering. Topics covered include basic image processing, geometric transformations, geometric modeling of curves and surfaces, animation, 3-D viewing, visibility algorithms, radiosity, ray tracing, shading and volume rendering. Students gain experience by developing their own graphics programs producing simple animations.

Bilgisayar Grafikleri Bu ders bilgisayarlı grafik, modelleme, canlandırma ve şekillendirme konularına bir giriş sunar. Kapsanan konular: temel imge işleme teknikleri, geometrik dönüşümler, geometrik modelleme ve yüzeyler, canlandırma, 3-D görüntüleme, görünülürlük algoritmaları, ışın izleme, gölgeleme ve hacim çizimi. Öğrencilerin basit canlandırmalar yapacak grafik programları geliştirmesi beklenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 405L - Computer Graphics Lab
Computer Graphics Lab

Bilgisayarlı Grafik - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 406 - Parallel Computing
Parallel Computing This course is an introduction to various aspects of parallel computing. Topics include: taxonomy of parallel architectures and interconnection networks, parallel algorithms and programming, speed-up, efficiency and performance issues; control parallel, data parallel and data flow models; parallel algorithms for sorting, matrix operations, graph problems.

Paralel Hesaplama Paralel hesaplamanın temel öğelerine giriş. Kapsanan kavramlar: paralel mimarilerin ve arabağlantı ağlarının sınıflandırılması, paralel algoritmalar ve programlama, hızlandırma, verimlilik ve performans sorunları; kontrol paralel, veri paralel ve veri akışı modelleri; sıralama için paralel algoritmalar, matris işlemleri ve çizge problemleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 407 - Theory of Computation
Theory of Computation Turing machines; recursive numbers and turing computability; solvability and unsolvable problems; concepts of and results on computational complexity; some NP complete problems.

Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri Turing Makinaları; özyineli kümeler and turing hesaplanabilirliği; çözülebilen ve çözülemeyen problemler; hesapsal karmaşıklığın temel kavramları ve NP kümesini tanımlayan temel problemler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 407R - Theory of Computation - Recitation
Theory of Computation - Recitation
Bilgisayarla Hesaplamanın Kur. Temel.- Prob. Çöz

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 408 - Computer Networks
Computer Networks This course is an introduction computer networks. Topics include network architectures, local and wide-area networks, network technologies and topologies; data link, network, and transport protocols, point-to-point and broadcast networks; routing, addressing, naming, multicasting, switching, internetworking congestion/flow/error control, quality of service, and network security.

Bilgisayar Ağları Bu ders bilgisayar ağları üzerine bir giriş dersidir.Konular arasında şunlar sayılabilir: yerel ve geniş alan ağları, ağ teknolojileri ve topolojileri, veri bağlantısı, ağ ve taşıma protokolleri, noktalararası ve yayınlama ağları, yönlendirme, adresleme, isimlendirme, çoklugönderme, anahtarlama, tıkanma, akış ve hata denetimi, servis kalitesi denetimi, ağ güvenliği

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 408L - Computer Networks - Lab
Computer Networks - Lab

Bilgisayar Ağları-Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CS 409 - Introduction to Scientific Computing
Introduction to Scientific Computing This course covers the use of numerical computing techniques for mathematical and scientific problems. Topics include: floating-point representation, approximations and computer arithmetic, error analysis, conditioning and stability, Taylor series, roots of nonlinear equations, Newton's method, curve fitting and interpolation solution to systems of linear equations using techniques such as LU decomposition, Gaussian elimination, Jacobi, Gauss-Seidel Iteration, eigenvalue problems, numerical integration and solutions to differential equations.

Sayısal Analiz Bu ders, bilimsel problemlerin çözümünde kullanılan sayısal bilgi işleme tekniklerini kapsar. Kapsanan konular şunlardır: kayan noktalı gösterim, yaklaşıklama, hata analizi, iyileştirme ve kararlılık, Taylor dizileri,doğrusal olmayan denklemlerin kökleri, Newton yöntemi, LU ayrıştırması, Jacobi, Gauss-Seidel özyinelemesi, özdeğer problemleri, ve sayısal tümleştirme ve diferansiyel denklem çözümleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 409R - Introduction to Scientific Computing Recitation
Introduction to Scientific Computing Recitation
Sayısal Analiz - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 411 - Cryptography
Cryptography Double coded of CS 507, Classical Cryptosystems, Basic Number Theory, Block Cipher Algorithms: DES, 3DES, and AES(Rijndael), Public Key Cryptography: RSA Discrete Logarithms, Elliptic Curve Cryptography(ECC), Digital Signatures, Implementation Issues, Secret Sharing, Zero Knowledge Techniques, Games, Digital Cash, Quantum Cryptography.
Kriptografi CS 507 dersinin çift kodudur. RSA, El-Gamal, sayısal imza Klasik kriptosistemler, temel sayılar teorisi, blok şifreleme algoritmaları: DES, 3DES, ve AES (Rjindael), açık anahtar tabanlı şifreleme sistemleri: RSA, ayrık logaritmalar, eliptik eğrilere dayanan kripto sistemleri, sayısal imzalar gerçekleme ile ilgili konular, gizlilik paylaşımı, sıfır bilgi teknikleri, oyunlar sayısal para, kuantum kriptografi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 412 - Machine Learning
Machine Learning This is double coded undergraduate/graduate course on machine learning and statistical pattern recognition. The course will start with an overview of probability and continue with the aim, types (supervised, unsupervised…), and limitations of machine learning. We will then cover i) supervised learning techniques (Bayesian decision theory, parametric methods, nearest neighbor methods, decision trees, neural networks, support vector machines) and ii) unsupervised learning techniques (clustering and dimensionality reduction). The course will be quite hands-on, with weekly homeworks.
Makine Öğrenmesi Bu ders makine öğrenmesi ve istatistiksel örüntü tanıma yöntemleri üzerine, çift kodlu bir lisans/yüksek lisans dersidir. Derste olasılık kavramı ve temel konuları gösterildikten sonra, makine tanımasının amacı, türleri (gözetmenli, gözetmensiz) ve sınırları anlatılır. Daha sonra i) gözetimli öğrenme yöntemleri (Bayesian karar verme, parametrik yöntemler, en yakın komşu, karar ağaçları , yapay sinir ağları, destek vektör makineleri) ve ii) gözetimsiz yöntemler (gruplama ve öznitelik seçimi ve hesaplanması) gösterilir. Ders ödevlerle somut öğrenmeye ağırlık verecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 412R - Machine Learning- Recitation
Machine Learning- Recitation
Makine Öğrenmesi-Problem Çözme

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 432 - Computer and Network Security
Computer and Network Security Overview of Cryptography, Identification and Authentication, Access Control, Operating System Security(UNIX and Windows Environments), Key Distribution, TCP/IP Security, IPSec, DNSSEC, WWW Security, SSL and TLS, E-mail Security (PGP, S/MIME), PKI and certificate systems, Viruses, Firewalls, Instrusion Detection, E-commerce Security
Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği Kriptografiye genel bakış, tanımlama ve kimlik doğrulama, erişim kontrolü, işletim sistemlerinin güvenliği (UNIX ve Windows ortamlarında), anahtar dağıtım sorunları, TCP/IP güvenliği, IPSec, DNSSEC, WWW güvenliği, SSL ve TLS, E-posta güvenliği (PGP, S/MIME), PKI ve sertifika sistemleri virüsler, ateş duvarları, sızma tespiti, e ticaret güvenliği.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 432R - Computer and Network Security- Recitation
Computer and Network Security- Recitation
Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği- Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 439 - Software Verification and Validation
Software Verification and Validation This course covers some of the fundamental concepts, methods, strategies, and techniques related to software verification and validation. Topics included are: Software testing concepts, issues, and principles; boundary value testing; equivalence class testing; decision table-based testing; test coverage metrics; unit testing and test-driven development, path testing; control and data flow testing; usage-based statistical testing; integration testing; combinatorial testing, model-based testing, regression testing, static and dynamic program analysis, formal methods, software inspections and walkthroughs, continuous integration, problem analysis and reporting, and program debugging.

Yazılım Doğrulama ve Sağlama Bu derste yazılım doğrulama ve sağlama alanındaki temel kavramlar, metotlar, stratejiler ve teknikler anlatılmaktadır. Ders kapsamındaki konular şöyledir: Yazılım testi kavramları, sorunları ve prensipleri; uç değer testleri; eşdeğerlik sınıfı testleri; karar tablosu tabanlı testler; test kapsama metrikleri; birim testleri ve test güdümlü yazılım geliştirme; iz testleri; kontrol ve veri akışı testleri; kullanım tabanlı istatistiksel testler; tümleştirme testleri; kombinasyon testleri; model tabanlı testler; regresyon testleri; statik ve dinamik program analizleri; biçimsel yöntemler; yazılım denetleme ve adım adım inceleme; sürekli tümleştirme; hata analizleri ve raporlanması; hata ayıklama.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 450 - Arts and Computing
Arts and Computing This course will cover the history of computing in the arts, technologies and trends in new media. It will give an overview on input, output devices and human visual perception. The course will cover principles of virtual environments, hardware, software and design issues in presenting images and sound in immersive environments, input and control devices, quantative asessment of virtual reality systems. We will investigate conceptual strategies and creative possibilities for artists working in new media and engineers developing media technologies. The course will view abroad range of work by artists who use the computer as a medium, as a tool, as subject matter or all of the above, screening projects on CD-ROMS, the Web and videos as well as other cultural artifacts of the digital age, from games, feature animations to chat rooms. During weekly labs, art and engineering students will be working on media demonstration projects as small groups. Engineering students will develop software and arts students will create content.
Sanat ve Bilişim Bu dersin konusu sanat tarihinde bilişim, yeni medya teknolojileri ve trendleridir. Ders sanal ortamlar yaratmak için gerekli donanım, yazılım ve tasarım teknik ve teknolojilerini ayrıntılı olarak işleyecektir. Bu ortamlarda çalışacak sanatçıların kullanabilecekleri yol ve yöntemler araştırılacaktır. Haftalık laboratuarlarda sanat ve mühendislik fakültesi öğrencileri gruplar halinde yeni medya projeleri yapacaklardır. Bu projelerde mühendislik öğrencileri yazılım geliştirecekler, sanat öğrencileri içerik yaratacaklardır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

CS 450L - Arts and Computing - Lab
Arts and Computing - Lab
Sanat ve Bilişim - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CS 500 - Logic in Computer Science
Logic in Computer Science Propositional and first-order logic (soundness and completeness, incompleteness, undecidability, etc.). Logical issues in computer science (decision procedures, formal systems, definability, etc.).
Bilgisayar Biliminde Mantık Önermeler ve birinci-basamak mantığı (doğruluk ve tamlık, eksiklik, kararlaştırılamazlık, vs.). Bilgisayar biliminde mantıksal meseleler (karar yordamları, biçimsel sistemler, tanımlanabilirlik, vs.).

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 501 - Advanced Data Structures and Algorithms
Advanced Data Structures and Algorithms This course emphasizes fundamental algorithms, advanced methods of algorithmic design and analysis, and the use of advanced data structures. Topics include understanding of the inherent complexity of natural problems via polynomial-time algorithms, randomized algorithms, NP-completeness, on-line algorithms, graph and network flow algorithms, linear programming, approximation algorithms, tools for probabilistic analysis of algorithms.

İleri Veri Yapıları Ve Algoritmaları Algoritmaların temel kavramları, matematiksel gereksinimler. Özyinelemeli eşitlikler ve eşitsizlikler. Karmaşıklık ölçüleri ve diğer gösterimler. Çeşitli alanlarda klasik algoritmaların karmaşıklık analizleri. Sıralama. Arama. Çizgeler. Eşleme, matris işlemleri, dönüşümler. NP Tamlığı. Ağ ve grafik akış diyagramları. Doğrusal programlama ve yaklaşım algoritmaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 502 - Automated Reasoning
Automated Reasoning Formal principles, and algorithms for reasoning about knowledge represented in a logical language (e.g., methods used by the state-of-the-art SAT solvers, QBF solvers, and theorem provers, algorithms for knowledge compilation, logical entailment, and model counting), and their applications in computer science (e.g., prediction, diagnosis and testing, planning, model checking, automated theorem proving, constraint satisfaction).
Otomatik Akıl Yürütme Mantıksal bir dilde gösterilen bilgi üzerinde akıl yürütmek için kullanılan biçimsel ilkeler, ve algoritmalar (örn., SAT/QBF çözücüleri ve teorem ispatlayıcılar tarafından kullanılan yöntemler, ve bilgi derleme, mantıksal gerektirme, ve model sayma için kullanılan algoritmalar) ve bilgisayar bilimindeki uygulamaları (örn., geleceği teşhis ve test etme, planlama, model kontrolü, otomatik teorem ispatlama, kısıt sağlama).

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 503 - Theory of Computation
Theory of Computation Turing machines; recursive numbers and turing computability; solvability and unsolvable problems; concepts of and results on computational complexity; some NP complete problems

Bilgisayarla Hesaplamanın Kuramsal Temelleri Turing Makinaları; özyineli kümeler and turing hesaplanabilirliği; çözülebilen ve çözülemeyen problemler; hesapsal karmaşıklığın temel kavramları ve NP kümesini tanımlayan temel problemler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 504 - Knowledge Representation and Reasoning Syllabus
Knowledge Representation and Reasoning Mathematical foundations of various knowledge representation and reasoning formalisms (e.g., classical logic,answer set programming, action languages, situation calculus, description logic, constraint programming), and their applications to computer science and other sciences (e.g., commonsense knowledge representation, belief/theory revision/update, Semantic Web, graph theory, planning, diagnosis, VLSI design, historical linguistics, computational biology, biomedical informatics).
Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme Bilgi gösterimi ve akıl yürütme biçimselciliklerinin matematiksel temelleri (örn., klasik mantık, çözüm kümesi programlama, hareket dilleri, durum hesabı, tanımlama mantığı, kısıt programlama), ve bunların bilgisayar bilimi ve diğer bilim alanlarındaki uygulamaları (örn., sağduyusal bilgi gösterimi, düşünce/kuram yenileme/güncelleme, anlamsal ağ, çizge kuramı, planlama, teşhis etme, VLSI tasarımı, tarihsel dilbilimi, hesaplamalı biyoloji, biyomedikal bilişim).

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 505 - Numerical Methods
Numerical Methods This course cover techniques in numerical analysis such as numerical solution of linear systems, sparse matrix techniques, linear least squares, singular value decomposition, numerical computation of eigenvalues and eigenvectors, optimization techniques, interpolation and approximation of functions, solving systems of nonlinear equations, numerical handling of ordinary and partial differential equations.

Sayısal Metotlar Doğrusal sistemlerin sayısal çözümleri, eksik matris teknikleri, doğrusal enaz kareler, tekil-değer ayrışımı, özdeğer ve özvektörlerin sayısal hesaplanması eniyileştirme teknikleri aradeğerleme ve yaklaşım fonksiyonları, doğrusal olmayan denklem sistemleri çözümü, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 506 - Cognitive Robotics
Cognitive Robotics Kinematic and dynamic modeling of robots. Architectures for robot control. World maps and localization. Object recognition. Manipulation and path planning. Human-Robot interaction. Artificial Intelligence planning. Sensing and monitoring. Diagnosis. Robotic learning. Representation and reasoning formalisms and algorithms. Methods for coupling high-level reasoning with low-level control.
Bilişsel Robotik Robotların kinematik ve dinamik modellenmesi. Robot kontrol mimarileri. Dünya haritaları ve yer bulma sistemleri. Nesne tanınması. Hareket ettirme ve yol planlaması. İnsan-Robot etkileşimi. Yapay Zeka planlaması. Algılama ve izleme. Teşhis. Robot öğrenmesi. Biçimsel gösterim ve akıl yürütme algoritmaları. Akıl yürütme ve kontrolü bağlayan yöntemler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 507 - Cryptography
Cryptography Classical Cryptosystems, Basic Number Theory, Block Cipher Algorithms: DES, 3DES, and AES(Rijndael), Public Key Cryptography: RSA Discrete Logarithms, Elliptic Curve Cryptography(ECC), Digital Signatures, Implementation Issues, Secret Sharing, Zero Knowledge Techniques, Games, Digital Cash, Quantum Cryptography.

Kriptografi teorisinden seçme konular, RSA, El-Gamal, sayısal imza Klasik kriptosistemler, temel sayılar teorisi, blok şifreleme algoritmaları: DES, 3DES, ve AES (Rjindael), açık anahtar tabanlı şifreleme sistemleri: RSA, ayrık logaritmalar,eliptik eğrilere dayanan kripto sistemleri, sayısal imzalar, gerçekleme ile ilgili konular, gizlilik paylaşımı, sıfır bilgi teknikleri, oyunlar sayısal para, kuantum kriptografi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 508 - Virtual Reailty
Virtual Reailty This course is about virtual reality technologies : input / output technologies,interaction techniqes,rendering pipeline, VR system design, perception, and Augmented Reality; and aims to introduce students to the concept of interactive and real-time synthetic worlds. The course should be appropriate for graduate students in all areas and for advanced undergraduates.
Sanal Gerçeklilik Bu ders etkileşimli ve gerçek zamanlı sentetik 3 boyutlu ortamlar yaratmak için gerekli teknolojileri içermektedir. Ders girdi ve çıktı teknolojileri, görsel giydirme boruhattı , etkileşim teknikleri, sanal gerçeklilik sistem tasarımı, algılama ve zenginleştirilmiş gerçeklilik (AR) konularını işleyecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 510 - Formal Methods for Reliable Digital Systems
Formal Methods for Reliable Digital Systems This course introduces the formal verification and testing methods for digital systems, which includes both software and digital hardware. In the first part of the course, formal testing based on finite state machine representation of digital systems is studied. Black box and white box testing methods are also covered. In the second part of the course, model checking is introduced as a formal approach for verification. The practical problems of model checking, and some complexity relief techniques are also discussed.
Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar Bu ders, yazılım ve analog olmayan devreler gibi dijital sistemlerin doğru olarak gerçekleştirildiğinin doğrulanması ve sınanması için kullanılan biçimsel tekniklere bir giriş niteliği taşımaktadır. Dersin ilk bölümünde, dijital sistemlerin sonlu durum makineleri ile sembolize edildiklerinde uygulanabilecek sınama metotları anlatılacaktır. Ayrıca kaynak kodunun bilindiği ve bilinmediği farklı durumlarda uygulanabilecek sınama metodlarına da değinilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise, biçimsel bir doğrulama tekniği olan model kontrolü metodu islenecektir. Model kontrolü metodunun pratik problemleri ve bu problemlere çözüm olabilecek bazı teknikler de anlatılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 512 - Machine Learning
Machine Learning Machine learning aims to develop computer programs that improve their performance through experience by capturing relevant abstractions of past training input. This course will cover topics in machine learning such as concept learning with version spaces, learning decision trees, statistical learning methods, genetic algorithms Bayesian learning methods, explanation-based learning, and reinforcement learning. Theoretical aspects such as inductive bias, the probably approximately correct learning, and minimum description length principle will also be covered.

Makine Öğrenmesi Makine öğrenmesi geçmişte aldığı öğrenme girdileri ile başarımlarını devamlı olarak artıran yani öğrenen bilgisayar sistemlerin geliştitilmesini konu alır. Bu ders şu konuları içerir: Sürüm uzayları ve kavram öğrenme öğretmenli ve öğretmensiz öğrenme, istatistiksel öğrenme metodları, Bayes öğrenme metodu, açıklamaya dayalı öğrenme, genetik algoritmalar, karar ağaçları. Tümevarımlı yanlılık, yaklaşık öğrenme, enküçük tanım uzunluğu gibi kuramsal yönler de incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 513 - Topics in Natural Language Processing
Topics in Natural Language Processing This course will cover various aspects of natural language processing. Topics include parsing algorithms, application of finite state methods to language processing tasks such as morphological analysis and morphological disambiguation statistical language processing, and applications such as machine translation, information extraction.

Doğal Dil İşleme Bu ders doğal dil işleme konusunu çeşitli yönleri ile ele alacaktırn. Ders içeriği şu konuları kapsar: çözümleme algoritmaları, sonlu durumlu makine yöntemlerinin biçimbirimsel çözümleme, tekleştirme gibi işlemlere uygulanması, istatistiksel doğal dil işleme, bilgisayarla çeviri ve bilgi çıkarımı gibi uygulamalar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 513R - Topics in Natural Language Processing - Recitation
Topics in Natural Language Processing - Recitation

Doğal Dil İşleme - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CS 515 - Neural Networks
Neural Networks This course covers neural networks as computational models. Topics include the classification problem and the modeling of a basic neuron as a classifier, perceptrons, perceptron convergence theorem, class separability, multi-layer perceptrons, backpropagation algorithm for training, recurrent networks, associative memory, Hopfield and Kohonen networks, applications to speech, vision and control problems.

Yapay Sinir Ağları Giriş. Temel sinir fizyolojisinin gözden geçirilmesi. Biyolojik kökenli sinir modelleri ve YSAmodellerine etkileri YSA modelleri. temel hücre yapısı ve bağlantı geometrisi açısından YSA modellerine genel bakış. Önemli YSA modellerini niteliksel ve niceliksel incelenmesi. Çok katlı Percoptron, Adaline, Hopfield, Hücresel YSA' lar, Grossberg ve Kohonen Ağları' nın matematiksel analizi YSA tasarımı. YSA' nın eğitilmesi ve çevreyle etkileşimli öğrenmesi. YSA ile ses ve şekil tanıma. Görüntü işleme uygulamaları. YSA ile yapılan gerçeklemeler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 516 - Biometrics
Biometrics This course is designed to cover state-of-the-art biometric identification and verification technologies. The topics covered will include the following: Overview of biometrics and design of a biometric system; fundamentals of fingerprint, iris, face, signature, hand geometry, and voice verification and identification technologies; multimodal biometrics; template protection and privacy issues in biometrics; security analysis of biometric systems; pattern recognition techniques used in biometric systems.
Biyometrik Teknolojiler Biyometik verilerle kişi tanıma günümüzde hızla yaygınlaşmaktadır. Bu ders şu konuları içerir: biyometrik sistemlere giriş; parmakizi, iris, yüz, imza, el şekli ve ses ile kimlik kontrolünün temelleri; çoklu biyometrikler; biyometrik sistemlerin güvenlik analizi; biyometrik verilerin gizliliği; biyometride kullanılan sinyal işleme ve örüntü tanıma yöntemleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 517 - Advanced Cryptography and Data Security
Advanced Cryptography and Data Security Cryptographic Protocol Theory, Oblivious Transfer, Digital Cash, E-Voting Applications, Identity-Based Encryption, Information Theoretic Approach in the Security of Cryptographic Protocols, Cryptographic Engineering, Cryptanalytic Tools and Attacks, Quantum Cryptography, Secure Multi-Party Computation, Error- Correcting Codes and Cryptography
İleri Kriptografi ve Veri Güvenliği Kriptografik Protokol Teorisi, Kapalı Mesaj Transferi, Elektronik Para, Elektronik Seçim Uygulamaları, Kimliğe Dayalı Açık Anahtarlı Şifreleme Sistemleri, Kriptografik Sistemlerin Güvenliklerinin Enformasyon Teorisi Açısından İncelenmesi, Kriptografi Mühendisliği, Kripto-Analiz Araç ve Saldırı Yöntemleri, Kuantum Kriptografi, Çok-Taraflı Güvenli Hesaplama, Hata Düzeltme Kodları ve Kriptografi

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 518 - Computer Vision
Computer Vision This course covers the basic concepts in machine vision, including sensing and perception, 2D image analysis, pattern classification, physics-based vision, stereo and motion, and solid model recognition, image formation and representation, multi-scale analysis, segmentation, contour and region region analysis, reconstruction of depth based on stereo, text shading and motion, and analysis and recognition of objects and scenes using statistical and model-based techniques.

Bilgisayarla Görü Bilgisayarla görüntü oluşumu, görüntünün modellenmesi görüntü algılama düzenleri. 2-boyutlu görüntü analizi, desen sınıflandırması, stereo görüntü ve hareket. Yumuşatma, ayrıt saptama, ayrıt bağlama, çok-ölçekli yaklaşımlar. Modele dayalı görü, kavramsal ağlar, genelleştirilmiş silindirler ve Hough dönüşümü.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 522 - Advanced Topics in Databases
Advanced Topics in Databases The course covers advanced topics in databases such as serializability theory, optimistic concurrency control, multiversion and distributed concurrency control, realtime database systems, object-oriented database systems, advanced hashing and multi-key access methods, mobile databases, data warehousing, web databases, multimedia-databases, searching by content in picture, video and image database.

Veri Tabanlarında İleri Konular Veri tabanlarında ileri kavramlar, koşut zamanlılığın denetimi: çok-sürüm ve dağıtık koşut zamanlılığın denetimi, gerçel-zamanlı veri taban sistemleri. Nesneye-dayalı veri taban sistemleri, ileri adresleme (hashing) ve çok-anahtarlı erişim metodları, gezgin veri tabanları, veri-angarlama, web veri tabanları, çok-medyalı veri tabanları, resim görüntü ve videoda içerik tarama.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 523 - Information Retrieval
Information Retrieval This course will cover the theory, design, and implementation of text-based information retrieval systems including topics such as statistical characteristics of text, representation of information needs and documents, several important retrieval models (Boolean, vector space, probabilistic, inference net, language modeling), clustering algorithms, automatic text categorization, and experimental evaluation.

Bilgi Erişim Sistemleri Metin bazlı bilgi erişim sistemlerinin kuramı, tasarımı, ve uygulamalarının tanıtımı.Metinlerin istatistikselözellikleri bilginin temsili ve endekslenmesi, önde gelen bilgi erişim modelleri (Boolean, vektör uzayı, olasılıksal, dil modellemesi). Öbekleme algoritmaları, otomatik metin sınıflandırılması. Uygulamalı başarım değerlendirmesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 525 - Data Mining
Data Mining Data mining can be viewed as lossy data reduction and learning techniques that are designed to handle massive data sets containing large numbers of categorical and numeric attributes. This course covers topics in data mining and knowledge discovery structured and unstructured databases such as data integration, mining, and interpretation of patterns, rule-based learning, decision trees, association rule mining, and statistical analysis for discovery of patterns, evaluation and interpretation of the mined patterns using visualization techniques.

Veri Madenciliği Veri madenciliğinin temelleri. Büyük veri bankalarında bilgi keşfi, birliktelik, sınıflandırma, sıralı örüntü metodları Yapısal ve yapısız veri bankalarında örüntü keşfi için istatistiksel yöntemler, karar ağaçları, kuralcı öğrenme metodu. Keşfedilen örüntülerin değerlendirmesinin görselleştirme yoluyla yapılması.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 526 - Motion Planning
Motion Planning Motion planning aims at generating sequences of motions for physical/virtual entities, such as robots, robot teams, animated characters, and molecules. This course provides an elementary but algorithmically solid introduction to motion planning as well as an understanding of some of its applications in robotics. It covers the major topics of motion planning including (but not limited to) configuration spaces, search-based motion planning, sampling-based motion planning, and integration of task and motion planning.
Hareket Planlama Hareket planlama; robotlar, robot takımları, anime karakterler, ve moleküller gibi fiziksel veya sanal varlıkların hareketlerini icra edilebilir bir sırada hesaplamayı hedeflemektedir. Bu ders, hareket planlamaya temel ve algoritmik olarak sağlam bir giriş sağlayıp, hareket planlamanın farklı uygulamaları hakkında örnekler vermektedir. Ders kapsamında, hareket planlamanın ana konuları (örn. konfigürasyon uzayı, aramaya dayalı hareket planlama yöntemleri, örneklemeye dayalı hareket planlama yöntemleri, hareket planlama ve eylem planlamanın entegrasyonu) işlenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 531 - Parallel Processing and Algorithms
Parallel Processing and Algorithms This course covers parallel computing architectures and interconnection networks, issues such as speedup, efficiency cost, granularity and scalability, and topics in parallel algorithms for many important problems such as sparse and and dense matrix operations (e.g., transposition, matrix-vector multiplication, matrix-matrix multiplication, solution of linear system of equations), graph problems and other computationally intensive problems in numerical applications.

Paralel Programlama ve Algoritmalar Parelel programlamanın tanıtımı. Uygulama alanları Paralel algoritmalara ilişkin problemler: senkronizasyon ve haberleşme problemleri, kritik bölgeler. Senkronizasyon mekanizmaları: semaforlar, monitörler ve diğerleri. Gerçekleme yolları ve uygulama örnekleri. Randevu yapısı. İşletim sistemlerinde paralel programlama yöntemleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 532 - Computer and Network Security
Computer and Network Security Overview of Cryptography, Identification and Authentication, Access Control, Operating System Security (UNIX and Windows Environments), Key Distribution, TCP/IP Security, IPSec, DNSSEC, WWW Security, SSL and TLS, E-mail Security (PGP, S/MIME), PKI and certificate systems, Viruses, Firewalls, Intrusion Detection, E-commerce Security
Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği Kriptografiye genel bakış, tanımlama ve kimlik doğrulama, erişim kontrolü, işletim sistemlerinin güvenliği (UNIX ve Windows ortamlarında), anahtar dağıtım sorunları, TCP/IP güvenliği, IPSec, DNSSEC, WWW güvenliği, SSL ve TLS, E-posta güvenliği (PGP, S/MIME), PKI ve sertifika sistemleri virüsler, ateş duvarları, sızma tespiti, e-ticaret güvenliği

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 532R - Computer and Network Security- Recitation
Computer and Network Security- Recitation
Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları Güvenliği- Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, !!!ENTER ECTS CREDITS!!! PLS., Course Offered by FENS

CS 533 - Computer Networks
Computer Networks This course will cover advanced topics in local and wide area networking technologies, ATM networks, protocol design, flow control, traffic management, routing, internetworking, quality of service, performance analysis, congestion control, switching and routing, multicast, IPv6, and network security.

Bilgisayar Ağları Yüksek kapasiteli yerel alan ve metropolitan alan ağları: Hızlı Ethernet, FDDI., DQDB. Genişbant-ISDN ve ATM'ye giriş; B-ISDN ATM protokol referans modeli. ATM anahtarlama:Anahtarlama teknikleri.Tek-seviyeli ,çok seviyeli anahtarlar.Anahtarlarda başarım iyileştirme yöntemleri.Trafik yönetimi:Farklı kaynak tipleri için trafik modelleme.Servis kalitesi. Trafik ve tıkanıklık kontrolü ve bantgenişliği yönetimi. ATM ağ yönetimi: İşletim ve yönetim teknikleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 533L - Computer Networks - Lab
Computer Networks - Lab
Bilgisayar Ağları - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

CS 534 - Distributed Systems
Distributed Systems This course covers topics in advanced operating systems and distributed systems such as naming, security, resource sharing, and remote execution, concurrency and distributed communication, fault-tolerance, availability, and persistence. The course will emphasize design principles of distributed systems, algorithms and data structures used, and evaluation methodologies.

Dağıtılmış Sistemler Dağıtılmış sistemlere giriş, dağıtılmış sistemlerde haberleşme, istekçi-hizmetli modeli, uzaktan yordam çağırma, dağıtılmış sistemlerde senkronizasyon, saat senkronizasyonu, dağıtılmış sistemlerde karşılıklı dışlama, Lamport algoritması, Ricart ve Agrawala algoritması, Goscinski dağıtılmış senkronizasyon algoritmaları dağıtılmış sistem modelleri, adlandırma hizmetleri, adlar, güzergahlar, adresler, dağıtılmış sistemlerde süreç yönetimi, süreçler üzerinde uzaktan işlemler, süreçlerin göç ettirilmesi. Özkaynak atama, özkaynak yöneticileri, yük paylaşma algoritmaları, yük dengeleme algoritmaları, örnek dağıtılmış işletim sistemleri

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 534L - Distributed Systems - Lab
Distributed Systems - Lab

Dağıtılmış Sistemler-Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

CS 535 - Wireless Network Security
Wireless Network Security This course covers security and privacy issues in wireless networks and systems, such as cellular networks, wireless LANs, wireless PANs, mobile ad hoc networks, vehicular networks, satellite networks, wireless mesh networks, sensor networks and RFID systems. Security problems of MAC and especially upper layers will be emphasized. Attacks and proposed solutions at several layers, authentication, key distribution and key management, secure routing, selfish and malicious behaviors, and secure group communication are analyzed for applicable wireless network types. A short overview of cryptography and wireless networking principles will be given at the beginning of the course.
Telsiz Ağ Güvenliği Bu ders, hücresel ağlar, telsiz yerel alan ve kişisel alan ağları, mobil tasarsız ağlar, taşıt ağları, uydu ağları, telsiz örgü ağları, duyarga ağları ve RFID sistemleri gibi telsiz ağ ve sistemlerinde güvenlik ve gizlilik konularını kapsar. MAC ve üstü katmanlardaki güvenlik problemleri üzerinde durulacaktır. Çeşitli katmanlardaki ataklar ve önerilen yöntemler, kimlik tanıma, anahtar dağıtımı ve yönetimi, güvenli yol atama, bencil ve kötü niyetli davranışlar ile güvenli grup iletişimi konuları uygun telsiz ağ tipleri için analiz edilecektir. Dersin başında kriptografi ve telsiz ağ prensipleri ile ilgili kısa bir giriş yapılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 538 - Software Design and Engineering
Software Design and Engineering This course introduces the object-oriented paradigm. Object-oriented concepts will be discussed thoroughly and their application to the entire software life cycle, from from analysis through design to implementation will be demonstrated. The course assumes no prior knowledge of the object technology but requires knowledge on basic computing concepts.

Yazılım Tasarımı ve Mühendisliği Bu ders nesneye dayalı yazılım geliştirme konusunu içerecektir. Yazılım tasarımı prensiplerinin tanıtımı, yazılım evrelerinin tasarımdan hata ayıklamaya kadar derinlikle incelenmesi. Nesneye dayalı programlama ve kavramlarının tanıtılması ve kişisel ve grup yazılım geliştirme konularına uygulanması.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 539 - Software Verification and Validation
Software Verification and Validation This course covers some of the fundamental concepts, methods, strategies, and techniques related to software verification and validation. Topics included are: Software testing concepts, issues, and principles; boundary value testing; equivalence class testing; decision table-based testing; test coverage metrics; unit testing and test-driven development, path testing; control and data flow testing; usage-based statistical testing; integration testing; combinatorial testing, model-based testing, regression testing, static and dynamic program analysis, formal methods, software inspections and walkthroughs, continuous integration, problem analysis and reporting, and program debugging.

Yazılım Doğrulama ve Sağlama Bu derste yazılım doğrulama ve sağlama alanındaki temel kavramlar, metotlar, stratejiler ve teknikler anlatılmaktadır. Ders kapsamındaki konular şöyledir: Yazılım testi kavramları, sorunları ve prensipleri; uç değer testleri; eşdeğerlik sınıfı testleri; karar tablosu tabanlı testler; test kapsama metrikleri; birim testleri ve test güdümlü yazılım geliştirme; iz testleri; kontrol ve veri akışı testleri; kullanım tabanlı istatistiksel testler; tümleştirme testleri; kombinasyon testleri; model tabanlı testler; regresyon testleri; statik ve dinamik program analizleri; biçimsel yöntemler; yazılım denetleme ve adım adım inceleme; sürekli tümleştirme; hata analizleri ve raporlanması; hata ayıklama.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 541 - Multimedia Information Processing
Multimedia Information Processing Digital representations of audio, video, and images are commonly called continuous media because they represent quantities that vary continuously over time and/or space. The rapid proliferation of the web is making computers the technology of choice for continuous media production, manipulation, and distribution. Consequently, an an understanding of continuous media is essential for many modern computing tasks. This course covers the topics related capturing, processing, compressing, searching indexing, storing, and retrieving various kinds of continuous media.

Çokluortam Bilgi İşlenmesi Zaman veya uzayda sürekli değişen ses, video ve görüntünün sayısal gösterimi ve işlenmesi özellikle çok hızlı büyüyen internet ortamında çok önem kazanmıştır. Bu dersten çoklu ortam bilgilerin girdi çıktısı, işlenmesi sıkıştırılması, aranması, dizinlenmesi, saklanması, ve bulunması gibi temel konular işlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 543 - Computer Graphics and Visualization
Computer Graphics and Visualization This course provides a study of computer graphics representation schemes and rendering algorithms such as advanced methods for representing, displaying, and rendering two- and three-dimensional scenes, general algebraic curves and surfaces, splines, Gaussian and bump-function representations, fractals, particle systems, constructive solid geometry methods, lighting models, radiosity, advanced ray-tracing methods, surface texturing, animation techniques data visualization methods.

Bilgisayarlı Grafik ve Görselleştirme Grafik gösterim ve görüntüleme metodları, 2 ve 3-boyutlu görüntüleme algoritmaları. Genel cebirsel eğriler ve yüzeyler, spline ve , Gauss fonksiyonu gösterimleri, fraktaller,parçacık sistemleri,ışın yansıma modelleri, ileri ışın izleme metodları, yüzey dokulandırması, bilgisayarla canlandırma ve görselleştirme metodları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 545 - Human Computer Interaction
Human Computer Interaction This course focuses on the context of designing and using of computer interfaces and covers methodologies for obtaining and interpreting human behaviour as it applies to the design of user interfaces. It is intended to provide insight and experience into issue within work and consumer settings that influence the design of computer interfaces. Students will develop skills in observing and working with people in interdisciplinary design groups, identifying constraints and trade-offs on designs within the context of use, and using models of work and other activity as guides to interface design.

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Bilgisayar arayüzü tasarımı ve kullanımı konularının tanıtımı. Bilgisayar arayüzünün insanların kullanışına en rahat ve uygun hale getirilmesi için insan davranış ve gereksinimlerinin öğrenilme metodları, bu konuda incelenmesi gereken kısıtlamalar ve faktörler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 551 - Graduate Seminar I
Graduate Seminar I
Lisansüstü Seminer I

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

CS 552 - Graduate Seminar II
Graduate Seminar II
Lisansüstü Seminer II

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

CS 560 - Automated Debugging
Automated Debugging Program debugging is a process of identifying and fixing bugs. Identifying root causes is the hardest, thus the most expensive, component of debugging. Developers often take a slice of the statements involved in a failure, hypothesize a set of potential causes in an ad hoc manner, and iteratively verify and refine their hypotheses until root causes are located. Obviously, this process can be quite tedious and time-consuming. Furthermore, as software systems are getting increasingly complex, the inefficiencies of the manual debugging process are getting magnified. Many automated approaches have been proposed to facilitate program debugging. All these approaches share the same ultimate goal, which is to help developers quickly and accurately pinpoint the root causes of failures. This course will cover state-of-the-art automated debugging approaches from both practical and research perspectives and will consist of two main parts. The goal of the first part is two folds: 1) To turn program debugging from a black art (as many believe) into a systematic and well-organized discipline; and 2) To provide students with enough background information to read and understand the scientific literature. The topics which will be covered in the first part are: How Failures Come To Be, Tracking Problems, Making Programs Fail, Reproducing Problems, Simplifying Problems, Scientific Debugging, Deducing Errors, and Mining and Detecting Anomalies. The second part of the course will survey the related literature by dividing it into four broad categories, namely static- analysis-based, dynamic-analysis-based, model-based, and empirical approaches.
Otomatik Yanlış Ayıklama Yanlış ayıklama, programlardaki hataların bulunmasını ve bu hataların düzeltilmesini içeren bir süreçtir. Bu süreçteki en masraflı adım hataların kök sebeplerinin bulunmasıdır. Yazılım geliştirenler, hatalı yürütmelerde çalıştırılan kaynak kod komutlarını baz alarak, hataların oluşmasına sebebiyet verebilecek potansiyel kök sebepleri hakkında hipotezler üretirler ve bu hipotezlerini tekrarlamalı bir süreç içinde gerçek kök sebepleri bulunana kadar revize eder ve sınarlar. Bu süreç genellikle yorucu ve zaman alan bir süreçtir. Literatürde yanlış ayıklama sürecine yardımcı olmak amacıyla birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin başlıca amacı kök sebeplerin hızlı ve etkili bir şekilde bulunmasını sağlamaktır. Bu ders otomatik yanlış ayıklama yöntemlerini hem pratik uygulama hem de akademik araştırma yönünden işleyecek ve başlıca iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümün amacı hem yanlış ayıklama sürecini gelişigüzel bir süreçten sistematik bir sürece dönüştürmek hem de öğrencilerin literatürdeki çalışmaları okuyup yorumlayabilmeleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturmaktır. Bu bölümde işlenecek başlıca konular şöyledir: Programlarda hatalar nasıl oluşur, problemlerin kataloglanması, hataların gözlenmesi, hataların tekrar oluşturulması, potansiyel kök sebepleri uzayının basitleştirilmesi, yürütmelerdeki anormalliklerin saptanması ve gerçek kök sebeplerinin bulunması. Dersin ikinci bölümünde ise literatürdeki önemli otomatik yanlış ayıklama yöntemleri dört başlık altında işlenecektir: statik program analizlerine dayanan, dinamik program analizlerine dayanan, model tabanlı ve deneylere dayanan yöntemler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 58000 - Special Topics in CS: Lattice-based Cryptography and Its Applications
Special Topics in CS: Lattice-based Cryptography and Its Applications

CS'de Özel Konular: Kafes-Temelli Şifreleme Sistemleri ve Uygulamaları

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS, Special & Selected Topic Crses

CS 590 - Master Thesis
Master Thesis
Yüksek Lisans Tezi

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 50 ECTS, Course Offered by FENS

CS 592 - Project
Project All graduate students pursuing a non-thesis M.Sc. Program are required to complete a project. The project topic and contents are based on the interest and background of the student and are approved by the faculty member servingas the project supervisor. At the completion of the project, the student is required to submit a final report. The final report is to be approved by the project supervisor
Proje Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 20 ECTS, Course Offered by FENS

CS 601 - Computational Complexity
Computational Complexity This is an advanced graduate course on the theory of computational complexity. The course will cover basic machine models and complexity measures along with their properties and relationships, complexity classes and their properties, reductions and complete problems, concrete representative problems from important complexity classes. Techniques will be covered for establishing limits on the possible efficiency of algorithms, and concrete lower bounds based on the following models of computation decision trees, straight line programs, communication games, branching programs, PRAMs, boolean circuits. Approximation algorithms and the complexity of approximations. Pseudo-randomness and cryptography.

Karmaşıklık Kuramı Bu hesaplamaların karmaşıklığı kuramı üzerine ileri seviyede bir derstir. Ders, temel hesaplama modellerini ve bunların karmaşıklık ölçütlerini, bunların arasındaki ilişkileri, karmaşıklık sınıfları ve bunların arasındaki ilişkileri,problem dönüşümleri ve tam problemler gibi konuları içerecektir. Ayrıca, algoritmaların etkinlikleri hakkındaki alt sınırların bulunması için yöntemler, karar ağaçları, düz programlar, karşılıklı iletişim oyunları, Olasılıksal Rastgele Erişimli Makinalar (PRAMs), ikili devreler gibi modeller ve yaklaşık algoritmalar ve yaklaştırmanın karmaşıklığı, kriptografi gibi konular da incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 611 - Advanced Topics in Artificial Intelligence
Advanced Topics in Artificial Intelligence This course will cover a multitude of topics in artificial intelligence, such as planning as theorem proving, STRIPS, goal interaction, nonlinear and partial-order planning, , reactive planning, case-based planning, certainty factors in uncertain and probabilistic reasoning, Dempster-Schaffer theory, Bayesian probability theory, evidential reasoning Bayesian networks, maintaining justifications for beliefs under changing sets of assumptions in truth maintenance, reasoning with constraints, constraint propagation, constraint languages, model-based diagnosis and abduction, abductive reasoning.

Yapay Zekada İleri Konular Yapay zeka alanındaki çeşitli konuların incelenmesi: Teorem ispatı, STRIPS planlama sistemi, doğrusal olmayan veya yarı-sıralı planlama, tepkin planlama, olasılıksal akıl yürütme, Dempster-Schaffer kuramı, Bayes olasılık kuramı, bulguya bağlı akıl yürütme, yeni bulguların kaynaştırılması. Kısıtlamalarla akıl yürütme, kısıtlamanın yayılması, model bazlı tanı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

CS 68000 - Special Topics in CS:
Special Topics in CS: Sentiment Analysis from Text

CS'de Özel Konular: Metinden Duygu Analizi

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS, Special & Selected Topic Crses

CS 790 - Ph.D.Dissertation
Ph.D.Dissertation
Doktora Tezi

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 180 ECTS, Course Offered by FENS

CULT 201 - Theory and Practice in Cultural Studies
Theory and Practice in Cultural Studies This course is an introduction to some of the most important theoretical trends of 19th and 20th century literary and cultural studies. A broad survey of this field will encompass culturalism, structuralism, poststructuralism, marxism, feminism and postmodernism, among others. In addition to different theoretical perspectives on culture, the course will offer a selection of case studies ranging from soap operas to popular music, from detective novels to cartoons.

Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama Bu ders, öğrencilere 19. ve 20. yüzyılda Kültürel Etüdler alanındaki en önemli kuramsal gelişmeleri tanıtacaktır. Derste kültür kavramı ile yapısalcılık, postyapısalcılık, marksizm, feminizm, postmodernizm gibi kuramlar işlenecektir. Kültür alanındaki farklı kuramları tanıtmak dışında, bu derste tv dizilerinden popüler müziğe, polisiye romanlardan karikatürlere bir dizi kültürel ürün incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 222 - Popular Culture and Everyday Life
Popular Culture and Everyday Life This course will trace the emergence of the concept of popular culture linked to the rise of the mass media. Problematizing the distinction between "high" and "low" culture, the course will use selected case studies of diverse cultural products to illustrate current issues and debates in the study of popular culture and everyday life.
Popüler Kültür ve Günlük Yaşam Bu ders kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan popüler kültür kavramının gelişim sürecini inceleyecek. "Yüksek" ve "alt" kültür kavramlarını sorgularken, değişik kültürel ürünleri popüler kültür alanındaki güncel tartışmaları örneklemek için kullanacak.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 223 - Consumption, Food and Culture
Consumption, Food and Culture The purpose of this course is to explore the complex interrelations between food and culture, focusing on the questions of how people in different world socio-historical contexts learn and accept to eat and cook food differently, and how the social purpose of food consumption has changed hierarchically, spatially and temporally, entailing different social and cultural meanings. To this end, the course is organized around two main axes: (i) the diffusion and transformation of eating and cooking practices parallel to world-historical changes, and (ii) food consumption patterns and their relation to social hierarchies. Some of the themes to be covered in this class are the cultural and social significance of eating-out, gendered aspects of food practices, the emergence and evolution of "national" and "ethnic" cuisines, cultural and social histories of certain food products such as sugar, coffee and Coca-Cola, culinary transformations and interactions across the world in a historical perspective, homogenization of diets on a global scale, and the historical development of rituals and manners associated with food consumption.
Tüketim, Yemek ve Kültür Bu dersin temel amacı, yeme-içme pratikleri ile kültürel süreçler arasındaki karmaşık ve çok yönlü ilişkileri incelemektir. Bu derste özellikle, farklı toplumsal ve tarihsel koşullar içerisinde ortaya çıkan gıda tüketim örüntülerinin nasıl şekillendiği, yeme-içme pratiklerinin farklı toplumsal ve kültürel anlamlar kazanarak, zamansal, mekansal ve hiyerarşik olarak ne tür dönüşümler/değişimler geçirdiği üzerinde durulacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, ders iki ana eksen üzerinde kurulmuştur: (i) kuresel ve tarihsel değişmelere parallel olarak yeme-içme ve pişirme pratiklerinin yayılması ve dönüşmesi ve (ii) gıda tüketim örüntüleriyle toplumsal hiyerarşiler arasındaki ilişkiler. Bu derste ele alınacak belli başlı konular arasında şunlar sayılabilir: dışarda yeme-içmenin toplumsal ve kültürel önemi, yemek pratikleriyle toplumsal cinsiyet ilişkileri arasındaki etkileşim, "ulusal" ve "etnik" mutfakların tarihsel gelişimi ve dönüşümü, şeker, kahve ve kola gibi çeşitli yiyecek ve içecek maddelerinin kültürel ve toplumsal tarihi, yemekle ilgili ritüellerin ve kuralların tarihsel gelişimi, yemek pratikleri ve globalleşme.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
6 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 225 - Advertising and Culture
Advertising and Culture Culture is a crucial variable in the advertisement business. Conversely, advertising has shaped contemporary cultures and economies. This course will explore the history and place of advertising in today's world, on the one hand, and the place of "culture" in advertisements, on the other. Particular emphasis will be placed on representations of social class, gender, sexuality, religion, ethnicity, race, and national identity in advertisements. Case materials will be drawn primarily from contemporary Turkish advertising, with additional examples from other time periods and other countries.
Reklam ve Kültür Kültür, reklamcılık alanında çok önemli bir değişken olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde, reklamcılık da günümüz dünyasında kültür ve ekonominin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu derste bir yandan reklamcılığın tarihi ve günümüzdeki konumu incelenecek, bir yandan da reklamlardaki "kültür" öğesi ele alınacaktır. Reklamlarda sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, cinsellik, etnik ve ulusal kimlikler, din, ve ırk gibi kategorilerin ne şekilde temsil edildikleri gerek Türkiye'de kullanılan reklamlar, gerekse dünyanın başka yerlerinden örneklerle tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 230 - Introduction to Media Studies
Introduction to Media Studies This introductory course is designed to explore the social, cultural and economic dimensions of the significance of contemporary media in our everyday lives. Situating media in the broader historical context of its development, the course will investigate processes of production and consumption. Key concepts and debates within media studies will be discussed by way of topical examples. In addition to topics such as journalism, advertising and consumer culture, the course will deal with the question of ownership structures. The overall aim of the course is to help students enhance their media literacy skills and to develop a more critical and informed awareness of their relation to and use of contemporary media.
Medya Çalışmalarına Giriş Giriş düzeyindeki bu ders, günümüz medyasının işleyişini ve gündelik hayatımızdaki yerini, toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele almaktadır. Medya, tarihsel gelişim süreci içinde hem üretim hem tüketim süreçleri açısından değerlendirilerek, medya çalışmalarının temel sorun ve yaklaşımları güncel örnekler üzerinden tartışılacaktır. Habercilik, reklam ve tüketim kültürünün yanı sıra sahiplik yapısı gibi konulara da yer verilecektir. Dersin temel amacı öğrencilerin medya okuryazarlığını arttırmak, günümüz medyası ile kurdukları ilişkiye dair daha bilinçli ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 299 - Topics in Turkish Cultural Studies
Topics in Turkish Cultural Studies This introductory course addresses current issues in the field of Turkish Cultural Studies.The specific focus of the course will be announced each semester that it is offered.Topics and approaches may be drawn from anthropology, history, literature, sociology or visual studies.

Türkiye'de Kültürel Çalışmalara İlişkin Konular Bu giriş dersi Türkiye'de Kültürel Çalışmalara ilişkin güncel konuları ele alır. Dersin konusu açıldığında belirtilecektir. Konular, antropoloji, tarih, edebiyat, sosyoloji, ve görsel çalışmalar gibi alanlardan seçilerek belirlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 322 - Youth Culture
Youth Culture This course will focus on youth culture viewed within the wider frame of age and generation. It will ask, how have youth and youth culture been defined and theorized historically? What challenges does the study of youth culture pose in a transnational world? The course will also investigate how youth culture (and generational identity) have been studied in Turkey. It It will include a unit in which students undertake a research project of their own on youth culture and/or generational identity in Istanbul.

Gençlik Kültürleri Bu ders gençlik kültürlerine yaş ve kuşak kavramları çerçevesinden bakmayı amaçlamaktadır. Derste sorulacak sorular arasında, gençlik ve gençlik kültürlerinin tarihsel olarak nasıl tanımlanmış ve kavramlaştırılmış olduğu bulunmaktadır. Bir başka soru da global dünyada gençlik kültürlerinin nasıl çalışılması gerektiğidir. Derste gençlik kültürlerinin (ve kuşak kimliğinin) Türkiye'de nasıl çalışıldığı üzerinde de durulacaktır. Derste öğrencilerin Istanbul'da gençlik kültürü ve/veya kuşak kimliği üzerine alan araştırması yapacakları bir bölüm bulunmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 324 - Humans and Clones
Humans and Clones The aim of this course is to investigate into the 'human question' by studying a number of philosophical and literary texts as well as films that engage in defining and/or problematizing humanness. Throughout the term we will try to see at what moments in history the 'human question' gains prominence and under what circumstances human is pronounced dead, defined as useless, insignificant, or valorized and sanctified.
İnsanlar ve Klonlar Bu derste insanı tanımlayan ve/veya sorunsallaştıran bazı felsefi ve edebi metinlerle filmleri inceleyerek 'insan sorunu'nu araştıracağız. 'İnsan sorunu'nun tarihin hangi dönemlerinde önem kazandığını ve insanın hangi koşullarda ölüm ilanının verildiğini, yararsız ve önemsiz olarak nitelendiğini, veya yüceltilip kutsandığını görmeye çalışacağız

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 325 - Media Worlds
Media Worlds The aim of this course is to explore the cultural/political changes brought about by transnational media expansion. We will seek answers to such questions as: How do transnational media participate in the (re) making of national and local cultures? How do hegemonic media texts intersect with real lives of people in different parts of the world? What kinds of cultural spaces do they create for resistance, subversion and appropriation, and for whom? The organizing framework of the course will be based on three broad headings: a) transnational media and emergent geographies of power and marginality b) media production and cultural production c) mediation of hegemonic meanings and cultural politics.
Medya Dünyaları Bu derste, dünya ölçeğinde şekillenen ve yaygınlaşan medya piyasalarının beraberinde getirdiği kültürel/siyasal dönüşümleri ele alacağız. Cevaplarını arayacağımız çeşitli sorulardan bazıları şunlar: 'Global' medya çağında, ulusal ve yerel kültürler nasıl değişiyor? Hegemonik medya metinleri (reklamlar, televizyon dizileri, web-siteleri vb. ) farklı sosyal ve kültürel ortamlarda yaşayan insanların günlük yaşamları ile nasıl kesişiyor? Ne tür yeni anlam haritaları, sahiplenme ve direniş mekanları oluştuyor? Ders içinde bu ve benzeri soruları üç ana başlık altında inceleyeceğiz: a) uluslarası medya piyasalarında yeni merkez/çevre ilişkileri b) medya üretimi ve kültür üretimi c) hegemonya, kültür ve siyaset

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 327 - Postcolonial Theory and Its Discontents
Postcolonial Theory and Its Discontents Postcolonial theory is the body of scholarship that tackles the heritage and current impact of multiple waves and types of colonialism. In this course students will be introduced to the presumptions of this scholarship, its central questions and shortcomings. We will also explore the relationship of post-colonialism to feminist and post-structuralist theory. The course is designed to facilitate students' engagement with these different empirical and theoretical approaches in the light of their experiences and ideas.
Post-Koloniyal Teori ve Sorunları Post-koloniyal teori sömürgecilik dalgalarının ve tiplerinin arka planlarını ve günümüzdeki etkilerini irdeler. Bu derste öğrenciler bu akademik akımın varsayımları, merkezi soru ve sorunları ile tanıştırılacaklar. Ayrıca postkoloniyalizmin feminist ve yapısalcılık sonrası teori ile ilgileri de araştırılacak. Ders, öğrencilerin bu farklı empirik ve teorik bakış açılarına kendi düşünce ve tecrübeleri ışığı altında yaklaşabilmelerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 341 - Myths of Gender: Cultural Theories about Women and Men
Myths of Gender: Cultural Theories about Women and Men How have we developed our ideas of what it means to be a woman and what it means to be a man? How do these ideas change historically and from one society to another? Asking these questions and others, this course aims to develop a critical awareness of how gender and sexuality have shaped and have been shaped by political, religious, economic, scientific, and cultural practices and discourses in different parts of the world, including Turkey.
Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar Kadınlık ve erkeklik hakkındaki fikirlerimizi nereden ediniriz? Bu fikirler tarihsel olarak ve farklı toplumlar arasında ne tür değişiklikler gösterirler? Bu dersin amacı, bu ve buna benzer sorular aracılığıyla Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde toplumsal cinsiyet ve cinselliğin siyasi, iktisadi, bilimsel ve kültürel pratik ve söylemlerle ilişkisini incelemektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 342 - Gender and Nationalism
Gender and Nationalism The 20th century has been a century of nationalisms and wars (both hot and cold). Scholars, particularly in the decade, have shown the centrality of gender and sexuality in the imagining of national communities, the invention of traditions, and the conduct of wars. Through books, articles and films, the course will explore the interconnections between gender, nationalism and militarism in different parts of the world in the past century.

Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik 20. yüzyıl, milliyetçiliğin ve sıcak/soğuk savaşların yüzyıl oldu diyebiliriz. Araştırmacıların özellikle son on yılda yaptıkları çalışmalar gösteriyor ki milliyetçiliği ve savaşları daha iyi anlayabilmek için toplumsal cinsiyet ilişkilerine bakmak, kadınlık ve erkekliği daha iyi anlayabilmek için de milliyetçiliğe ve savaşlara bakmak gerekiyor. Bu ders, kitaplar, makaleler ve filmlerden yola çıkarak geçen yüzyıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde toplumsal cinsiyet, milliyetçilik ve militarizm arasındaki etkileşimin nasıl şekillendiğini inceler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
6 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 343 - Topics In Gender & Sexuality Studies
Topics In Gender & Sexuality Studies This course addresses historical and contemporary issues in gender and sexuality studies. The specific focus of the course will be announced each semester that it is offered. Topics and approaches may be drawn from anthropology, cultural studies, gender and sexuality studies, history, literature, performance studies, sociology, and visual studies.
Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular Bu ders toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmalarına dair tarihsel ve güncel konuları ele alır. Dersin içeriği açıldığı her dönem ayrıca duyurulur. Derste işlenecek konular ve yaklaşımlar, antropoloji, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmaları, tarih, edebiyat, performans çalışmaları, sosyoloji ve görsel çalışmalar gibi farklı alanları kapsayacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 355 - Urban Spaces and Cultures
Urban Spaces and Cultures How do we begin to understand the differences, commonalities, and interconnections between 'World Cities' - such as Cairo, New York, Istanbul or Singapore? This course will provide a critical guide to the diverse ideas, concepts and frameworks used to study such cities. It will explore how city spaces and cultures are constituted, divided and contested, by focusing such topics as: colonial landscapes of power and exclusion, modernist projects of urban renewal and dislocation, 'post-modern' spaces of spectacle and consumption, ghettoes of affluence and poverty, ethnic divisions of labor and informal economies behind the facades of the global capital.
Kent Mekanları ve Kültürleri Dünya coğrafyasının farklı köşelerinde yer alan - Kahire'den New York'a, İstanbul'dan Singapur'a - büyük kentler arasındaki farkları, benzerlikleri, ilişkileri nasıl anlayıp, yorumlayabiliriz? Bu derste büyük kentlerin içinde barındırdığı farklı yaşam biçimlerini, kültürel çelişkileri, sınıfsal gerilim ve yarılmaları ele alıp, çeşitli kavramların merceğinden görünenleri tartışılacaktır. Üstünde durulacak konulardan bazıları: koloni kentlerinin iktidar coğrafyaları, ulusal devletlerin modernizasyon projeleri, 'post-modern' tüketim sarayları ve açık hava müzeleri, 'küresel' kentlerde iş gücü piyasaları, 'yeni' göç akımları, zenginlik ve yoksulluk mekanları olacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 360 - Consumer Society and Cultures
Consumer Society and Cultures This course will discuss key issues of contemporary consumer society, and the social and anthropological theories which help us understand consumer aspirations. What are the origins of our global consumer society, and its current inequalities? Key themes will include the symbolism of goods and material culture in shaping social relations of status and power. We will discuss specific fields of consumption, such as style and fashion in clothing, life-style shopping; home-making through practices of consumption. Consumerism is also politics, and we will discuss how gender, class and ethnic identities are linked to consumption practices.
Tüketim Toplumu ve Kültürleri Bu dersin ana amacı, çağdaş tüketim toplumlarını anlamak, çelişkilerini tartışmak olacak. Tüketim pratiklerini, sembolik, sosyal ve siyasi açılardan ele alan antropoloji ve sosyoloji teorilerini göreceğiz. Günümüzde küresel ölçekte yaygınlaşan tüketim ağları ve eşitsizlikler, ne zaman şekillenmeye başladı? Nasıl dönüşümler geçirdi? Bu sorulara cevap ararken, günlük yaşamda neyin, ne zaman, kim tarafından tüketildiği ile, iktidar, eşitsizlik, dışlama gibi makro-sosyal süreçler arasındaki bağlantılar üstünde duracağız. Bu amaçla, kumaş- giyim-moda konusundan, alışveriş-yaşam tarzı temsillerine kadar geniş bir yelpaze içinde yapılmış araştırmalardan yararlanacağız.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 361 - Oral History
Oral History This course will introduce students to the study of oral history. Oral histories are spoken memories about the past recorded by oral historians in a dialgue with individuals providing testimony. The study of oral history allows us to examine events and experiences not recorded by history (based on the study of written documents), as well as to analyze and interpret the meaning of events and experiences to individuals in the present. In this course, students will learn the techniques of doing oral history, read selected case studies, and conduct an oral history project of their own.
Sözlü Tarih Bu ders sözlü tarih çalışmalarına giriş dersidir. Sözlü tarih, anıların sözlü tarihçi tarafından görüşülen kişiyle bir diyalog sonucu kaydedilmesini içerir. Sözlü tarih çalışmaları, yazılı belgelere dayalı tarihin kaydetmediği olay ve yaşantıların araştırılmasını olduğu kadar, olay ve yaşanmışlıkların bugünün gözüyle anlamlandırılma sürecini incelemeyi de kapsar. Bu derste öğrenciler, sözlü tarih tekniklerini öğrenirken seçilmiş sözlü tarih araştırmaları okuyacak ve kendi sözlü tarih projelerini gerçekleştireceklerdir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 362 - Memory Studies
Memory Studies In recent years, memory has become one of the most widely debated issues in the social sciences. While modernity focused largely on the future, how do we explain the enormous preoccupation with the past in the postmodern era? This course will pose some answers to this question. Beginning with a look at the way memory operates, the course will review major debates on memory in diverse fields such as psychology, sociology, and history. It will then focus on particular themes, including memory's relationship to place, identity, trauma, narrative, commemoration, media and the body. The course will rely on a number of case studies, including studies of memory in Turkey.
Bellek Çalışmaları Bellek konusu son yıllarda sosyal bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Modernite geleceğe odaklanmışken, postmodern dönemde geçmişe yönelik ilgi nasıl açıklanabilir? Bu ders bu soruya cevaplar arayacaktır. Ders, belleğin nasıl çalıştığı konusuna değindikten sonra, psikoloji, sosyoloji ve tarih alanlarında bellek üzerine yapılan tartışmaları irdeleyecektir. Derste üzerinde durulacak temalar arasında bellek ve mekan ilişkisi, kimlik, travma, anlatı, kutlama, medya ve beden bulunmaktadır. Bellek konusunda yapılan çalışmalardan örnekler sunulacak derste, Türkiye'deki bellek çalışmaları üzerinde de durulacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 364 - Topics in Memory Studies
Topics in Memory Studies This course addresses issues in the growing field of memory studies. The specific focus of the course will be announced each semester that it is offered. Topics and approaches may be drawn from anthropology, cultural studies, gender studies, history, literature, memory studies, psychology, sociology, and visual studies.
Hafıza Çalışmaları: Seçilmiş Konular Bu ders gün geçtikçe yaygınlaşmakta olan hafıza çalışmalarına odaklanır. Dersin içeriği açıldığı her dönem ayrıca duyurulur. Derste işlenecek konular ve yaklaşımlar, antropoloji, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet çalışmaları, tarih, edebiyat, hafıza çalışmaları, sosyoloji ve görsel çalışmalar gibi farklı alanları kapsayacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 384 - Political Ecology and Society
Political Ecology and Society The broad goal of this course is to cultivate a critical theoretical understanding of the relation between the society and nature, and develop a nuanced perspective of thinking about environmental problems. More particularly, the objectives of this course are: 1) To locate environmental politics within the context of broader social, political and economic dynamics; 2) To learn about alternative forms of being and knowing that challenge common anthropocentric thinking; 3) To develop familiarity with the political ecological dimension of the global and local environmental problems, policies, and social movements.

Politik Ekoloji ve Toplum Dersin genel amacı doğa ve toplum arasındaki ilişkiyi ele alan kuramlara ve çevre sorunlarına dair nüanslı bir bakış açısı geliştirmektir. Bu amaç çerçevesinde: 1) çevre sorunları ve siyaseti daha genel sosyal, politik ve ekonomik dinamikler bağlamında ele alınacaktır; 2) yaygın olan insan-merkezci düşünce biçimine karşı geliştirilen alternatif varoluş ve bilgilenme kuram ve pratikleri araştırılacaktır; ve 3) küresel ve yerel çevre sorunları, siyasetleri ve hareketlerinin politik ekolojik boyutu tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 391 - Turkish Culture: Critical Perspectives Syllabus
Turkish Culture: Critical Perspectives What is "Turkish Culture"? Who defines it? Who and what does it include, and not include? What is the relationship between culture (or cultures) and national identity? Asking these questions and others, this course will look at various anthropological, historical, political and literary texts in an effort to critically analyze changes and continuities in the meaning and scope of "Turkish Culture" since the late Ottoman period.
Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar "Türk Kültürü" nedir? Kimi ve neyi kapsar veya dışlar? Bu tanımlamayı kim(ler) yapmıştır/yapmaktadır? Kültür(ler) ve ulusal kimlik arasındaki ilişki nedir? Bu ders, sosyoloji antropoloji, tarih, siyaset ve edebiyat metinlerine dayanarak, Osmanlı'nın son dönemlerinden bugüne Türkiye'deki kültür tartışmalarını ele alır ve "Türk Kültürü"ne atfedilen anlamların zaman içerisinde nasıl değiştiğini (veya değişmediğini) inceler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: Turkish, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 399 - Independent Study
Independent Study This course allows students to explore an area of academic interest not currently covered in regular course offerings. Under the supervision of a faculty member, students are expected to take responsibility for their own learning, including developing together a reading list and forms of evaluation. Students must receive the approval of a supervisor faculty member prior to enrollment.

Serbest Çalışma Lisans programında düzenli sunulan derslerin kapsamadığı bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Öğrencilerden, bir öğretim üyesinin danışmanlığında okuma listesi oluşturarak ve değerlendirme biçimleri geliştirerek kendi araştırmalarının sorumluluğunu almaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 401 - Honors Project
Honors Project In their fourth year of study, each Cultural Studies major will propose and complete a one-semester project related to her or his field of concentration. The form of this project will vary depending on the student's interests and concentration, ranging from textual, ethnographic or visual approaches and methodologies. All stages of the project must be approved by the student's project advisor.
Onur Projesi Kültürel Etüdler alanını seçmiş olan öğrenciler, dördüncü yılda bir dönem boyunca kendi yoğunlaştıkları konuda özgün bir proje tasarlama ve uygulama olanağı bulacaklardır. Öğrencinin ilgi alanına göre içeriği değişebilecek olan bu proje, metinsel, etnografik veya görsel kuramlar ve yöntemler kullanılarak hazırlanacaktır. Tüm projeler öğrencinin danışmanı tarafından onaylanmalıdır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 420 - Science, Technology and Culture
Science, Technology and Culture This course studies the social, cultural, and institutional contexts of science and technology, using the perspectives and methods derived from the social sciences and the humanities. It examines the assumptions about the neutrality and autonomy of science and technology, the distinction between the natural and the artificial, the social construction of knowledge, expertise and authority, and the relationships between human values, science and technology. The links among science, technology and the organization of time and space, as well as the changing conceptions of the self are discussed as critical dimensions of modernity and postmodernity
Bilim, Teknoloji ve Kültür Bu ders sosyal ve insani bilimlerden türeyen perspektif ve metodları kullanarak, bilim ve teknolojinin sosyal, kültürel ve kurumsal bağlamlarını inceler. Ders, bilim ve teknolojinin tarafsızlığı ve özerkliği hakkındaki varsayımları; doğal ve yapay arasındaki farkı; bilginin, uzmanlık ve otoritenin sosyal yapılanmasını ve insani değerler ile, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri sorgular. Gerek, bilim ve teknoloji ile zaman ve mekanın organizasyonu arasındaki bağlantılar, gerekse birey hakkındaki değişen kavramsal yapılar, modernitenin ve postmodernitenin can alıcı boyutları olarak tartışılır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 421 - Digital Humanities
Digital Humanities Digital Humanities is a catch phrase of 21st century; since 2000, more and more Digital Humanities projects received funding, many archives and collections are digitized, and even PhD programs and institutes are build. This course offers an understanding of `digital humanities' by taking a look at its first years, its historical development and the continuing academic discussions around it. Besides theoretical discussions of digital humanities, prominent digital humanities projects will be reviewed and discussion sessions will be devoted to the main areas of production within the digital humanities, such as text analysis, digitization, data management and visualization. The focus is on the usefulness of this type of practical humanities research and how humanities questions can be translated to the computational methods of digital humanities in a successful way.
Dijital Beşeri BilimlerI Dijital Beşeri Bilimler 1960'lardan beri sayılı üniversite ve araştırma merkezinde bilgisayar teknolojileri ve beşeri bilimler için özel olarak hazırlanan programların yardımıyla yapılan pek çok araştırma yöntemine ön ayak olmuş yeni bir paradigmadir. Dijital Beşeri Bilimler, otomatik metin analizi ve madenciliği, arşiv ve kütüphane kataloglarının sayısallaştırılması, veritabanı yönetimi, görselleştirme, ve sosyal ağlar gibi araştırmaları içermektedir. Ders, bu konulardan örnekleri inceleyip, her konuda beşeri bilimcilerin kullanabileceği programları tanıtacaktır. Öğrenciler, kendi projeleri için hangi teknoloji/programlara ihtiyaç duyuluyorlarsa ona göre projelerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği, verilerini nasıl toplamaları, temizlemeleri ve analiz etmeleri gerektiği konularında eğitim alacaklardır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 432 - Modernism/Postmodernism
Modernism/Postmodernism Modernism and postmodernism have been two of the dominant trends of the 20th century in fields ranging from literature to visual culture and beyond. This course will explore some of the debates around modernism and postmodernism through theoretical texts as well as through works which have influenced or have been influenced by the course of these ideas.

Modernizm/Postmodernizm Modernizm ve postmodernizm edebiyattan görsel kültüre kadar birçok alanda 20. yüzyıla damgasını vurmuş eğilimlerdir. Bu ders, her iki düşünce alanını da kuramsal metinler yanında bu alanları oluşturmuş fikirlere dayalı veya bizzat bu fikirlerin oluşumunu etkilemiş çalışmalara da bakarak tartışmayı amaçlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 434 - Advanced Cultural Theory
Advanced Cultural Theory This course examines different conceptions of culture, the debates about cultural studies as a discipline, and the contemporary modes of cultural analysis through in-depth readings of the writings of several major thinkers of the twentieth century. It provides an introduction to such approaches as Marxism, structuralism, post-structuralism, feminism, and psychoanalysis as well as an opportunity for critical engagement with the thoughts of such influential cultural theorists as W. Benjamin, T. Adorno, J. Derrida, M. Foucault, L. Irigaray, J. Butler, and S. Zizek.
Kültür Kuramları Bu derste yirminci yüzyılın başlıca düşünürlerinden bazılarının yapıtları okunarak, farklı kültür tanımları, bir disiplin olarak kültürel araştırmalar hakkındaki tartışmalar kültürel çözümlemelerde kullanılan çağdaş kuramsal çerçeveler incelenecektir. Öğrencilere Marksizm, yapısalcılık, yapısalcılık sonrası, feminizm ve psikanaliz gibi kuramsal yaklaşımlara genel bir girişin yanısıra W. Benjamin, T. Adorno, J. Derrida, M. Foucault, L. Irigaray, J. Butler, S. Zizek gibi bazı önemli kültür kuramcılarının düşüncelerini eleştirel bir yaklaşımla irdeleme fırsatı sunulacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 435 - Representations of Violence
Representations of Violence Much attention has been devoted in recent years to understanding violence. As creative works have sought to document violence and understand its causes, accurate description and representation have often been deemed necessary to the process of healing and the prevention of future violence. This emphasis on describing and representing violence can, however, end up recreating in text or image another form of violence. Analyzing and critiquing hate speech or violent pornography, for example, may also mean repeating it. Making someone understand the experiences of war and other atrocities requires a certain art in representing the violence; the more explicit the image or text, the more one is made to feel the impact of the violence. At what point do such representations end up perpetrating violence as they aestheticize it? And more importantly perhaps, can these works also suggest solutions to violence? This course will explore answers to these questions through theoretical works, as well as through textual and visual representations of violence. This is a research seminar and requires the active participation of students in presentations and class discussions. Graduate students are also expected to carry out original research towards the final paper. For the possibility of taking this course at the graduate level see CULT 535.
Şiddet Temsilleri Şiddet, son yıllarda çok ilgi gören bir araştırma konusu olmaya başlamıştır. Yaratıcı çalışmalar şiddeti belgelemeye ve sebeplerini anlamaya çalışırken, şiddetin doğru tasvir ve temsil edilmesinin iyileşme süreçlerinde ve ileride oluşabilecek şiddetin önlenmesinde önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Ancak şiddet tasvir ve temsillerine yapılan bu vurgu, metin veya görüntüde yeni bir şiddet biçimi yaratmaya da sebep olabilmektedir. Örneğin, çeşitli gruplara yönelik nefret içeren konuşmaların veya şiddet içeren pornografinin analiz ve eleştirileri, aynı zamanda bu şiddet biçimlerinin yeniden üretilmelerine de yol açabilmektedir. Insanların savaş ve benzeri şiddet biçimlerini anlamalarını sağlamak kendi içinde bir sanat olarak algılanmaktadır. Şiddetin metin veya görüntüye yansımaları ne kadar net olursa, insanlar şiddetin etkisini o kadar iyi hissedebildikleri düşünülür. Bu tür çabalar şiddeti estetize ederken, hangi noktada onu yeniden üretmiş oluyorlar? Belki daha da önemlisi, bu çalışmaların aynı zamanda şiddete bir çözüm önerdiklerini düşünebilir miyiz? Bu ders, kuramsal çalışmaların yanı sıra şiddetin metinsel ve görsel temsillerini de kullanarak bu sorulara yanıt arayacaktır.Bu ders, öğrencilerin sınıf içi sunum ve tartışmalara aktif olarak katılmalarını gerektiren bir araştırma semineridir. Yüksek lisans öğrencilerinin, dersin normal yükümlülüklerine ek olarak dönem sonu makalesi olarak orijinal bir araştırma sunmaları beklenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak CULT 535, yüksek lisans dersi olarak alınabilir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 441 - Gender in the Middle East
Gender in the Middle East This course introduces the key issues and debates in the study of gender in the Middle East. It aims to provide a gendered analysis of the prevailing discourses, ideologies and social movements in the region and to equip students with skills and methodologies to analyse the shaping of the gender identities in relation to social, political and cultural processes from the late 19th century to the present. The course also aims to link the historical questions and issues regarding gender to contemporary discussions and discourses on femininities and masculinities in the Middle East. Core topics include the interconnections between feminism and nationalism , the veiling debate, women’s agency, Islamic feminism, masculinities, and politics of sexuality during and after the Arab Spring.
Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyet Bu ders Orta Doğu’da toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel mesele ve tartışmalarına bir giriş niteliğindedir. Bölgede süre gelen söylem, ideoloji ve toplumsal hareketlerin toplumsal cinsiyet bağlamında bir analizini sunmayı ve öğrencilere geç 19. yüzyıldan bugüne toplumsal cinsiyet kimliklerinin sosyal, siyasal ve kültürel süreçlerle ilişkili olarak geçirdiği dönüşümü anlama beceri ve yöntemlerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, toplumsal cinsiyet bağlamındaki tarihsel soru ve meseleleri Orta Doğu’da kadınlık ve erkeklikler üzerine güncel tartışma ve söylemlere bağlamayı hedeflemektedir. Üzerinde durulacak ana konular arasında feminizm ve milliyetçilik ilişkisi, örtünme üzerine tartışmalar, kadınların öznelliği, İslami feminizm, erkeklikler ve Arap Baharı ve sonrasında cinsellik politikaları bulunmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 442 - Gendered Memories of War and Political Violence
Gendered Memories of War and Political Violence 20th century has been ''a century of wars, global and local, hot and cold? (Catherine Lutz). The course explores the different ways in which war and political violence are remembered through a gender lens. Central questions include: what are the gendered effects of war, political violence, and militarization? How have wars, genocide and other forms of political violence been narrated and represented? How do women remember and narrate gendered violence in war? How are post-conflict processes and transitional justice gendered? What is the relationship between testimony, storytelling, and healing? How is the relationship between the ''personal'' and the ''public/national'' reconstructed in popular culture, film, literature, and (auto)biographical texts dealing with war, genocide, and other forms of political violence? How are wars memorialized and gendered through monuments, museums, and other memory sites? Besides others, case studies on Hungary, Turkey, Germany, Rwanda, former Yugoslavia, and Argentina will be used to elaborate the key concepts and debates in the emerging literature on gender, memory, and war.
Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet 20.yüzyıl ''küresel ve yerel, sıcak ve soğuk savaşların yüzyılıydı'' (Catherine Lutz). Bu ders, bu yüzyıl boyunca yaşanmış olan savaş ve siyasal şiddet deneyimlerinin nasıl hatırlandığını toplumsal cinsiyet ekseninde ele alacaktır. Dersin ele alacağı temel sorulardan bazıları şöyledir: Savaş, siyasal şiddet ve militarizasyonun toplumsal cinsiyet temelli etkileri neler olmuştur? Savaşlar, soykırımlar, ve diğer siyasal şiddet deneyimleri nasıl anlatılmış, nasıl temsil edilmiştir? Kadınlar savaşlarda yaşanan cinsiyetlendirilmiş şiddeti nasıl hatırlamakta ve anlatmaktadırlar? Tanıklık, hikaye anlatımı, ve iyileşme arasında ne tür bir ilişki vardır? Savaş, soykırım ve diğer siyasal şiddet deneyimlerinin popüler kültür, film, edebiyat ve (oto)biyografi alanlarındaki temsilleri ''kişisel'' ile ''kamusal/milli'' arasındaki ilişkiyi nasıl kurgulamaktadırlar? Anıtlar, müzeler ve diğer hafıza mekanlarında savaşlar nasıl cinsiyetlendirmekte ve hatırlamaktadır? Bu sorular dünyanın farklı yerlerinden, özellikle de Macaristan, Türkiye, Almanya, Rwanda, eski Yugoslavya, ve Arjantin'den örneklerle ele alınacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 443 - Gender, War and Peace
Gender, War and Peace The 20th century has been a century of wars, hot and cold. This course explores the gendered aspects of wars, militarism, and peace politics. The first part of the course, War, Militarism and Gender, focuses on the ways in which wars, militaries and military service have shaped gendered self understandings in the 20th century. The second part, Women and Peace, is based on a historical survey of women's peace activism in different parts of the world. The third section, Feminism and Peace Politics, highlights feminist theorizing on peace and peace politics. For the possibility of taking this course as a graduate seminar, see CULT 643.
Toplumsal Cinsiyet, Savaş ve Barış 20.yüzyıl sıcak ve soğuk savaşların yüzyılıydı diyebiliriz. Bu ders, 20. yüzyıla damgasını vurmuş olan savaş, militarizm ve barış konularını toplumsal cinsiyet ekseninde ele alacaktır. Dersin ilk bölümü (Savaş, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet) savaşların, orduların ve askerliğin kadınlık ve erkeklik tanımlarını/deneyimlerini nasıl şekillendirmiş olduğunu inceleyecektir. İkinci bölüm (Kadın ve Barış) dünyanın çeşitli yerlerinden kadınların barış alanında yaptıkları çalışmalara tarihsel olarak bakacaktır. Feminizm ve Barış Siyaseti başlıklı üçüncü bölüm ise barış ve barış siyaseti üzerine geliştirilen feminist kuramı tartışacaktır. Dersin bazı koşullarla bir lisanüstü semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz CULT 643.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 444 - Gender and Sexuality in Turkey Syllabus
Gender and Sexuality in Turkey This course will explore a wide variety of texts ranging from academic, literary and political writings to films and documentaries on gender and sexuality in Turkey. Topics include the evolution of the feminist movement from the late nineteenth century till today, the experiences and narratives of masculinity, violence against women, virginity debates, the interconnections between gender and nationalism, religious and state discourses on the body, the politics of secularism and Islam, the writings and experiences of minorities, politics of sexuality and queer politics.
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Bu derste, akademik, edebi ve siyasi metinler ile sinema ve belgesel filmler kullanılarak Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve cinsellik konuları ele alınacaktır. Üzerinde durulacak bazı başlıklar şöyledir: 19.yüzyıldan günümüze feminist hareketin gelişimi, erkeklik deneyimleri ve anlatıları, kadına yönelik şiddet, bekaret tartışmaları, toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik ilişkisi, dini ve siyasi söylemlerde bedenin kurgulanışı, laiklik ve siyasi İslam bağlamında toplumsal cinsiyet tartışmaları, bu alandaki azınlık deneyim ve ürünleri, ve cinsellik politikaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 446 - Gender and Media
Gender and Media Media in all its forms – print, Internet, television, music, etc. – are a major force in creating and inventing reality for the world. This course addresses how our ideas about sex and our identities as men, women, and sexual beings are constructed, contested and subverted in different sites within media culture. It explores the complex relationships between media texts, their production as well as consumption. In addition to engaging with various theoretical perspectives, it also aims to acquire students with a working knowledge of critical viewing and deconstruction methodologies by participating in small teams which focus on different media genres (these might include children’s cartoons, the soap opera, music video, talk shows, etc.)
Toplumsal Cinsiyet ve Medya Basılı medya, internet, televizyon, müzik gibi tüm biçimleriyle medya dünya gerçekliğinin oluşturulmasında büyük bir güce sahiptir. Bu derste, erkek, kadın, cinsiyetli varlık kimliklerinin ve cinselliğe ilişkin düşüncelerin medya kültürünün çeşitli alanlarında nasıl oluşturulduğu, tartışıldığı ve çözülmeye uğratıldığı konu edilir. Hem üretilmeleri hem de tüketilmeleri süreci içinde medya metinlerinin aralarındaki karmaşık ilişkiler irdelenir. Öğrencilerin, çeşitli kuramsal perspektifleri gözden geçirmenin yanı sıra, çizgi roman, televizyon dizisi, müzik videosu, yarışma programları gibi farklı medya türlerine odaklanan grup çalışmalarına katılarak eleştirel izleme ve yapı çözümleme yöntemleriyle çalışma pratiği edinmeleri hedeflenir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 449 - Harem Fictions: From Montesquieu to Mernissi
Harem Fictions: From Montesquieu to Mernissi Is harem a space? Is it an institution? What notions of gender and sexuality are affiliated with and informed by the notion of harem? This course investigates the cultural work of harem as represented in several socio-cultural and historical contexts, through reading some historical essays on harem; then moving onto a series of European texts, paintings, photographs, fashion, and films.
Montesquieu’den Mernissi’ye Harem Edebiyatı Harem bir yer midir? Bir kurum mudur? Harem kavramı hangi cinsellik ve toplumsal cinsiyet kavramlarıyla ilişkilendirilebilir veya onları enforme edebilir? Bu ders haremin bir dizi sosyo-kültürel ve tarihsel bağlamda somutlanan kültürel biçimlenişine eğilir. Hareme ilişkin bazı tarihsel makaleler ile başlanarak oradan Avrupa metinleri, tabloları, fotoğrafları filmleri ve modasının örneklerine geçilir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 451 - Nation, History and Culture in Museums
Nation, History and Culture in Museums This course investigates the relation of the museum to modernity and its role in negotiating history, culture and nation. It highlights the role of certain selected objects in remembering history and interpreting culture. In light of the readings and museum visits, students will discuss how the museum represents the notions of heritage, and how it contributes to the reconstruction of collective memory.
Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür Bu ders, müze - modernite ilişkisini ve müzenin tarih, kültür ve ulus söylemlerinin oluşmasındaki rolünü inceler ve belli nesnelerin tarihi hatırlamada ve kültürü yorumlamadaki rolüne değinir. Okumalar ve müze ziyaretleri ışığında müzenin kültürel mirası nasıl temsil ettiği ve toplumsal hafızanın yapılanmasına katkısı tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 452 - Myth, Art and Politics
Myth, Art and Politics The notions of "myth" and "mythology" acquired a new meaning at the end of the 18th century. This "invention" of myth has given birth to the field of comparative mythology. As the cradle for the Romantic dreams of a "new mythology", it became a constant reference for the theories and philosophies of art in the 19th and 20th centuries. Finally, it has become the vade mecum of Nazi politics. The course explores this modern concept of myth through a number of texts where the same questions are broached from different perspectives. It also aims to examine how the philological invention of myth presides over the self-invention of ''ethnographic'' nations and nationalisms.
Mit, Sanat ve Siyaset 18. yüzyıl sonları 'mit' ve 'mitoloji' kavramlarına yeni bir anlam yüklenmiştir. Mitin bu bağlamda ''icat edilişi,'' karşılaştırmalı mitoloji diye yeni bir alan açmış, Romantik ''yeni mitoloji' arayışlarına zemin hazırlamış, 19. ve 20. yüzyıl sanat kuramları ve felsefelerinin vazgeçilmez referanslarından biri olmuş, son olarak, Nazi siyasetine de rehberlik etmiştir. Bu ders çeşitli metinlerde mite ilişkin sorulara farklı perspektiflerden yola çıkarak modern mit kavramını incelemektedir. Ayrıca, mitin filolojik kurgulanılışının ''etnografik'' ulusların ve milliyetçiliklerin kendilerini icat edişlerine nasıl rehberlik ettiği de irdelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 454 - Cultures of Migration
Cultures of Migration This course investigates forms of culture that arise out of migration. In rap music, internet blogs, puppetry and bilingual theater, as well as in the more traditional genres of literature and poetry, the course looks at how migrants and their descendents use cultural work to explore questions of identity, citizenship and community. The course may include work by migrants in and across Europe, the Americas, Asia or Africa; it will also look at the transnational connections migrants make among these different spaces. Students are encouraged to discover and analyze new cultural production in any media, using the theoretical resources developed over the semester.
Göç Kültürleri Bu ders göç sonucu ortaya çıkan kültür biçimlerini incelemeyi hedefler. Kimlik, vatandaşlık ve toplum sorularını araştırmak üzere, rap müzik, internet blogları, kuklacılık ve çift dilli tiyatroların yanı sıra, daha geleneksel edebiyat ve şiirde, göçmenlerin ve göçmen soyundan gelenlerin kültürel işleri nasıl kullandıklarına bakılır. Bu ders Avrupa, Amerika, Asya veya Afrika?daki göçmenlerin çalışmalarını kapsayabilir. Aynı zamanda göçmenlerin bu değişik yerler arasında yaptığı uluslar ötesi (transnasyonel) bağlantılar üzerinde duracak. Öğrenciler, dönem boyunca geliştirilen kuramsal kaynakları kullanarak, herhangi bir medyada yer alan yeni kültürel üretimlerini keşfetmeye ve analiz etmeye teşvik edilirler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 460 - Cultures and Politics of Law Reform
Cultures and Politics of Law Reform Law reform is often seen as a technical issue that involves the transplantation of existing 'successful' models into new social contexts. Our course begins with a theoretical questioning of this common sense view of 'models' and 'prescriptions'. We will try to rethink the context of law reform as a field of social relations that enable multiple actors to construct a variety of cultural meanings and enter into power struggles with each other. Our discussions will revolve around case studies - from Turkey, Middle East, Eastern Europe and Latin America - that involve particular proposals and actions of law reform. We will examine the actors, their interests, the cultural idiom through which they transmit those interests, and what emerges out of their contestations. In this way we will try to develop a dynamic, culturally and politically informed understanding of law reform.
Kültürel ve Politik Açılardan Hukuk Reformu Hukuk reformu genelde varolan 'başarılı' modellerin yeni toplumsal ortamlara uyarlanmasından ibaret olarak görülmektedir. Dersimiz modeller ve reçeteler üzerinden düşünülen bu kalıplaşmış anlayışın teorik sorgulaması ile başlar. Derste hukuk reformu olgusunu bir çok aktörün farklı kültürel anlamlar üreterek birbirleriyle iktidar çatışmalarina girdikleri bir toplumsal ortam olarak düşüneceğiz. Tartışmalarımız Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Latin Amerika' daki farklı hukuk reformu teklif ve projelerini inceleyen calışmalar üzerinde yoğunlaşacak. Reform ortamında rol oynayan toplumsal aktörleri, bu aktörlerin çıkar ve ilgi alanlarını, bunları ifade etmek için kullandıkları kültürel söylemleri ve de bunların kesişmelerinin sonuçlarını inceleyeceğiz. Bu şekilde hukuk reformu olgusuna kültürel ve siyasi süreçleri içine alan dinamik bir yaklaşım geliştirmeye çalışacağız.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 462 - Postsocialism
Postsocialism This course will examine how experiences of communism in different contexts in Eastern Europe were lived, how they are remembered, and how they bear on present processes of "transition" and European integration. Topics include: collectivisation and privatisation; nationalism, internationalism and minorities; women and work; models of development.
Postsosyalizm Bu derste Doğu Avrupa'da değişik bağlamlardaki komünizm tecrübelerinin nasıl yaşandığı, nasıl hatırlandığı, ve "geçiş" dönemi, Avrupa entegrasyonu gibi güncel süreçleri nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Ele alınacak temalar arasında şunlar olacak: kolektivizasyon ve özelleştirme; milliyetçilik, enternasyonalism ve azınlıklar; kadınlar ve calışma hayatı; kalkınma modelleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 491 - Advanced Topics in Cultural Studies I
Advanced Topics in Cultural Studies I This course addresses current issues in the field of Cultural Studies at a level appropriate for graduate students and advanced undergraduates. The specific focus of the course will be announced each semester that it is offered. Topics and approaches may be drawn from anthropology, history, literature, sociology or visual studies.
Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 492 - Advanced Topics in Cultural Studies II
Advanced Topics in Cultural Studies II This course addresses current issues in the field of Cultural Studies at a level appropriate for graduate students and advanced undergraduates. The specific focus of the course will be announced each semester that it is offered. Topics and approaches may be drawn from anthropology, history, literature, sociology or visual studies.
Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 493 - Thematic Approaches to Contemporary Turkish Culture
Thematic Approaches to Contemporary Turkish Culture Based on readings of urban space as well as analyses of visual and written texts, this course will trace and map current cultural dynamics and ambivalences of contemporary Turkey. Each semester the course will be structured around a different theme, emphasizing the ways in which politics and culture are articulated in present-day Turkey.
Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar Kentsel mekan okumaları, görsel ve yazılı metin çözümlemelerine dayanacak olan bu derste, günümüz Türkiye'sinin kültürel dinamikleri ve çelişkileri üzerinde durulacaktır. Her dönem farklı bir tema üzerinde yoğunlaşılarak kültür/siyaset ekseninde dönüşümler incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

CULT 500 - Core Issues in Cultural Studies Syllabus
Core Issues in Cultural Studies This course introduces the students to the theoretical frameworks of graduate study in Cultural Studies by focusing on the debates around the definitions and uses of the concept of culture as well as on such specific issues as orientalism/occidentalism, cultural constructions and contestations of gender and sexuality, media and popular culture, and the changing configurations of private and public spheres. It combines the overview of the major theoretical and methodological approaches in the field of cultural politics and criticism with a critical discussion of various applications of these approaches in specific social, political, and historical contexts.
Kültürel Çalışmaların Temel Konuları Bu ders, şarkiyatçılık/garbiyatçılık, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin kültürel inşası, medya ve popüler kültür, özel ve kamusal alanların değişken tanım ve sınırları gibi tek tek konulara olduğu kadar, kültür kavramının değişik tanımları ve kullanımları çevresindeki tartışmalara da odaklanarak, öğrencileri Kültürel Çalışmalar alanında lisansüstü eğitimi için gerekli kuramsal çerçevelerle tanıştırır. Kültür siyaseti ve kültür eleştirisi alanlarındaki başlıca kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların gözden geçirilmesini ve bu yaklaşımların çeşitli uygulamalarının belirli toplumsal, siyasi ve tarihsel bağlamlarda tartışılmasını içerir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 501 - Core Works in Cultural Studies
Core Works in Cultural Studies This course is designed to broaden and deepen the students' understanding of cultural theories and to develop their ability to think critically about cultural issues through a sustained engagement with a selection of works by some of the major thinkers of the twentieth century. The questions raised in the course will concern the ways in which these theories have shaped contemporary research and pedagogical agendas, the negotiations and interventions they have enabled, their social and political contexts, and to what extent they can "travel" across cultures.
Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri Bu ders, öğrencilerin yirminci yüzyılın başlıca düşünürlerinden bazılarının yapıtları üzerine kapsamlı bir yorum ve çözümleme çalışması yürüterek kültür kuramları konusundaki bilgilerini genişletip derinleştirmelerini, kültüre ilişkin kavram ve olgular üzerine eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Derste tartışılan konular arasında, söz konusu kuramların toplumsal ve siyasal bağlamları, çağdaş araştırma ve eğitim eğitim hedeflerini nasıl biçimlendirdikleri, olanaklı kıldıkları tartışmalar, ne ölçüde başka kültürel bağlamlara taşınabilir oldukları gibi sorular olacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 502 - Epistemological Foundations of Cultural Analysis Syllabus
Epistemological Foundations of Cultural Analysis With its focus on the epistemological foundations of cultural analysis, this course will prepare students for an applied course in methodology. The course will analyze the construction of knowledge, reviewing the history of methodology in the social sciences and humanities and will introduce the students the research methods, analysis and design. The course will also focus on recent critiques and the emergence of new approaches and methodologies of cultural analysis. Issues such as reflexivity, the positionality of the researcher and research ethics will be discussed. The course will be taught in module format by several faculty members.

Kültürel Çözümlemelerin Epistemolojik Temelleri Bu ders, kültürel çözümlemelerin epistemolojik temellerine, araştırma teknikleri, analizi ve tasarımına odaklanarak, öğrencileri uygulamalı olarak verilecek olan yöntem dersine hazırlayacaktır. Derste, toplum ve insan bilimlerinde kullanılan yöntemlerin tarihi gözden geçirilerek, bilginin inşası süreci incelenecek, bu konularda son dönemlerde ortaya konulan eleştiriler ve kültürel çözümlemelerde kullanılan yeni yaklaşım ve yöntemler ele alınacak, araştırma etiği, araştırmacının konumu gibi konular tartışılacaktır. Dersin, değişik uzmanlık alanlarından öğretim üyeleri tarafından modüler biçimde verilmesi planlanmıştır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 503 - Cultural Analysis Workshop
Cultural Analysis Workshop In this course, students will complete a research project of their own in which they learn to use a a variety of methods of cultural analysis including observation, interviewing, oral history, textual and documentary analysis and visual analysis. The course will track all the stages of research from proposal-writing to data collection, analysis and writing. The course will be taught in module format by several faculty members.
Kültürel Çözümleme Uygulamaları Bu derste öğrenciler kendi geliştirdikleri bir araştırma projesini tamamlayacaklar, bu süreç içinde, gözlem, yüz yüze görüşme, sözlü tarih, yazılı ve görsel metinleri ve belgeleri inceleme gibi çeşitli kültürel çözümleme yöntemlerini öğreneceklerdir. Proje yürütmenin tüm aşamaları, proje önerisi yazımından veri toplama, çözümleme ve son metni yazma aşamalarına kadar izlenecek ve tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 505 - M.A. Term Project
M.A. Term Project Students taking this course are expected to write a research paper on a topic agreed upon by a Faculty member.
Dönem Projesi Öğrencilerden üzerinde anlaşmaya varılan bir konuda bir araştırma makalesi yazmaları beklenir.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 20 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 520 - Technology and Culture
Technology and Culture Aiming to destabilize some of the routine assumptions about the neutral or autonomous role of technologies, this course will explore how they are embedded in social and cultural life. Of special importance is how conceptions of time and space are shaped through the interaction of culture and technology. The course will start with some specific examples of the 'old' technologies (eg. telephones or radios) to understand their social uses when they were new. It will proceed to examine comparable processes in relation to 'new' technologies (eg. cell phones or home computers). Throughout, theoretical readings on the link between old/new technologies and the organization of time and space as critical dimensions of modernity and postmodernity will be discussed.
Teknoloji ve Kültür Teknolojilerin tarafsız ve özerk oldukları yolundaki alışılmış varsayımları sorgulamayı amaçlayan bu ders, teknolojilerin toplumsal ve kültürel yaşam içine gömülü olma biçimlerini araştıracaktır. Kültürle teknolojinin etkileşiminin zaman ve mekan kavrayışlarını nasıl biçimlendirdiği üzerinde özellikle durulacaktır. Dersin ilk bölümünde bazı 'eski' teknoloji örnekleri (örneğin telefon ya da radyo) irdelenerek yeni oldukları zamanlarda gerçekleştirdikleri toplumsal işlevler anlaşılmaya çalışılacaktır. Daha sonraki bölümlerde de benzer süreçler 'yeni' teknolojilere (örneğin cep telefonları ya da kişisel bilgisayarlar) ilişkin olarak ele alınacaktır. Dönem boyunca, eski/yeni teknolojilerle modernitenin ve postmodernitenin önemli boyutları olarak zaman ve mekan arasındaki bağlantılar üzerine teorik okumalar tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 521 - Digital Humanities
Digital Humanities Digital Humanities is a catch phrase of 21st century; since 2000, more and more Digital Humanities projects received funding, many archives and collections are digitized, and even PhD programs and institutes are build. This course offers an understanding of `digital humanities' by taking a look at its first years, its historical development and the continuing academic discussions around it. Besides theoretical discussions of digital humanities, prominent digital humanities projects will be reviewed and discussion sessions will be devoted to the main areas of production within the digital humanities, such as text analysis, digitization, data management and visualization. The focus is on the usefulness of this type of practical humanities research and how humanities questions can be translated to the computational methods of digital humanities in a successful way.
Dijital Beşeri BilimlerI Dijital Beşeri Bilimler 1960'lardan beri sayılı üniversite ve araştırma merkezinde bilgisayar teknolojileri ve beşeri bilimler için özel olarak hazırlanan programların yardımıyla yapılan pek çok araştırma yöntemine ön ayak olmuş yeni bir paradigmadir. Dijital Beşeri Bilimler, otomatik metin analizi ve madenciliği, arşiv ve kütüphane kataloglarının sayısallaştırılması, veritabanı yönetimi, görselleştirme, ve sosyal ağlar gibi araştırmaları içermektedir. Ders, bu konulardan örnekleri inceleyip, her konuda beşeri bilimcilerin kullanabileceği programları tanıtacaktır. Öğrenciler, kendi projeleri için hangi teknoloji/programlara ihtiyaç duyuluyorlarsa ona göre projelerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği, verilerini nasıl toplamaları, temizlemeleri ve analiz etmeleri gerektiği konularında eğitim alacaklardır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 522 - Youth Culture
Youth Culture This course focuses on youth culture viewed within the wider frame of age and generation. It asks, how have youth and youth culture been defined and theorized historically? What challenges does the study of youth culture pose in a transnational world? The course also investigates how youth culture (and generational identity) have been studied in Turkey. It includes a unit in which students undertake a research project of their own on youth culture and/or generational identity in Istanbul.
Gençlik Kültürleri Bu ders gençlik kültürlerine yaş ve kuşak kavramları çerçevesinden bakmayı amaçlamaktadır. Derste vDerste sorulacak sorular arasında, gençlik ve gençlik kültürlerinin tarihsel olarak nasıl tanımlanmış ve kavramlaştırılmış olduğu bulunmaktadır. Bir başka soru da global dünyada gençlik kültürlerinin nasıl çalışılması gerektiğidir. Derste gençlik kültürlerinin (ve kuşak kimliğinin) Türkiye'de nasıl çalışıldığı üzerinde de durulacaktır. Derste öğrencilerin Istanbul'da gençlik kültürü ve/veya kuşak kimliği üzerine alan araştırması yapacakları bir bölüm bulunmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 525 - Media Worlds
Media Worlds The aim of this course is to explore the cultural/political changes brought about by transnational media expansion. We will seek answers to such questions as: How do transnational media participate in the (re) making of national and local cultures? How do hegemonic media texts intersect with real lives of people in different parts of the world? What kinds of cultural spaces do they create for resistance, subversion and appropriation, and for whom? The organizing framework of the course will be based on three broad headings: a) transnational media and emergent geographies of power and marginality b) media production and cultural production c) mediation of hegemonic meanings and cultural politics.
Medya Dünyaları Bu derste, dünya ölçeğinde şekillenen ve yaygınlaşan medya piyasalarının beraberinde getirdiği kültürel/siyasal dönüşümleri ele alacağız. Cevaplarını arayacağımız çeşitli sorulardan bazıları şunlar: 'Global' medya çağında, ulusal ve yerel kültürler nasıl değişiyor? Hegemonik medya metinleri (reklamlar, televizyon dizileri, web-siteleri vb. ) farklı sosyal ve kültürel ortamlarda yaşayan insanların günlük yaşamları ile nasıl kesişiyor? Ne tür yeni anlam haritaları, sahiplenme ve direniş mekanları oluştuyor? Ders içinde bu ve benzeri soruları üç ana başlık altında inceleyeceğiz: a) uluslarası medya piyasalarında yeni merkez/çevre ilişkileri b) medya üretimi ve kültür üretimi c) hegemonya, kültür ve siyaset.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 532 - Modernism/Postmodernism
Modernism/Postmodernism Modernism and postmodernism have been two of the dominant trends of the 20th century in fields ranging from literature to visual culture and beyond. This course will explore some of the debates around modernism and postmodernism through theoretical texts as well as through works which have influenced or have been influenced by the course of these ideas.
Modernizm/Postmodernizm Modernizm ve postmodernizm edebiyattan görsel kültüre kadar birçok alanda 20. yüzyıla damgasını vurmuş eğilimlerdir. Bu ders, her iki düşünce alanını da kuramsal metinler yanında bu alanları oluşturmuş fikirlere dayalı veya bizzat bu fikirlerin oluşumunu etkilemiş çalışmalara da bakarak tartışmayı amaçlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 535 - Representations of Violence
Representations of Violence Much attention has been devoted in recent years to understanding violence. As creative works have sought to document violence and understand its causes, accurate description and representation have often been deemed necessary to the process of healing and the prevention of future violence. At what point, however, do such representations end up perpetrating violence as they aestheticize it? And more importantly perhaps, can these works also suggest solutions to violence? This course will explore answers to these questions through theoretical works, as well as through textual and visual representations of violence. This is a research seminar and requires the active participation of students in presentations and class discussions. Graduate students are also expected to carry out original research towards the final paper. Subject to these conditions, CULT 535 may be taken for graduate credit. For the possibility of taking this course at the undergraduate level see CULT 435.
Şiddet Temsilleri Şiddet, son yıllarda çok ilgi gören bir araştırma konusu olmaya başlamıştır. Yaratıcı çalışmalar şiddeti belgelemeye ve sebeplerini anlamaya çalışırken, şiddetin doğru tasvir ve temsil edilmesinin iyileşme süreçlerinde ve ileride oluşabilecek şiddetin önlenmesinde önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Ancak bu tür çabalar şiddeti estetize ederken, hangi noktada onu yeniden üretmiş oluyorlar? Belki daha da önemlisi, bu çalışmaların aynı zamanda şiddete bir çözüm önerdiklerini düşünebilir miyiz? Bu ders, kuramsal çalışmaların yanı sıra şiddetin metinsel ve görsel temsillerini de kullanarak bu sorulara yanıt arayacaktır. Bu ders, öğrencilerin sınıf içi sunum ve tartışmalara aktif olarak katılmalarını gerektiren bir araştırma semineridir. Yüksek lisans öğrencilerinin, dersin normal yükümlülüklerine ek olarak dönem sonu makalesi olarak orijinal bir araştırma sunmaları beklenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak CULT 535, yüksek lisans dersi olarak alınabilir. Lisans dersi olarak, bu dersle ilgili bilgiler için CULT 435'e bakınız.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 537 - Postcolonial Theory and Its Discontents
Postcolonial Theory and Its Discontents Postcolonial theory is the body of scholarship that tackles the heritage and current impact of multiple waves and types of colonialism. In this course students will be introduced to the presumptions of this scholarship, its central questions and shortcomings. We will also explore the relationship of post-colonialism to feminist and post-structuralist theory. The course is designed to facilitate students' engagement with these different empirical and theoretical approaches in the light of their experiences and ideas.
Post-Koloniyal Teori ve Sorunları Post-koloniyal teori sömürgecilik dalgalarının ve tiplerinin arka planlarını ve günümüzdeki etkilerini irdeler. Bu derste öğrenciler bu akademik akımın varsayımları, merkezi soru ve sorunları ile tanıştırılacaklar. Ayrıca postkoloniyalizmin feminist ve yapısalcılık sonrası teori ile ilgileri de araştırılacak. Ders, öğrencilerin bu farklı empirik ve teorik bakış açılarına kendi düşünce ve tecrübeleri ışığı altında yaklaşabilmelerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 541 - Gender in the Middle East
Gender in the Middle East This course introduces the key issues and debates in the study of gender in the Middle East. It aims to provide a gendered analysis of the prevailing discourses, ideologies and social movements in the region and to equip students with skills and methodologies to analyse the shaping of the gender identities in relation to social, political and cultural processes from the late 19th century to the present. The course also aims to link the historical questions and issues regarding gender to contemporary discussions and discourses on femininities and masculinities in the Middle East. Core topics include the interconnections between feminism and nationalism, the veiling debate, women’s agency, Islamic feminism, masculinities, and politics of sexuality during and after the Arab Spring.

Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti Bu ders Orta Doğu’da toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel mesele ve tartışmalarına bir giriş niteliğindedir. Bölgede süre gelen söylem, ideoloji ve toplumsal hareketlerin toplumsal cinsiyet bağlamında bir analizini sunmayı ve öğrencilere geç 19. yüzyıldan bugüne toplumsal cinsiyet kimliklerinin sosyal, siyasal ve kültürel süreçlerle ilişkili olarak geçirdiği dönüşümü anlama beceri ve yöntemlerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, toplumsal cinsiyet bağlamındaki tarihsel soru ve meseleleri Orta Doğu’da kadınlık ve erkeklikler üzerine güncel tartışma ve söylemlere bağlamayı hedeflemektedir. Üzerinde durulacak ana konular arasında feminizm ve milliyetçilik ilişkisi, örtünme üzerine tartışmalar, kadınların öznelliği, İslami feminizm, erkeklikler ve Arap Baharı ve sonrasında cinsellik politikaları bulunmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 542 - Gendered Memories of War and Political Violence
Gendered Memories of War and Political Violence 20th century has been ''a century of wars, global and local, hot and cold'' (Catherine Lutz). The course explores the different ways in which war and political violence are remembered through a gender lens. Central questions include: what are the gendered effects of war, political violence, and militarization? How have wars, genocide and other forms of political violence been narrated and represented? How do women remember and narrate gendered violence in war? How are post-conflict processes and transitional justice gendered? What is the relationship between testimony, storytelling, and healing? How is the relationship between the ''personal'' and the ''public/national'' reconstructed in popular culture, film, literature, and (auto)biographical texts dealing with war, genocide, and other forms of political violence? How are wars memorialized and gendered through monuments, museums, and other memory sites? Besides others, case studies on Hungary, Turkey, Germany, Rwanda, former Yugoslavia, and Argentina will be used to elaborate the key concepts and debates in the emerging literature on gender, memory, and war.
Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet 20.yüzyıl ''küresel ve yerel, sıcak ve soğuk savaşların yüzyılıydı'' (Catherine Lutz). Bu ders, bu yüzyıl boyunca yaşanmış olan savaş ve siyasal şiddet deneyimlerinin nasıl hatırlandığını toplumsal cinsiyet ekseninde ele alacaktır. Dersin ele alacağı temel sorulardan bazıları şöyledir: Savaş, siyasal şiddet ve militarizasyonun toplumsal cinsiyet temelli etkileri neler olmuştur? Savaşlar, soykırımlar, ve diğer siyasal şiddet deneyimleri nasıl anlatılmış, nasıl temsil edilmiştir? Kadınlar savaşlarda yaşanan cinsiyetlendirilmiş şiddeti nasıl hatırlamakta ve anlatmaktadırlar? Tanıklık, hikaye anlatımı, ve iyileşme arasında ne tür bir ilişki vardır? Savaş, soykırım ve diğer siyasal şiddet deneyimlerinin popüler kültür, film, edebiyat ve (oto)biyografi alanlarındaki temsilleri ''kişisel'' ile ''kamusal/milli'' arasındaki ilişkiyi nasıl kurgulamaktadırlar? Anıtlar, müzeler ve diğer hafıza mekanlarında savaşlar nasıl cinsiyetlendirmekte ve hatırlamaktadır? Bu sorular dünyanın farklı yerlerinden, özellikle de Macaristan, Türkiye, Almanya, Rwanda, eski Yugoslavya, ve Arjantin'den örneklerle ele alınacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 543 - Seminar on Gender, War and Peace
Seminar on Gender, War and Peace The 20th century has been a century of wars, hot and cold. This course explores the gendered aspects of wars, militarism, and peace politics. The first part of the course War, Militarism and Gender, focuses on the ways in which wars, militaries and military service have shaped gendered self - understandings in the 20th century. The second part, Women and Peace, is based on a historical survey of women's peace activism in different parts of the world. The third section, Feminism and Peace Politics, highlights feminist theorizing on peace and peace politics. The course will be organized as a seminar. The active participation of students in class discussions and presentations will be essential. Students are expected to carry out original research towards the final paper. Subject to these conditions, CULT 643 may be counted towards the fulfillment of the seminar requirements for the History MA and PhD programs. For the possibility of taking this course at the undergraduate level see CULT 443.
Cinsiyet, Savaş ve Barış Üzerine Seminer 20. yüzyıl sıcak ve soğuk savaşların yüzyılıydı diyebiliriz. Bu ders, 20. yüzyıla damgasını vurmuş olan savaş, militarizm ve barış konularını toplumsal cinsiyet ekseninde ele alacaktır. Dersin ilk bölümü (Savaş, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet) savaşların, orduların ve askerliğin kadınlık ve erkeklik tanımlarını/deneyimlerini nasıl şekillendirmiş olduğunu inceleyecektir. İkinci bölüm (Kadın ve Barış) dünyanın çeşitli yerlerinden kadınların barış alanında yaptıkları çalışmalara tarihsel olarak bakacaktır. Feminizm ve Barış Siyaseti başlıklı üçüncü bölüm ise barış ve barış siyaseti üzerine geliştirilen feminist kuramı tartışacaktır. Ders seminer formatında işlenecektir.Öğrencilerden sınıf tartışmalarına aktif olarak katılmaları, derste en az bir defa sunum yapmaları ve sömestr sonu ödevleri için özgün bir araştırma projesi geliştirmeleri beklenecektir. Ders bu koşullarla, Tarih lisansüstü programlarına özgü seminer yükümlülüğüne saydırılabilir. Dersin lisans düzeyinde alınabilmesi koşulları için bkz. CULT 443.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 544 - Gender and Sexuality in Turkey Syllabus
Gender and Sexuality in Turkey This course will explore a wide variety of texts ranging from academic, literary and political writings to films and documentaries on gender and sexuality in Turkey. Topics include the evolution of the feminist movement from the late nineteenth century till today, the experiences and narratives of masculinity, violence against women, virginity debates, the interconnections between gender and nationalism, religious and state discourses on the body, the politics of secularism and Islam the writings and experiences of minorities, politics of sexuality and queer politics.
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Bu derste, akademik, edebi ve siyasi metinler ile sinema ve belgesel filmler kullanılarak Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve cinsellik konuları ele alınacaktır. Üzerinde durulacak bazı başlıklar şöyledir: 19.yüzyıldan günümüze feminist hareketin gelişimi, erkeklik deneyimleri ve anlatıları, kadına yönelik şiddet, bekaret tartışmaları, toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik ilişkisi, dini ve siyasi söylemlerde bedenin kurgulanışı, laiklik ve siyasi İslam bağlamında toplumsal cinsiyet tartışmaları, bu alandaki azınlık deneyim ve ürünleri, ve cinsellik politikaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 551 - Nation, History and Culture in Museums
Nation, History and Culture in Museums This course investigates the relation of the museum to modernity and its role in negotiating history, culture and nation. It highlights the role of certain selected objects in remembering history and interpreting culture. In light of the readings and museum visits, students will discuss how the museum represents the notions of heritage, and how it contributes to the reconstruction of collective memory.
Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür Bu ders, müze - modernite ilişkisini ve müzenin tarih, kültür ve ulus söylemlerinin oluşmasındaki rolünü inceler ve belli nesnelerin tarihi hatırlamada ve kültürü yorumlamadaki rolüne değinir. Okumalar ve müze ziyaretleri ışığında müzenin kültürel mirası nasıl temsil ettiği ve toplumsal hafızanın yapılanmasına katkısı tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 552 - Myth, Art and Politics
Myth, Art and Politics The notions of "myth" and "mythology" acquired a new meaning at the end of the 18th century. This "invention" of myth has given birth to the field of comparative mythology. As the cradle for the Romantic dreams of a "new mythology", it became a constant reference for the theories and philosophies of art in the 19th and 20th centuries. Finally, it has become the vade mecum of Nazi politics. The course explores this modern concept of myth through a number of texts where the same questions are broached from different perspectives. It also aims to examine how the philological invention of myth presides over the self-invention of ''ethnographic'' nations and nationalisms.
Mit, Sanat ve Siyaset 18. yüzyıl sonları 'mit' ve 'mitoloji' kavramlarına yeni bir anlam yüklenmiştir. Mitin bu bağlamda ''icat edilişi,'' karşılaştırmalı mitoloji diye yeni bir alan açmış, Romantik ''yeni mitoloji' arayışlarına zemin hazırlamış, 19. ve 20. yüzyıl sanat kuramları ve felsefelerinin vazgeçilmez referanslarından biri olmuş, son olarak, Nazi siyasetine de rehberlik etmiştir. Bu ders çeşitli metinlerde mite ilişkin sorulara farklı perspektiflerden yola çıkarak modern mit kavramını incelemektedir. Ayrıca, mitin filolojik kurgulanılışının ''etnografik'' ulusların ve milliyetçiliklerin kendilerini icat edişlerine nasıl rehberlik ettiği de irdelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 554 - Cultures of Migration
Cultures of Migration This course investigates forms of culture that arise out of migration. In rap music, internet blogs, puppetry and bilingual theater, as well as in the more traditional genres of literature and poetry, the course looks at how migrants and their descendents use cultural work to explore questions of identity, citizenship and community. The course may include work by migrants in and across Europe, the Americas, Asia or Africa; it will also look at the transnational connections migrants make among these different spaces. Students are encouraged to discover and analyze new cultural production in any media, using the theoretical resources developed over the semester.
Göç Kültürleri Bu ders göç sonucu ortaya çıkan kültür biçimlerini incelemeyi hedefler. Kimlik, vatandaşlık ve toplum sorularını araştırmak üzere, rap müzik, internet blogları, kuklacılık ve çift dilli tiyatroların yanı sıra, daha geleneksel edebiyat ve şiirde, göçmenlerin ve göçmen soyundan gelenlerin kültürel işleri nasıl kullandıklarına bakılır. Bu ders Avrupa, Amerika, Asya veya Afrika'daki göçmenlerin çalışmalarını kapsayabilir. Aynı zamanda göçmenlerin bu değişik yerler arasında yaptığı uluslar ötesi (transnasyonel) bağlantılar üzerinde duracak. Öğrenciler, dönem boyunca geliştirilen kuramsal kaynakları kullanarak, herhangi bir medyada yer alan yeni kültürel üretimlerini keşfetmeye ve analiz etmeye teşvik edilirler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 555 - Urban Spaces and Cultures
Urban Spaces and Cultures How do we begin to understand te diffrences ,commonalities, and interconnections between 'World Cities' - such as Cairo, New York, Istanbul or Singapore? This course provides a ciritical guide to diverse ideas, concepts and frameworks used to study such cities. It explores how city spaces and cultures are constituted, divided and contested, by focusing such topics as: colonial landspaces of power and exclusion, modernist projects of urban renewal and dislocation, 'post-modern' spaces of spectacle and consumption, ghettoes of affluence and poverty, ethnic divisions of labor and informal economies behind the facades of the global capital.
Kent Mekanları ve Kültürleri Dünya coğrafyasının farklı köşelerinde yer alan -Kahire'den New York'a, İstanbul'dan Singapur'a- büyük kentler arasındaki farkları, benzerliklikleri, ilişkileri nasıl anlayıp, yorumlayabiliriz? Bu derste büyük kentlerin içinde barındırdığı farklı yaşam biçimlerini, kültürel çelişkileri, sınıfsal gerilim ve yarılmaları ele alıp, çeşitli kavramların merceğinden görünenleri tartışacaklardır. Üstünde durulacak konulardan bazıları: koloni kentlerinin iktidar coğrafyaları, ulusal devletlerin modernizasyon projeleri, 'post-modern' tüketim sarayları ve açık hava müzeleri, 'küresel' kentlerde iş gücü piyasaları, 'yeni' göç akımları, zenginlik ve yoksulluk mekanları olacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 560 - Cultures and Politics of Law Reform
Cultures and Politics of Law Reform Law reform is often seen as a technical issue that involves the transplantation of existing 'successful' models into new social contexts. Our course begins with a theoretical questioning of this common sense view of 'models' and 'prescriptions'. We will try to rethink the context of law reform as a field of social relations that enable multiple actors to construct a variety of cultural meanings and enter into power struggles with each other. Our discussions will revolve around case studies - from Turkey, Middle East, Eastern Europe and Latin America - that involve particular proposals and actions of law reform. We will examine the actors, their interests, the cultural idiom through which they transmit those interests, and whatemerges out of their contestations. In this way we will try to develop a dynamic, culturally and politically informed understanding of law reform.
Kültürel ve Politik Açılardan Hukuk Reformu Hukuk reformu genelde varolan "başarılı" modellerin yeni toplumsal ortamlara uyarlanmasından ibaret olarak görülmektedir. Dersimiz modeller ve reçeteler üzerinden düşünülen bu kalıplaşmış anlayışın teorik sorgulaması ile başlar. Derste hukuk reformu olgusunu bir çok aktörün farklı kültürel anlamlar üreterek birbirleriyle iktidar çatışmalarina girdikleri bir toplumsal ortam olarak düşüneceğiz. Tartışmalarımız Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Latin Amerika'daki farklı hukuk reformu teklif ve projelerini inceleyen calışmalar üzerinde yoğunlaşacak. Reform ortamında rol oynayan toplumsal aktörleri, bu aktörlerin çıkar ve ilgi alanlarını, bunları ifade etmek için kullandıkları kültürel söylemleri ve de bunların kesişmelerinin sonuçlarını inceleyeceğiz. Bu şekilde hukuk reformu olgusuna kültürel ve siyasi süreçleri içine alan dinamik bir yaklaşım geliştirmeye çalışacağız.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 561 - Oral History
Oral History This course will introduce students to the study of oral history. Oral histories are spoken memories about the past recorded by oral historians in a dialogue with individuals providing testimony. The study of oral history allows us to examine events and experiences not recorded by history (based on the study of written documents), as well as to analyze and interpret the meaning of events and experiences to individuals in the present. In this course, students will learn the techniques of doing oral history, read selected case studies, and conduct an oral history project of their own.
Sözlü Tarih Bu ders sözlü tarih çalışmalarına giriş dersidir. Sözlü tarih, anıların sözlü tarihçi tarafından görüşülen kişiyle bir diyalog sonucu kaydedilmesini içerir. Sözlü tarih çalışmaları, yazılı belgelere dayalı tarihin kaydetmediği olay ve yaşantıların araştırılmasını olduğu kadar, olay ve yaşanmışlıkları bugünün gözüyle anlamlandırılma sürecini incelemeyi de kapsar. Bu derste öğrenciler, sözlü tarih tekniklerini öğrenirken seçilmiş sözlü tarih araştırmaları okuyacak ve kendi sözlü tarih projelerini gerçekleştireceklerdir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 562 - Memory Studies
Memory Studies In recent years, memory has become one of the most widely debated issues in the social sciences. While modernity focused largely on the future, how do we explain the enormous preoccupation with the past in the postmodern era? This course will pose some answers to this question. Beginning with a look at the way memory operates, the course will review major debates on memory in diverse fields such as psychology, sociology, and history. It will then focus on particular themes, including memory's relationship to place, identity, trauma, narrative, commemoration, media and the body. The course will rely on a number of case studies, including studies of memory in Turkey.
Bellek Çalışmaları Bellek konusu son yıllarda sosyal bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Modernite geleceğe odaklanmışken, postmodern dönemde geçmişe yönelik ilgi nasıl açıklanabilir? Bu ders bu soruya cevaplar arayacaktır. Ders, belleğin nasıl çalıştığı konusuna değindikten sonra, psikoloji, sosyoloji ve tarih alanlarında bellek üzerine yapılan tartışmaları irdeleyecektir. Derste üzerinde durulacak temalar arasında bellek ve mekan ilişkisi, kimlik, travma, anlatı, kutlama, medya ve beden bulunmaktadır. Bellek konusunda yapılan çalışmalardan örnekler sunulacak derste, Türkiye'deki bellek çalışmaları üzerinde de durulacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 563 - Postsocialism
Postsocialism This course will examine how experiences of communism in different contexts in Eastern Europe were lived, how they are remembered, and how they bear on present processes of "transition" and European integration. Topics include: collectivisation and privatisation; nationalism, internationalism and minorities; women and work; models of development.
Postsosyalizm Bu derste Doğu Avrupa'da değişik bağlamlardaki komünizm tecrübelerinin nasıl yaşandığı, nasıl hatırlandığı, ve "geçiş" dönemi, Avrupa entegrasyonu gibi güncel süreçleri nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Ele alınacak temalar arasında şunlar olacak: kolektivizasyon ve özelleştirme; milliyetçilik, enternasyonalism ve azınlıklar; kadınlar ve calışma hayatı; kalkınma modelleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 584 - Political Ecology and Society
Political Ecology and Society The broad goal of this course is to cultivate a critical theoretical understanding of the relation between the society and nature, and develop a nuanced perspective of thinking about environmental problems. More particularly, the objectives of this course are: 1) To locate environmental politics within the context of broader social, political and economic dynamics; 2) To learn about alternative forms of being and knowing that challenge common anthropocentric thinking; 3) To develop familiarity with the political ecological dimension of the global and local environmental problems, policies, and social movements.
Politik Ekoloji ve Toplum Dersin genel amacı doğa ve toplum arasındaki ilişkiyi ele alan kuramlara ve çevre sorunlarına dair nüanslı bir bakış açısı geliştirmektir. Bu amaç çerçevesinde :1) çevre sorunları ve siyaseti daha genel sosyal, politik ve ekonomik dinamikler bağlamında ele alınacaktır; 2) yaygın olan insan-merkezci düşünce biçimine karşı geliştirilen alternatif varoluş ve bilgilenme kuram ve pratikleri araştırılacaktır; ve 3) küresel ve yerel çevre sorunları, siyasetleri ve hareketlerinin politik ekolojik boyutu tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 590 - Pro-thesis Seminar
Pro-thesis Seminar Pro-Thesis Seminar provides a non-credit framework for the continuous monitoring and collegial discussion of MA students' thesis research and writing, which they are expected to accomplish under the supervision of a Faculty member from the relevant field.
Tez Ön Hazırlık Semineri Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 5 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 591 - Advanced Topics in Cultural Studies I
Advanced Topics in Cultural Studies I This course addresses current issues in the field of Cultural Studies at a level appropriate for graduate students and advanced undergraduates. The specific focus of the course will be announced each semester that it is offered. Topics and approaches may be drawn from anthropology, history, literature, sociology or visual studies.
Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 592 - Advanced Topics in Cultural Studies II
Advanced Topics in Cultural Studies II This course addresses current issues in the field of Cultural Studies at a level appropriate for graduate students and advanced undergraduates. The specific focus of the course will be announced each semester that it is offered. Topics and approaches may be drawn from anthropology, history, literature, sociology or visual studies.
Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 593 - Thematic Approaches to Contemporary Turkish Culture
Thematic Approaches to Contemporary Turkish Culture Based on readings of urban space as well as analyses of visual and written texts, this course will trace and map current cultural dynamics and ambivalences of contemporary Turkey. Each semester the course will be structured around a different theme, emphasizing the ways in which politics and culture are articulated in present-day Turkey.
Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar Kentsel mekan okumaları, görsel ve yazılı metin çözümlemelerine dayanacak olan bu derste, günümüz Türkiye'sinin kültürel dinamikleri ve çelişkileri üzerinde durulacaktır. Her dönem farklı bir tema üzerinde yoğunlaşılarak kültür/siyaset ekseninde dönüşümler incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 598 - Independent Study
Independent Study This course allows graduate students to explore an area of academic interest not covered in regular course offerings. As in any graduate seminar, the course must terminate in a research paper or its equivalent. Students may enroll in this course only after they have received the approval in writing of the faculty member with whom they would like to work. Before the supervising faculty member grants approval, the student must submit a preliminary reading list and an indication of the kind and scope of the final product (e.g. 20-page paper, ten-min. video).

Serbest Araştırma Bu ders lisansüstü öğrencilerin ders kataloğundaki derslerin kapsamı dışındaki konular üzerine araştırma yapmalarını kolaylaştırır. Diğer lisansüstü derslerde olduğu gibi, bu dersin sonunda da bir akademik makalenin veya onun muadilinin yazılması zorunludur. Öğrenciler bu derse dersi verecek öğretim üyesinin yazılı onayını aldıktan sonra kayıt olabilirler. İlgili öğretim üyesi onay vermeden önce öğrencinin bir okuma listesi hazırlaması ve dönem sonunda hazırlaması gereken ödevin türünü ve uzunluğunu belirlemesi gerekir (örneğin, 20 sayfalık bir akademik makale veya 10 dakikalı bir video).

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

CULT 599 - Master's Thesis
Master's Thesis Provides a non-credit framework for the continuous monitoring and collegial discussion of MA students' thesis research and writing, which they are expected to accomplish under the supervision of a Faculty member from the relevant field over the second year of their course-work.
Yüksek Lisans Tezi Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi meslektaşlar arsında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 35 ECTS, Course Offered by FASS

DA 501 - Introduction to Data Analytics
Introduction to Data Analytics This course teaches the fundamental ideas to clean, manipulate, process and analyze data. The students will work on data analysis problems arising in various data-intensive applications. The course involves many in-class coding exercises where the students are expected to work on several case studies. Through these exercises, the course shall also serve as an introduction to data analytics and modern scientific computing with Python programming language.
Veri Analitiğine Giriş Bu derste veri temizleme, düzenleme, işleme ve analiz etme konularında temek fikirler öğretilecektir. Öğrenciler, yoğun veri kullanımı olan uygulamalarda karışılaşılan farklı veri analizi problemleri üzerinde çalışacaklardır. Derste öğrencilerden vaka çalışmalarıyla birlikte pek çok sınıf içi programlama alıştırmaları yapmaları beklenmektedir. Bu alıştırmaların yardımıyla veri analitiğine ve Python programlama dili kullanarak bilimsel hesaplamaya giriş yapılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 503 - Applied Statistics
Applied Statistics This course is an applied statistics course with an emphasis on data analysis. In this course we will study several statistical modeling techniques and discuss real-life problems over which we’ll have a chance to apply statistical tools to learn from data. We will be covering some of the fundamental statistical methods like linear regression, principal component analysis, cross-validation and p-values. The lectures are designed to help the participants apply these techniques on large sets of data using a statistical programming language such as R.
Uygulamalı İstatistik Bu ders veri anbalizi üzerine odaklanmış bir uygulamalı istatistik dersidir. Bu derste iş dünyasından gerçek problemler ve çeşitli istatistiki modelleme teknikleri ele alınarak veriden bilgi üretmek için kullanılabilecek istatistiki araçlar uygulamalar üzerinden incelenecektir. Derste ayrıca doğrusal bağlanım, temel bileşen analizi, çapraz doğrulama ve p-değerlerli gibi konular ele alınacaktır. Bu ders öğrencilerin R gibi istatistiki bir programlama dilini kullanarak burada öğrenilen teknikleri büyük veri grupları üzerinde uygulamalarına yardımcı olacak bir formatta tasarlanmıştır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 505 - Introduction to Data Modeling and Processing
Introduction to Data Modeling and Processing In this course, we will cover fundamental aspects of Data Management including traditional data management as well as new models for big data. We will start with conceptual data modelling (ER and UML models), then study relational model, and how conceptual models could be converted to relational model. We will cover SQL language for querying relational data. We will continue with more recent models such as key-value stores, document databases and graph databases. Students will do practical work on database systems such as MySQL, Cassandra, and MongoDB.
Veri Modellemesi ve İşlemesine Girişi Bu ders ilişkisel veri tabanları ve büyük veriler için geliştirilmiş modeller dahil olmak üzere veri işletiminin temellerini kapsamaktadır. İlk olarak kavramsal modeller (ER ve UML gibi) anlatılacak, daha sonra ilişkisel model ve kavramsal modelden ilişkisel modele geçiş üzerinde durulacaktır. SQL sorgu dili ile ilişkisel veri tabanlarının sorgulanması anlatılacaktır. Büyük veriler ve yeni veri tipleri için geliştirilmiş olan anahtar-değer, çizge, ve dokuman veri tabanları dersin ikinci kısmını oluşturacaktır. Öğrenciler derste MySQL, Cassandra, ve MongoDB gibi veri tabanı sistemleri üzerinde uygulamalı çalışacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 507 - Modeling and Optimization
Modeling and Optimization The aim of this course is to introduce the concept of analytical modelling, optimization problems and the fundamental properties of an optimization problem. Students will learn basics of transforming problems into analytical/quantitative/mathematical models, and how to formulate and solve simple mathematical models that represent optimization problems. Both exact algorithms and approximate algorithms, particularly heuristic techniques will be covered in order to form an understanding of algorithms and algorithm design to solve optimization problems. Throughout the course linear, nonlinear and integer optimization problems, network flow and network design problems will be the main focus with examples from the data science and data analytics domain.
Modelleme ve Optimizasyon Bu dersin amacı analitik modellemeyi, optimizasyon problemlerini, ve optimizasyon problemlerinin temel özelliklerini tanıtmaktır. Derste problemleri analitik/kuantitatif/matematiksel modellere dönüştürmenin ana öğelerini öğretilecek, optimizasyon problemlerini temsil eden basit matematiksel modellerin formulasyonu ve çözümü algoritmaların anlaşılması amacıyla hem tam çözüm hem de yaklaşık çözüm yöntemleri, özellikle de sezgisel teknikler üzerinde durulacaktır. Ders boyunca doğrusal, doğrusal olmayan, ve tam sayı optimizasyon problemleri, ağ akışı, ve ağ tasarımı problemleri üzerinde veri bilimi ve veri analitiği alanından örneklerle durulacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 510 - Data Mining
Data Mining In the scope of this course we will begin with data extraction, cleaning, and normalization to prepare the data for Data Mining Algorithms. We will then cover Data Mining techniques including association rule mining, sequential patterns, clustering, text mining. Students are expected to understand the fundamental theory behind each technique, as well as implementing them using an environment such as RapidMiner or Weka.
Veri Madenciliği Veri Madenciliği dersi kapsamında verilerin çekilmesi, düzenlenmesi, ve temizlenmesi ile veri madenciliği algoritmalarının çalışmasına hazır hale getirilmesi dersin ilk bölümünü oluşturacaktır. Daha sonra Veri Madenciliği tekniklerinden ilişkisel kural bulma, sıralı örgüler, kümeleme, ve metin madenciliği üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin, anlatılan tekniklerin arka planını oluşturan temel teorileri anlamalarının yanında bu teknikleri farklı platformlarda (RapidMiner ya da Weka) uygulamaları beklenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 512 - Big Data Processing using Hadoop
Big Data Processing using Hadoop This course will provide the essential background to start to develop programs that will run on Hadoop Distributed File System (HDFS). The course will also show the students the limitations of traditional programming techniques and how Hadoop addresses these problems. After learning the basics of a Hadoop Cluster and Hadoop Ecosystem, students will learn to write programs using MapReduce framework and run these programs on a Hadoop Cluster. There will be introductory level information about Pig, Hive.
Hadoop ile Büyük Veri İşlenmesi Bu dersin amacı öğrencilere Hadoop Distributed File System (HDFS) üzerinde çalışacak programlar yazmak için gerekli temel bilgileri vermektir. Derste geleneksel programlama yöntemlerinin sorunları ve Hadoop’un bu sorunları nasıl çözdüğü gösterilecektir. Hadoop Cluster ve Ekosisteminin temellerini öğrendikten sonra öğrenciler MapRaduce framework’ünü kullanarak programlar geliştirip, bu programları Hadoop cluster üzerinde nasıl çalıştıracaklarını öğrenecekler. Kursun içeriğinde giriş seviyesinde Pig, Hive programlama teknolojileri de yer alacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 514 - Machine Learning
Machine Learning In this course, we will cover fundamental aspects of Machine Learning. We will start with fundamentals of machine learning, including different learning paradigms, regression and classification problems, evaluation methods, generalization and overfitting. We will then cover some of the fundamental machine learning techniques such as decision trees, Bayesian approaches, Naive Bayes classifier, and logistic regression, k-Nearest neighbor, and online learning algorithms. Besides understanding the basic theory behind the techniques, students are expected to apply them on different platforms like Weka or Matlab.
Makine Öğrenmesi Bu ders, Makine Öğrenmesi temel yaklaşımlarını kapsamaktadır. Ders makine öğrenmesinin temelleri ile başlayarak, farklı öğrenme paradigmaları, regresyon, sınıflandırma problemleri, değerlendirme metodları, genelleştirme, ve ezberleme konuları ile devam edecektir. Daha sonra temel makine öğrenme tekniklerinden karar ağaçları, Bayesian yaklaşımlar, lojistik regresyon, k-enyakın komşuluk, ve çevrimiçi öğrenme algoritmalarına değinilecektir. Öğrencilerin, anlatılan tekniklerin arka planını oluşturan temel teorileri anlamalarının yanında bu teknikleri farklı platformlarda (Weka veya Matlab) uygulamaları beklenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 515 - Practical Case Studies in Data Analytics
Practical Case Studies in Data Analytics This course aims at discussing the key principles of knowledge discovery process through various case studies arising from different application areas. The students are expected to learn the main steps to traverse when they face new data analytics problems. With each case study, the tools for cleaning, processing and altering the data shall be visited. A particular attention shall be given to data inspection, feature reduction and model selection. Each case study will be completed by a thorough discussion and interpretation of the results.

Veri Analitiği Pratik Vaka Çalışmaları Bu ders kapsamında farklı endüstrilerde ve alanlarda karşımıza çıkan vakalar üzerinden enformasyon keşif sürecinin temel prensipleri uygulamalı olarak incelenecektir. Öğrencilerin bu süreç içinde yeni karşılaştıkları bir veri analitiği projesinde takip edilmesi gereken kritik adımları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Her bir vaka üzerinde verinin temizlenmesi, işlenmesi ve analize hazır hale gelmesi için yararlandığımız araçların kullanımı gösterilecektir. Verinin incelenmesi, boyut azaltılması ve model seçimi gibi konulara ağırlık verilecektir. Her bir vaka çalışması, sonuçların detaylı yorum ve analizi ile sonlandırılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 516 - Social Network Analysis
Social Network Analysis Different types of social networks and connectivity are a crucial part of the underlying models of the new generation of applications we use. These connections include people, places, activities, businesses, products, social and integrated business processes happening in personal and business networks or communities. In this course we will study different applications such as Facebook, Twitter, Linkedin and Foursquare, and discover different networks formed by the connectivity. We will introduce tools that will give us insight into how these networks function: We will introduce fundamentals of graph theory and discover how these graphs can be modeled and analyzed (Social Network Analysis). We will also study the interaction dynamics using game theory. Learning objectives are: 1. Study different social applications and how they can be modeled. 2. Understand the basics of graph theory. 3. Understand and perform basic social network analysis 4. Understand the basics of game theory 5. Apply these concepts to model the Web and new social applications.
Sosyal Ağ Analizi Farklı türdeki sosyal ağlar ve bireyler arasındaki bağlantılar, son zamanlarda ortaya çıkan yeni nesil uygulamaların altındaki modeli anlamamız konusunda hayati bir önem taşımaktadır. Bu bağlantılar, gerek bireysel gerekse ticari ağlar ve toplulukların etkileşiminde görülen aktörleri, yani bireyleri, yerleri, etkinlikleri, iş alanlarını, ürünleri, sosyal ve bütünleşik iş akışlarını içine almaktadır. Bu derste Facebook, Twitter, Linkedin ve Foursquare gibi farklı uygulamalar incelenecek ve farklı bağlantılarla oluşturulan ağ türleri de araştırılacaktır. Bu ağların nasıl çalıştıklarına ışık tutacak teknik araçlar incelenecek ve sosyal ağ analizi ve modellemesi için gerekli olan graf teoriye de giriş yapılacaktır. Kurs kapsamında oyun teori ile etkileşim dinamiği de inceleme altına alınacaktır. Derste öğretilecek olan kavramlar: 1. Farklı sosyal ağların çalışma mekanizmalarını incelenmesi ve modellenmesi 2. Graf teorinin temelleri 3. Temel sosyal ağ analizi 4. Oyun teorisinin temelleri 5. Bu kavramların yeni web ve sosyal ağ uygulamalarına uyarlanması

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 518 - Exploratory Data Analysis and Visualization
Exploratory Data Analysis and Visualization Exploratory Data Analysis (EDA) is an approach to data analysis for summarizing and visualizing the important characteristics of a data set. EDA focuses on exploring data to understand the data’s underlying structure and variables, to develop intuition about the data set, and decide how it can be investigated with more formal statistical methods. EDA is distinct from Data Visualization in that EDA is done towards the beginning of analysis and data visualization is done towards the end to communicate one’s finding. This course particularly pays attention to the applied techniques to data visualization narratives. We will draw on case studies from business world, industry to news media.
Keşifsel Veri Analizi ve Görselleştirme Keşifsel Veri Analizi (KVA) bir veri setinin en önemli özelliklerini özetleyen ve görselleştiren bir veri analizi yaklaşımıdır. KVA verinin içerdiği yapıları ve değişkenleri anlamak, veri hakkında bir öngörüye sahip olmak ve hangi istatistiksel methodlar ile inceleneceğine karar vermek için verinin keşfine odaklanır. KVA veri görselleştirmeden farklı olarak analiz sürecinin başında gerçekleşen bir işlemdir, buna karşılık veri görselleştirme analizin sonucunda bulunanların paylaşılması için gerçekleştirilir. Bu derste veri görselleştirme anlatılarının pratik teknikleri ele alınacaktır. İş dünyası, endüstri ve gazetecilikten vaka çalışmalarına yer verilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 520 - Data Privacy and Security
Data Privacy and Security This course will provide the basic understanding of security and privacy issues related to data analytics and processing. Firstly, a brief introduction to fundamentals of cryptographic primitives such as block ciphers, cryptographic hash functions, public key cryptosystems, message authentication codes, and digital signatures will be given. In addition, security applications widely used in industry such as SSL/TLS, IPSec, DNSSec, RADIUS will be introduced. Privacy issues will be addressed concerning data collection, storage, processing and publishing, especially types of data related to individuals. Finally, case studies will be hardening security in data management systems and computer networks.
Veri Güvenliği ve Mahramiyeti Bu dersin amacı öğrencilere veri analitiği ve işlemesi ile ilgili güvenlik ve mahremiyet konularında temel bir anlayış kazandırmaktır. İlk olarak, blok şifreleme algoritmaları, kriptografik özet fonksiyonları, açık anahtarlı şifreleme algoritmaları, mesaj doğrulama kodları ve elektronik imza gibi temel kriptografik fonksiyonlara kısa bir giriş yapılacaktır. Bunun yanı sıra endüstride yaygın kullanımı olan, SSL/TLS, IPSec, DNSSec, RADIUS gibi güvenlik uygulamaları da tanıtılacaktır. Ayrıca, özellikle kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve yayınlanması ile ortaya çıkacak mahremiyet konuları adreslenecektir. Son olarak, veri yönetim sistemleri ve bilgisayar ağlarında güvenliği güçlendirecek tekniklerle ilgili olarak vaka çalışmaları yapılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 522 - Information Law and Data Ethics
Information Law and Data Ethics Given the widespread distribution of data in today’s buısiness world, the legal and ethical issues related to the use of data have been, and will be, of critical importance in establishing a corporate policy. Within the framework of these legal and ethical issues, students will gain an understanding of the following concepts: private, confidential, anonymous and open data; private versus public data; data ownership and proprietary rights; intellectual property; overview of existing legal framework; constraints, rules and legislative procedure in access and use of data.
Bilişim Hukuku ve Veri Etiği Verinin iş dünyasında yoğun ve yaygın kullanılmasıyla birlikte bu kapsamda dikkat edilmesi gereken hukuki ve etik unsurlar gerek bireyler gerekse kurumlar açısından kritik önem kazanmıştır. Söz konusu hukuki ve etik konuları tartışmayı amaçlayan ders kapsamında, özel veri, açık veri ve anonim veri kavramları ile verinin kime ait olduğu, hangi durumlarda fikri mülkiyet hakları, ticari sır vb. haklar kapsamında korunacağı gibi hususların yanı sıra, verinin “kişisel veri” niteliğinde olması halinde ortaya çıkan sınırlandırmalar ve uyulması gereken kurallar gerek dünya gerekse de ülkemizdeki ilgili mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde değerlendirilecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 525 - Project Management and Business Communication
Project Management and Business Communication This course is intended to provide industry insight into the world of project management and business communication. Upon completion of this course, students are expected to have a clear understanding of the tasks and challenges that are fundamental to project management requirements. The course will also cover issues on team management and other aspects of project management on schedules, risks and resources for a successful project outcome. The second part of this course will concentrate on effective communication with team members, presentation techniques for a wide range of audiences and communicating results and recommendations to upper management and clients.
Proje Yönetimi ve İş İletişimi Dersin amacı endüstri perspektifinden proje yönetimi ve iş hayatında iletişim konusundaki temel kavram ve yaklaşımları katılımcılara aktarmaktır. Ders tamamlandığında, katılımcıların proje isterleri konusunda dikkat gerektiren iş bileşenleri ve karşılaşılması olası zorluklara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Buna ek olarak derste ekip yönetimi ve iş takvimi, riskler ve başarılı bir proje çıktısı için gerekli kaynaklar gibi proje yönetiminin önemli diğer alanları da işlenecektir. Dersin ikinci kısmı ekip üyeleri ile etkin iletişim kurma, farklı kitleler için sunum teknikleri, araştırma ve analiz sonuçları ile birlikte önerilerin üst yönetime aktarılması gibi konular üzerine odaklanacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS

DA 580 - Special Topics in Data Analytics I
Special Topics in Data Analytics I
Veri Analitiği’nde Özel Konular I

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS, Special & Selected Topic Crses

DA 592 - Term Project
Term Project All graduate students pursuing a non-thesis MSc. Program are required to complete a project. The project topic and contents are based on the interest and background of the student and are approved by the faculty member serving as the Project Supervisor. At the completion of the project, the student is required to submit a final report and present the project. This course aims to provide the students with skills and training to conduct research in a certain area, manage a project on time and to interpret the outcome of the research study. In addition, students are expected to gain experience and further skills in creating a proper project proposal, identifying and evaluating the principal components that will establish the project scope, conducting a literature survey and compiling the results, deciding on the formal methodology and analyzing the outcome, gaining experience in teamwork, cooperation and information sharing, publishing a project report in a format accepted by the scientific communities, and finally preparing and executing a presentation of the project outcome.
Dönem Projesi Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve Proje Yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci bir sonuç raporu yazmak ve sunmakla yükümlüdür. Bu ders, öğrencilerine araştırma, bir projeyi zaman çizelgesine uygun olarak yürütme, araştırma çıktılarını yorumlama becerilerini de kazandırmayı hedeflemektedir. Bunlara ek olarak proje taslağı hazırlama, proje kapsamını belirleyecek olan temel bileşenleri tespit ve değerlendirme, proje konusuyla ilgili literatür araştırmasını yürütme ve sonuçları derleme, araştırma metotlarını seçme ve ortaya çıkan sonuçları nitel ve nicel olarak analiz etme, birden fazla öğrenci ile yapılan projelerde bilgi paylaşımı, işbirliği ve takım çalışması gibi hususlarda deneyim kazanma, bilimsel format ve standartlarda bir proje raporu hazırlama ve nihai olarak raporun çıktılarını sunma gibi becerileri de öğrencilerin bu ders kapsamında edinmeleri beklenmektedir.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 30 ECTS, Course Offered by FENS

ECON 2002 - Principles of Macroeconomics
Principles of Macroeconomics Basic concepts of accounting and determination of national income. Classical theory of output and employment, determination of national savings, investment and consumption. Theories of economic growth. The balance of payments, exchange rate systems, trade and financial flows; monetary and fiscal policy; labour market adjustment at the macroeconomic level ; inflation and anti-inflationary policies.

Makroekonomi’ye Giriş Milli gelir hesapları ve milli gelirin belirleyen etkenler. Klasik üretim ve istihdam kuramı; toplam tassaruf, yatırım ve tüketim harcamalarının belirlenmesi; ekonomik büyüme kuramları; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansın ekonomiye etkileri; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansın ekonomiye etkileri; parasal ve mali politikalar; genel emek piyasasında etkiler; enflasyon ve anti-enflasyonist politikalar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 2004 - Principles of Microeconomics
Principles of Microeconomics Consumer theory and demand; production, costs and supply; analysis of market structure; welfare, market failures, imperfect information and the role of the government in a market economy.

Mikroekonomi’ye Giriş Tüketici teorisi ve talep; üretim, maliyetler ve arz; piyasa yapılarının analizi; refah ve piyasa aksaklıkları; eksik bilgi ve piyasa ekonomisinde devletin rolü.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 201 - Games and Strategies Syllabus
Games and Strategies Examples and formulation of games, solution concepts: games with sequential moves, backward induction, games with simultaneous moves in normal form, Nash equilibrium, mixed strategies, subgame perfect equilibrium; prisoners' dilemma games, games with strategic moves, games with asymmetric games, games with strategic moves, games with asymmetric information, collective-action games, evolutionary games, voting, bargaining, bidding concepts of game theory. Applications to law, government, politics, diplomacy, business, management and economic behaviour. information, collective-action games, evolutionary games, voting, bargaining, bidding.
Oyunlar ve Stratejiler Oyunların formülasyonu, örnek oyunlar, çözüm kavramları: sırayla hareket edilen oyunlar, tersten tümevarım, eşzamanlı hareket edilen oyunlar ve "normal form" da gösterimleri, Nash dengesi, karma stratejiler, alt- oyun-yetkin denge; "tutuklu açmazı" oyunları, stratejik hareket içeren oyunlar, asimetrik bilgi içeren oyunlar, kollektif hareket içeren oyunlar, evrimsel oyunlar, oy verme, pazarlık, ihale oyunları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 201R - Games and Strategies - Recitation
Games and Strategies - Recitation
Oyunlar ve Stratejiler - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Course Offered by FASS

ECON 202 - Macroeconomics Syllabus
Macroeconomics Basic concepts of accounting and determination of national income. Classical theory of output and employment, determination of national savings, investment and consumption. Theories of economic growth. The balance of payments, exchange rate systems, trade and financial flows; monetary and fiscal policy; labour market adjustment at the macroeconomic level; inflation and anti-inflationary policies.

Makroekonomi Milli gelir hesapları ve milli gelirin belirleyen etkenler. Klasik üretim ve istihdam kuramı; toplam tassaruf, yatırım ve tüketim harcamalarının belirlenmesi; ekonomik büyüme kuramları; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansın ekonomiye etkileri; parasal ve mali politikalar; genel emek piyasasında etkiler; enflasyon ve anti-enflasyonist politikalar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 202R - Macroeconomics - Recitation
Macroeconomics - Recitation
Makroekonomi - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Course Offered by FASS

ECON 204 - Microeconomics Syllabus
Microeconomics Consumer theory and demand; production, costs and supply; analysis of market structure; welfare, market failures, imperfect information and the role of the government in a market economy.

Mikroekonomi Tüketici teorisi ve talep; üretim, maliyetler ve arz; piyasa yapılarının analizi; refah ve piyasa aksaklıkları; eksik bilgi ve piyasa ekonomisinde devletin rolü.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 204R - Microeconomics - Recitation
Microeconomics - Recitation
Mikro Ekonomi - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Course Offered by FASS

ECON 301 - Econometrics Syllabus
Econometrics Simple linear regression, least squares, generalized least squares; goodness of fit; prediction; inference, confidence intervals and hypothesis testing; empirical modeling of economic theory; introduction to econometric packages.
Ekonometri Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 301R - Econometrics - Recitation
Econometrics - Recitation
Ekonometri - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Course Offered by FASS

ECON 310 - Game Theory
Game Theory Noncooperative games in extensive and normal forms solution concepts and refinements, rationalizibility; games with perfect information, behavioural strategies; incomplete information, Bayesian-Nash equilibrium, sequential rationality; cooperative games, games in coalitional form, convex games, balanced games : core, Shapley value, nucleolus; bargaining; coalition structure games; applications.
Oyun Teorisi Normal ve yaygın formda işbirliksiz oyunlar, çözüm kavramları ve iyileştirmeler, rasyonelleştirebilme; tam bilgili oyunlar, davranışsal stratejiler; eksik bilgi, Bayesian-Nash dengesi, ardışık rasyonellik; işbirliğine dayanan oyunlar, dışbükey oyunlar, dengeli oyunlar: core, Shapley değeri, nucleolus; pazarlık; koalisyon yapısına dayanan oyunlar ve uygulamaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 312 - Behavioral Economics  Syllabus
Behavioral Economics The course is based on a set of questions or puzzles related to economics, and then discusses their importance. The course also involves some instructive quick experiments to illustrate how individuals' behavior deviates from the standard model. These experiments make students effortlessly identify the systematic deviations from the standard theory and understand the limitations of the existing models. Behavioral models that use insights from psychology are introduced to explain the puzzle and applied to illustrate new insights and predictions with a debate about the weaknesses of behavioral models.
Davranış Ekonomisi Bu ders ekonomi biliminin alışılagelmiş varsayımları ve sonuçlarına ters düşen durumlar ve bu durumların önemi üzerine kuruludur. Ders, birçok eğitici deneyleri de kullanarak, öğrencilerin, kabul gören ekonomi kuramlarından sistematik sapmaları kolaylıkla tanımlamalarını ve mevcut modellerin yetersizliklerini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bilinen kuramlar ile gerçek arasında ortaya çıkan farklılıkları açıklamak için psikoloji biliminden edinilen bilgileri kullanan davranış modellerinin ele alındığı bu ders, bu modellerin ortaya sunduğu yeni fikirleri ve öngörüleri olduğu kadar, davranış modellerinin zayıf yanlarını da tartışmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 320 - Public Economics
Public Economics Fundamental theorems of welfare economics; theories of government; public goods; externalities; public choice; income redistribution; taxation, income distribution and efficiency; public production, incentives and the bureaucracy; privatization.
Kamu Ekonomisi Refah ekonomisinin temel teoremleri; hükümet teorileri; kamu malları; harici etkiler; kamu tercihi; gelir dağılımı ve etkinlik; vergilendirme; kamu üretimi, teşvikler ve bürokrasi; özelleştirme.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 321 - Education Economics and Policy
Education Economics and Policy The role and value of education in the economy; human capital accumulation and economic growth; private and public financing of education; private and social returns to education; schooling quality and educational production; access to education; signaling; non-pecuniary benefits of education; income distribution, equality and social cohesion; performance management and indicators in the education sector, public intervention tools (vouchers, conditional cash transfers, loans).
Eğitim Ekonomisi and Politikası Ekonomi içerisinde eğitimin rolü ve değeri; beşeri sermaye birikimi ve ekonomik büyüme; eğitimin özel ve kamusal finansmanı; eğitimin özel ve toplumsal getirisi; okul kalitesi ve eğitim üretimi; eğitime erişim; eğitimin sinyal teorisi; eğitimin nakdi olmayan faydaları; gelir dağılımı eşitlik ve toplumsal uyum; eğitim yönetişiminin değerlendirilmesi ve kullanılan yöntemler; kamunun müdahale araçları (sübvansiyonlar, şartlı nakdi transferler, krediler)

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 322 - Health Economics and Policy
Health Economics and Policy Introduction to the efficiency and ethical issues involved in distribution of health care. Cost-benefit and cost effectiveness analyses to evaluate public and private sector health policies. Exploring the link between health and nutrition. Health insurance policies, quality assurance and the role of the government and professional organizations in provision of health services.
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Sağlık hizmetlerinin üretiminde ekonomik etkinlik ve yararlanmada etik sorunlar; devlet ve özel sektörün sağlık hizmetleri üretimine yarar-maliyet ve maliyet etkinliği analizi uygulaması; sağlık-beslenme ilişkisi, sağlık sigortası politikaları, sağlık hizmetlerinde nitelik ve niceliğin ekonomik analizi; hükümet ve mesleki kurumların sağlık alanındaki etkinlikleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 323 - Energy and Environmental Economics
Energy and Environmental Economics This course equips students with skills and methodologies to analyze energy markets and issues related to the environment. It addresses topics such as energy markets, pricing and competition in energy markets, regulation in energy markets, energy markets in developing countries, environmental policies, market failure, public policy and environment, the efficient and optimal use of natural resources, and climate change.

Enerji ve Çevre Ekonomisi Bu dersin amacı enerji piyasaları ve çevre ekonomisine dair konularda analiz yapma, ilgili ekonomik modelleri anlama için gerekli beceri ve yöntemleri kazadırmaktır. Ders enerji piyasaları, enerji piyasalarında fiyatlama ve rekabet, enerji piyasalarında düzenleme, gelişmekte olan ülkelerde enerji piyasaları, çevre politikaları, piyasa aksaklığı, kamu politikaları ve çevre, doğal kaynakların etkin ve optimal kullanımı, ve iklim değişikliği gibi konuları içermektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 330 - Industrial Organization
Industrial Organization Perfect competition; monopoly; price discrimination; oligopoly; markets for homogeneous and differentiated products; strategic behaviour and entry barriers; advertising; quality; vertical relations; network effects; competition law and policy.

Endüstriyel Organizasyon Tam rekabet; tekel; fiyat ayrımcılığı; oligopol; homojen ve ayrık ürünler; stratejik davranış ve giriş engelleri; reklam; kalite; dikey ilişkiler; ağ etkileri; rekabet hukuku ve politikası.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 330R - Industrial Organization - Recitation
Industrial Organization - Recitation
Endüstriyel Organizasyon - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Course Offered by FASS

ECON 335 - Economics of Information
Economics of Information In many economic situations, economic actors do not have the full knowledge of the economic environment they are in and/or the actions taken (or will be taken) by the other actors. Often some actors have better (or more) knowledge than others. There are dramatic effects of these ''information asymmetries'' on the functioning of the markets and the formation of economic institutions in the society. This course offers a coherent framework to think about these problems. The topics covered include decision making under uncertainty (expected utility theorem, attitudes towards risk), adverse selection, signaling, moral hazard, theory of incentives and contracts, principal-agent problems, incomplete contracts, mechanism design as well as many applications such as price discrimination, efficiency wages and unemployment, credit markets, entrepreneurship, partnerships, hold-up problems, property rights, herd behavior and information cascades, reputation, auctions, matching, and optimal taxation.
Bilgi Ekonomisi Birçok ekonomik durumda, ekonomik aktörler içinde bulundukları durum ya da diğer aktörlerin yapmış oldukları (ya da yapacakları) eylemler hakkında tam bir bilgiye sahip değildirler. Çoğunlukla bazı aktörler daha iyi (ya da daha fazla) bilgiye sahiptir. Bu bilgi asimetrilerinin pazarların işleyişi ve toplumdaki ekonomik kurumların oluşması üzerinde önemli etkileri vardır. Bu ders bu tip problemler üzerine düşünmek için kullanılabilecek ''bütün bir sistem'' öneriyor. İşlenecek konular arasında belirsizlik altında karar verme (beklenen yararlılık kuramı, riske karşı davranış), ters seçilme, sinyal verme, manevi zarar, teşvik ve sözleşme kuramı, asil-vekil problemleri, eksik sözleşme, mekanizma tasarımı gibi temel konular yer aldığı gibi fiyat ayrımcılığı, etkin ücret ve işsizlik, kredi pazarı, girişimcilik, ortaklık, ''hold-up'' problemi, iyelik hakları, sürü psikoloji ile gerçekleşen davranışlar, itibar, ihaleler, eşleşme ve optimal vergilendirme gibi birçok uygulama da bulunmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 340 - International Economics Syllabus
International Economics International trade: comparative advantage and gains from trade; technology and trade; specific factors and income distribution; factor endowments and trade; free trade, protection and national welfare; market imperfections and trade policy. International finance: the balance of payments; exchange rate and foreign exchange market; money, interest and exchange rates; capital mobility and fiscal and monetary policy.
Uluslararası Ekonomi Uluslararası ticaret: ticaretten elde edilen karşılaştırmalı avantajlar ve yararlar; teknoloji ve ticaret; özel faktörler gelir dağılımı; faktör donanımları ve ticaret; serbest ticaret, önlemler ve ulusal refah; piyasa eksiklikleri ve ticaret politikası. Uluslararası finans: ödemeler dengesi; döviz kuru piyasası; para, faiz ve kurlar; anasermaye hareketliliği, mali ve para politikaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 341 - Corporate Finance
Corporate Finance Corporate governance, corporate debt and determinants of debt capacity, convertible debt, credit rationing, equity contracts, the decision to go public, monitoring by large shareholders, takeovers.
Şirket Finansmanı Şirket yönetimi, şirket yönetiminde büyük hissedarların rolü, borçlanma ve borçlanma kapasitesini belirleyen faktörler, kredi tayımlaması, hisse senedi kontratları, halka açılma kararı ve hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi, şirket devralmaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 345 - International Finance
International Finance Basic concepts, tools and facts needed for the macroeconomic analysis of open economies: national income accounting and the balance of payments; the relationship between interest rates and exchange rates; the behavior of prices, interest rates, nominal and real exchange rates and output under fixed and flexible exchange rate regimes and different international capital flow systems; financial crises and international macroeconomic interdependence.
Uluslararası Finans Açık ekonomilerin irdelenmesi için gerekli kavramlar ve araçlar ile bu alandaki bulgular: ulusal gelir hesapları ve ödemeler dengesi; faizler ve döviz kurları arasındaki ilişki; değişik döviz kuru rejimleri ve sermaye hareketleri ile ilgili kısıtlar altında fiyat, faiz, nominal ve reel döviz kuru harketleri; finansal krizler ve uluslararası makroekonomik bağımlılıklar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 346 - Global Finance and Multinational Corporation
Global Finance and Multinational Corporation Multinational Corporation (MNC), an analysis of current global financial issues including global imbalances, and country risk ratings. Special emphasis will be placed on the way the modern MNC organizes its activities and on the analysis of the incentive mechanism of MNCs. While the course focuses on understanding the basic theory behind these issues, it also examines empirical evidence and examples of firms' real world activities with the goal of preparing a student for a career dealing with financial decision making in an international environment.
Küresel Finans ve Çokuluslu Şirketleri Dersin amacı Çokuluslu Şirketlerin (ÇUŞ) evriminin kapsamlı bir tanımı, küresel dengesizlikler ve ülke derecelendirmeleri gibi güncel küresel finansal konuların analizi ve ÇUŞ'lerin küresel ekonomide oynadıkları kritik rolün analizinden oluşmaktadır. ÇUŞ faaliyetlerinin organizasyonu konusuna önem verilecek ve teşvik mekanizmaları analiz edilecektir. Ders teorik konuları öne çıkarırken aynı zamanda ampirik bulguları ve gerçek hayattan örnekleri de inceleyerek öğrenciyi uluslararası bir ortamda finansal karar alıcı pozisyonunda bir kariyere hazırlayacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 347 - Essentials of Project and Infrastructure Finance
Essentials of Project and Infrastructure Finance This course equips students with skills and methodologies to analyze large-scale investment projects, decide on the feasibility of a project, calculate economic cost and benefits of the project and understand various ways of financing large-scale investments. It addresses topics such as the funding sources, business strategy, debt capacity, the problems of partners, hedging political risk, conceptual foundations of cost-benefit analysis and its alternatives, dealing with uncertainty and the social discount rate. Topics include discussions of case studies and lessons from experiences in Public -Private Partnerships.
Proje ve Altyapı Finansmanının Temelleri Bu dersin amacı öğrencilere büyük ölçekli yatırım projelerini inceleme, fizibilitesi konusunda karar verme, projelerin fayda maliyet analizini yapma ve farklı finansman modellerini anlama beceri ve yöntemleri kazandırmaktır. Ders, finansman kaynakları, iş stratejisi, borçlanma kapasitesi, ortaklar problemi, politik riski bertaraf etmek, fayda maliyet analizinin kavramsal temelleri ve alternatifleri, belirsizlikle başa çıkma ve sosyal iskonto oranı gibi konuları kapsamaktadır. Kamu-Özel sektör işbirliklerine ilişkin tecrübelere ilişkin vaka incelemeleri de işlenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 350 - Financial Institutions and Markets
Financial Institutions and Markets Money and interest rates; portfolio choice, behavior of interest rates and risk; foreign exchange market; financial institutions, banking industry; central bank and monetary policy; money supply process; determinants of money supply and tools of monetary policy; international financial system; monetary policy in open economies; demand for money; money and inflation.
Finansal Kurumlar ve Piyasalar Para ve faiz oranları; portföy seçimi, faiz oranlarının davranışları ve risk; döviz kuru piyasası; finansal kurumlar, bankacılık endüstrisi; merkez bankası ve para politikası; para arzı işlemi; para arzını belirleyen faktörler ve para politikası araçları; uluslararası finansal sistem; açık ekonomilerde para politikaları; para talebi; para ve enflasyon.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 360 - Advanced Macroeconomics
Advanced Macroeconomics Economic growth, business cycles: real business cycles, Keynesian theories of business cycles, nominal rigidities; consumption: life-cycle and permanent income hypotheses, interest rates and savings; investment: cost of capital, the effects of uncertainty; government debt; unemployment; inflation and monetary policy.
İleri Makroekonomi Ekonomik büyüme teorileri, iş devirleri teorileri, tüketim ve tasarruf teorileri, mali piyasalar ve yatırım, para teorileri, enflasyon ve para politikaları, işgücü piyasası ve işsizlik teorileri, kamu maliyesi ve borçlanma.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 370 - Advanced Microeconomics Syllabus
Advanced Microeconomics Individual and social choice, uncertainty; core and competitive equilibrium; fundamental theorems of economics; partial equilibrium, cost-benefit analysis; topics in economics of information, dynamic competition, auction theory; topics in cooperative microeconomics network economics; topics in mechanism design
İleri Mikroekonomi Bireysel ve sosyal seçim, belirsizlik; çekirdek ve rekabetçi denge; ekonominin temel teoremleri; kısmi denge, fayda zarar analizi; bilgi ekonomisi konuları, dinamik rekabet, açık artırma teorisi; işbirliğine dayanan mikroekonomik konular, şebeke ekonomisi; mekanizma tasarımı konuları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 391 - Topics in Macroeconomics: Emerging Market Macroeconomics
Topics in Macroeconomics: Emerging Market Macroeconomics Issues in and problems of emerging economies; exchange rate determination; problems of capital flows; money and prices; financial institutions in emerging markets; financial crisis fiscal and monetary policy; stabilization programs; foreign investment
Makroekonomi Üzerine:Yeni Gelişen Pazar Makroeko. Yeni gelişen ekonomilerin sorunları; döviz kurunu belirleyen faktörler; sermaye akışı ve sorunları; para ve fiyatlar; yeni gelişen pazarların mali kuruluşları; mali kriz; maliye ve para politikaları; istikrar programları; yabancı sermaye yatırımları

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 391R - Topics in Macroeconomics: Emerging Markets Macroeconomics - Recitation
Topics in Macroeconomics: Emerging Markets Macroeconomics - Recitation
Makroek.Üzerine:Yeni Geliş.Pazar Makroek-Prob.Çöz

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Course Offered by FASS

ECON 399 - Independent Study
Independent Study This course allows students to explore an area of academic interest not currently covered in regular course offerings. Under the supervision of a faculty member, students are expected to take responsibility for their own learning, including developing together a reading list and forms of evaluation. Students must receive the approval of a supervisor faculty member prior to enrollment.
Serbest Çalışma Lisans programında düzenli sunulan derslerin kapsamadığı bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Öğrencilerden, bir öğretim üyesinin danışmanlığında okuma listesi oluşturarak ve değerlendirme biçimleri geliştirerek kendi araştırmalarının sorumluluğunu almaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 400 - History of Economic Thought
History of Economic Thought Introduction and early beginnings: ancient and medieval economic thought; mercantilism and the dawn of capitalism; the classical period, Adam Smith, David Ricardo; reactions and alternatives to classical theory, Karl Marx and scientific socialism; neo-classical school Keynesian and post-Keynesian theories; monetarist theories.
Ekonomik Düşünce Tarihi Giriş ve ilk zamanlar: eski ve ortaçağ ekonomik düşünceleri; tüccarlık ve kapitalizmin doğuşu; klasik dönem, Adam Smith, David Ricardo; tepkiler ve klasik teoriye alternatifler, Karl Marx ve bilimsel sosyalism; neoklasik okul; Keynes ve Keynes sonrası teoriler; parasal teoriler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 401 - Applied Econometrics Syllabus
Applied Econometrics The purpose of this course is to provide students with state of the art econometric methods for empirical analysis of micro data (individuals, households, firms etc.). Issues related to specification, estimation and identification of different models with cross-section and panel data will be studied. The course has an emphasis both on the econometric techniques and their applications to different topics. Students are expected to read assigned papers and undertake numerous practical assignments using a modern econometric software package.
Uygulamalı Ekonometri Bu dersin amacı öğrencilere kişi, hane halkı, firma gibi mikro ölçekteki veri setlerinin ampirik analizinde kullanılan ileri ekonometrik yöntemleri tanıtmaktır. Kesit ve panel veri setleri ile ilgili modellerin spefikasyonu, kestirimi ve parametrelerin teşhisi üzerinde durulacaktır. Bu ders bir yandan ekonometrik teknikler diğer yandan da bunların farklı konulara uygulamasına vurgu yapacaktır. Öğrencilerin konularla ilgili makaleleri okuması ve modern bir ekonometri yazılımı ile uygulamalı ödevler üzerinde çalışmaları beklenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 403 - Economic History
Economic History History of economic change and institutions from the Medieval Era onwards: key transformations that led to the industrial revolution; the impact of these transformations on economic, social and political life and global hierarchies.
Ekonomi Tarihi Orta Çağ’dan bu yana ekonomik değişim ve kurumlar tarihi; sanayi devrimine yol açan kilit dönüşümler; bu dönüşümlerin ekonomik, sosyal ve politik yaşam ve küresel hiyerarşiler üzerindeki etkisi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 405 - Law and Economics Syllabus
Law and Economics The legal system can be viewed as a set of rules governing social and economic interactions and conduct in a society. This course analyzes whether and how the legal system promotes social welfare and efficiency of economic activity, and offers the student an alternative, economic perspective on law. It applies microeconomic theory to the analysis of several subfields of law, such as property law, contracts, tort law and legal processes. It introduces the student to the economics of law enforcement and to the trade offs the society faces in controlling crime and punishing offenders.
Hukuk ve İktisat Hukuk sistemi, bir toplumun iktisadi ve sosyal yaşamını düzenleyen kurallardan oluşur. Hukuk ve iktisat dersinin amacı, mikroekonomi biliminin temel prensipleri ve yöntemlerini kullanarak hukuk sistemini oluşturan kuralların toplum refahına ve ekonomik etkinliğe ne derece ve nasıl katkıda bulunduklarını araştırmak ve öğrenciye hukukla ilgili konularda farklı, ekonomik bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu bağlamda mülkiyet hukuku, kontratlar ve iş akitleri, kusurlu eylemler ve yargılama süreçleri gibi konular ekonomi biliminin yaklaşımı kullanılarak incelenecek, kanunları uygulamada, suç oranını azaltmada ve ceza yötemlerini seçmede karşılaşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 405R - Law and Economics-Recitation
Law and Economics-Recitation
Hukuk ve İktisat - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 407 - The Political Economy of European Integration
The Political Economy of European Integration This course aims at providing the students with a basic understanding of the interaction between politics and the economy in the integration of European. The course will first underline the historical and socio-economic context of European integration in the aftermath of World War II. Second, the course will focus on the dynamics of markets and government policies as they shape one another in the newly emerging institutional framework of EC and EU. Third, the course will analyse the challenges for the European economies and polities in present day global economy and increasingly volatile international relations with their newly developing alliances and institutions
Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği Bu dersin amacı, öğrencilere Avrupa Birliğinin ekonomik ve politik gelişmesini ve bu iki temel politikalar arasındaki kesişme noktalarını verebilmektir. İlk bölümde, 2. Dünya savaşını izleyen yıllarda Avrupa'nın bütünleşme süreci tarihsel ve sosyal-ekonomik açıdan irdelenecektir. İkinci bölümde ise, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği çerçevesinde ortaya çıkan kurumların oluşumuna katkıda bulunan hükümet politikaları ve pazarların dinamik gücü tartışılacaktır. Son bölümde ise, bugün Avrupa Birliği ekonomilerinin ve politikalarının karşı karşıya bulunduğu sorunlar; küreselleşme ve sürekli değişen uluslar arası ortamdaki yeni ittifaklar ve kurumlar arası politik ve ekonomik ilişkiler ele alınacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 412 - Competition and Regulation
Competition and Regulation Competition law and policy in Turkey and the European Union; agreements and concerted practices; vertical restraints; abuse of dominant position; competition and regulation in the telecommunications and energy industries: privatization and liberalization; universal services; models and contracts that encourage public-private partnerships in investments
Rekabet ve Düzenleme Türkiye ve Avrupa Birliği'nde rekabet hukuku ve politikaları; anlaşmalar ve uyumlu eylem; dikey sınırlamalar; hakim durumun kötüye kullanılması; enerji ve telekomünikasyon sanayilerinde rekabet ve düzenlemeler; özelleştirme ve serbestleştirme; evrensel hizmetler; yatırımlarda kamu-özel işbirliğini özendiren modeller ve sözleşme türleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 414 - Applied Macroeconomics
Applied Macroeconomics Macroeconomic policy in developed economies; problems and issues of developing economies; the international financial system; globalization and macroeconomic policy in emerging economies; European economic integration and enlargement of the EU; economic and legal institutions and business ethics; evaluation of economic performance.
Uygulamalı Makroekonomi Gelişmiş ekonomilerde makroekonomik politika; gelişen ekonomilerin problemleri; uluslararası finansal sistem; gelişen ekonomilerde globalleşme ve makroekonomik politika; Avrupa ekonomik bütünleşmesi ve AB'nin gelişmesi; ekonomik ve yasal kuruluşlar, iş etiği; ekonomik performans değerlendirmesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 420 - Growth and Development Syllabus
Growth and Development Basic features of modern economic growth; theories of economic growth: neoclassical growth model, endogenous growth models, convergence of income levels political economy of development and economic growth; growth and inequality; poverty and undernutrition; population growth and development; rural-urban interaction and growth; role of factor markets in economic development; international trade and growth.
Büyüme ve Kalkınma Modern ekonomik büyümenin temel özellikleri; ekonomik büyüme teorileri: neoklasik büyüme modeli, endojen büyüme modelleri, gelir seviyelerinin yakınsaması; ekonomik büyüme ve kalkınmanın politik ekonomisi; büyüme ve eşitsizlik; yoksulluk ve eksik beslenme; nüfus büyümesi ve kalkınması, kırsal alan ve kent etkileşimi ve büyüme; ekonomik kalkınmada faktör piyasalarının rolü; uluslararası ticaret ve büyüme.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 422 - From Plan to Market: Economic Transformation in Eastern Europe
From Plan to Market: Economic Transformation in Eastern Europe Analysis of the events that took place after the fall of the Wall in 1989 in Eastern Europe and the Former Soviet Union. At this point in time, these countries set forth on a dramatic transformation of their economies, from a centrally-planned with a huge hierarchy directing most economic activity, into market economies. Sweeping reforms are carried out, including privatization of large numbers of state-owned companies, development of new legal systems and creation of new financial institutions. The course studies the very challenging undertaking task of creating new market economies from scratch, a process which is still not complete fifteen years later.
Merkezi Plandan Serbest Pazarlara: Doğu Avrupa'nın Ekonomik Dönüşümü Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği ekonomilerinde 1989'da "demir perdenin" yıkılmasından sonraki gelişmeler. Merkezi ve hiyerarşik bir ekonomik yapıdan pazar ekonomisine geçiş sürecinde, çok sayıda büyük ölçekli kamu iktisadi kuruluşunun özelleştirilmesini de içeren kapsamlı reformlar yapılmakta, yeni yasal düzenlemeler ve finans kurumları geliştirilmektedir. Doğu Avrupa ülkelerinin içinde bulundukları bu "yeni kurumları ve yasaları ile bir pazar ekonomisi yaratma" süreci incelenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 423 - Economics of the Welfare State Syllabus
Economics of the Welfare State Theories of social justice; origins and evolution of the welfare state; insurance theory and social insurance; cash benefits (unemployment insurance, health insurance, disability insurance, poverty relief, pensions); non-cash benefits (education and health services); targeting and conditionality; financing the welfare state; current controversies; welfare policies in Turkey.
Refah Devleti Ekonomisi Toplumsal adalet teorileri; refah devletinin kaynakları ve evrimi; toplumsal sigorta; nakdi yardımlar (işsizlik sigortası, sağlık sigortası, sakatlık (sakatlık sigortası, yoksulluk yardımı, emeklilik); nakit olmayan yardımlar (eğitim ve sağlık hizmetleri); hedefleme ve şartlı destek; refah devletinin finansmanı; güncel tartışmalar; Türkiye?de refah politikaları

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 424 - Welfare Economics
Welfare Economics Competitive price mechanism and its welfare properties. Economic justice; public goods; social welfare functions; Arrow's impossibility theorem; Sen's liberal paradox; voting and aggregation rules. Applications and discussion topics include privatization and allocation of resources for national defense.
Refah ve Ekonomi Rekabetçi fiyat düzeninin işleyişi ve toplumsal refah özellikleri. Ekonomik adalet; kamusal mallar; toplumsal refah fonksiyonları; Arrow'un olanaksızlık teoremi; Sen'in Liberal paradoksu; oylama ve tercih toplama kuralları. Uygulama ve tartışma konu örnekleri: özelleştirme, savunma amaçlı harcanan ulusal kaynak miktarı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 425 - Topics in Political Economics
Topics in Political Economics Analysis of selected topics in political decision making processes, based on economic theory. Special political science topics selected by the instructor will be analyzed in depth.
Siyasal Ekonomi Üzerine Seminerler Siyasal karar süreçlerinin ekonomi kuramı yardımıyla incelenmesi. Öğretim üyesinin seçeceği bazı siyaset bilimi konuları derinlemesine işlenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 430 - Labor Economics
Labor Economics Analysis of labor markets in relation to determination of wages, conditions of work, the distribution of employment; the market demand for labor and the supply of labor; discrimination wage, salary differentials, compensation schemes; job mobility and migration; power in trade unions; the collective bargaining system; government intervention in the labor market.
Emek Ekonomisi Emek piyasasınındaki ücretlerin, çalışma şartlarının ve iş dağılımının belirlenmesi yolundaki analizler; piyasaların emek talebi ve emek arzı; ücret ayrımları, maaş farklılıkları, ödüllendirme planı, emek hareketliliği ve göç sendikaların gücü; kollektif pazarlık sistemi; hükümetin emek piyasalarına müdehalesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 440 - Topics in Economics of Globalization and Development
Topics in Economics of Globalization and Development Special topics selected by the intructor from a list, including: The international trading system; the actual conduct of international trade, and the opportunities and constraints faced by developing countries; conditions and implications of participating in modern international markets; trade and captial account liberalization; the instruments and scope of trade policy and business strategy at the international level; the role of the IMF and the World Bank in developing economies; issues in Latin American and in Asian economic development.
Küreselleşme ve Kalkınma Konuları Öğretim üyesinin seçeceği derinlemesine incelecek olan konular arasında: uluslararası ticaret sistemi, bu sistem içinde ticaterin yürütülmesi; gelişmekte olan ülkelerin firsat ve zorlukları; uluslararası pazarlara katılımın koşul ve sonuçları; uluslararası ticaret ve sermaye akımlarının serbestleştirilmesi; ticaret politikalarının araç ve kapsamı; IMF ve Dünya Bankası'nın gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkileri; bazı Latin Amerika ve Asya ekonomilerinde öne çıkan kalkınma konuları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 450 - Microeconomics of Banking
Microeconomics of Banking In all countries, financially advanced or otherwise, financial intermediation is mostly carried out by banks. The course aims at explaining the need for financial intermediation and functions of banks by emphasizing the importance of uncertainty and developing an asymmetric information theory of financial intermediation. In the first part of the course, the focus will be on the bank as an institution. Industrial organization approach to banking and lender/borrower relation are examined. The second part deals with the macroeconomic consequences market imperfections, i.e. financial crisis. The justification for public intervention to deal with the problems caused by the inherent instability of the banking system and globalization are discussed in the last part.
Bankacılığın Mikroiktisadı Mali piyasaları gelişmiş olsun veya olmasın, tüm ülkelerde mali aracılık ağırlıkla bankalar tarafından gerçekleştirilir. Bu ders, belirsizliğe vurgu yapmak ve mali aracılığın asimetrik bilgiye dayalı teorisini geliştirmek suretiyle, mali aracılık gereksinimini ve bankaların işlevlerini açıklamayı amaçlamaktadır. Dersin birinci bölümünde, banka bir kurum olarak ele alınarak bankacılık ve alacaklı-borçlu ilişkisine sanayi iktisadı yaklaşımı geliştirilecektir. İkinci bölüm mali piyasalardaki aksaklıkların makroekonomik sonuçlarını yani mali krizleri incelemektedir. Son bölümde ise bankacılık sistemindeki istikrarsızlıkların yol açtığı sorunları yönetmek için kamusal müdahalenin gerekçesi ve küreselleşme tartışılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 481 - Advanced Microeconomic Theory I
Advanced Microeconomic Theory I Consumer and demand theory, production and theory of the firm; competitive markets, partial and general equilibrium theory. This course is offered simultaneously as a graduate seminar, see ECON 501.
İleri Mikroekonomik Teori I Tüketici davranışları ve talep teorisi, üretim teorisi rekabetçi piyasalar, kısmi denge ve genel denge teorisi. Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 501

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 481R - Advanced Microeconomic Theory I Recitation
Advanced Microeconomic Theory I Recitation
İleri Mikroekonomik Teori I Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 482 - Advanced Microeconomic Theory II
Advanced Microeconomic Theory II Choice under uncertainty; basic game theory; imperfect competition, strategic interaction, entry; adverse selection, signalling, screening, moral hazard; mechanism mechanism design; general equilibrium under uncertainty; axiomatic and coalitional bargaining, cooperative models. This course is offered simultaneously as a graduate seminar, see ECON 502.
İleri Mikroekonomik Teori II Belirsizlik ortamında seçim; kısmi rekabet, stratejik etkileşim, piyasaya giriş; aykırı seçilme, sinyal verme, süzgeçleme, ahlaki risk; mekanizma tasarımı; belirsizlik ortamında genel denge; aksiyomatik ve koalisyonlu pazarlık, işbirlikçi modeller. Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 502

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 482R - Advanced Microeconomic Theory II Recitation
Advanced Microeconomic Theory II Recitation
İleri Mikroekonomik Teori II Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 483 - Advanced Macroeconomic Theory I
Advanced Macroeconomic Theory I Traditional and endogenous growth theories real business cycles, overlapping generation models. This course is offered simultaneously as a graduate seminar, see ECON 503.
İleri Makroekonomik Teori I Geleneksel ve endojen büyüme teorileri, reel iş devirleri örtüşen nesil modelleri. Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 503

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 483R - Advanced Macroeconomic Theory I Recitation
Advanced Macroeconomic Theory I Recitation
İleri Makroekonomik Teori I Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 484 - Advanced Macroeconomic Theory II
Advanced Macroeconomic Theory II Real and monetary issues in the open economy, unemployment, models of consumption, investment, money, monetary and fiscal policy. This course is offered simultaneously as a graduate seminar, see ECON 504
İleri Makroekonomik Teori II Açık ekonomide reel ve parasal konular, işsizlik, tüketim modelleri, yatırım, para, maliye ve para politikaları. Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 504

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 484R - Advanced Macroeconomic Theory II Recitation
Advanced Macroeconomic Theory II Recitation
İleri Makroekonomik Teori II Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 485 - Advanced Quantitative Methods Syllabus
Advanced Quantitative Methods Linear algebra; probability theory, random variables distributions, hypothesis testing, asymptotic distribution theory, estimation. This course is offered simultaneously as a graduate seminar, see ECON 505
İleri Nicel Metodlar Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 505

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 8 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 485R - Advanced Quantitative Methods Recitation
Advanced Quantitative Methods Recitation
İleri Nicel Metodlar Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 486 - Advanced Econometric Theory
Advanced Econometric Theory Classical linear regression model, generalized least squares generalized method of moments, qualitative dependent variable models, time series analysis. This course is offered simultaneously as a graduate seminar, see ECON 506.
İleri Ekonometrik Teori Klasik lineer regresyon modeli, genelleştirilmiş en küçük kareler, genelleştirilmiş beklemler yöntemi, nitel bağlı değişken modeli, zaman serisi analizi. Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 506

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 486R - Advanced Econometric Theory Recitation
Advanced Econometric Theory Recitation
İleri Ekonometrik Teori Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 488 - Matchings and Markets
Matchings and Markets Game theoretic analysis of the matching of individuals with other individuals or items, typically across two sides, as in marriage, university placement, employment, housing. Competitive cooperative solutions: existence, optimality order structures, constructive procedures; strategic properties; auctions, mechanisms; institution and market design.
Eşleşme ve Piyasalar Kişilerin diğer kişiler veya birimlerle eşleşmesinin oyun kuramsal analizi; örnekler: evlilik, üniversite yerleştirme, istihdam, emlak piyasası. Rekabetçi işbirlikçi çözümler: varlık, çıkar sıralanmaları, çözüme varan usuller; stratejik özellikler; ihaleler, mekanizmalar; kurum ve piyasa tasarımı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 491 - Topics in Economic Theory
Topics in Economic Theory Advanced issues and models in microeconomic theory.
Ekonomi Kuramı Üzerine Seminerler

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 492 - Seminar on the Turkish Economy
Seminar on the Turkish Economy Different development strategies such as import substitution and import promotion; current economic issues in Turkey(from 1923 until present)
Türkiye Ekonomisi Üzerine Seminerler İthal ikamesi ve ihracaata yönelik değişik kalkınma stratejileri; Türkiye ekonomisinin değişik ve güncel sorunları (1923 den günümüze)

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 493 - Understanding Chinese Economy
Understanding Chinese Economy This course aims to provide insights into the development and workings of the Chinese Economy and its impact on the World. The topics will cover the economic reform process which made China a major player in the World Economy; the current macroeconomic, financial, and industrial environment; the industrial and technological policies; the foreign policy of China. Chinese politics, as well as its culture and history will also be covered as important background elements of economic life.
Çin Ekonomisini Anlamak Çin Ekonomisi'nin gelişimi, işleyişi ve Dünya üzerindeki etkisi konusunda bir anlayış kazandırmayı hedefleyen bu derste, Çin'i dünya ekonomisinde önemli bir güç haline getiren ekonomik reform süreci; makroekonomik, finansal, endüstriyel ortam; teknoloji ve endüstri politikaları ve uluslararası politika konuları incelenmektedir. Bunların yanında, ekonomik hayatın önemli belirleyicileri olan iç politika ve yakın Çin tarihi konuları da kapsanmaktadır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FASS

ECON 501 - Microeconomics I
Microeconomics I Consumer and demand theory, production and theory of the firm; competitive markets, partial and general equilibrium theory.
Mikroekonomi I Tüketici davranışları ve talep teorisi, üretim teorisi rekabetçi piyasalar, kısmi denge ve genel denge teorisi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 501R - Microeconomics I - Recitation
Microeconomics I - Recitation
Mikroekonomi - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Course Offered by FASS

ECON 502 - Microeconomics II
Microeconomics II Choice under uncertainty; basic game theory; imperfect competition, strategic interaction, entry; adverse selection, signalling, screening, moral hazard; mechanism mechanism design; general equilibrium under uncertainty; axiomatic and coalitional bargaining, cooperative models.
Mikroekonomi II Belirsizlik ortamında seçim; kısmi rekabet, stratejik etkileşim, piyasaya giriş; aykırı seçilme, sinyal verme, süzgeçleme, ahlaki risk; mekanizma tasarımı; belirsizlik ortamında genel denge; aksiyomatik ve koalisyonlu pazarlık, işbirlikçi modeller.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 502R - Microeconomics II Recitation
Microeconomics II Recitation
Mikroekonomi II Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 503 - Macroeconomics I
Macroeconomics I Traditional and endogenous growth theories real business cycles, overlapping generation models.
Makroekonomi I Geleneksel ve endojen büyüme teorileri, reel iş devirleri örtüşen nesil modelleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 503R - Macroeconomics I - Recitation
Macroeconomics I - Recitation
Macroekonomi I - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Course Offered by FASS

ECON 504 - Macroeconomics II
Macroeconomics II Real and monetary issues in the open economy, unemployment, models of consumption, investment, money, monetary and fiscal policy.
Makroekonomi II Açık ekonomide reel ve parasal konular, işsizlik, tüketim modelleri, yatırım, para, maliye ve para politikaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 504R - Macroeconomics II Recitation
Macroeconomics II Recitation
Makroekonomi II Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 505 - Quantitative Methods Syllabus
Quantitative Methods The course introduces students to research methods, analysis and design and aims to expose them to ethical considerations in research and publishing. Topics included are linear algebra; probability theory, random variables distributions, hypothesis testing, asymptotic distribution theory, estimation.

Nicel Metodlar Bu ders öğrencilerin araştırma teknikleri, analizi ve tasarımı ile araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Konular arasında Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin yer alır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 505R - Quantitative Methods - Recitation
Quantitative Methods - Recitation
Nicel Metodlar - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Course Offered by FASS

ECON 506 - Econometrics
Econometrics Classical linear regression model, generalized least squares generalized method of moments, qualitative dependent variable models, time series analysis.
Ekonometri Klasik lineer regresyon modeli, genelleştirilmiş en küçük kareler, genelleştirilmiş beklemler yöntemi, nitel bağlı değişken modeli, zaman serisi analizi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 506R - Econometrics Recitation
Econometrics Recitation
Ekonometri Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FASS

ECON 520 - Public Economics
Public Economics Fundamental theorems of welfare economics; theories of government; public goods; externalities; public choice; income redistribution; taxation, income distribution and efficiency; public production, incentives and the bureaucracy; privatization.
Kamu Ekonomisi Refah ekonomisinin temel teoremleri; hükümet teorileri; kamu malları; harici etkiler; kamu tercihi; gelir dağılımı ve etkinlik; vergilendirme; kamu üretimi, teşvikler ve bürokrasi; özelleştirme. Refah ekonomisinin temel teoremleri; hükümet teorileri; kamu malları; harici etkiler; kamu tercihi; gelir dağılımı ve etkinlik; vergilendirme; kamu üretimi, teşvikler ve bürokrasi; özelleştirme.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 521 - Education Economics and Policy
Education Economics and Policy The role and value of education in the economy; human capital accumulation and economic growth; private and public financing of education; private and social returns to education; schooling quality and educational production; access to education; signaling; non-pecuniary benefits of education; income distribution, equality and social cohesion; performance management and indicators in the education sector, public intervention tools (vouchers, conditional cash transfers, loans).
Eğitim Ekonomisi ve Politikası Ekonomi içerisinde eğitimin rolü ve değeri; beşeri sermaye birikimi ve ekonomik büyüme; eğitimin özel ve kamusal finansmanı; eğitimin özel ve toplumsal getirisi; okul kalitesi ve eğitim üretimi; eğitime erişim; eğitimin sinyal teorisi; eğitimin nakdi olmayan faydaları; gelir dağılımı eşitlik ve toplumsal uyum; eğitim yönetişiminin değerlendirilmesi ve kullanılan yöntemler; kamunun müdahale araçları (sübvansiyonlar, şartlı nakdi transferler, krediler)

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 522 - Health Economics and Policy
Health Economics and Policy Introduction to the efficiency and ethical issues involved in distribution of health care. Cost-benefit and cost effectiveness analyses to evaluate public and private sector health policies. Exploring the link between health and nutrition. Health insurance policies, quality assurance and the role of the government and professional organizations in provision of health services.
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Sağlık hizmetlerinin üretiminde ekonomik etkinlik ve yararlanmada etik sorunlar; devlet ve özel sektörün sağlık hizmetleri üretimine yarar-maliyet ve maliyet etkinliği analizi uygulaması; sağlık-beslenme ilişkisi, sağlık sigortası politikaları, sağlık hizmetlerinde nitelik ve niceliğin ekonomik analizi; hükümet ve mesleki kurumların sağlık alanındaki etkinlikleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 523 - Economics of the Welfare State
Economics of the Welfare State Theories of social justice; origins and evolution of the welfare state; insurance theory and social insurance; cash benefits (unemployment insurance, health insurance, disability insurance, poverty relief, pensions); non-cash benefits (education and health services); targeting and conditionality; financing the welfare state; current controversies; welfare policies in Turkey.
Refah Devleti Ekonomisi Toplumsal adalet teorileri; refah devletinin kaynakları ve evrimi; toplumsal sigorta; nakdi yardımlar (işsizlik sigortası, sağlık sigortası, sakatlık (sakatlık sigortası, yoksulluk yardımı, emeklilik); nakit olmayan yardımlar (eğitim ve sağlık hizmetleri); hedefleme ve şartlı destek; refah devletinin finansmanı; güncel tartışmalar; Türkiye'de refah politikaları

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 526 - Political Economy of Turkey
Political Economy of Turkey This course will examine the main economic policy regimes and the underlying social, political and institutional dynamics in recent Turkish history in the context of a political-economic theoretical framework. The topics covered will include: positive political theory; political groups, interest groups and political influence; the political economy of elections; populism and redistributive politics; the statist era; the import substitution era; Turkey during globalization; structural reforms and political, social and institutional constraints.
Türkiye'nin Ekonomi Politiği Bu derste Türkiye'nin yakın tarihindeki belli başlı ekonomi politikası rejimleri ve bu rejimlerin arka planını oluşturan toplumsal, siyasi ve kurumsal dinamikler, siyasal-iktisadi bir kuramsal çerçeve içinde incelenecektir. Ele alınacak kounlardan bazıları şunlardır : Pozitif siyaset teorisi; siyasi gruplar, çıkar grupları ve siyasi etki; kurumlar ve kurumsal değişim; seçimlerin siyasal iktisadı; popülizm ve yeniden bölüşümcü siyaset; devletçi dönem; ithal ikamesi dönemi; globalleşme sürecinde Türkiye; yapısal reformlar ve siyasi-toplumsal-kurumsal kısıtlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 547 - Essentials of Project and Infrastructure Finance
Essentials of Project and Infrastructure Finance This course equips students with skills and methodologies to analyze large-scale investment projects, decide on the feasibility of a project, calculate economic cost and benefits of the project and understand various ways of financing large-scale investments. It addresses topics such as the funding sources, business strategy, debt capacity, the problems of partners, hedging political risk, conceptual foundations of cost-benefit analysis and its alternatives, dealing with uncertainty and the social discount rate. Topics include discussions of case studies and lessons from experiences in Public -Private Partnerships.
Proje ve Altyapı Finansmanının Temelleri Bu dersin amacı öğrencilere büyük ölçekli yatırım projelerini inceleme, fizibilitesi konusunda karar verme, projelerin fayda maliyet analizini yapma ve farklı finansman modellerini anlama beceri ve yöntemleri kazandırmaktır. Ders, finansman kaynakları, iş stratejisi, borçlanma kapasitesi, ortaklar problemi, politik riski bertaraf etmek, fayda maliyet analizinin kavramsal temelleri ve alternatifleri, belirsizlikle başa çıkma ve sosyal iskonto oranı gibi konuları kapsamaktadır. Kamu-Özel sektör işbirliklerine ilişkin tecrübelere ilişkin vaka incelemeleri de işlenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 591 - Seminar I
Seminar I Seminar complementing first year graduate courses.
Seminer I Lisansüstü program ilk yıl (kredili) derslerini tamamlayıcı nitelikte seminer.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 592 - Seminar II
Seminar II Seminar complementing first year graduate courses.
Seminer II Lisansüstü program ilk yıl (kredili) derslerini tamamlayıcı nitelikte seminer.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 601 - Advanced Microeconomics
Advanced Microeconomics Selected topics in decision and social choice theory cooperative microeconomics; mechanism design, auction theory; contract theory; general equilibrium and incomplete markets.
İleri Mikroekonomi Karar ve sosyal seçim teorisi-seçilmiş başlıklar; işbirlikçi mikroekonomi; mekanizma dizaynı, ihale teorisi; kontrat teorisi; genel denge ve eksik piyasalar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 602 - International Economics
International Economics Classical and strategic trade theory; intertemporal trade and the current account; money and exchange rates; financial markets and foreign investment.
Uluslararası Ekonomi Klasik ve stratejik ticaret teorisi, dönemler arası ticaret cari hesap, para ve kur oranları, finansal piyasalar ve yabancı yatırımlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 603 - Advanced Macroeconomics
Advanced Macroeconomics Selected topics in open economy macroeconomics labor and unemployment, search models, matching models.
İleri Makroekonomi Dışarıya açık piyasalar makroekonomisi - seçilmiş başlıklar; emek ve işsizlik, arama modelleri, eşleme modelleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 604 - Applied Econometrics Syllabus
Applied Econometrics The purpose of this course is to provide students with state of the art econometric methods for empirical analysis of micro data (individuals, households, firms etc.). Issues related to specification, estimation and identification of different models with cross-section and panel data will be studied. The course has an emphasis both on the econometric techniques and their applications to different topics. Students are expected to read assigned papers and undertake numerous practical assignments using a modern econometric software package.
Uygulamalı Ekonometri Bu dersin amacı öğrencilere kişi, hane halkı, firma gibi mikro ölçekteki veri setlerinin ampirik analizinde kullanılan ileri ekonometrik yöntemleri tanıtmaktır. Kesit ve panel veri setleri ile ilgili modellerin spefikasyonu, kestirimi ve parametrelerin teşhisi üzerinde durulacaktır. Bu ders bir yandan ekonometrik teknikler diğer yandan da bunların farklı konulara uygulamasına vurgu yapacaktır. Öğrencilerin konularla ilgili makaleleri okuması ve modern bir ekonometri yazılımı ile uygulamalı ödevler üzerinde çalışmaları beklenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 605 - Industrial Organization
Industrial Organization Monopoly, product selection and quality, price discrimination, vertical control, theories of oligopoly, tacit collusion, entry, limit pricing and predation.
Endüstriyel Organizasyon Tekel, ürün seçimi ve kalite, fiyat çeşitlemesi, dikey kontrol, oligopol teorisi, zımni anlaşmalar, piyasaya giriş, sınır fiyatlama

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 606 - Corporate Finance Theory
Corporate Finance Theory Capital structure decisions, dividend policy, security design and voting rights, corporate governance and the market for corporate control, optimal financial contracting, internal organization of the firm, and managerial reputation.
Şirket Finansmanı Teorisi Sermaye yapısı kararları, temettü politikası, mali araç tasarımı ve seçme hakları, şirket yönetimi ve şirket kontrol piyasası, optimal finans sözleşmesi tasarımı, şirketlerin iç organizasyonu, yönetimsel şöhret.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 607 - Game Theory
Game Theory Topics in cooperative and non-cooperative game theory as a continuation of topics in game theory covered in ECON 502
Oyun Teorisi Econ 502 dersindeki oyun teorisinin devami olarak işbirlikçi ve işbirlikçi olmayan oyun teorisi başlıkları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 608 - Seminar in Mechanism and Market Design
Seminar in Mechanism and Market Design Theory and applications: auctions, double auctions matching mechanisms, price formation procedures.
Mekanizma ve Piyasa Tasarımı Semineri Teori ve uygulamalar: ihaleler, çifte açık arttırım, eşleştirme mekanizmaları, fiyat oluşturma prosedürleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 609 - Financial Economics
Financial Economics Choice under uncertainty, stochastic dominance, Arrow-Debreu model of complete markets, portfolio choice, mutual fund separation theorems Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT).
Finansal Ekonomi Belirsizlik ortamında seçim, rassal baskınlık, Arrow- Debreu tam piyasa modeli, portföy seçimi, ortak fon ayrışma teorileri, sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli, arbitraj fiyatlandırma teorisi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 610 - Competition and Regulation
Competition and Regulation Competition law and policy in Turkey and the European Union; agreements and concerted practices; vertical restraints; abuse of dominant position; competition and regulation in the telecommunications and energy industries: privatization and liberalization; universal services; models and contracts that encourage public-private partnerships in investments
Rekabet ve Düzenleme Türkiye ve Avrupa Birliği'nde rekabet hukuku ve politikaları; anlaşmalar ve uyumlu eylem; dikey sınırlamalar; hakim durumun kötüye kullanılması; enerji ve telekomünikasyon sanayilerinde rekabet ve düzenlemeler; özelleştirme ve serbestleştirme; evrensel hizmetler; yatırımlarda kamu-özel işbirliğini özendiren modeller ve sözleşme türleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 611 - Advanced Emerging Markets Macroeconomics
Advanced Emerging Markets Macroeconomics Topics in open monetary macroeconomics, including IS-LM-BP, inflation tax and seignorage, exchange rate based stabilzation programs, and balance of payments crises.
Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi Açık ekonomi parasal makroekonomide değişik konuları, IS-LM-BP, analizi, enflasyon vergisi ve "seignorage" kur çıpasına dayalı stabilizasyon programları ve ödemeler dengesi krizlerinin analizi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 612 - International Trade and Industry Dynamics
International Trade and Industry Dynamics This course develops the core models that underlie modern trade theory and examines their empirical relevance. It then focuses on productivity measurement, entry-exit of firms and industry dynamics, followed by the effect of international trade on firm dynamics.
Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri Bu ders modern ticaret teorisinin temellerini oluşturan ana modelleri incelemekte ve bu modellerin ampirik geçerliliğini sorgulamaktadır. Verimlilik hesaplamaları, firmaların markete giriş ve çıkış kararları ve endüstri dinamikleri konularını ele alındıktan sonra özellikle uluslararası ticaretin firma verimliliği ve endüstri dinamikleri üzerine olan etkisi incelenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 624 - Welfare Economics
Welfare Economics Competitive price mechanism and its welfare properties. Economic justice; public goods; social welfare functions; Arrow's impossibility theorem; Sen's liberal paradox; voting and aggregation rules. Applications and discussion topics include privatization and allocation of resources for national defense.
Refah ve Ekonomi Rekabetçi fiyat düzeninin işleyişi ve toplumsal refah özellikleri. Ekonomik adalet; kamusal mallar; toplumsal refah fonksiyonları; Arrow'un olanaksızlık teoremi; Sen'in Liberal paradoksu; oylama ve tercih toplama kuralları. Uygulama ve tartışma konu örnekleri: özelleştirme, savunma amaçlı harcanan ulusal kaynak miktarı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 630 - Advanced Labor Economics
Advanced Labor Economics This course covers economic theory and econometric analysis of labor market outcomes. The topics in the course include labor demand, labor supply, labor market equilibrium, human capital, screening and signaling investments, migration, and intergenerational mobility. Through these topics the course aims to introduce students to several of the most important theoretical and empirical methods in the field.
İleri Düzey Çalışma Ekonomisi Bu ders kapsamında ekonomi teorileri ve ekonometrik analizler yoluyla işgücü piyasasının işleyişi ve bu piyasada ortaya çıkan sonuçlar incelenir. Ele alınacak konular arasında iş gücü arzı, iş gücüne talep, piyasada oluşan denge, beşeri sermaye yatırımları, sinyal ve eleme aracı olarak yatırımlar, göç ve nesiller arası hareketlilik yer almaktadır. Bu konular aracılığıyla öğrencilerin çalışma ekonomisi alanındaki en önemli teorik ve uygulamalı metotları öğrenmesi hedeflenmektedir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 688 - Matchings and Markets
Matchings and Markets Game theoretic analysis of the matching of individuals with other individuals or items, typically across two sides, as in marriage, university placement, employment, housing. Competitive cooperative solutions: existence, optimality order structures, constructive procedures; strategic properties; auctions, mechanisms; institution and market design.
Eşleşme ve Piyasalar Kişilerin diğer kişiler veya birimlerle eşleşmesinin oyun kuramsal analizi; örnekler: evlilik, üniversite yerleştirme, istihdam, emlak piyasası. Rekabetçi işbirlikçi çözümler: varlık, çıkar sıralanmaları, çözüme varan usuller; stratejik özellikler; ihaleler, mekanizmalar; kurum ve piyasa tasarımı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 691 - Seminar III
Seminar III Seminars, paper presentations and guided study to develop a thesis or project .
Seminer III Tez veya proje araştırma programı geliştirilmesine yardımcı olacak çalışmalar, seminerler ve makale sunumları gibi etkinlikler.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 692 - Seminar IV
Seminar IV Students present their work on Master thesis or project and participate to economics seminars by invited scholars.
Seminer IV Tez ve proje çalışmalarının sunulduğu seminerler ve ekonomi seminerleri.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 697 - Term Project
Term Project Students taking this course are expected to write a research paper on a topic agreed upon by a Faculty member.

Dönem Projesi Öğrencilerden üzerinde anlaşmaya varılan bir konuda bir araştırma makalesi yazmaları beklenir.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 20 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 699 - Master Thesis
Master Thesis Provides a non-credit framework for the continuous monitoring and collegial discussion of MA students' thesis research and writing, which they are expected to accomplish under the supervision of a Faculty member from the relevant field over the second year of their course-work.

Yüksek Lisans Tezi Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 35 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 700 - PhD Pro-Seminar
PhD Pro-Seminar Initiates the student to PhD dissertation work, master research methods and develop research skills under the guidance of thesis advisor. Production of an original research paper and its presentation in a program seminar.
Doktora Ön-Semineri Tez danışmanı rehberliğinde doktora tez çalışmasını başlatmaya, araştırma yöntemlerine hakimiyeti ve özgün araştırma yeteneğini geliştirmeye yönelik çalışmalar; bir araştırma makalesi yazılması ve program seminerinde başarı ile sunulması.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 701 - Mathematical Economics
Mathematical Economics Mathematical foundations of advanced economic theory, topology, linear and concave programming and applications, fixed point theorems and applications. Equilibrium analysis, existence, uniqueness and stability. Dynamic analysis and the theory of optimal control.
Matematiksel Ekonomi Ekonomi kuramının ileri matematik temelleri, topoloji, lineer ve içbükey programlama, sabit nokta teoremleri ve uygulamaları. Denge analizi, varlık, teklik ve kararlılık incelemesi. Dinamik modelleme ve optimal kontrol kuramı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 704 - Theory of Incentives and its Applications
Theory of Incentives and its Applications Analysis of principal-agent models, control mechanisms in hierarchies, collusion and its prevention. Game-theoretic approaches to incentive problems with applications to industrial organization and regulation.
Teşvik Kuramı ve uygulamaları Asil-vekil modelleri, hiyerarşilerde kontrol mekanizmaları, gizli işbirliği çeşitleri ve önlenmesi, oyun teorisi yaklaşımları, Endüstriyel organizasyon uygulamaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 705 - Research in Game Theory-I
Research in Game Theory-I Advanced topics in noncooperative game theory, repeated games, asymptotic games, atomic games. Analysis and application of equilibrium concepts for noncooperative games. Evolutionary game theory. Analysis of latest developments in the field.
Oyun Teorisi Araştırmaları-I Tekrarlı Oyunlar teorisi, işbirlikçi olmayan denge kavramları, asimtotik oyunlar, atomik oyunlar, evrimsel oyun teorisi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 706 - Research in Game Theory-II
Research in Game Theory-II Topics in cooperative game theory. Solution concepts, their properties and applications. Analysis of latest developments in the field
Oyun Teorisi Araştırmaları-II Işbirlikçi oyun teorisi kavramları ve uygulamaları; alandaki son gelişmeler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 711 - Dynamic Macroeconomic Modeling and its Applications
Dynamic Macroeconomic Modeling and its Applications Dynamic sectoral equilibrium models, dynamic labor market search and matching models, heterogeneous agents models of financial markets, political equilibria and voting models.
Dinamik Makroekonomik Modelleme ve Uygulamaları Sektörel denge ve dinamiği modelleri, emek piyasası dinamik arama ve eşleme modelleri, mali piyasalarda heterojen ajan modelleri, politik denge ve oylama modelleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 712 - Theory of Economic Growth and Development
Theory of Economic Growth and Development Endogenous growth models, innovation and imitation models, impact of labor and financial markets on economic growth, open-economy growth models and the impacts of international trade and finance on economic growth.
Ekonomik Büyüme ve Gelişme Teorisi Endojen büyüme modelleri, innovasyon ve taklit modelleri, emek ve mali piyasaların işleyişinin büyümeye etkileri, uluslararası ticaret ve finansın büyümeye etkileri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 731 - Advanced Econometrics
Advanced Econometrics Latest developments and approaches in econometric theory and its applications.
İleri Ekonometri Ekonometri kuramı ve uygulamasında ileri teknikler, yeni yaklaşımlar ve son gelişmeler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 756 - Advanced Law and Economics
Advanced Law and Economics Extensions of economic theory to study criminal, tort, family, property and contract laws. Economic analysis and modeling of various legal issues with applications.
İleri Hukuk ve Ekonomi Ekonomi teorisinin suç, ceza, borçlar, aile, mülkiyet ve kontrat hukukuna uygulamaları, ileri ekonomi kuramı yöntem ve temel ilkeleri ile hukuksal sorunların modellenmesi ve analizi, ceza muhakemeleri usullerine uygulamalar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FASS

ECON 799 - PhD Dissertation
PhD Dissertation Process of research and writing of the PhD dissertation under the guidance of the thesis advisor and dissertation committee members.
Doktora Tezi Tez danışmanı ve jürisinin rehberliğinde doktora tez araştırma ve yazma süreci.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FASS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 169 ECTS, Course Offered by FASS

EE 200 - Electronic Circuit Implementations
Electronic Circuit Implementations In the first module, Basic Circuit Experiments such as Thevenin Equivalent Circuits, RC and RL first order circuits, Resonance Circuits/Higher order filters, Operational Amplifier Circuit, and basic radio circuit with the use of opamp, diode and RLC circuits. In the second module, DC, small-signal and frequency models of semiconductor devices such as PN diodes, BJT and MOSFETs will be included. Using these models, different circuit implementation will be executed, such as Wave Shaping Circuits (with diodes, op-amps, passives and integral/differentiator circuits), Different Configuration of Single/Multi Stage Amplifiers (CE, CC, DB, and combination of these as multistage amp., CS, CD, CG, and combinations), Oscillators (with BJTs and feedback concepts), etc. Analytical design methodologies, along with CAD tools (such as PSPICE), will also be part of the course for designing and implementing circuits.

Elektronik Devre Uygulamaları Bu ders kapsamında, elektronik devrelerin performans ölçümlerinin gerçeklenebileceği cihazların öğrenilmesi ve kullanımı, devre teorileri, Thevenin/Norton devrelerinin uygulamaları, RC, RL ve RLC devrelerinin filter ve rezonans devre uygulamaları ve Operasyonel Yükseltici devrelerinin farklı uygulamaları örnekleri, dersin 1. Öğrenme modülünü oluşturacaktır. Dersin 2. modülünde ise, yarıiletken devre uygulamaları gerçeklenecektir. BJT ve MOSFET transistörlerin ve PN diyodların DC, küçük sinyal ve frekans modellerinin uygulamalarını içeren farklı devrelerin uygulamaları gerçeklenecektir. Bu devreler, tek ve çok katlı yükselteç, osilatör, integral ve fark alıcı devreler ve geri besleme devre ve sinyal şekillendirici/kırpıcı devre uygulamalarını içermektedir. Ayrıca, yarıiletken devreler, RLC ve operasyonel yükselteçleri ile sistem uygulamaları (sinyal üreteç ve radyo gibi) gerçeklenecektir. Bilgisayar destekli devre tasarım örnekleri PSPICE yazılımı kullanılarak gerçekelenecektir. Teorik yaklaşımlar ile devre tasarlama (özellikleri bilinen bir devre), tasarlanan devrenin özelliklerin simülasyon ile doğrulama ve devrenin uygulanması (lab) adımlarından oluşan aşamaların farklı devre ve sistem örneklemeleri ile gerçeklenmeside bu ders kapsamında gerçeklenecektir.

2.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 2 ECTS / 2 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 202 - Electronic Circuits II
Electronic Circuits II Concepts of basic semiconductor devices (PN junctions, MOSFETs and BJTs);design of DC bias circuits; DC/AC models of semiconductor devices; Frequency response, small/large-signal analysis of devices/circuits;single-stage, multistage and differential amplifiers; feedback and stability concepts in amplifiers; the use of CAD tools (e.g., Multisim/Pspice) in circuit design and analysis;the use of lab tools/equipments for designing and testing of dc operating points and frequency response of devices, single-and multistage amplifiers.

Elektronik Devreler II Temel yarı-iletken devrelerinin (PN diyod, MOSFET ve BJT) çalışma prensipleri;Dogru akım (DC) besleme devreleri; yarı-iletken devrelerin DC / AC modelleri;Frekans tepkimeleri, devrelerin dorusal/dogrusal olmayan karakteristikleri; tek/çok katlı ve fark yükselteçleri, devrelerde geri-besleme ve kararlılık analizi; Multisim/Pspice yazılımının, devre tasarım ve analizinde kullanımı; Laboratuvar çalışmaları ile, yarı-iletken devre elemanı ve yükselteçlerin çalışma prensipleri ve özelliklerinin pekiştirilmesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 202R - Electronic Circuits II - Recitation
Electronic Circuits II - Recitation

Elektronik Devreler II - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 301 - Electromagnetics II
Electromagnetics II Electromagnetic induction, Maxwell's equations, wave propagation in free space, guides, reflections from perfect conducting and from dielectric interfaces, resonators/ antennas. Foundation for rf/microwave engineering.

Elektromanyetik II Elektromanyetik indüksiyon, Maxwell denklemleri, boşlukta dalga yayılımı, dalga kılavuzları, iletken ve yalıtkan materyallerden yansımalar, rezonatör ve antenler. Radyo frekans/ Mikrodalga mühendisliği temelleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 301R - Electromagnetics II - Recitation
Electromagnetics II - Recitation

Elektromanyetik II - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 302 - Digital Integrated Circuits
Digital Integrated Circuits Overview of metal-oxide semiconductor (MOS) device technologies for large scale integrated (LSI) circuits; inverter circuits, static and transient operation; complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) logic implementation, full-custom gate design, mask layout fundamentals; static and dynamic logic circuits; sequential logic circuit designs; non-volatile semiconductor memory structures; static and dynamic random access memory design principles.

Sayısal Tümleşik Devreler Yüksek ölçekli tümleşik (LSI) devreler için metal-oksit yarıiletken (MOS) teknolojisine genel bakış; evirici devrelerinin statik ve zamana bağlı çalışmaları; eşlenik metal-oksit yarıiletken (CMOS) mantık devrelerinin gerçeklenmesi; tam özel mantık kapıları tasarımı; maske yerleşim temelleri; statik ve dinamik mantık devreleri; ardışık mantık devreleri tasarımı; yarıiletken kalıcı bellek yapıları; statik ve dinamik rastgele erişimli bellek tasarım ilkeleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 302L - Digital Integrated Circuits - Lab.
Digital Integrated Circuits - Lab.

Sayısal Tümleşik Devreler - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 302R - Digital Integrated Circuits - Recitation
Digital Integrated Circuits - Recitation

Sayısal Tümleşik Devreler - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 303 - Analog Integrated Circuits
Analog Integrated Circuits DC, Small-signal and high-frequency design and analysis of CMOS amplifier topologies, including cascode and differential amplifiers; bias circuits; output circuits; active loads; stability and feedback; Noise; multi-stage amplifiers; application examples of CMOS analog integrated circuits: comparators, active filters, signal wave-form generators, etc.; design and verify CMOS analog circuits by using computer aided tools / Cadence.

Analog Tümleşik Devreler Fark-Yükselteci ve Kaskod Yükselteçlerinde dahil olduğu, CMOS yükselteç uygulalamalarının DC-düşük-sinyal ve yüksek-frekans tasarım ve analizlerinin gerçeklenmesi; Besleme devreleri; çıkış devreleri; aktif yükler; kararlılık ve geri besleme; gürültü; çok katlı yükselteçler; Değişik CMOS Analog Entegre Devre Uygulamaları: karşılaştırma devresi, aktif filtreler, sinyal üreteçleri, gibi.; Cadence tasarım ve simulasyon ortamında, Analog Entegre Devrelerin gerçeklenmesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 303R - Analog Integrated Circuits - Recitation
Analog Integrated Circuits - Recitation

Analog Tümleşik Devreler - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 306 - Introduction to Radio Frequency and Microwave Design
Introduction to Radio Frequency and Microwave Design Electromagnetic wave propagation, transmission line theory microwave transmission systems, passive components, microwave tubes, solid state microwave devices, microwave integrated circuits, S-parameter analysis, microstrip and coplanar lines transmission lines.

Radyo Frekansı ve Mikrodalga Tasarımına Giriş Elektromagnetik dalga yayılımı, iletim hatları kuramı, mikrodalga iletim sistemleri, pasif devre öğeleri, mikrodalga tüpleri, katı hal mikrodalga aygıtları, mikrodalga tümleşik devreleri, S-parametre analizi, mikroşerit ve ortak düzlemli iletim hatları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 306R - Introduction to Radio Frequency and Microwave Design-Recitation
Introduction to Radio Frequency and Microwave Design-Recitation
Radyo Frek.&Mikrodalga Tasarım. Giriş-Prob. Çöz.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 307 - Semiconductor Physics and Devices
Semiconductor Physics and Devices This course begins with a substantive treatment of the fundamental behavior of semiconductor materials and moves on to the semiconductor diode, the bipolar transistor, and field-effect transistor devices. Building upon these concepts, their operations, biasing, small- and large-signal models are analyzed. Laboratory exercises are provided to reinforce the theory of operation of these devices.

Yarıiletken Fiziği ve Devreleri Yarıiletken malzemelerin temel davranışlarının yüzeysel olarak işlenmesiyle başlar, yarıiletken diyot, iki kutuplu tranzistör ve alan etkili tranzistörlerin incelenmesiyle devam eder. Bu bilgilerden sonra bu elemanların çalışması, kutuplanması, büyük ve küçük işaret modelleri incelenir. Bu devrelerin kuramsal çalışmalarının daha iyi anlaşılması için deneyler yapılır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 307R - Semiconductor Physics and Devices-Recitation
Semiconductor Physics and Devices-Recitation
Yarıiletken Fiziği ve Devreleri-Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 308 - Microcomputer Based System Design
Microcomputer Based System Design Introduction to hardware and software design of microcomputer systems. Basic working principles of microprocessors, memory and I/O devices, bus interconnections, assembly language programming, integration of hardware and software design. Serial communications, parallel interfacing, interrupts and interupt handlers, timing analysis and delay handling in microcomputer circuits. A term project involving the design and implementation of a self-contained microcomputer system for a specific purpose (i.e., embedded system) will be assigned, in addition to regular software/hardware lab assignments.

Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı Mikrobilgisayar sistemlerinde donanım ve yazılım tasarımına giriş. Mikroişlemcilerin temel çalışma ilkeleri, hafıza ve giriş/çıkış birimleri, veriyolu arabağlantıları, çevirici dili programlama, donanım ve yazılım tasarımlarının tümleştirilmesi. Seri iletişim, paralel arabirimler, kesme (interrupt) kavramı ve kesme işleyicileri, mikrobilgisayar devrelerinde zamanlama analizi ve gecikme sorunlarının çözümleri. Öğrenciler, düzenli olarak verilecek yazılım ve donanım ödevlerini yapmakla yükümlü olacaklar; ayrıca, belirli bir amaca yönelik kendi kendine yeterli bir mikrobilgisayar tabanlı sistemin (gömülü sistem) tasarım ve gerçeklenmesini kapsayan bir dönemlik proje yapacaklardır.

4.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 308L - Microcomputer Based System Design - Lab.
Microcomputer Based System Design - Lab.
Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı- Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 308R - Microcomputer Based System Design - Recitation
Microcomputer Based System Design - Recitation
Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı- Prob. Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 310 - Hardware Description Languages
Hardware Description Languages Introduction to hardware description languages; VHDL fundamentals, behavioral and structural models; syntax and basic rules; design entry; behavioral simulation; logic synthesis and synthesizeable code development; design mapping to standard cells and/or field programmable gate array (FPGA).

Donanım Tanımlama Dilleri Donanım tanımlama dillerine giriş; VHDL temelleri, davranışsal ve yapısal modeller; yazım ve temel kurallar; tasarım girişi; davranışsal benzeşim; mantık devreleri sentezi ve sentezlenebilir kod geliştirme; tasarımın standart hücrelerle ve/veya alan programlanabilir kapı dizileriyle (FPGA) örtüştürülmesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 310L - Hardware Description Languages-Lab.
Hardware Description Languages-Lab.

Donanım Tanımlama Dilleri-Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 311 - Introduction to Signal Processing and Information Systems Syllabus
Introduction to Signal Processing and Information Systems Discrete-time Fourier transform. Discrete-time processing of continuous-time signals. Basic communication concepts, modulation, AM, FM, pulse amplitude modulation. Laplace transform, system response. Z-transform. Systems characterized by differential and difference equations. Control systems and feedback. Uncertainty and randomness in signals and systems.

Sinyal İşleme ve Bilgi Sistemlerine Giriş Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü. Sürekli zamanlı sinyallerin ayrık zamanlı işlenmesi. Temel iletişim kavramları, kiplenim, AM, FM, darbe genlik kiplenimi, Laplace dönüşümü, sistem tepkisi. Z dönüşümü. Türevsel ve farksal denklemlerle tanımlanan sistemler. Denetim sistemleri ve geribesleme. Sinyaller ve sistemlerde belirsizlik ve rasgelelik.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 311R - Introduction to Signal Processing and Information Systems-Recitation
Introduction to Signal Processing and Information Systems-Recitation
Sinyal İşleme ve Bilgi Sistemlerine Giriş-Problem Çözme

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 312 - Discrete-Time Signals and Systems
Discrete-Time Signals and Systems Review of linear discrete-time systems and sampled and discrete-time signals; Fourier analysis, discrete and fast Fourier transforms; interpolation and decimation; design of infinite-impulse response and finite impulse response filters. introduction to real time processing using Digital Signal Processors (DSP) chips.

Kesikli-Zaman İşaret ve Sistemleri Doğrusal kesikli-zaman sistemleri, örneklenmiş ve kesikli- zaman işaretlerinin gözden geçirilmesi; Fourier analizi, kesikli ve hızlı Fourier dönüşümleri, enterpolasyon ve indirgeme, IIR ve FIR filtrelerinin tasarımı. DSP yongaları kullanarak gerçek zaman işlemesine giriş.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 312R - Discrete-Time Signals and Systems - Recitation
Discrete-Time Signals and Systems - Recitation

Kesikli-Zaman İşaret ve Sistemleri-Prob. Çöz.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 313 - Introduction to Communication Systems
Introduction to Communication Systems Analog and digital modulation and demodulation theory. Review of probability theory and stochastic processes. Statistical characterization of noise and communication channels. Performance of communication systems in the presence of noise.

Komünikasyon Sistemlerine Giriş Analog and sayısal modülasyon ve demodülasyon teorisi. Olasılık teorisi ve stokastik prosesler. Komünikasyon kanalları ve gürültünün istatiksel karakterlendirilmesi. Komünikasyon sistemlerinin gürültü ortamında performansı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 313R - Introduction to Communication Systems - Recitation
Introduction to Communication Systems - Recitation

Komünikasyon Sistemlerine Giriş-Prob.Çöz.

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 314 - Digital Communications
Digital Communications Theory and techniques of modern digital communications. Communication limits; modulation and detection; data transmission over channels with intersymbol interference; optimal and suboptimal sequence detection; equalization. Error correction coding; trellis-coded modulation; multiple access.

Sayısal Komünikasyon Modern sayısal komünikasyon teorisi ve teknikleri. Komünikasyon limitleri, modülasyon ve tespit, sembol karışması olan kanallarda veri iletimi, optimal ve alt optimal sıralı tespit, sinyal eşitleme. Hata düzeltme kodlaması, Trellis kodlu modülasyon, çoklu erişim.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 314R - Digital Communications - Recitation
Digital Communications - Recitation

Sayısal Komünikasyon - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 401 - Very Large Scale Integrated System Design I
Very Large Scale Integrated System Design I Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) technology and limitations; CMOS circuit and logic design; layout rules and techniques; circuit characterization and performance estimation; CMOS subsystem design, basic building blocks; structured design principles; Very-Large-Scale Integrated (VLSI) system design methods; DRC, logic and circuit simulation.

Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Sistem Tasarımı 1 Eşlenik metal oksit yarıiletken (CMOS) teknolojisi ve sınırları; CMOS devre ve mantık devreleri tasarımı; yerleştirme kuralları ve yöntemleri; devre nitelemesi ve işlerlik kestirimi; CMOS alt sistem tasarımı, temel yapı taşları; yapısal tasarım ilkeleri; Çok Büyük Ölçekli Tümleşik (VLSI) sistem tasarımı yöntemleri; tasarım kuralları denetimi (DRC); mantık ve devre benzeşimi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 401L - VLSI Systems Design I Lab
VLSI Systems Design I Lab
Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Sistem Tasarımı 1-Lab

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 402 - Very Large Scale Integrated System Design II
Very Large Scale Integrated System Design II VLSI system computer aided design (CAD) tools; laboratory experience in custom VLSI system chip design on workstations using concepts of cell hierarchy; design of large adder arrays and multipliers; VLSI architecture design; pipelining; low-power design strategies; final proje involving specification, design and evaluation of a VLSI chip or VLSI CAD program; written report and oral presentation on the final project.

Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Sistem Tasarımı 2 Bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçları; hücre hiyerarşisi kavramı kullanarak iş istasyonları üzerinde özel VLSI sistem yongaları tasarımı için laboratuar deneyimi kazandırılması; daha büyük toplayıcı dizilerinin ve çarpma devrelerinin tasarımı; VLSI mimari tasarım; pipelining; düşük güç harcamalı tasarım için statejiler; bir VLSI kırmığın ya da VLSI CAD programının ayrıntılı tanımlaması, tasarımı ve sınanmasını içeren bitirme ödevi; bitirme ödevi ile ilgili yazılı rapor ve sözlü sunum.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 402R - VLSI Systems Design II - Recitation
VLSI Systems Design II - Recitation
Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Sis.Tasarım.2 Prob.Çöz

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 403 - Optoelectronics
Optoelectronics Materials for optoelectronics, optical processes in semiconductors, absorption and radiation, transition rates and carrier lifetime. principles of Light Emitting Diodes (LEDs), lasers, photodetectors, modulators and solar cells. Optoelectronic integrated circuits Designs, demonstrations and projects related to optoelectronic device phenomena.

Optoelektronik Optoelektronik için malzemeler, yarıiletkenlerde optik süreçler, emilim ve ışınım, geçiş sıklığı ve taşıyıcı ömrü, Işık Saçan Diyot (LED) ilkeleri, lazerler, ışık algılayıcılar, modülatörler ve güneş hücreleri. Optoelektronik tümleşik devreler. Optoelektronik olaylarla ilgili tasarımlar, gösterimler ve projeler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 403R - Optoelectronics-Recitation
Optoelectronics-Recitation

Optoelektronik-Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 404 - Introduction to Microelectromechanical Systems
Introduction to Microelectromechanical Systems Fundamentals of MEMS fabrication techonology, sensor component design and system integration issues are main focus this course. Advantages and disadvantages, application (automotive, defense, aerospace, microfluidics, biotech, medical, etc.), commercialization, manufacturability, packaging, and interfacing of the techonology are also covered. A design project is assigned via case study in this class.

Mikroelektromekanik Sistemlere Giriş MEMS üretim teknolojisinin temelleri, mikrosensör tasarımı ve sistem entegrasyonu, bu dersin ana konularıdır. Bu teknolojinin avantaj ve dezavantajları, paketleme ve arayüz konuları, üretilebilirlik, değişik uygulama alanları (otomobil, savunma, havacılık, biyoteknoloji, tıp, vb.) ve ticari unsurlar, dersin işlenecek diğer konuları arasındadır. Bilgisayar destekli, mikrosensör tasarım ve simulasyonunundan oluşan bir dönem projesi de, dersin içeriğinde bulunur.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 404R - Introduction to Microelectromechanical Systems - Recitation
Introduction to Microelectromechanical Systems - Recitation
Mikroelektromekanik Sistemlere Giriş - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 405 - Communication Circuit Design
Communication Circuit Design Design of radio frequency (RF) systems for transmission of information; types of receivers, matching techniques, receiver and antenna noise, types of modulation, high-frequency circuitry, and point-to-point and satellite communications.

İletişim Devreleri Tasarımı Bilgi iletimi için radyo frekansı (RF) sistem tasarımı; alıcı çeşitleri; empedans uydurma yöntemleri, alıcı ve anten gürültüsü; modülasyon türleri, yüksek frekans devreleri, noktadan noktaya iletişim ve uydu iletişimi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 405L - Communication Circuits Design Lab
Communication Circuits Design Lab

İletişim Devreleri Tasarımı Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 405R - Communication Circuit Design - Recitation
Communication Circuit Design - Recitation

İletişim Devreleri Tasarımı - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 406 - Antennas and Propagation for Wireless Communication
Antennas and Propagation for Wireless Communication Dipoles, loops, reflectors, Yagis, helices, slots, horns, microstrips. Antennas as transitions between guided and free radiation, ultrasound analogue. Pattern measurements. Radar equations. Feeds, matching, baluns. Broadbanding. Arrays, aperture synthesis, interferometry, very-long- baseline interferometry. Thermal radiation, antenna temperature, microwave passive remote sensing.

Telsiz Haberleşme için Antenler ve Propagasyon İki kutuplu, halka, yansıtıcı, Yagi türü, heliks, boşluklu, koni ve mikroşerit antenler. Antenlerin kılavuzlanmış ve boşlukta yayılan dalgalar arası geçiş elemanı olarak yorumlanması. Anten radyasyonunun açılara göre ayarlaması ve balunlar. Geniş bantlama. Dizi antenler, anten açıklık sentezi, enterforemetre, çok uzun tabanlı enterforemetre. Isı radyosyonu, anten sıcaklığı, pasif mikrodalga uzaktan algılama.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 407 - Microelectronic Fabrication
Microelectronic Fabrication Semiconductor growth; material characterization; lithography tools; photo-resist models; thin film deposition; chemical etching and plasma etching; electrical contact formation; microstructure processing; and process modeling.

Mikroelektronik Üretim Yarıiletken büyütme; malzeme nitelemesi; litografi araçları; fotorezist modelleri; ince film biriktirme; kimyasal aşındırma ve plazma aşındırması;elektriksel temas sağlanması ; çok küçük yapıların işlenmesi; işlem modelleme.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 407R - Microelectronic Fabrication - Recitation
Microelectronic Fabrication - Recitation
Mikroelektronik Üretim - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 408 - Modeling of Semiconductor Devices
Modeling of Semiconductor Devices Semiconductor materials and their electronic properties and applications to electronic devices; p-n junctions; transistors; junction field effect transistors and MOS devices; and introduction to integrated circuits. Detailed presentation of advanced concepts such as generation- recombination, hot electron effects, and breakdown mechanisms; essential features of small ac characteristics, switching and transient behavior of p-n junctions, bipolar and MOS transistors; addresses fundamental issues for device modeling and discusses the perspective and limitations of Si-devices.

Yarıiletken Devrelerin Modellenmesi Yarıiletken malzemeler, bunların elektronik özellikleri ve elektronik elemanlardaki uygulamaları; p-n jonksiyonlar; tranzistörler; jonksiyon alan etkili tranzistörler ve MOS aygıtlar; tümleşik devrelere giriş. Elektron-delik çiftlerin oluşumu ve yeniden birleşmeleri, sıcak elektron etkisi ve kırılma mekanizmaları gibi ileri kavramların ayrıntılı sunumu; küçük işaret AC karakteristiklerinin temel nitelikleri; p-n jonkiyonlarının, iki kutuplu ve MOS tranzistörlerin anahtarlama ve zamana bağlı davranışları. Eleman modellemesinde kullanılan temel ilkeler; Silikon elemanların kapsamı ve sınırları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 408R - Modeling of Semiconductor Devices - Recitation
Modeling of Semiconductor Devices - Recitation

Yarıiletken Devrelerin Modellenmesi - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 409 - Microwaves
Microwaves Generation, transmission, control, and detection of electromagnetic waves. Antennas, cavities, couplers. Path loss, multipath, modulation techniques. Passive and active microwave devices, including filters, amplifiers, mixers, couplers, power dividers, and diplexers, that constitute wireless communication systems between the antenna and the digital signal processor.

Mikrodalga Elektromanyetik dalgaların üretilmesi, iletimi, kontrolü ve tespit edilmesi. Antenler, metalik rezonatörler, kuplörler. Dalga zayıflaması, çoklu dalgaların etkileşimi, modülasyon teknikleri. Telsiz komünikasyonda anten ile sayısal sinyal işlemcisi arasında bulunan aktif ve pasif mikrodalga elemanları, filtreler, güçlendiriciler, karıştırıcılar, kuplörler, güç bölücüler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 409R - Microwaves Recitation
Microwaves Recitation

Mikrodalga - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 410 - Information and Coding Theory
Information and Coding Theory Mathematical models for communication channels and sources; entropy, information, lossless data compression, Huffman coding, channel capacity, Shannon's theorems rate-distortion theory.

Enformasyon ve Kodlama Teorisi Komünikasyon kanal ve üreteçlerin matematiksel modelleri, entropi, informasyon, kayıpsız veri sıkıştırılması, Huffman kodlaması, kanal kapasitesi, Shannon teoremleri, oran bozulma teorisi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 410R - Information and Coding Theory Recitation
Information and Coding Theory Recitation

Enformasyon ve Kodlama Teorisi - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 413 - Wireless Communications
Wireless Communications The cellular concept, channel assignment strategies, frequency reuse, handoff strategies, interference and system capacity, mobile radio propagation: large-scale path loss, small-scale fading and multipath, modulation techniques for mobile radio, diversity combining techniques, multiple access techniques for wireless communications.

Telsiz Haberleşme Hücre kavramı, kanal atama yöntemleri, frekans tekrarı, hücreler arası hareket ve bağlantının devri, enterferans ve sistem kapasitesi, hareketli radyo kanalı: radyo dalgalarını yayılımı, büyük ölçekli işaret zayıflaması, küçük ölçekli ve çok yönlü işaret kaybı, hareketli radyo kanalları için modülasyon yöntemleri, çeşitleme teknikleri, telsiz haberleşme için çoklu erişim teknikleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 413R - Wireless Communications - Recitation
Wireless Communications - Recitation

Telsiz Haberleşme - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 414 - Multimedia Communication
Multimedia Communication Data transmission and encoding. Error detection techniques. Automatic repeat request (ARQ) protocols. Medium access control techniques: Aloha, CSMA/CD, GSM, Token Ring, FDDI, Network control stability. High-speed gigabit networks. ATM. Performance evaluation and monitoring M/M/1 Queues and networks of Queues.

Multimedya Komünikasyon Veri iletimi ve kodlaması. Hata tespit teknikleri. Otomatik yeniden gönderme isteği protokolleri. Ortam erişim kontrol teknikleri. Aloha, CSMA/CD, GSM, Token Ring, FDDI, ağ kontrol stabilitesi. Yüksek hız gigabit ağları. ATM. Performans değerlendirilmesi ve 'M/M/1 Queues' ve 'networks of Queues' monitör edilmesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 414R - Multimedia Communication - Recitation
Multimedia Communication - Recitation

Multimedya Komünikasyon - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 415 - Digital Speech and Audio Processing
Digital Speech and Audio Processing Linear Predictive modelling of Speech. Pitch Estimation Speech Modelling. Speech Coding using Linear Predictive methods: LPC-10, CELP, MELP algorithms. Speech recognition, and synthesis. Audio processing and coding, MPEG standard.

Sayısal Konuşma ve Ses İşleme Konuşmanın doğrusal kestirilebilir modellenmesi. Perde periyodu tahmini. Konuşma modellenmesi, konuşmanın doğrusal kestirilebilir metotlarla kodlanması; LPC-10, CELP, MELP algoritmaları. Konuşma tanınması ve sentezi. Ses işleme ve kodlanması, MPEG standardı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 415R - Digital Speech and Audio Process Recitation
Digital Speech and Audio Process Recitation

Sayısal Konuşma ve Ses İşleme - Problem Çözümü

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 417 - Computer Vision
Computer Vision Introduction to Computer Vision, Human Visual System, Image Formation, Pointwise Image Operations, Image Intensity Transformations, Geometric/Coordinate Transforms, Interpolation, Image Neighborhood Operations, Spatial Filtering, Edge Detection, Feature Extraction, Principal Component Analysis and Applications, Morphological Image Processing, Basic Segmentation, Thresholding techniques, Motion/Dynamic Scenes, Color and texture, Object/Shape Modeling / Recognition

Bilgisayarla Görme Bilgisayarla görmeye giris. İnsan görme sistemi, imge oluşumu, nokta işlemleri, imge parlaklık dönüşümleri, geometrik dönüşümler, komşuluk işlemleri, uzamsal filtreleme, kenar bulma, öznitelik çıkartma, ana bileşenler analizi, morfolojik görüntü analizi, bölütleme ve eşikleme yöntemleri, hareket / dinamik görüntüler, doku analizi, renkli imge işleme, nesne modelleme/tanıma

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 417L - Computer Vision Lab
Computer Vision Lab

Bilgisayarla Görme Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 419 - Signal Processing Design and Implementation
Signal Processing Design and Implementation Development of real-time digital signal processing (DSP) systems using a DSP microprocessor; several structured laboratory exercises, such as sampling and real-time time discrete-time filtering, median filtering, FFT implementation. DSP projects.

Sinyal İşleme Tasarım ve Uygulaması DSP mikroprosesör kullanarak gerçek zamanda çalışan sayısal sinyal işleme sistemi geliştirmek. Örnekleme, gerçek zamanlı sayısal filtreleme, medyan filtrelemesi, FFT uygulaması gibi laboratuar alıştırmaları. DSP projeleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 419L - Signal Processing Design and Implementation - Lab
Signal Processing Design and Implementation - Lab

Sinyal İşleme Tasarım ve Uygulaması- Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, Course Offered by FENS

EE 444 - Optics
Optics Introduction to 2-D linear system theory and 2-D Fourier transforms; fundamentals of physical optics and diffraction theory, Fourier optics, imaging properties of optical systems; introduction to optical signal processing; optical interferometer methods and optical sensing devices and technology including fiber optic interferometric sensors and optical gyroscopes including signal processing methods both in hardware and software; digital imaging methods, including 3D image formation and holography; 3D display technologies.

Optik 2-Boyutlu lineer sistemler, 2-D boyutlu Fourier dönüşümü, fiziksel optik ve ışığın saçılım teorisi; optik sistemlerin çalışma prensipleri, optik sinyal işleme; optik interferometre yöntemleri; optik sensörler, optik jiroskop ve fiber optik sensörlerde, donanım ve yazılım sinyal işleme yöntemleri; sayısal resim kayıt ve holografik kayıt yöntemleri,3 boyutlu görüntüleme sistemleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 473 - Biomedical Instrumentation Syllabus
Biomedical Instrumentation Principles of biomedical transducers; amplifiers and signal processing; the origin, sensing and amplification of biopotentials; blood flow and pressure measurement; medical imaging, medical ultrasound and array signal processing; patient safety in medical instrumentation.
Biyomedikal Düzenler Biyomedikal dönüştürücü prensipleri; amplifikatörler ve işaret işleme; biyolojik gerilimlerin kökenleri, algılanması ve güçlendirilmesi; kan akışı ve basıncının ölçülmesi; tıbbi görüntüleme, tıbbi ultrason ve dizi işaret işleme; tıbbi cihazlarda hasta güvenliği.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years), Course Offered by FENS

EE 473L - Biomedical Instrumentation Lab
Biomedical Instrumentation Lab

Biyomedikal Düzenler - Laboratuvar

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

EE 48000 - Special Topics in EE: RF Integrated Circuits Design
Special Topics in EE: RF Integrated Circuits Design
EE' de Özel Konular:RF Entegre Devre Tasarımı

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 6 ECTS, Course Offered by FENS, Special & Selected Topic Crses

EE 516 - Mechanical Vibrations
Mechanical Vibrations Formulation of problems in structural dynamics and vibration, free vibration, problems with initial conditions, forced vibration, discrete Systems, SDOF systems, MDOF systems, modal analysis, time and frequency domain analysis, continuous systems, wave propagation, nonlinear vibrations, experimental methods, FEM implications for vibration problems, applications including vibration isolation and dynamic absorbers, engines and rotating machinery.
Mekanik Titreşimler Mekanik titreşimlerin formüllenmesi ve tanımlanması. Serbest titreşim, başlangıç değeri problemleri, zorlanmış titreşim, tek ve çok serbestlik dereceli sistemler, modal analizleri, zaman ve frekans ortamında analizleri, sürekli sistemler, dalga yayılımı, linear olmayan titreşimler, deneysel metodlar, Sonlu Elemanlar Metodu'nun titreşim problemlerine uygulaması. Uygulamalar: Titreşim izolasyonu, dinamik sonümlüyücüler, motor ve dönen makinalar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 518 - Multidisiplinary Design Optimization
Multidisiplinary Design Optimization This course addresses the design of complex multidisciplinary systems using optimization. This is not a traditional optimization course. Rather, focus is on how optimization can be used in the design of multidisciplinary systems. Each of the three concepts will be emphasized: multidisciplinary systems, design and optimization.
Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu Bu ders karmaşık ve çok disiplinli sistemlerin tasarimini ele alır. Bu bağlamda klasik bir optimizasyon dersi değildir. Daha ziyade optimizasyon yöntemlerinin karmaşık sistemlerin tasarımında nasıl kullanılabıleceği üzerinde durur. Şu üc kavramın her birine değinilecektir: çok disiplinli sistemler, tasarım ve optimizasyon.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 520 - Advanced Robotics
Advanced Robotics Introduction, spatial descriptions and transformations forward and inverse kinematics, mechanics of robot motion, static force and compliance, robot dynamics redundancy, trajectory planning, robot control, robot sensing.

İleri Robotik İleri robotiğe giriş, uzaysal tanımlar ve dönüşümler, ileri geri kinematik, robot hareketi mekaniği, statik kuvvet ve uyum, robot dinamiği, yörünge planlama, robot kontrolü ve robot duyarlılığı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 521 - Kinematics and Dynamics of Machines Syllabus
Kinematics and Dynamics of Machines Introduction to mechanisms, kinematics of mechanisms, displacement analysis, kinematics velocity analysis, acceleration analysis, forces in mechanisms, work, energy and power, momentum and impact, geometry of mechanisms, synthesis of mechanisms, transmission mechanisms, vibration, multi-body dynamics.

Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik Mekanik sistemlere giriş; sistem kinematiği: konum değişim analizi; kinematik hız analizi, ivme analizi; mekanik sistemlerde kuvvetler; iş, enerji ve güç, momentum ve darbe; mekanik sistem geometrisi; mekanik sistem sentezi; iletim mekanizmaları, titreşim; çok-gövdeli dinamik.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 522 - Mechatronics System Design
Mechatronics System Design Because of the emphasis upon integration, this course will center around laboratory projects in which small teams of students will configure, design, and implement a succession of mechatronic subsystems, leading to system integration in a final project. Lectures will complement the laboratory experience with comparative surveys, operational principles, and integrated design issues associated with the spectrum of mechanism, electronics, and control components. Class lectures will cover topics intended to complement the laboratory assignments and final project.

Mekatronik Sistem Tasarımı Mekanik ve elektronik sistemler ile kontrol aygıtlarından oluşan bileşenler bütününün çalışma, tümleşik tasarım ve karşılaştırmalı değerlendirilme ve özellikleri; laboratuvar deneyimi ile olguları pekiştirici çalışmalar. Laboratuvar dışındaki dersler deneylere ve dersin ana birimi olan bitirme projesine destek verici nitelikte olacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 523 - Power Electronics & Electrical Drives
Power Electronics & Electrical Drives This course is intended to introduce students with different backgrounds (ME,EE,CS) to power electronics and electrical drives. The course will discuss fundamental properties of switching power converters: semiconductor switches and their realizations, the topologies of switching matrix and its operation, dynamics and control of switching converters. In the electrical drives the operation of electrical machines and their control will be discussed in details. The DC and AC machines will be discussed. The fundamentals of motion control like robustness, disturbance rejection, compensation of nonidealities will be introduced. The laboratory assignment will enable students to design and build full system.
Güç Elektroniği ve Elektiriksel Sürücüler Bu dersin amacı farklı donanımlara sahip (ME, EE, CS) öğrencileri güç elektroniği ve elektrik motoru sürücüleriyle tanıştırmaktır. Ders anahtarlamalı güç dönüştürücülerinin temel özelliklerini tartışacaktır: yarı iletken anahtarlar ve gerçekleştirilmeleri, anahtarlamalı dönüştürücülerin topolojisi, anahtarlama matrisi ve çalışması, anahtarlamalı dönüştürücülerin dinamiği ve denetimi. Elektriksel sürücülerde ise elektrik makinalarının çalışması ve denetimi detaylı olarak tartışılacaktır. DC ve AC makinalar ayrıca tartışılacaktır. Hareket denetiminin temelleri olan gürbüzlük, dıştan bozucuların yok edilmesi ve de ideal olmayan koşulların kompanse edilmesi tanıtılacaktır. Laboratuvar ödevleri öğrencilerin sistemleri bir bütün olarak tasarlamalarını ve inşa etmelerini mümkün kılacaktır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 524 - Digital Control Systems
Digital Control Systems Mathematical background, discrete equivalents to continuous transfer function, direct digital control and supervisory control, control strategies process modelling and identification quantization effect, implementation issue in digital control

Sayısal Kontrol Sistemleri Matematiksel önbilgiler; sürekli zaman transfer fonksiyonlarının kesikli zaman eşdeğerleri; dolaysız sayısal kontrol ve uyarlı kontrol; süreç modelleme ve belirleme; nicemleme etkileri; sayısal kontrolde uygulama sorunları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 525 - Real-Time Systems Design
Real-Time Systems Design Introduction to real-time systems, real-time software design , concurrent programming and process interactions, real-time operating system, processing scheduling Case study: high performance real-time application process communication, deadlock management distributed real-time systems.

Gerçel-Zaman Sistemlerinin Tasarımı Gerçel-zaman sistemlerine giriş; gerçel-zaman yazılım tasarımı; eşanlı programlama ve süreç etkileşimleri; gerçel- zaman işletim sistemleri; süreçlerin zaman programlaması; yüksek başarımlı gerçel-zaman uygulamaları için gerçek bir örnek; süreç iletişimi; kördüğüm yönetimi; dağıtımlı gerçel- zaman sistemleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 528 - Nonlinear Control Systems
Nonlinear Control Systems Selected topics in linear control systems, typical nonlinear problems and phenomena, stability, Lyapunov theory, robustness, performance analysis, nonlinear control design.

Doğrusal-olmayan Kontrol Doğrusal kontrol sistem konuları; doğrusal olmayan denetim kavram ve tipik problemleri; kararlılık; Lyapunov kuramı; dayanırlılık; başarım analizi; doğrusal-olmayan kontrol tasarımı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 529 - Vision Based Control
Vision Based Control This course is about the application or processing of visual information in a way that entails the design and analysis of algorithms incorporating concepts studied in the field of control, namely feedback, estimation, and dynamics. It covers Image Formation Basics, Image Features and Correspondence, Recursive Estimation from Image Sequences, Image-Based and Position-Based Visual Servoing, Extending Visual Servoing Techniques to Nonholonomic Mobile Robots, Vision-Based System Identification and State Estimation.
Görme Tabanlı Denetim Bu ders kontrol teoride kullanılan geri besleme, kestirim ve dinamik kavramlarının kullanıldığı görsel algoritmaların analiz ve sentezini içermektedir. İçerdiği konular: Görüntü oluşumu, görüntü özellikleri ve karşılık bulma, görüntü dizilerinden özçağrılı kestirimler, görüntü ve pozisyon tabanlı görsel denetim, görsel denetim tekniklerinin hareketli robotlara genişletilmesi, görme tabanlı sistem tanıma ve durum kestirimi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 530 - Quantum Mechanics
Quantum Mechanics Postulates of quantum mechanics; Schrodinger equation; harmonic oscillator; angular momentum and spin; hydrogen atom, perturbation theory systems of identical particles; quantization of the radiation field; Dirac equation.

Kuantum Mekaniği Kuantum mekaniğin koyutları; Schrödinger denklemi uyumcul (harmonik) salınıcı; açısal momentum ve spin; hidrojen atomu; sarsım (pertürbasyon) teorisi; eştanımlı parçacık sistemleri; ışınım alanlarının nicemlemesi; Dirac denklemi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 531 - Solid-State Physics
Solid-State Physics Band-theory of solids; free-electron model; lattice and electron dynamics; elementary excitations and collective phenomena; magnetism and superconductivity.

Katı Hal Fiziği Katılarda band teorisi; serbest elektron modeli; örgü ve elektron dinamiği; temel uyarılmalar ve kollektif kavramlar; manyetizma ve süper iletkenlik.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 532 - Advanced Theory of Semiconductor Devices
Advanced Theory of Semiconductor Devices Selected advanced topics of current interest in the area area of semiconductors and solid state devices; detailed numerical simulation techniques with emphasis on drift-diffusion, hydrodynamic and Monte Carlo models. Operation of state-of-the-art bipolar, heterojunction, and field-effect devices. Deep submicron MOSFET technologies, device modeling approaches.

İleri Yarıiletken Elemanlar Kuramı Yarı-iletken ve katı hal fiziğinde seçilmiş güncel konular; hidrodinamik ve Monte Carlo modelleri ile ilgili kapsamlı benzeşimler. Güncel çift-kutuplu, ara- bağlantısı ve alan etkili elemanlar. Mikronaltı derin MOSFET teknolojileri, eleman modelleme yaklaşımları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 533 - Semiconductor Process Technology
Semiconductor Process Technology Theoretical analysis of the chemistry and physics of process technologies used in micro-electronics fabrication. Topics include semiconductor growth, material characterization, lithography tools, photo-resist models, thin film deposition, chemical etching, plasma etching, electrical contact formation, microstructure processing and process modeling.

Yarıiletken İşleme Teknolojisi Mikroelektronik eleman üretiminde kullanılan işleme teknolojilerinin fizik ve kimyasının kuramsal analizi; yarıiletken büyütme, malzeme nitelemesi, litografi araçları, fotoresist modelleri,ince film biriktirme,kimyasal aşındırma plazma aşındırması, elektriksel temas sağlanması, çok küçük yapıların işlenmesi, işlem modelleme.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 534 - Integrated Sensors
Integrated Sensors Fundamental principles and design of integrated solid-state sensors and sensing systems. Micromachining and wafer bonding. Microstructures for the measurement of visible and infrared radiation, pressure, acceleration, temperature, gas purity, an ion concentrations. Merged process technologies for sensors and circuits. Data acquisition circuits, micro-actuators and integrated microsystems.

Tümleşik Algılayıcılar Tümleşik katı-hal algılayıcıları ve algılama sistemleri kavram ve tasarımı. Mikromakinalama and silisyum pul bağlama. Görünür ve kızılötesi ışınım, basınç, ivme, ısı, gaz saflığı ve iyon yoğunluğunun ölçümleri için mikroyapılar. Algılayıcılar ve devreleri için birleşen süreç teknolojileri. Veri algılama devreleri, mikro-eyleyiciler (micro-actuators) ve tümleşik mikrosistemler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 535 - Computational Techniques for Circuit Analysis and Design
Computational Techniques for Circuit Analysis and Design Formulation of circuit equations; sparse matrix algorithms for the solution of large systems, AC, DC, and transient analysis of electrical circuits; numerical integration; linear multistep methods; stability; accuracy, step control, companion models; sensitivity analysis; decomposition methods.
Bilgisayar Destekli Devre Analizi ve Tasarımı Devre denklemlerinin kurulmasına ve çözülmesine ilişkin algoritmalar; büyük ölçekli sistem çözümleme yöntemleri, sürekli sinüsoidal hal ve zaman domeni çözumleri; sayısal entegrasyon yöntemleri; çözüm algoritmalarının kararlılığı ve doğrulugu; duyarlılık analizi; ayrıştırma yöntemleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 536 - Computer-Aided Design of VLSI Systems
Computer-Aided Design of VLSI Systems Theory and implementation of circuit partitioning, and placement algorithms. Routing algorithms, parallel design automation on shared memory and distributed memory multi-processors, simulated annealing and other optimization techniques and their applications in CAD, layout transformation and compaction, fault-repair algorithms for RAMs and PLAs hardware synthesis from behavioral modeling, artificial intelligence-based CAD.

Bilgisayar Destekli VLSI Sistem Tasarımı Devre bölüntüleme ve yerleştirme algoritmalarının kuram ve gerçekleştirilmesi. CAD uygulamalarında güzergah (routing) algoritmaları, paylaşılmış bellek ve dağınık bellekli mikroişlemcilerin tasarım otomasyonu ve diğer optimizasyon teknikleri. RAM ve PLA yongaları için yerleştirme dönüşümü ve sıkıştırması, hata-tamir algoritmaları ve davranış modellerinden donanım sentezi. Yapay zekalı CAD.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 537 - Advanced Topics in VLSI Design
Advanced Topics in VLSI Design Advanced very large scale integrated (VLSI) circuit design. Design methodologies (architectural simulation, hardware description language design entry, silicon compilation, and verification), microarchitectures, interconnect, packaging, noise sources, circuit techniques, design for testability, design rules, VLSI technologies (silicon and GaAs), and yield. Projects in chip design.

VLSI Tasarımında İleri Konular İleri Çok Büyük Ölçekli Tümleşik (VLSI) devre tasarımı. Tasarım yöntemleri (mimari benzeşim, donanım tanımlama dili tasarım girişi, silikon derleme ve doğrulama), mikromimariler, ara bağlantılar, paketleme, gürültü kaynakları, devre teknikleri,test edilebilirlik için tasarım tasarım kuralları, VLSI teknolojileri (Si ve GaAs) ve verim. Yonga tasarımı projesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 539 - Reliability Engineering for Integrated Circuits
Reliability Engineering for Integrated Circuits Description of the algorithms and procedures required to study the reliability of integrated circuit products. Reliability modeling, physical causes of semiconductor device failure, reliability model development and calibration, model-based reliability prediction, product testing and measurement, and failure diagnosis. Coverage of the course material will emphasize applications to integrated circuit technology.

Tümleştirilmiş Devrelerin Güvenilirliği Tümleştirilmiş devrelerin güvenilirlik analizine yönelik algoritmalar ve yöntemler; Güvenilirliğin modellenmesi, yarıiletken elemanlara ilişkin güvenilirlik sorunlarının fiziksel nedenleri; Ölçme ve sınama metodları, hataların öngörülebilmesine yönelik yöntemler.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 541 - Theory of Acoustic Devices
Theory of Acoustic Devices One dimensional theory of sound waves, piezoelectric materials; piezoelectric transducers, electrical equivalent circuits and impedance matching. Basic theory for waves in isotropic medium, acoustic waveguides, delay lines, interdigital transducers. Theory and applications of capacitive micromachined ultrasonic transducers.
Akustik Aygıtlar Teorisi Ses dalgalarının tek boyutlu teorisi, piezoelektrik malzemeler; piezoelektrik dönüştürücüler, elektriksel eşdeğer devreler ve empedans uydurma. İzotropik ortamlarda dalga yayılımı teorisi, akustik dalga kılavuzları, gecikme hatları, interdijital dönüştürücüler. Kapasitif ultrasonik dönüştürücülerin teorisi ve uygulamaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 542 - Digital Systems Verification and Testing
Digital Systems Verification and Testing This course introduces the problems of design verification and testing. It then covers the design verification process, various design errors, simulation- based verification, emulation-based verification, formal verification, timing verification. After that, the course covers the digital systems testing process, various fault models, automatic test pattern generation (ATPG), fault simulation, memory test, design for testability, built-in self-test, SoC test structures. Finally, it covers ATPG- based verification techniques.
Sayısal Sistemlerin Doğrulanması ve Test Edilmesi Bu ders ilk önce sayısal sistemlerin doğrulanması ve test edilmesi problemlerini tanımlar. Daha sonra tasarım doğrulanması, tasarım hataları, simülasyonla doğrulama, emülasyonla doğrulama, biçimsel doğrulama ve zaman doğrulamasını anlatır. Daha sonra sayısal sistemlerin test edilmesi, hata modelleri, otomatik test vektörü oluşturulması, hata simülasyonu, hafıza testi, test edilebilir tasarlama, kendi içinden test, SoC test yapılarını anlatır. Son olarakta otomatik test vektörü oluşturma tekniklerini kullanarak tasarım doğrulaması yapılmasını anlatır.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 544 - Optics
Optics Introduction to 2-D linear system theory and 2-D Fourier transforms; fundamentals of physical optics and diffraction theory, Fourier optics, imaging properties of optical systems; introduction to optical signal processing; optical interferometer methods and optical sensing devices and technology including fiber optic interferometric sensors and optical gyroscopes including signal processing methods both in hardware and software; digital imaging methods, including 3D image formation and holography; 3D display technologies.
Optik 2-Boyutlu lineer sistemler, 2-D boyutlu Fourier dönüşümü, fiziksel optik ve ışığın saçılım teorisi; optik sistemlerin prensipleri, optik sinyal işleme; optik interferometre yöntemleri; optik sensörler, optik jiroskop ve fiber optik sensörlerde, donanım ve yazılım sinyal işleme yöntemleri; sayısal resim kayıt ve holografik kayıt yöntemleri, 3 boyutlu görüntüleme sistemleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 550 - Random Processes
Random Processes Random processes and sequences, stationarity and ergodicity properties of auto- and cross-correlation functions, white noise, power spectral density and spectral estimation simulation of random processes, whitening, linear and non-linear estimation, and Wiener filtering.
Rastgele Süreçler Rastgele süreçler ve sıralar; durağan olma ve ergodiklik kavramları; özilinti ve çapraz-ilinti fonksiyonları; beyaz gürültü; güç spektrumu (izge) yoğunluğu ve spektrum kestirimi, rastgele süreçlerin benzeşimi; spektrum beyazlatma süzgeçleri; doğrusal ve doğrusal-olmayan kestirim ve Wiener süzgeçlemesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 551 - Graduate Seminar I
Graduate Seminar I
Lisansüstü Seminer I

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

EE 552 - Graduate Seminar II
Graduate Seminar II

Lisansüstü Seminer II

0.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 1 ECTS, Course Offered by FENS

EE 553 - Communication Systems Laboratory
Communication Systems Laboratory Hands-on study of the performance of analog and digital telecommunications systems and components including analog modulation and demodulation concepts and systems base-band and band-pass digital telecommunications and coding.

İletişim Sistemleri Laboratuvarı Analog modülasyon-demodülasyon kavram ve sistemleri, tabanbant ve bant-geçiren sayısal iletişim ve kodlama konularında deneysel laboratuvar çalışmaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 554 - Networking - Theory and Fundamentals
Networking - Theory and Fundamentals The course introduces analytical models and methodologies for modern networking, with focus on congestion control and routing. Topics from queueing theory, optimization, graph theory, distributed and asynchronous algorithms and their application to networking will be studied.
Haberleşme Ağlarının Teorisi ve Temelleri Bu ders modern haberleşme ağılarında kullanılan analitik modellere ve metodlara giriş yapar. Öncelikli olarak yoğun trafik denetimi, yol bulma metodları incelenir. Kuyruk, optimizasyon, grafik teorisi, dağınık ve eşzamanlı olmayan algoritmalar ve bunların ağlara uygulamaları incelenecektir.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 555 - Wireless and Mobile Networks
Wireless and Mobile Networks Principles of air interface design, characteristics of the wireless medium, wireless medium access alternatives, wireless network planning and cellular design, mobility management, and applications in wireless wide area networks, including first and second- generation mobile systems and associated networks (GSM, IS-54,IS-95), third generation wireless network (W-CDMA), wireless local area networks (IEEE 802.11 HIPERLAN),wireless ad hoc networks.

Telsiz ve Mobil Haberleşme Ağları Hava arayüzü tasarımı prensipleri, telsiz ortamın özellikleri, telsiz ortamda çoklu erişim metodları; telsiz ağ planlaması ve hücresel tasarım, mobilite yönetimi, ve bu tekniklerin uygulamaları olan telsiz geniş alan ağları ve teknolojileri (GSM,IS-54,IS-95), üçüncü jenerasyon telsiz sistemler (W-CDMA),telsiz yerel ağları (IEEE802.11,HIPERLAN), tasarımsız telsiz ağlar.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 556 - Antennas and Propagation
Antennas and Propagation Radiation from a moving point charge. Radiation from Thin-Wire Antennas with examples on pulse excitation and time-harmonic excitation, arrays of linear antennas, aperture antennas, microstrip antennas and applications to emerging telecommunication systems.

Antenler ve Yayılım Hareketli nokta kaynaktan yayılım. İnce-tel antenden yayılım; darbeli uyarma; zaman-harmonikli uyarma; doğrusal anten dizilimleri; açıklık (apertür) antenleri ve gelişmekte olan iletişim sistemleri uygulamaları.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 557 - Advanced Digital Communication Systems
Advanced Digital Communication Systems Advanced modulation techniques, intersymbol interference, maximum-likelihood sequence detection including Viterbi algorithm with applications to symbol-by-symbol equalization, finite-tap equalizers, and adaptive equalizers Advanced equalization techniques, carrier and timing recovery.

İleri Sayısal İletişim İleri modülasyon teknikleri, simgelerarası karışma (ISI), Viterbi algoritmasınıda kapsayan en büyük olabilir-sıra deteksiyonu; simge-simge denkleştirme; sonlu-çıkmalı denkleştiriciler ve uyarlı (adaptif) denkleştiriciler. İleri denkleştirme teknikleri, taşıyıcı eşzamanlaması ve zaman dayanağı kazanımı.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 560 - Advanced Digital Signal Processing
Advanced Digital Signal Processing Time-frequency representations, filterbanks/wavelets, multirate and polyphase filters, linear prediction, inverse problems including least squares, LMS, SVD and reconstruction from projections, adaptive filtering, non-recursive and iterative search techniques with examples on optimal quantization, Lloyd-Max quantizers and vector quantization, multi-dimensional signal processing.

İleri Sayısal Sinyal İşleme Zaman-frekans gösterimleri, süzgeçbankaları/dalgacıklar, çokhızlı/çokevreli süzgeçler, doğrusal öngörme, en küçük kareler, LMS, SVD gibi ters problemler. Uyarlı süzgeçler, özyinesiz ve özyineli tarama teknikleri, Lloyd-Max ve vektör nicemleyicileri, çok-boyutlu sinyal işleme.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 561 - DSP Systems Design and Implementation
DSP Systems Design and Implementation A study of theory and practice in the design and implementation of DSP algorithms on programmable processors, multiprocessors, and ASICs. Specification, evaluation, and implementation of real-time DSP software applications on embedded DSP-based environments.

DSP Sistem Tasarım ve Gerçekleştirme Programlanabilir işlemciler, çoklu işlemci and ASIC yongaları kullanılarak DSP algoritmalarının tasarım ve gerçekleştirme yöntemleri ve bunların uygulaması; tümleşik DSP-tabanlı gerçel zamanda çalışan DSP uygulamalarının belirtim, değerlendirim ve gerçekleştirilmesi.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 562 - Digital Speech Processing
Digital Speech Processing Segmental descriptions of speech, the vocal mechanism, digital models for speech production, digital waveform coding, time-domain analysis methods, differential, predictive, and adaptive quantization, short-time spectrum analysis, linear prediction analysis (LPC) methods, pitch detection and vocoders, analysis-by-synthesis systems modern coding techniques and standards. Fundamentals vocoders, analysis-by-synthesis systems, modern coding techniques and standards. Fundamentals of speech recognition, dynamic time warping, and Hidden Markov Models (HMM).

Sayısal Ses İşleme Sesin bölütsel belirtimi, ses yolu mekanizması, ses üretimi için sayısal modeller, sayısal dalga-biçimli ses modelleri, zaman-bölgeli analiz yöntemleri, türevsel, öngörülü, ve uyarlanır nicemleme, kısa-süreli spektrum analizi, sayısal öngörü analiz (LPC) yöntemleri, sıklık öngörüsü ve vokoder yöntemleri, analizden-sentezleme sistemleri, modern kodlama teknik ve standartları. Ses tanıma kavramları, dinamik zaman eşleştirme ve saklı Markov modelleri.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 563 - Digital Image Processing
Digital Image Processing Digital Image Processing Imaging modalities and application areas, the electromagnetic spectrum. Two-dimensional sampling, aliasing, and quantization. Image representation, unitary transforms. Image enhancement, point operations, histogram processing, filtering. Image restoration and reconstruction, image deblurring, inverse problems, computed tomography. Image segmentation, pixel-based, edge-based, and region-based techniques, active contours. Image compression. Pattern recognation and scene interpretation.
Sayısal Görüntü İşleme Sayısal Görüntü İşleme Görüntüleme tarzları ve uygulama alanları, elektromanyetik spektrum. İki boyutlu örnekleme, örtüşme ve niceleme. Görüntü temsili, birimcil dönüşümler. Görüntü pekiştirme, noktasal işlemler, histogram işleme, süzgeçleme. Görüntü onarımı ve geriçatılması, görüntü netleştirme, ters problemler, bilgisayarlı tomografi. Görüntü bölütleme, piksellere, ayrıtlara ve bölgelere dayalı yöntemler, etkin çevritler. Görüntü sıkıştırma. Örüntü tanıma ve sahne yorumlama.

3.000 Credit hours

Levels: Undeclared, Doctorate, Masters, Exchange - Erasmus Mundus DR, Exchange - Erasmus Mundus MA, Exchange - Erasmus Mundus UG, Special, Scientific Preparatory, Undergraduate, Exchange - Socrates Erasmus DR, Exchange - Socrates Erasmus MA, Exchange - Socrates Erasmus UG
Faculty: Course Offered by FENS

Course Attributes:
Lang. of Instruction: English, 10 ECTS, Course Offered by FENS

EE 565 - Digital Multimedia Compression and Standards
Digital Multimedia Compression and Standards Compression is a key enabling technology for the apparent convergence of digital data and media (speech, audio, image and video) communications over a single network (Internet) as well as digital storage of data and media (CD and DVD).This course covers the fundamentals of lossless data and lossy media compression technologies. It also presents overviews of the state-of-the-art digital data, speech, wideband audio, image, and video compression al